Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2014
CiteertitelVerordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

zie ook de Tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2013

Liemers Lantaren, 27 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2014

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

begraafplaatsen:

de algemene begraafplaatsen Rosorum en Angerlo;

b.

particulier graf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen begraven en begraven houden van lijken; - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; - het doen verstrooien van as;

c.

algemeen graf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d.

particulierkindergraf:

een particulier graf bestemd voor een persoon jonger dan 12 jaar;

e.

algemeen kindergraf:

een algemeen graf bestemd voor een persoon jonger dan 12 jaar

f.

particulierurnengraf:

een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: -het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen - het doen verstrooien van as;

g.

algemeen urnengraf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

h.

particuliereurnennis

een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

i.

asbus:

een bus ter berging van as van een overledene;

j.

urn:

een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

k.

verstrooiingsveld

een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

l.

herdenkingszuil:

een zuil bij het verstrooiingsveld, waarop een gedenkteken kan worden aangebracht met de naam van de overledene waarvan de as op het verstrooiingsveld of elders is uitgestrooid;

m.

gedenkteken:

een op een graf, urnennis of herdenkingszuil te plaatsen staand of liggend gedenkteken.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 - Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 - Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de begrafenisrechten.

Artikel 10 – Overgangsbepaling

De “Verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 - Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 12–Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2014”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 18december 2013.

De griffier, De voorzitter,