Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.12 Verordening, regelende de toekenning van een tegemoetkoming in de onkosten van de werkzaamheden van fracties in de gemeenteraad 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.12 Verordening, regelende de toekenning van een tegemoetkoming in de onkosten van de werkzaamheden van fracties in de gemeenteraad 2002
CiteertitelVerordening, regelende de toekenning van een tegemoetkoming in de onkosten van de werkzaamheden van fracties in de gemeenteraad 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.147,149, art 60 en art 64f

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200203-01-2005nieuwe regeling

19-12-2001

intern

01-107
01-01-1983art.3

15-12-1982

onbekend

82-127
01-03-1980art.3

27-02-1980

onbekend

80-21

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING REGELENDE DE TOEKENNING VAN EEN TEGEMOETKOMING IN DE ONKOSTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN FRACTIES IN DE GEMEENTERAAD 2002.

 

 

de raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2001, nr.;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de :

Verordening regelende de toekenning van een tegemoetkoming in de onkosten van de werkzaamheden van fracties in de gemeenteraad 2002.

 

Artikel 1

Aan elke fractie in de raad, gevormd op grond van de uitslag van de laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad, wordt een tegemoetkoming gegeven in de kosten ten behoeve van het raadswerk in fractieverband gemaakt.

Artikel 2
 • 1.

  In de eerste vergadering van de raad na de laatstgehouden verkiezing wordt het aantal fracties in de raad vastgesteld.

 • 2.

  In het overeenkomstig het eerste lid vastgestelde aantal fracties wordt gedurende de verdere zittingsduur van de raad voor de toepassing van deze verordening geen wijziging gebracht.

Artikel 3
 • 1.

  De in artikel 1 bedoelde tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van € 336,70 per jaar per fractie.

 • 2.

  Het bedrag, genoemd in lid 1, wordt jaarlijks bijgesteld overeenkomstig de bij de vaststelling van de begroting gehanteerde indexering.

Artikel 4
 • 1.

  De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 1 wordt uitgekeerd aan een door de fractie uit haar midden aan te wijzen lid.

 • 2.

  Op verzoek van het in het eerste lid bedoelde fractielid kan halfjaarlijks een voorschot op de tegemoetkoming worden uitgekeerd.

Artikel 5
 • 1.

  De “Verordening regelende de toekenning van een tegemoetkoming in de onkosten van de werkzaamheden van fracties in de gemeenteraad 1971” vastgesteld bij raadsbesluit van 1970, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de nieuwe verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de in dit kader relevante feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2002.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als " Verordening regelende de toekenning van een tegemoetkoming in de onkosten van de werkzaamheden van fracties in de gemeenteraad 2002."

  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar

  in zijn openbare vergadering van 19 december 2001,

  De secretaris, De burgemeester,