Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.08 b. Mandaatregeling en Vertegenwoordigingen gemeente Zevenaar 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.08 b. Mandaatregeling en Vertegenwoordigingen gemeente Zevenaar 2007
CiteertitelMandaatregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tevens vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

submandatering

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-200801-01-2011Nieuwe directiemodel, nieuwe Wro, wijkcoördinatie

04-11-2008

Intern en Zevenaar Post,19-11-2008

Z08.8091
08-06-20081e wijziging , hoofdstuk 6.1 en 6.3 (Wmo)

02-06-2008

intern

Z08.4330
17-12-2007nieuwe regeling

11-12-2007

Intern en Zevenaar Post, 19-12-2007

Z07.8787
21-11-2006Hoofdstuk 5, PenO

21-11-2006

intern en Zevenaar Post, 7-2-2007

Z06.7106
13-11-2006plaatsvervangend directeur Ruimte

13-11-2006

intern

Z06.7548
31-05-2005herstel mandaat nr. 3.1.57

31-05-2005

intern

Z05.003207
15-02-2005nadere procedureregels 6.3 en 6.4 (horizontale plaatsvervanging)

15-02-2005

intern

Z05.000925
06-01-2005nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

06-02-2005

intern

Z05.000178

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 01.08 b. Mandaatregeling en Vertegenwoordigingen gemeente Zevenaar 2007

 

 

0.1 Uitgangspunten vernieuwde mandaatregeling

1 Vernieuwing mandaatregeling

Inleiding

De mandatering van bevoegdheden van college en burgemeester aan ambtelijke functionarissen is voor de nieuwe gemeente Zevenaar met ingang van 1 januari 2005 herbevestigd en aangepast aan de nieuwe opzet en benamingen van sectoren, afdelingen en functies in de organisatie. Het betrof voornamelijk een redactionele herziening. Onder andere zijn het vastgestelde functieboek en de organisatie-opzet in de mandatenlijst geïmplementeerd en is de horizontale vervanging door afdelingshoofden aangepast.

Destijds is afgesproken dat de mandatenregeling nog in zijn geheel qua systematiek, structuur en inhoud tegen het licht zal worden gehouden en gewenste veranderingen worden doorgevoerd en de juridische kwaliteit van een en ander nader zal worden getoetst. (Opgemerkt zij dat de sector Samenleving vooruitlopende hierop al eerder zijn sectormandaten niet afdelingsgewijs maar meer procesmatig heeft ingericht. Ook voor PenO is al in 2006 een vernieuwde mandatenlijst vastgesteld.

De vernieuwde mandatenregeling wordt ook op intranet en t.z.t op www.zevenaar.nl geplaatst.

Afgesproken aanpak vernieuwing

Het MT heeft in juni 2006 de volgende wijze van vernieuwing van de mandaatregeling geaccordeerd.

 • a.

  Samenvoegen afdoeningsmandaat en ondertekeningsmandaat. Nu zijn er nog de combinaties dat portefeuillehouder c.q. afdelingshoofd c.q. medewerker mandaat hebben een besluit inhoudelijk af te doen en respectievelijk het college, directeur en afdelingshoofd mandaat hebben te ondertekenen. Ook andere combinaties bestaan. Het thans nog bestaande onderscheid tussen voorbereiding-/ afdoeningsmandaat en ondertekeningsmandaat kan vervallen en er kan één mandaat van worden gemaakt (degene die advies beoordeelt ondertekent ook het mandaatbesluit) Dit kan betekenen dat, indien het college nog minder besluiten te tekenen krijgt, het college ook minder direct zicht heeft op de besluiten. Voorts kan het betekenen dat meer besluiten door de portefeuillehouder alleen worden afgehandeld en getekend. Daarbij moet worden bedacht dat het beginsel van collegiaal bestuur met zich brengt dat evenwel het gehele college is gebonden. NB: In de vernieuwde mandaatregeling komt mandaat aan een portefeuillehouder nog maar één keer voor, te weten bij incidentele subsidies van MI-Welzijn.

 • b.

  “Van hoog naar laag” Daar waar toch nog onderscheid tussen Voorbereiding-/afdoeningsmandaat en Ondertekeningsmandaat blijft bestaan zijn de uitgangspunten: - De inhoudelijke beslisser ondertekent. - “Hogere” beslist, “lagere” heeft mogelijk ondertekeningsmandaat. Het zou niet andersom moeten zijn, zoals nu nog wel voorkomt (afdelingshoofd beslist op inhoud en b&w of directeur tekenen): dat geeft onhandige situaties als de meerdere bij ondertekening beseft dat hij/zij een ander besluit wil. NB: In deze vernieuwde mandaatregeling komt apart voorbereidings-/afdoeningsmandaat naast ondertekeningsmandaat niet meer voor.

 • c.

  Kennisgeven lijst van mandaatbesluiten, via MI-I&FOm het college zicht te laten houden op de besluiten is in de huidige mandaatregeling bij desbetreffende mandaten expliciet vermeld: Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten. De indruk bestaat dat dit regelmatig geschiedt. Hiervoor ware wel aandacht te houden. Verder kan de kennisgeving, zeker indien het college nog minder besluiten direct te zien en te tekenen krijgt, strakker en uniform geautomatiseerd via MI-I&F verlopen. Dit is ook bevorderlijk voor de juridische control.

 • d.

  Mandaat laag in de organisatie Eerder is geopperd om de mandatering lager in de organisatie door te voeren. Hieraan dienen goede functiebeschrijvingen en duidelijke afspraken ten grondslag te liggen. Daarbij moet worden beseft dat het in één hand brengen van een mandaat en dieper doormandateren, inhoudt dat ingeval van medewerkersmandaat er strikt genomen geen leidinggevende meer is die aftekent. Dit speelt te meer bij het hiervoor besproken beginsel dat ondertekeningsmandaat niet bij hogere zou moeten liggen als inhoudelijk beslismandaat bij lagere ligt. Waar ondertekenen door een meerdere tevens een controlefunctie had valt die controle in dit geval als zodanig weg. In de gevallen van medewerkers-mandaat is het geraden aan de leidingevende een periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten te laten verstrekken. Bij mandaat voor informatieve brieven lijkt dit overbodig, het betreft met name de besluiten/vergunningen. Waar gewenst en mogelijk mandatering dieper in de organisatie doorvoeren. Terugkoppeling naar leidinggevende volgens werkproces van de afdeling en in ieder geval bij de voorbereiding van de reguliere managementrapportage.

 • e.

  ToepassingsregelsDe mandaatregeling kent al her en der toepassingsregels; tot welk bedrag mandaat, wanneer vervalt mandaat etc. Indien mandatering meer in één hand komt en dieper in de organisatie, is het ook zaak dat er meer specifiekere toepassingsregels en begrenzingen komen. Waar nodig en gewenst nadere specifieke toepassingsregels en begrenzingen vaststellen voor uitoefening mandaat. Dit moet wel eenvoudig en werkbaar blijven.

 • f.

  Besluitbrieven. Ook zij nog eens gewezen op de destijds vastgestelde ”modernisering” van de besluittaal en vorm; Zie hieronder bij 7: besluiten meer bundelen en niet meer in indirecte rede, maar in briefvorm. Bij onderwerpvermelding duidelijk vermelden dat het een BESLUIT betreft. Dit wordt nog onvoldoende toegepast.

   

  • 2.

   Bestuursrechtelijk kader

Delegatie

In de gemeentelijke organisatie zijn bevoegdheden verdeeld. De raad heeft verscheidene bij wet toegekende (geattribueerde) bevoegdheden aan het college overgedragen (delegatie) Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan delegatie niet ten aanzien van ondergeschikten plaatsvinden; delegatie kan dus niet aan ambtenaren. Hoewel een wethouder strikt genomen geen ondergeschikte is en delegatie dus wel zou zijn toegestaan, strookt het niet met het beginsel van collegiaal bestuur bevoegdheden van het college bij wijze van delegatie over te dragen aan een lid daarvan. De burgemeester vormt, als apart bestuursorgaan en niet als collegelid, daarop uiteraard een uitzondering: aan het bestuursorgaan –Burgemeester- mogen in beginsel wèl bevoegdheden worden gedelegeerd.

Mandaat

Bevoegdheidsverdeling ten aanzien van afzonderlijke collegeleden (art. 168 Gemeentewet) en ambtenaren (artikel 10:3 Awb) geschiedt derhalve bij wijze van opdracht om namens de mandaatgever te handelen. Mandaat geven kan ook aan iemand die niet werkzaam is bij de gemeente (bijvoorbeeld een extern bureau), zij het dat de mandaathouder en eventueel degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt toestemming voor de mandaatverlening moeten geven. De mandaathouder is bevoegd in naam van het mandaatgevend bestuursorgaan besluiten te nemen. De mandaatgever kan bij het mandaat tevens algemene of specifieke aanwijzingen geven.

Onderscheid afdoeningsmandaat en ondertekeningsmandaat vervallen Voorheen onderscheidden we afdoeningsmandaat (besluitvoorbereiding en-vorming,) en ondertekeningsmandaat (de besluitneming). Onder afdoeningsmandaat werd in Zevenaar begrepen de inhoudelijke behandeling en -oordeelsvorming. Het ondertekeningsmandaat betreft het sluitstuk, de formele ondertekening namens de mandaatgever.

Het onderscheid afdoenings en ondertekeningsmandaat is komen te vervallen. In nagenoeg alle gevallen hield het afdoeningsmandaat in wezen niet meer in dan de voorbereidende taak en werkzaamheden. Mandaat aan een bestuurder/ portefeuillehouder Voorheen ha in verschillende gevallen een portefeuillehouder afdoeningsmandaat; hiermee werd aangegeven dat een advies niet in de voltallige collegevergadering aan de orde behoefde te komen, maar door 1 bestuurder kon worden behandeld. In de vernieuwde mandatenlijst komt mandaat aan een portefeuillehouder overigens nog maar één keer voor (incidentele subsidies MI-Welzijn). Ad hoc kan het college een portefeuillehouder altijd nog mandateren. Het college heeft in zijn besluit d.d. 18 juni 2001 bij de vaststelling van de toenmalige mandaatregeling 2005 nog bepaald dat aan het college gerichte klachtbrieven, incidentele verzoeken en dergelijke voortaan –behoudens specifieke gevallen- aan de portefeuillehouder ter behandeling kunnen worden voorgelegd. De uitgaande brief wordt door burgemeester en wethouders ondertekend. De portefeuillehouder kan besluiten een zaak alsnog aan het college voor te leggen.

Vertegenwoordiging

Naast mandaat bestaat ook de figuur van vertegenwoordiging; dat betreft niet het op grond van bestuursbevoegdheden nemen van besluiten, maar het verrichten van feitelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen. Op vertegenwoordiging is dan ook de daarop toegespitste regeling in het Burgerlijk wetboek van toepassing. Burgemeester en wethouders stellen een lijst van vertegenwoordigingen vast.

Gewone taakuitoefening

Tenslotte moeten de specifieke vormen mandaat en vertegenwoordiging weer worden onderscheiden van de gewone taakuitoefening (verrichten van werkzaamheden, adviseren en de gemeente in het algemeen “vertegenwoordigen” etc) van ambtenaren en portefeuillehouders. Het betreft dan geen bijzondere besluitbevoegdheden of directe vertegenwoordigingsbevoegdheden, zodat van specifieke mandatering of volmacht geen sprake is;

3. Waarom en wanneer mandateren:

  • 3.1

   Om efficiënter en klantgerichter te werken; het is een impuls voor snellere afwikkeling of zelfs een onmisbaar middel voor klaar-terwijl-u-wacht service.

  • 3.2

   Het kan werknemers motiveren en stimuleren wanneer de verantwoordelijkheid voor producten en handelingen lager/ dieper in de organisatie wordt gelegd.

  • 3.3

   Bij standaardgevallen waar het resultaat vaststaat en die niet benadelend/ negatief van aard zijn

  • 3.4

   De Algemene wet bestuursrecht staat toe dat, ingeval relevante beleidsregels zijn vastgesteld, voor de motivering van daarop gebaseerde besluiten kan worden volstaan met een verwijzing naar die beleidsregels. In die gevallen, wanneer het routinematige zaken betreft, kan het een indicatie zijn dat er aanleiding is mandaat toe te staan.

  • 3.5

   De mandaathouder kan bepaalde ambtenaren aanwijzen die informatieve brieven en dergelijke mogen afdoen en eventueel ook ondertekenen, wanneer zij daar functioneel direct bij betrokken zijn. Te denken valt aan ambtelijk secretarissen van adviescommissies, van werkgroepen, projectleiders etc. In de mandaatregeling moet een beoogde aanwijsbevoegdheid expliciet bij het desbetreffende mandaat worden aangeduid. Veelal zal er echter sprake zijn van louter uitvoerende werkzaamheden waarvoor geen speciaal mandaat nodig is; de werkopdracht vloeit voort uit de functiebeschrijving en het takenpakket en berust niet op een expliciete nadere bevoegdheidsverdeling.

  • 3.6

   Bepaalde ambtenaren zullen qualitate qua specifieke mandaten kennen: bijvoorbeeld gemeentelijke belastingambtenaar, marktmeester, ambtenaren burgelijke stand, etc.

  • 3.7

   Om de bestuurder /mandaatgever te gedetailleerd werk te besparen en en zich meer te kunnen laten richten op hoofdzaken.

  • 3.8

   Ad hoc kan worden gemandateerd; bijvoorbeeld als een bestuurder verhinderd is zou in een bijzonder geval namens hem een door hem aangewezen ambtenaar als waarnemer een bijeenkomst kunnen bijwonen en het bestuurlijke standpunt kunnen verkondigen. Wel moet worden bedacht dat in veel gevallen de bestuurder (en een collega-bestuurder als vervanger) in bepaalde gremia formeel benoemd is en vervanging door een ambtenaar meestal niet is toegestaan (bijvoorbeeld de KAN-raad etc.)

  • 4.

   Wanneer niet mandateren, c.q wanneer geldt mandaat niet:

   • 4.1

    Bij afwijzende advisering en negatieve beslissingen op aanvragen/ verzoeken (met uitzondering van beslissingen o.g.v. gemeentelijke belastingverordeningen, door Welzijn uitgevoerde wettelijke regelingen en eventuele nader aangegeven aangelegenheden)

   • 4.2

    Indien het geen standaardgevallen betreft, hetgeen blijkt uit de omstandigheid dat het bestuursorgaan geen (wettelijke) beleidslijn heeft of waarvoor nog nieuwe beleidslijnen moeten worden vastgesteld.

   • 4.3

    Indien beslissing in het bijzondere geval leidt tot afwijking van het vastgestelde beleid. Dit kan specifiek beleid zijn, maar ook de hoofdlijnen van beleid van het college.

   • 4.4

    Ook bij afwijking van beleid in de zin van ongewenste precedentwerking

   • 4.5

    indien het mandaat ten aanzien van besluiten aangaande baten/lasten is gebonden aan een maximumbedrag en dit bedrag wordt overschreden

   • 4.6

    Indien beslissing (meer dan gebruikelijke) politieke consequenties heeft ( te denken valt aan aantasting van de collegialiteit van bestuur, met name bij portefeuillehoudersmandaat)

   • 4.7

    Indien beslissing voorzienbaar tot aanmerkelijke bezwaren van derden leidt en in dat opzicht niet als standaardgeval kan worden aangemerkt (bijvoorbeeld: een vergunning voor een grootschalig evenementen geschiedt in het algemeen door het afdelingshoofd, echter indien het evenement bijvoorbeeld een meerdaags popfestival betreft is het raadzaam dat het bestuur zelf besluit)

   • 4.8

    Indien moet worden afgeweken van een ingewonnen advies, of indien geraadpleegde adviseurs niet tot een eensluidend advies komen. De Algemene wet bestuursrecht vereist in dergelijke gevallen ook een extra gemotiveerde beslissing, zodat van een standaardgeval geen sprake is.

   • 4.9

    Indien in een zaak de standpunten van portefeuillehouder, behandelende ambtenaren/ sectoren/ afdelingen en/ of adviserende instanties uiteenlopen.

   • 4.10

    Inzake klachtbrieven, vanwege de mogelijke signaalwerking ten aanzien van het bestuur. Het college heeft in zijn besluit d.d. 18 juni 2001 bij de vaststelling van de toenmalige mandaatregeling 2005 nog bepaald dat aan het college gerichte klachtbrieven, incidentele verzoeken en dergelijke voortaan –behoudens specifieke gevallen- aan de portefeuillehouder ter behandeling kunnen worden voorgelegd. De uitgaande brief wordt door burgemeester en wethouders ondertekend. De portefeuillehouder kan besluiten een zaak alsnog aan het college voor te leggen.

   • 4.11

    Indien mandaatgever of het bestuur dit expliciet aangeeft

   • 4.12

    Indien de mandaathouder dit vanwege hem moverende redenen nodig oordeelt (bijvoorbeeld bij conflicterende belangen, gewetensbezwaren)

   • 4.13

    Indien de sectordirecteur of gemeentesecretaris het nodig oordelen. (bijvoorbeeld bij brieven die een uitzonderlijk representativiteitsgehalte hebben en in die zin niet standaard zijn).

   • 4.14

    Bij twijfel of sprake is van voorgenoemde punten.

 

5. Nadere aandachtspunten bij mandateren

5.1. Regelmatig, veelal wekelijks, krijgt het bestuur de overzichtslijst van die in mandaat genomen besluiten waarvan opneming op de lijst in de mandatenregeling is voorgeschreven. Indien de mandaatgever niet goed op de hoogte blijft van de in mandaat genomen beslissingen boet zijn bevoegdheid eventueel aanwijzingen te geven aan waarde in.

5.2Sub-mandateren (bijvoorbeeld aan de desbetreffende ambtelijk secretaris van een commissie of overleg etc.) vereist voldoende overzicht en aandacht van de leidinggevende teneinde de kwaliteit en voortgang van het desbetreffende administratieve proces te kunnen bewaken. Ook bij sub-mandaat is het van belang dat een te controleren lijst van de genomen beslissingen wordt bijgehouden.

5.3Door mandateren kan een functie desgewenst meer gewicht krijgen, zij het dat niet meer verantwoordelijkheid bij een functionaris moet worden gelegd, dan op grond van de inhoud en strekking van een functie in de rede ligt. De gevolgen voor functiebeschrijving en functiewaardering moeten daarbij in ogenschouw worden genomen.

5.4Hoewel de zelfstandigheid van medewerkers kan worden gestimuleerd en het eigen-winkel-gevoel kan worden geprikkeld indien deze ook zelf ondertekenen, zal er altijd op moeten worden gelet hoe taken en bevoegdheden het beste tot hun recht komen en tot de beste, verantwoorde resultaten leiden. In sommige gevallen zal het juister en functioneler zijn om de ondertekeningsbevoegdheid bij een hogere functionaris te houden, omdat dan het geïnformeerd blijven èn het sturing geven efficiënt hand in hand gaan.

 • 6.

  Nadere procedurele regels bij uitoefening mandaat

  • 6.1

   De mandaathouder draagt ervoor zorg dat, ingeval voor de beslissing geen afzonderlijk schriftelijk advies wordt uitgebracht, op de desbetreffende aanvraag of ander schriftelijk stuk duidelijk wordt aangegeven: a. welk besluit is genomen; b. waarop dit besluit is gebaseerd. In ieder geval wordt minimaal de wettelijke basis aangegeven; c.de datum van het besluit; d. de handtekening of paraaf van de mandaathouder; Indien de portefeuillehouder is aangewezen als mandaathouder draagt de directeur van de sector,c.q. het hoofd van de stafafdeling ervoor zorg dat de door de mandaathouder te nemen beslissing eerst wordt genomen, nadat hij het advies van de sector/afdeling heeft beoordeeld en geparafeerd.

  • 6.2

   De mandaathouder draagt ervoor zorg dat hij bij de afdoening van de aan hem gemandateerde aangelegenheden de gebruikelijke interne administratieve procedures in acht neemt en onverkort de regels volgt, welke zijn of worden gegeven voor het benutten van de faciliteiten van de stafafdelingen.

  • 6.3

   Vervangingsregeling leidinggevenden Uitgangspunt is dat, bij afwezigheid, de mandaathouder kan worden vervangen door een functionaris uit dezelfde organisatielaag (zgn. horizontale vervanging) of uit een hogere laag. Dit houdt in: a. indien een sectordirecteur als mandaathouder is aangewezen: alle andere sectordirecteuren mogen vervangen; b. indien het hoofd van de stafafdeling PenO als mandaathouder is aangewezen: de gemeentesecretaris c.q. loco-gemeentesecretaris vervangt; c. indien een afdelingshoofd als mandaathouder is aangewezen: alle andere afdelingshoofden binnen de sector mogen vervangen.

  • 6.4

   Vervangingsregeling medewerkers Zijn medewerkers van onderdelen van de organisatie mandaathouder, dan blijven de sectordirecteur c.q. hoofd stafafdeling c.q. afdelingshoofd (of hun vervanger op grond van 6.3) bevoegd in die gevallen ook als mandaathouder op te treden; dit geldt ook ten aanzien van de sectordirecteur ingeval een afdelingshoofd als mandaathouder is aangewezen.

  • 6.5

   Ten aanzien van het ondertekeningsmandaat geldt nog het volgende: a. indien met gebruikmaking van dit mandaat namens een bestuursorgaan wordt ondertekend, wordt gebruik gemaakt van de formulering:” Namens het college van burgemeester en wethouders c.q de burgemeester van Zevenaar, De directeur van de sector…./ Het hoofd van de stafafdeling…./ Het hoofd van de afdeling…./ De medewerker van de sector/afdeling…./”; b. Het is de mandaathouder niet geoorloofd de ondertekening te doen plaatsvinden met behulp van een handtekeningstempel, waarvan ook overigens het gebruik niet is toegestaan; c. Het is de mandaathouder niet geoorloofd de ondertekening van een bij mandaat genomen besluit over te dragen aan een andere door hem aangewezen functionaris, anders dan in de mandaatregeling en de daarbij behorende lijst is voorzien; d. Van de toepassing van de regeling zijn uitgezonderd de schriftelijke bescheiden, welke in het bij deze mandaatregeling behorende lijst zijn voorzien van de aanduiding; “geen ondertekeningsmandaat”, dan wel de schriftelijke bescheiden die niet in bedoelde lijst zijn opgenomen, noch kunnen worden geacht te behoren tot die bescheiden die wel in die lijst zijn opgenomen.

 • 7.

  Vormgeving en bundeling van besluiten.

  Besluitbrief Bij een heldere en moderne bestuursstijl past beter de formele besluitvorm (soms nog in de indirecte rede “…overwegende dat…”), vaarwel te zeggen en voortaan alle besluiten in briefvorm te gieten. Het bijzondere karakter van die “besluitbrief” kan tot uitdrukking komen door in de aanhef in vet BESLUIT te vermelden. De briefvorm heeft als bijkomend voordeel dat geen aparte aanbiedingsbrief behoeft te worden toegevoegd maar dit, bij wijze van aanhef, integraal in het beoogde verzamelbesluit kan worden opgenomen. Afzonderlijke vergunningen/ ontheffingen in 1 brief samenpakken, sluit ook aan bij de legesverordening, die in dit soort gevallen voorschrijft dat leges niet moeten cumuleren. Algemene en specifieke voorschriften kunnen (veelal standaard) worden bijgevoegd, waarnaar in het besluit wordt verwezen.

BundelenIndien afzonderlijke mandaatbeslissingen (en niet-gemandateerde beslissingen) nodig zijn ten aanzien van een bepaalde aanvraag ware een en ander zoveel mogelijk te bundelen. Thans komt het voor, met name in het kader van openbare orde bij diverse ontheffingen omtrent 1 evenement, dat deze door verschillenden zijn ondertekend: bijvoorbeeld de aanbiedingsbrief door het afdelingshoofd, vergunningen respectievelijk door burgemeester of een andere portefeuillehouder, door burgemeester en wethouders, door het afdelingshoofd, etc. In deze gevallen is voor de eenduidigheid, ook naar buiten toe, te overwegen om de gebundelde "besluitbrief " te laten ondertekenen door degene wiens taakveld de zaken het meest overkoepelt: bij een samengaan van producten van verschillende mandaathouders en de mandaatgever, dan ondertekening van alles in één keer door de mandaatgever. In geval van verschillende mandaathouders, dan coördinatie en ondertekening door de mandaathouder wiens mandaat het meest algemeen/ veelzijdig bij de zaak betrokken is. (Bij openbare orde: sector RU, afd Beheer, bijvoorbeeld bij evenementen waar meerdere afdelingen adviseren, of APV ontheffingen in combinatie met toepassing van milieunormen ter beperking van geluidoverlast van spoorwerkzaamheden)

 

 

 

MANDATENLIJST

 

0.2 Inkopen, privaatrechtelijke aangelegenheden m.b.t. werken, diensten en leveringen

NB:

Deze mandaten zijn algemeen van aard en op elke desbetreffende afdeling van toepassing.

Deze mandatenlijst 0.2. komt in de plaats van de Mandaten werkproces inkoop, bij het werkproces inkoop d.d. september 2006

Mandaat nr. 3.3.11 van de Afdeling RU- Beheer wordt door deze algemene mandaatregeling ondervangen.

Op deze mandaten is de Regeling Producthouders Zevenaar, zoals opgenomen in de concernrichtlijnen, van toepassing.

 

0.2.1.Privaatrechtelijke aangelegenheden:

Werken

Wettelijke basis

mandaatgever

Mandaat aan

Bijzonderheden

 

10:3 Awb.

Burgerlijk wetboek

B&W

 

Ondervangt de eerder vastgestelde algemene mandatenlijst Werkproces Inkopen.

Indien het gemeentelijke gebouwenbeheer betreft:

Zie mandaat I&F-01

Bedragen tot € 500,-- mogen d.m.v. een groene bon worden opgedragen, daarboven d.m.v. een opdrachtbrief met aanduiding specificaties

Regeling Producthouders Zevenaar (zie concernrichtlijnen) van toepassing.

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

a.schade- en aansprakelijkheidsstellingen;

 

 

Werken

a.Afdelingshoofd

a.Mits juridische administratieve toets uitgevoerd.

Werken kleiner dan € 10.000,--

(enkelvoudig onderhands)

b.offerte-aanvragen;

c.opdrachtverlening;

 

 

b.Afdelingshoofd

c.Afdelingshoofd

b t/m k Conform de aanbestedingsprocedure in de -Nota leveringen-

Werken van € 10.000,-- tot € 250.000,--

(meervouding onderhands)

d.offerte-aanvragen;

e.het opstellen van bestekken of productomschrijving;

f.gunning/aanbesteding van werken; opdrachtverlening;

 

 

d.Afdelingshoofd

e.Afdelingshoofd

f.Afdelingshoofd

Conform de aanbestedingsprocedure in de -Nota leveringen-

Werken groter dan € 250.000,-- t/m 5.000.000,-

(openbaar)

g.offerte-aanvragen;

h.het opstellen van bestekken;

i.gunning/aanbesteding van werken, opdrachtverlening;

j.sluiten van overeenkomsten (bijv.exploitatie abri's licht-reclames);

 

 

g.Afdelingshoofd

h.Afdelingshoofd

i.Geen mandaat

j.Geen mandaat

Conform de aanbestedingsprocedure in de -Nota leveringen-

f,g,h, voorheen mandaat aan sectordirecteur

Werken groter dan € 5.000.000,- :

k.Europese aanbesteding

 

 

k.geen mandaat

Conform de aanbestedingsprocedure in de -Nota leveringen-

0.2.2Privaatrechtelijke aangelegenheden

Diensten en leveringen

 

 

 

 

a.schade- en aansprakelijkheidsstellingen;

 

 

Diensten en Leveringen

a.Afdelingshoofd

a.Mits juridische administratieve toets uitgevoerd.

Diensten en leveringen kleiner dan € 10.000, (enkelvoudig)

b.offerte-aanvragen;

c.opdrachtverlening;

 

 

b.Aangewezen medewerker

c.Aangewezen medewerker

b t/m k Conform de aanbestedingsprocedure in de -Nota leveringen-

Diensten en leveringen van € 10.000,- tot € 100.000,-

(meervoudig)

d.offerte-aanvragen;

e.het opstellen van dienst-, product- of leveringsomschrijving;

f.gunning/aanbesteding van diensten en leveringen, opdracht, opdrachtverlening

 

 

d.Afdelingshoofd

e.Afdelingshoofd

f.Afdelingshoofd

Conform de aanbestedingsprocedure in de -Nota leveringen-

f.g,h: voorheen mandaat aan sectordirecteur.

Diensten en leveringen groter dan € 100.000,- t/m €200.000,-(openbaar)

g.offerte-aanvragen;

h.het opstellen van dienst-, product- of leveringsomschrijving;

i.gunning/aanbesteding van diensten en leveringen, opdrachtverlening;

j.sluiten van overeenkomsten (bijv. mantelovereenkomst)

 

 

g.Afdelingshoofd

h.Afdelingshoofd

i.Geen mandaat

j.Geen mandaat

Conform de aanbestedingsprocedure in de -Nota leveringen-

Diensten en leveringen groter dan € 200.000,-:

k.Europese aanbesteding

 

 

k.Geen mandaat

Conform de aanbestedingsprocedure in de -Nota leveringen-

1 . Brandweer (Brndw)

1.0 Algemeen

 

 

 

 

1.0.1 het verzorgen van de correspondentie met derden over aangelegenheden van informatieve aard inzake het gemeentelijk beleid, inclusief het verstrekken van informatie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Commandant Brndw-01, respectievelijk de aangewezen medewerker Brndw tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

Mits de inhoud geen besluit is in de zin van de A.w.b

Bij bijzondere representatieve aangelegenheden: door BenW

1.0.2 het verzorgen van correspondentie in het kader van administratieve procedures ter voorbereiding van een beslissing (incl. uitnodigingen)

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Commandant Brndw-01, respectievelijk de aangewezen medewerker Brndw tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

1.0.3 het zenden van ontvangstbevestigingen van of voortgangsberichten met betrekking tot verzoeken, ingekomen brieven en mededelingen omtrent de behandeltermijn

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Commandant Brndw-01, respectievelijk de aangewezen medewerker Brndw tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

1.0.4 het zenden van begeleidingsbrieven bij de toezending van verslagen van vergaderingen, informatiemateriaal en soortgelijke bescheiden, uitnodigingen voor vergaderingen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Commandant Brndw-01, respectievelijk de aangewezen medewerker Brndw tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

1.0.5 het waarmerken van de bijlagen, behorende bij brieven en beschikkingen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Commandant Brndw-01, respectievelijk de aangewezen medewerker Brndw tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

1.0.6 het verzorgen en administratief afwikkelen van enquêtes, welke door instellingen bij de gemeente worden gehouden en waaraan op basis van een algemeen besluit wordt meegewerkt

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Commandant Brndw-01, respectievelijk de aangewezen medewerker Brndw tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

1.0.7 het actualiseren van in periodieke uitgaven of andere algemene gegevensverzamelingen en publicaties opgenomen gegevens over de gemeente, het gemeentebestuur en zijn activiteiten en het verzorgen van de daaruit voortvloeiende correspondentie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Commandant Brndw-01, respectievelijk de aangewezen medewerker Brndw tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

1.1 Specifiek

 

 

 

 

1.1.1Het wijzigen van persoons- en adresgegevens, opgenomen in deel II van het Rampenplan Zevenaar

10:3 Awb

Burgem.

Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid Brndw-07

In overleg met plaatsvervangend AOV / CJZ

1.1.2 Het verlenen van gebruikstoestemmingen op grond van de Brandbeveiligingsverordening 1993

Bbv 1993

BenW

Geen mandaat

 

2. Sector Middelen (MI)

2.0 Algemeen

 

 

 

 

2.0.1 het verzorgen van de correspondentie met derden over aangelegenheden van informatieve aard inzake het gemeentelijk beleid, inclusief het verstrekken van informatie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

Mits de inhoud geen besluit is in de zin van de A.w.b

Bij bijzondere representatieve aangelegenheden: door BenW

2.0.2 het verzorgen van correspondentie in het kader van administratieve procedures ter voorbereiding van een beslissing (incl. uitnodigingen)

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.0.3 het zenden van ontvangstbevestigingen van of voortgangsberichten met betrekking tot verzoeken, ingekomen brieven en mededelingen omtrent de behandeltermijn

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.0.4 het zenden van begeleidingsbrieven bij de toezending van verslagen van vergaderingen, informatiemateriaal en soortgelijke bescheiden, uitnodigingen voor vergaderingen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.0.5 het waarmerken van de bijlagen, behorende bij brieven en beschikkingen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.0.6 het verzorgen en administratief afwikkelen van enquêtes, welke door instellingen bij de gemeente worden gehouden en waaraan op basis van een algemeen besluit wordt meegewerkt

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.0.7 het actualiseren van in periodieke uitgaven of andere algemene gegevensverzamelingen en publicaties opgenomen gegevens over de gemeente, het gemeentebestuur en zijn activiteiten en het verzorgen van de daaruit voortvloeiende correspondentie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.0.8aangaan stageovereenkomsten

 

 

 

Zie PenO

2.1 Afdeling belastingen (Mi-Bel)

Zie 2.0. Algemeen

 

 

 

 

2.1.1 het verstrekken van schriftelijke informatie inzake tarieven, rechten en belastingen

10:3 Awb

BenW

Medewerker(s) belastingen tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.1.2het verzorgen van correspondentie bij de administratieve verwerking van aan de afdeling opgedragen taken

10:3 Awb

231 Gmw

BenW

Hoofd belastingen

Zie afzonderlijk aanwijzingsbesluit art. 231 Gemeentewet

2.1.3 het geheel of gedeeltelijk afwijzend beschikken op verzoeken om kwijtschelding van belastingen

10:3 Awb

231 Gmw

BenW

Hoofd belastingen

Zie afzonderlijk aanwijzingsbesluit art. 231 Gemeentewet

2.1.4 het aanvragen van subsidies en bijdragen

 

 

 

vervallen

2.1.5 schuldsanering

 

 

 

Vervallen

2.1.6Het zenden van ontvangstbevestigingen of voortgangsberichten met betrekking tot ingediende bezwaarschriften belastingen of ingediende verzoeken om kwijtschelding van belastingen

10:3 Awb

BenW

Medewerker(s) belastingen tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.1.7het oninbaar verklaren van belastingvorderingen van € 2.000 of minder per geval/ per vordering

10:3 Awb

BenW

Hoofd Belastingen

Boven €2.000 per geval/ per vordering geen mandaat

2.2 Afdeling Communicatie en Juridische zaken (CJZ)

Zie 2.0 Algemeen

 

 

 

 

2.2.1 het verdagen van de behandeling van een bezwaarschrift (Awb)

7:24 Awb

160,1,sub f Gemw

BenW

Burgem

Afdelingshoofd (MI-CJZ-01) respectievelijk de aangewezen ambtelijk secretaris van de desbetreffende kamer van de adviescommissie voor beroep- en bezwaarschriften MI-CJZ-02 en 03

Kennisgeven aan desbetreffende bestuursorganen via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

Ing 160, eerste lid sub f Gemeentewet kan het college ook namens de raad besluiten tot verdaging, tenzij de raad in voorkomende gevallen anders beslist

2.2.2 aanvragen van inlichtingen uit de registers van de Justitiële documentatiedienst/ strafregisters t.b.v. van aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen

10:3 Awb

Burgem.

Medewerkers MI-CJZ- 01 t/m 05

Besluitformulier en gewaarmerkte handtekeningenlijst

2.2.3 het treffen van maatregelen in het kader van het weren van besmettelijke dierziekten

Veewet, specifieke wetten

Burgem.

geen ondertekeningsmandaat

Veewet vervallen,, bevoegdheden gecentraliseerd bij minister

2.2.4 het treffen van maatregelen in het kader van bestrijding infectieziekten

Infectieziektewet

Burgem.

geen ondertekeningsmandaat

 

2.2.5 het treffen van begeleidende maatregelen bij de administratieve afdoening van bevelen tot inbewaringstelling

Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen

Burgem.

Afdelingshoofd

 

2.2.36 het administratief afwerken van het kostenverhaal i.v.m. lijkschouwing

10:3 Awb, burgerlijk wetboek

BenW

 

Overgebracht naar Ru-Beheer

2.2.6 het toekennen c.q. afwijzen van verzoeken om toekenning van een ereblijk of ereprijs voor activiteiten van instellingen

168Gmw, Verordening ereblijken en

-prijzen en beleidsregels

BenW

geen ondertekeningsmandaat

 

2.3 Afdeling Financiën &Control (F&C)

Zie 2.0 Algemeen

 

 

 

 

2.3.1 het indienen van jaaropgaven en declaraties ter verkrijging van bijdragen en subsidies van het rijk, de provincie en andere overheidsinstellingen

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.2 het aansprakelijk stellen van derden voor aan gemeentelijke eigendommen toegebrachte schade

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.3 verhaal schade gemeente-eigendommen

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.4 het opnemen van kasmiddelen

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

(zie financieringsstatuut en de financieringsparagraaf)

2.3.5het uitzetten van liquide middelen

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

(zie financieringsstatuut en de financieringsparagraaf)

2.3.6 opnemen gelden in het kader van het Medium Term Note Programma

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.6a Het aangaan van vaste geldleningen

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

(zie financieringsstatuut en de financieringsparagraaf)

2.3.7 het verzorgen van correspondentie bij de administratieve verwerking van aan de afdeling opgedragen taken (waaronder BTW- en BCF aangelegenheden)

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.8 het beslissen inzake verzekeringsaangelegenheden, waaronder aansprakelijkheid van de gemeente van € 3000 of minder per geval, het administratief verwerken van verzekeringsaangelegenheden

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.9 het kennisgeven van saldi en te betalen en te ontvangen bedragen i.v.m. hypothecaire geldleningen op grond van de Bouwkredietregeling ambtenaren gemeente Zevenaar

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.10 het kennisgeven van de wijziging van rentepercentage van verstrekte hypothecaire geldleningen op grond van de Bouwkredietregeling ambtenaren gemeente Zevenaar

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.11 opvragen informatie in verband met financiële afwikkeling Zalmsnip

 

 

 

vervallen

2.3.12 administratieve verwerking automatische incasso (Liemerse muziekschool e.d.)

10:3 Awb

BenW

Medewerker(s) F&C tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.3.13 het verzenden van betalingsherinneringen

10:3 Awb

BenW

medewerker(s) F&C tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

2.3.14 het voeren van correspondentie betreffende het invorderen van andere aan de gemeente verschuldigde bedragen die niet op tijd zijn voldaan

10:3 Awb

BenW

Hoofd F&C

 

2.3.15 het in handen stellen van vorderingen aan het incassobureau en de administratieve verwerking daarvan

10:3 Awb

BenW

Hoofd F&C

 

2.3.16 schuldsanering

 

 

 

vervallen

2.3.17 Het oninbaar verklaren van vorderingen van € 2.000 of minder per geval/ per vordering

10:3 Awb,

168 Gmw

BenW

Afdelingshoofd F&C

Boven € 2.000 per geval/ per vordering geen mandaat

2.3.18 het verzorgen van de BTW-en BCF afrekeningen

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2.3.19 het verzorgen van de accijnsafrekeningen

 

 

 

Mandaat naar Afdelingshoofd Ru-Ondersteuning

2.3.20het indienen van formulieren m.b.t. statistiekverplichtingen t.a.v. aanbestedingen e.d. (leveringen, diensten, werken)

10:3 aWB

BenW

Afdelingshoofd F&C

 

2 .4 afdeling Informatiemanagement & facilitaire zaken (I&F)

Zie 2.0 Algemeen

 

 

 

 

2.4.1 Aangaan contracten op terrein facilitaire dienstverlening (gebouw, catering, inkoop e.d.)

10:3 Awb,

Burgerlijk wetboek

BenW

Afdelingshoofd I&F

Geen mandaat indien bedrag groter dan € 50.000,--

Zie analoge regeling bij sector Ruimte, afdeling Beheer. Overeenkomstig de Nota Leveringen en Diensten-

2.4.2 Het administratief afwerken van de gemaakte kosten bij het vervaardigen van kopieën voor derden

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd I&F

 

3. Sector Ruimte (Ru)

3.0 Algemeen

 

 

 

 

3.0.1 het verzorgen van de correspondentie met derden over aangelegenheden van informatieve aard inzake het gemeentelijk beleid, inclusief het verstrekken van informatie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

Mits de inhoud geen besluit is in de zin van de A.w.b

Bij bijzondere representatieve aangelegenheden: door BenW

3.0.2 het verzorgen van correspondentie in het kader van administratieve procedures ter voorbereiding van een beslissing (incl. uitnodigingen en vooraankondigingen dwangsomaanschrijvingen)

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen ambtelijk secretaris

 

3.0.3 het zenden van ontvangstbevestigingen van of voortgangsberichten met betrekking tot verzoeken, ingekomen brieven en mededelingen omtrent de behandeltermijn

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

3.0.4 het zenden van begeleidingsbrieven bij de toezending van verslagen van vergaderingen, informatiemateriaal en soortgelijke bescheiden, uitnodigingen voor vergaderingen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd resp. aangewezen ambtelijk secretaris

 

3.0.5 het waarmerken van de bijlagen, behorende bij brieven en beschikkingen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

3.0.6 het verzorgen en administratief afwikkelen van enquêtes, welke door instellingen bij de gemeente worden gehouden en waaraan op basis van een algemeen besluit wordt meegewerkt

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Medewerker tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

3.0.7 het actualiseren van in periodieke uitgaven of andere algemene gegevensverzamelingen en publicaties opgenomen gegevens over de gemeente, het gemeentebestuur en zijn activiteiten en het verzorgen van de daaruit voortvloeiende correspondentie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

De betreffende medewerker/producthouder tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort

 

3.0.8 aangaan stageovereenkomsten

 

 

 

Zie PenO

3.1 Afdeling Handhaving (Han)

Algemeen: zie 3.0

 

 

Afdelingshoofd Ru-Han- 01

 

3.1.1 kennisgeven van aanvragen bouwvergunning

 

 

 

Vervallen (2007), want geen mandaat maar gewone taak

3.1.2 Het in de gelegenheid stellen een aanvraag aan te vullen

4:5 Awb

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

 

3.1.3 Het niet in behandeling nemen van een onvolledige aanvraag nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen

4:5 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han- 01

 

3.1.4 Het uitreiken van een ontvangstbevestiging aanvraag

 

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

Ook Mi-I&F/ DIV.

 

 

 

 

Vervallen (2007)

 

 

 

 

Vervallen (2007)

3.1.7 Het weigeren van een bouwvergunning, danwel het afwijzen van een vooroverleg of principeverzoek indien zich een weigeringsgrond ex artikel 44 Woningwet voordoet

44 Woningwet

BenW

Geen mandaat

Afwijzingsbevoegdheid is in het algemeen niet gemandateerd

3.1.8 Het verlenen van bouwvergunningen (licht, regulier en regulier fase 1 en 2)

46 Woningwet

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Mits niet wordt afgeweken van vastgesteld beleid.

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.9 Het verdagen van een aanvraag reguliere bouwvergunning of aanvraag bouwvergunning fase 1 of 2

46 Woningwet

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.10Het aanhouden van een beslissing op een aanvraag bouwvergunning

 

 

 

Vervallen (2007).

Actie van rechtswege,

ondervangen in 3.1.11 en 13

3.1.11Het besluiten in te stemmen met een bouwplan als bedoeld in artikel 50,lid 3 Wro en vervolgens het verlenen van een bouwvergunning

50 lid 3 en 4 Woningwet

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

mandaat indien geen zienswijzen zijn ingediend

3.1.12 Het doorbreken van de aanhoudingsplicht bij tijdelijke bou w vergunning en bij toepassing artikel 19 lid 2 en 3 WRO

 

 

 

Vervallen (2007)

3.1.13 Het versturen van een mededeling dat de bouwaanvraag moet worden aangehouden ingevolge artikel 50 tot en met 55 Woningwet

50-55

Woningwet

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

3.1.13A Het doorbreken van de aanhoudingsplicht met artikel 50 lid 5 Woningwet (bij strijd met toekomstig planologisch regime)

50 lid 2 en 5 Woningwet,

168 Gmw

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Overgebracht (2007) van Ru-Ontwikkeling naar Ru-Handhaving

3.1.14 Het ambtshalve (gedeeltelijk) intrekken van een bouwvergunning

59 Woningwet,

168 Gmw

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.15 Het beslissen op verzoeken van de vergunninghouder of -aanvrager om intrekking van bouwvergunningen en vergunningaanvragen inclusief de verrekening van leges

59, lid 1, sub e en f Woningwet

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Alleen in standaardgevallen

3.1.16Het verlenen van een in het bestemmingsplan opgenomen (“binnenplanse”) vrijstelling

 

 

 

Vervallen (2007), ondergebracht in nr.3.1.17

3.1.17 Het binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag in principe besluiten dat een procedure van artikel 3.6, lid 1, sub c en d , 3.22, of 3.23 Wet ruimtelijke ordening wordt opgestart en het ter inzage leggen van de aanvraag

3.6, lid 1 sub c en d,3.22, 3.23 Wro ,

168 Gmw

BenW

Sectordirecteur Afdelingshoofd Handhaving

(voorheen 15,17 of 19.lid2 of lid 3 WRO)

Alleen bij standaardgevallen (d.w.z. bij 3.23 Wro indien er beleid is opgesteld)

3.1.18 Het weigeren mee te werken aan vrijstelling

3.24 Wro

BenW

Geen mandaat

(Voorheen 19a lid 3 WRO)

3.1.19 Het binnen vier weken na afloop van de inzagetermijn definitief beslissen over het verlenen van ontheffing c.q. stellen van nadere eisen op basis van artikel 3.6, lid 1 sub c en d , 3.22 of 3.23 Wro en indien gekoppeld aan bouwaanvraag vervolgens besluiten de bouwvergunning te verlenen

3.6, lid 1 sub c en d, 3.22, 3.23 en 3.24 Wro

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

(voorheen 15, 17, 19, lid2 en 3, 19a lid 4c WRO)

Bij weigering en bij ingediende zienswijzen geen mandaat.

3.1.20M.b.t. vrijstelling art 19 WRO: Indien wel een verklaring van geen bezwaar van GS is vereist, het binnen acht weken na afloop van de inzagetermijn beslissen of een verklaring van geen bezwaar wordt aangevraagd

19a lid 5 WRO

BenW

 

Van Ru-Handhaving overgebracht (2007) naar Ru-Ontwikkeling.

Vervallen (2008)

3.1.21 Het binnen twee weken na de inwerkingtreding van de ‘verkl a ring van geen bezwaar’ beslissen over het definitief verlenen van vri j stelling

19a lid 11 WRO

BenW

 

Van Ru-Handhaving overgebracht (2007)naar Ru-Ontwikkeling Vervallen ( 2008)

3.1.22 Het verlenen van ontheffing van de verplichting tot het indienen van een bodemonderzoeksrapport indien reeds bruikbare gegevens voorhanden zijn

1.2.6 bijlage bij Besluit indienings-vereisten aanvraag bouwvergun-ning

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Slechts mandaat voorzover de bevoegdheid tot het verlenen van de bouwvergunning is gemandateerd en slechts voorzover het verlenen van ontheffing past binnen de beleidsregels

3.1.23 Het verlenen van vrijstelling van de verplichting tot het indienen van een verkennend onderzoek als het vooronderzoek uitwijst dat de locatie onverdacht is

1.2.6 bijlage bij Besluit indienings-vereisten aanvraag bouwvergun-ning

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Slechts mandaat voorzover de bevoegdheid tot het verlenen van de bouwvergunning is gemandateerd en slechts voorzover het verlenen van vrijstelling past binnen de beleidsregels

3.1.24 Het verbinden van voorwaarden aan de bouwvergunning, indien op grond van het bodemonderzoeksrapport of saneringsplan wordt geoordeeld dat de bodem niet geschikt is voor het beoo g de doel, maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden g e maakt

 

 

 

Vervallen,

zie nieuw 3.1.24 a t/m c (2007)

3.1.24a Het versturen van een instemming met een plan van aanpak voor het uitvoeren van een sanering van een nieuw geval van bodemverontreiniging

WBB

(Wet bodem

bescherming)

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

3.1.24b Het versturen van een instemming met een plan van aanpak voor het uitvoeren van een sanering van een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging

WBB

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

3.1.24c Het versturen van een instemming met de uitvoering van de sanering o.b.v. een evaluatie-rapport

WBB

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

3.1.25 Het verlenen van sloopvergunningen

3.3. Wro, 8.1.1 Bv. Zevenaar 2006

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.26Het voor akkoord verklaren van een sloopmelding,incl. het geven van aanwijzingen die daarbij in acht worden genomen

8.2.1 Bv. Zevenaar 2006

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

 

3.1.27 Het verlenen van ontheffingen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar voor het aanbrengen of wijzigen van reclame-aanduidingen op of aan een onroerende zaak

4.4.3.APV,

168 Gmw

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders.

.Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.28 a. Het stilleggen van bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden

b.Het wegens geluidoverlast stilleggen van werkzaamheden aan en rond de spoorlijn

a.100 lid 3 Woningwet jo. 11.1 of 11.3 Bv. Zevenaar 2006

b. 5.21 Awb,

Wet geluidhinder,

4.1.2.5. APV

BenW

a.en b. Afdoeningsmandaat : de bij besluit van b&w aangewezen toezichthoudend ambtenaren Ru-Han. Geen ondertekeningsmandaat

a.De toezichthoudende ambtenaren van de afd.Ru-Han oefenen deze bevoegdheid alleen uit na overleg met het Afdelingshoofd Han-01 en de portefeuillehouder.

b.in het kader van het door BenW vastgestelde plan van aanpak en beleidsregels terzake.

Wanneer spoed is vereist BenW direct in kennis stellen.

a.en b. kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

3.1. 28A Het verlenen van aanlegvergunningen (incl. het eventueel besluiten tot het opstarten van de te doorlopen procedure)

3.3 Wro, bestemmings-plan

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Nieuw (2007)

3.1.29 Het verlenen van vergunningen voor het houden van een kampeerplaats of vrijstellingen of ontheffingen als bedoeld in de Wet op de openluchtrecreatie

Wet op de openlucht

recreatie

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Besluit-formulier

3.1.30 Het voor akkoord verklaren van een melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer voor vergunningplichtige inrichtingen

8.19 van de Wet milieubeheer

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

3.1.31 Het bevestigen van de ontvangst van een melding op grond van artikel 8.40 en 8.44 van de Wet milieubeheer in de zin van ter uitvoering van die wet tot standgekomen algemene maatregelen van bestuur voor niet-vergunningplichtige inrichtingen

8.40, 8.44 van de Wet milieubeheer

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

3.1.32 Het verrichten van administratieve handelingen in het kader van de uitvoering van de Wet milieubeheer en andere wetten op het gebied van milieu, zoals begeleidende brieven en kennisgevingen

18.2 Wm, 95 Wbb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

 

3.1.33 Het opstellen van ontwerpvergunningen en het vaststellen van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer

 

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Bij weigering en bij ingediende zienswijzen geen mandaat.

3.1.34 Het terugmelden van bevindingen n.a.v. een controle, niet zijnde aanschrijvingen of vooraankondigingen van aanschrijvingen

 

 

 

Vervallen (2007), komt als zodanig in de praktijk niet voor

3.1.35 Het verlenen vanstookontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar en art.10.63 lid 2 Wet Milieubeheer

5.4.1. A.P.V

10.63 lid 2 Wm

BenW

a.Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

b.Afdelingshoofd Ru-Han-01

a.Volgens vast beleid. b. indien afwijkt van vast beleid dan mandaat aan afdelingshoofd Ru-Han

3.1.36 Het verlenen van gebruikstoestemmingen op grond van de Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

zie Brandweer

3.1.37 Het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot de in- en uitschrijving van gegadigden voor koopwoningen

 

 

 

Vervallen (2007)

3.1.38 Het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot in- en uitschrijving, keuze en uitgifte van bouwkavels

 

 

 

Vervallen (2007).

Reguliere taak, behoeft niet te worden gemandateerd

3.1.39 Het mededelen van de afloop van de optie termijn als bedoeld onder punt 3, alsmede de daarmede verband houdende admin i stratieve han delingen

 

 

 

Vervallen (2007)

Reguliere taak, behoeft niet te worden gemandateerd

3.1.40 Het administratief afwikkelen van besluiten tot uitgifte van bouwte r rein.

 

 

 

Overgebracht (2007) naar Ru-Beheer

Notariële afdoening: zie lijst vertegenwoordigings bevoeg d heden

3.1.41 Het verrichten van administratieve handelingen in het kader van de behandeling van niet voldoening aan financiële ve r plichtingen uit de door de ge meente gegarandeerde geldleni n gen

10:3 Awb

BenW

 

Overgebracht (2007) van Ru-Handhaving naar Ru-Ontwikkeling

3.1.42Het adviseren aan belastingdienst omtrent aanvragen om huursubsidie en de vangnetregeling huursubsidie

3.1.42 b. Het verlenen van voorschotten bij huursubsidie

3.1.42 c. Het verstrekken van bijdrage vangnetregeling

10:3 Awb

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

Bij twijfel , overleg met Ru-Ont

b. en c. vervallen (2007)

3.1.43 Het (op aanvraag) nemen van verkeersbesluiten voor:

a.gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

b.plaatsen container op de openbare weg.

15 Wvw

-BABW

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders.

Bij afwijzend beslissen op aanvragen of afwijking van beleid geen mandaat Ru-Han maar mandaat Ru-Beheer.

Bij twijfel, overleg met Ru-Beh

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.44 a. Het verlenen van ontheffingen ingevolgde Algemene Plaatselijke verordening Zevenaar 2006 ten behoeve van de aanleg en instandhouding van inritten. b. Weigeren van ontheffing of bij verlenen afwijken van bestaand beleid

2.1.5.3 APV

BenW

a.Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

b.Afdelingshoofd Ru-Beh -01

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders.

Bij afwijzend beslissen op aanvragen of afwijking van beleid geen mandaat Ru-Han maar mandaat Ru-Beheer.

Bij twijfel, overleg met Ru-Beh

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.45 Het verlenen van een optie voor de koop van een bou w kavel

10:3 Awb

BenW

 

Overgebracht (2007) naar Ru-Beheer

3.1.46 Het verlenen van een standplaatsvergunning bij de weekmarkt

5.2.3 APV

BenW

Baliemedewerkers Ru-Han-11

Ondervangen (2007) in 3.1.62 sub a.

3.1.47 Uitgifte graven begraafplaats Rosorum, plaatsen

gedenkteken/verlengen grafrust

Beheersverordening begraafplaats Rosorum

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders.

Bij twijfel, overleg met Ru-Beh.

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.48 Het verlenen van rioolaansluitvergunningen

Rioolaansluit verordening

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders.

Mits juridische administra- tieve toets uitgevoerd.

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.49 Het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Bomenverordening

Bomenverordening 2007

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders.

Vooraf advies van Ru-Beheer

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.49A Het verlenen van subsidie voor waardevolle en monumentale bomen

Subsidieverordening waardevolle/ monumentale bomen

BenW

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders.

Vooraf advies van Ru-Beheer

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.50Het verlenen van ontheffingen o.g.v. Winkeltijdenwet

2 en 3 Winkeltijden

wet, 4 en 6 Verordening winkeltijden,

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Besluitformulier

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.1.51 Het aanvragen van inlichtingen uit de registers van de Justitiële documentatiedienst/ strafregisters t.b.v. de uitvoering van de Drank- en Horecawet

10:3 Awb

Burg.

Medewerkers Ru-Han tot wier beschreven functie-inhoud de taak behoort

besluitformulier en gewaarmerkte handtekeningenlijst

zie ook Ru-Beh

3.1.52Het verlenen van vergunningen/ontheffingen op

3.1.52basis van de Drank- en Horecawet en

-verordening

a.inpandig of enkelvoudige vergunning in openbare ruimte

b.Gecombineerde vergunning in openbare ruimte

D&H wet en -verordening,

BenW

a.Afdelingshoofd Ru-Han-01

b.Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Mits geen bijzondere voorschriften worden opgelegd

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten besluiten

Zie ook Ru-Beh

3.1.53Het verlenen van een ontheffing m.b.t. de

3.1.53 sluitingsuren van een horecagelegenheid

2.3.1.5 APV

Burg.

geen mandaat

 

3.1.54Hetverlenen van ontheffingen als bedoeld in

3.1.54artikel 35 tweede lid van de Drank- en

3.1.54 Horecawet

35 Drank en Horecawet

Burg.

Afdelingshoofd Ru-Han-01

besluitformulier

3.1.55Het verlenen van een horeca- exploitatievergunning

2.3.1.2 APV

Burg.

Afdelingshoofd Ru-Han-01

Terrasvergunning, zie Ru-Beheer

3.1.56Het verlenen van vergunningen voor kansspelen

3.1.56(loterijen, bingo’s)

a.inpandig of enkelvoudige vergunning in openbare ruimte

b.Gecombineerde vergunning in openbare ruimte

3 Wet op de kansspelen

BenW

a.Afdelingshoofd Ru-Han-01

b.Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Zie ook Ru-Beh

3.1.57 Het verlenen van vergunningen voor

kansspelautomaten

a.inpandig of enkelvoudige vergunning in openbare ruimte

b.Gecombineerde vergunning in openbare ruimte

30b Wet op de kansspelen

Burg

a.Afdelingshoofd Ru-Han-01

b.Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Zie ook Ru-Beh

3.1.58 Het versturen van een vooraankondiging tot toepassen bestuursdwang of opleggen dwangsom in het kader van handhaving van wet- en regelgeving waarmee de afdeling is belast

5:21 Awb

5:32 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

3.1.59Het versturen van een definitief besluit tot toepassen bestuursdwang of opleggen dwangsom

5:21 Awb

5:32 Awb

BenW

Geen mandaat

 

3.1.60Het versturen van de mededeling dat zal worden overgegaan tot inning dwangsom

5:21 Awb

5:32 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Han-01

 

3.1.61 het verlenen van vergunningen voor het oplaten van luchtballonnen en voor overig vliegverkeer op niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen

Art. 10 Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen

Burgem.

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

Na overleg met Ru-beh-04 .

Besluitformulier

3.1.62 Het verlenen van vergunningen t.b.v.:

a.het innemen van standplaatsen

b.het houden van een openbare inzameling van geld (collecte) of goed

c.het venten met goederen voor maximaal 1 jaar

d het plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

e.het venten met goederen voor de duur van een dag

f.het optreden als dienstverlener op of aan de weg

g.het plaatsen van aankondigingsborden en spandoeken

h.gecombineerde vergunning

168 Gmw

a. 5.2.3 APV

b.5.2.1 APV

c. 5.2.2. APV

d. 2.1.5.1 APV

e. 5.2.2. APV

f. 2.1.4.2 APV

g. 2.1.5.1, 4.4.3 APV

h.APV

BenW

a t/m g : Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

h.Afdelingshoofd RU-Beh-01

b.volgens collecterooster

kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

Bij afwijzend beslissen op aanvragen of afwijking van beleid c.q. gecombineerde vergunning geen mandaat Ru-Han maar mandaat afdelingshoofd Ru-Beheer-01

Bij twijfel, overleg met Ru-Beh

3.1.63 Het verlenen van vergunning t.b.v.:

a.het houden van een optocht

b.geven /houden van een vertoning, feest of wedstrijd

c.het ten gehore brengen van muziek voor

publiek

d.het houden van een barbecue

e.het organiseren/houden van een evenement

f.gecombineerde c.q. grootschalige vergunning

a. 2.1.2.1APV

b.2.1.4.1 APV

c. 2.1.4.1APV

d.2.1.4.1 APV

e. 2.2.2. APV

f.APV

Burgem.

a.t/m e: Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

f.Afdelingshoofd RU-Beh-01

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

Indien grootschalig evenement, dan geen mandaat

3.1.64 Bevestigen kennisgeving overschrijding geluidnormen in het kader van de 12 dagen regeling

4.1.3.3 APV

Burgem.

Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

3.1.65 Het verlenen van ontheffingen t.b.v.:

a.het rijden met geluidswagens

b.het voortbrengen van mechanische muziek/live muziek, overige geluidhinder

c.gecombineerde vergunning muziek

168 Gmw

a. 2.1.4.1 APV

b. 2.1.4.1 APV

c.APV

BenW

a.en b. : Consulent vergunningen Ru-Han-11 en 12

c.Afdelingshoofd RU-Beh-01

kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

c.zie ook Ru-Beheer

3.1.66 Het verlenen van monumentenvergunningen

11 Monumenten-wet

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.2 Afdeling Ontwikkeling (Ont)

Algemeen: zie 3.0

 

 

Afdelingshoofd Ru-Ont-01

 

3.2.1 Het doorbreken van de aanhoudingsplicht met artikel 50 lid 5 Woningwet (bij strijd met toekomstig planologisch regime)

50 lid 5 Woningwet,

168 Gmw

BenW

 

Overgebrach (2007)t van Ru-Ontwikkeling naar Ru-Handhaving

3.2.2 (het in principe beslissen of medewerking wordt verleend aan en het besluiten over een aanvraag om) het nemen van een Projectbesluit

19, l Afdeling 3.3. Wro (artikel 3.10 e.v.)

BenW

gggg

geen ondertekeningsmandaat

(voorheen de vrijstelling ingevolge art. 19. lid 1 en 2 en 19a WRO)

B&w zijn bevoegd voor zover het nemen van een Projectbesluit ingevolge artikel 3.10 lid 4 Wro door de raad aan b&w is gedelegeerd.

(alternatief voor Projectbesluit is de partiële bestemmingsplanherziening of postzegelplan)

3.2.3 het binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag in principe beslissen of medewerking wordt verleend en de aanvraag ter inzage wordt gelegd (artikel 19a lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening)

19a, lid 2 WRO,

jo 19, lid 1

BenW

Geen ondertekeningsmandaat

voorzover het gaat om een bouwplan onder de € 200.000,-

Gerelateerd aan

art 19, lid 1 WRO

VERVALLEN (2008)

3.2.4 het weigeren mee te werken aan vrijstelling (artikel 19a lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening)

19a lid 3 WRO

jo 19, lid 1

BenW

Geen ondertekeningsmandaat

Gerelateerd aan

art 19, lid 1 WRO

VERVALLEN (2008)

3.2.5 het binnen acht weken na afloop van de inzagetermijn beslissen of een verklaring van geen bezwaar bij GS wordt aangevraagd (artikel 19a lid 4c Wet op de Ruimtelijke Ordening)

19a lid 4c WRO,

jo 19, lid 1

BenW

Geen ondertekeningsmandaat

Gerelateerd aan

art 19, lid 1 WRO.

Indien geen zienswijzen zijn ingediend

VERVALLEN (2008)

3.2.6 het binnen twee weken na de inwerkingtreding van de verklaring van geen bezwaar beslissen over het definitief verlenen van vrijstelling (artikel 19a lid 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening)

19a lid 11 WRO

BenW

Geen ondertekeningsmandaat

VERVALLEN (2008)

3.2.7 het verstrekken van informatie over het met betrekking tot bedrijventerreinen, subsidiëring bedrijfsactiviteiten, bedrijfscontacten en andere werkzaamheden met betrekking tot verruiming van de werkgelegenheid

10: 3 Awb

BenW

Functionaris bedrijfscontacten Ru-Ont-12

 

3.2.8 M.b.t. vrijstelling art. 19 WRO: Indien wel een verklaring van geen bezwaar van GS is vereist, het binnen acht weken na afloop van de inzagetermijn beslissen of een verkl a ring van geen bezwaar wordt aangevraagd

19a lid 5 WRO

BenW

Geen ondertekeningsmandaat

Van Ru-Handhaving overgebracht (2007) naar Ru-Ontwikkeling.

Ondervangen in 3.2.5

VERVALLEN ( 2008)

3.2.9 Het binnen twee weken na de inwerkingtreding van de ‘verkl a ring van geen bezwaar’ beslissen over het definitief verlenen van vri j stelling

19a lid 11 WRO

BenW

Geen ondertekeningsmandaat

Van Ru-Handhaving overgebracht (2007) naar Ru-Ontwikkeling.

Ondervangen in 3.2.6 VERVALLEN (2008)

3.2.10 Het verrichten van administratieve handelingen in het kader van de behandeling van niet voldoening aan financiële verplichtingen uit de door de gemeente gegarandeerde geldleningen

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Ont-01

Van Ru-Handhaving overgebracht (2007) naar Ru-Ontwikkeling

Inhoudsopgave:

3. Sector Ruimte (Ru)

3.0 Algemeen

3.1 Handhaving (Han)

3.2 Ontwikkeling (Ont)

3.3 Beheer (Beh)

3.4 Ondersteuning (Ost)

3.5 Uitvoering (Uit)

3. 3 Afdeling Beheer (Beh)

Algemeen: zie 3.0

 

 

Afdelingshoofd Ru-Beh-01

 

3.3.1 Toestemming leggen kabels en leidingen

Telecom-municatieverordening Zevenaar,

concessies aan nuon, wateleiding

bedrijf en Gasunie

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

Met opgave leges.Mits juridische administratieve toets uitgevoerd.

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.2 KLIC (Kabel en leidingen informatie centrum)-meldingen

10:3 Awb

BenW

Medewerker RU-Beh-06

 

3.3.3. Aanvragen ontheffingen APV Zevenaar:

a.opbreken van wegen;

b.verwijzingsborden;

c parkeerexcesbepalingen;

APV

a. 2.1.5.1

b. 4.4.3.

c .5.1.2.ev.

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.4 aanvragen bijzonder transport

 

 

 

vervallen

3.1.44 a. Het verlenen van ontheffingen ingevolgde Algemene Plaatselijke verordening Zevenaar 2006 ten behoeve van de aanleg en instandhouding van inritten. b. Weigeren van ontheffing of bij verlenen afwijken van bestaand beleid

2.1.5.3 APV

BenW

c.Baliemedewerkers Ru-Han-11

d.Afdelingshoofd Ru-Beh -01

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders.

Bij afwijzend beslissen op aanvragen of afwijking van beleid geen mandaat Ru-Han maar mandaat Ru-Beheer.

Bij twijfel, overleg met Ru-Beh

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.5. Het (op aanvraag) nemen van verkeersbesluiten voor:

a.tijdelijke verkeersmaatregelen;

b.permanente verkeersmaatregelen van beperkte aard;

c.gehandicaptenparkeerplaatsen;

art. 15 Wvw

-BABW

BenW

a.Afdelingshoofd RU-Beh-01 *

b.geen mandaat

c.Afdelingshoofd Ru-Beh

*Bij ingrijpende maatregel of van controversiele aard geen mandaat

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

Gehandicaptenparkeer-plaats op kenteken: zie hieronder

3.3.5A Het nemen van afwijzende of van vast beleid afwijkende verkeersbesluiten op een aanvraag voor:

a.gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

b.plaatsen container op de openbare weg.

15 Wvw

-BABW

BenW

Afdelingshoofd Ru-Beheer

Bij toewijzend beslissen op aanvraag volgens bestaand beleid : zie mandaat aan balie Ru-Handhaving.

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.6 Ontheffingen van verkeersmaatregelen:

a.aanstelling verkeersbrigadiers

b.plaatselijke parkeerontheffingen en overige ontheffingen van verkeersmaatregelen;

Besluit invalidenpar-keerkaart

art. 87 Rvv 1990

-Besluit verkeersbrigadiers

BenW

a.Afdelingshoofd RU-Beh-01

b.Afdelingshoofd RU-Beh-01

Overeenkomstig vastgesteld beleid

Overige ontheffingen verkeersmaatregelen: zie RU-Han

3.3.7 Openbare verlichting

a.meldingen kapotte verlichting;

b.verzoeken om uitbreiding/aanpassing o.v.;

c.verzoeken om subsidie achterpadverlichting;

nvt

BenW

a.Service & Meldpunt

b.Afdelingshoofd RU-Beh-01

c.Afdelingshoofd RU-Beh-01

 

3.3.8 Vaststellen van de huisnummering

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

mits juridische administratieve toets uitgevoerd.

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.9 a. Inhoudelijke afdoening/advisering (klacht)melding openbare ruimte b. Schriftelijke beantwoording (klacht)melding

10:3 Awb

BenW

a.Medewerker RU-Beh-03/ 04/ 05/ 06/ 16

b.Afdelingshoofd RU-Beh-01

Bij politieke gevoeligheid c.q. afbreukrisico van het beleid geen mandaat

3.3.10 Het beslissen omtrent de aankoop, verkoop gebruik of ruil van gronden grenzend aan openbare wegen, pleinen of straten dan wel het vestigen van beperkt zakelijke rechten ten behoeve van de uitvoering van civiel- technische werken voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de afronding van de uitgevoerde c.q. uit te voeren werken

10:3 Awb,

BW

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

Mandaat, mits taakuitoefening valt binnen geformuleerde beleidskaders

3.3.11.Privaatrechtelijke aangelegenheden:

Werken

Diensten en leveringen

Burgerlijk Wetboek

BenW

 

Ondervangen in mandaat 02. Inkopen, privaatrechtelijke aangelegenheden m.b.t. werken (0.2.1), diensten en leveringen ( 0.2.2)

3.3.12 Het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van aan de gemeente in eigendom toebehorende onroerende zaken,

10:3 Awb,

BW

BenW

Afdelingshoofd Ru-Beh-01

In bijzondere gevallen vooraf overleg met Portefeuillehouder

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.13 Het opstellen en wijzigen van overeenkomsten tot aan- en verkoop van onroerende zaken c.q. het vestigen van een beperkt recht

10:3 Awb,

BW

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01of

Medewerker RU-Beh-11

het notarieel afwikkelen van de transactie c.q. het compareren van de akte:

zie Vertegenwoordigings

bevoegdheid

3.3.14 Het inschrijven c.q. meebieden bij openbare verkopingen van onroerende zaken

10:3 Awb,

BW

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01of

Medewerker RU-Beh-11

De handelingen blijven binnen de door Ben W bepaalde minimum en maximum-bedragen

3.3.15 Het voeren van onderhandelingen over minnelijke grondverwerving en het sluiten van principe-overeenkomsten op basis van de taxatie of anderszins aangegeven normen

10:3 Awb,

BW

BenW

Geen ondertekeningsmandaat

 

3.3.16 Het aanbieden van de koopovereenkomst cq. het besluit tot verkoop van een bouwkavel aan particulieren en aan bedrijven

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Beh-01

kennisgeven aan BenW

via periodieke lijst van in

mandaat genomen

besluiten

3.3.17 ontheffingen van verkeersmaatregelen

 

 

 

Vervallen, reeds geregeld in 3.3.6

3.3.18 Het verhuren, verkopen en afwijzen van stroken

openbaar groen overeenkomstig het besluit van burgmeester en wethouders d.d. 9 november 1993, nr. 93.4871., danwel een soortgelijk opvolgend besluit.

10:3 Awb,

BW

BenW

Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.18A Het verlenen van een optie voor de koop van een bouwkavel

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Overgebracht van Ru-Handhaving naar Ru-Beheer

3.3.18B Het administratief afwikkelen van besluiten tot uitgifte van bouwterrein.

10:3 Awb

BenW

Medewerker Ru-Beh-11

Overgebracht van Ru-Handhaving naar Ru-Beheer

Notariële afdoening: zie lijst vertegenwoordigings bevoegdheden

3.3.19 het verlenen van vergunningen voor het oplaten van luchtballonnen en voor overig vliegverkeer op niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen

Art. 10 Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen

Burgem.

 

Overgebracht naar balie Ru-Han

Na overleg met Ru-beh-04

Bsluitformulier

3.3.20Het afwijzen of in afwijking van het beleid verlenen van vergunningen t.b.v.:

a.het innemen van standplaatsen

b.het houden van een openbare inzameling van geld of goed

c.het venten met goederen voor maximaal 1 jaar

d het plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

e.het venten met goederen voor de duur van een dag

f.het optreden als dienstverlener op of aan de weg

g.het plaatsen van aankondigingsborden en spandoeken Verlenen van

h.gecombineerde vergunning

168 Gmw

a. 5.2.3 APV

b. 5.2.1 APV

e.5.2.2. APV

d. 2.1.5.1 APV

e. 5.2.2. APV

f. 2.1.4.2 APV

g. 2.1.5.1 APV

h.APV

BenW

a t/m g : Afdelingshoofd Ru-Beh-01

h.Afdelingshoofd RU-Beh-01

Bij reguliere verlening van vergunning: mandaat Baliemedewerkers Ru-Han.

Bij twijfel, overleg met Ru-Beh

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.20A Ontheffing verlenen van bepalingen van de Marktverordening.

Marktverorde-ning Zevenaar 2005

Burgem. En BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

 

3.3.20 B Inschrijven op wachtlijst weekmarkt

Marktverorde-ning Zevenaar 2005

BenW

Medewerker Ru-Beh-07

 

3.3.21 Het verlenen van vergunning t.b.v het houden van een snuffelmarkt/rommelmarkt

5.2.4 APV

Burgem.

Afdelingshoofd RU-Beh-01

 

3.3.22 Verlenen van ontheffing voor het optreden als straatartiest, straatfotograaf, gids en dergelijke

2.1.4.3 APV

Burgem.

Afdelingshoofd RU-Beh-01

 

3.3.23Het verlenen van vergunning t.b.v.:

a.het houden van een optocht

b.geven /houden van een vertoning, feest of wedstrijd

c.het ten gehore brengen van muziek voor

publiek

d.het houden van een barbecue

e.het organiseren/houden van een evenement

f.gecombineerde c.q. grootschalige vergunning

a.2.1.2.1APV

b. 2.1.4.1 APV

c. 2.1.4.1APV

d. 2.1.4.1 APV

e. 2.2.2. APV

f.APV

Burgem.

a.t/m e: Baliemedewerkers RU-Han

f.Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Zie ook Ru-Han

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

Indien grootschalig evenement, dan geen mandaat

3.3.24Bevestigen kennisgeving van het houden van

a.een betoging ;

b.een godsdienstige bijeenkomst

a..2.1.2.2 APV

b. 2.1.2.5 APV

Burgem.

geen mandaat

kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.25 Bevestigen kennisgeving overschrijding geluidnormen in het kader van de 12 dagen regeling

4.1.3.3 APV

Burgem.

 

Overgebracht naar Ru-Han

3.3.26 afgifte geen bezwaar vuurwerk

 

 

 

Vervallen. Bevoegdheid provincie

3.3.27Het verlenen van ontheffingen t.b.v.:

a het rijden met geluidswagens

b.het voortbrengen van mechanische muziek/live muziek, overige geluidhinder

c.gecombineerde vergunning muziek

168 Gmw

a. 2.1.4.1 APV

b. 2.1.4.1 APV

c.APV

BenW

a en b : Baliemedewerkers RU-Han

c.Afdelingshoofd RU-Beh-01

a.en b. zie ook Ru-Han

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.28 Het gunnen van standplaatsen op de jaarlijkse kermissen, die van gemeentewege worden verpacht

Burgerlijk wetboek,

168 Gmw

BenW

geen mandaat

kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.29 a. Het verlenen van vergunningen ingevolge het Honden- en Kattenbesluit;

b. toepassing van de opvangregeling voor zwerfdieren

168 Gmw,

Wet op de Dierenbescher-ming en het Honden- en Kattenbesluit

BenW

a.geen mandaat

b.Afdelingshoofd RU-Beh-01

 

3.3.30 Het administratief afwerken van het kostenverhaal i.v.m. lijkschouwing en lijkbezorging van gemeentewege

10:3 Awb,

21 en 22 Wet op de lijkbezorging, Burgerlijk wetboek

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

 

3.3.31Het verlenen van een terrasverguning

2.3.1.2. APV

Burg.

Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Mits passend binnen geldend beleid. (Exploitatievergunning: zie Ru-Han)

3.3.32Het verlenen van vergunningen/ontheffingen op

3.3.32basis van de Drank- en Horecawet en

-verordening

c.inpandig of enkelvoudige vergunning in openbare ruimte

d.Gecombineerde vergunning in openbare ruimte

D&H wet en -verordening,

BenW

c.Afdelingshoofd Ru-Han-01

d.Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Mits geen bijzondere voorschriften worden opgelegd

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

3.3.33Het verlenen van vergunningen voor kansspelen

3.3.33(loterijen, bingo’s)

c.inpandig of enkelvoudige vergunning in openbare ruimte

d.Gecombineerde vergunning in openbare ruimte

3 Wet op de kansspelen

BenW

b.Afdelingshoofd Ru-Han-01

b.Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Zie ook Ru-Han

3.3.34 Het verlenen van vergunningen voor

kansspelautomaten

a.inpandig of enkelvoudige vergunning in openbare ruimte

b.Gecombineerde vergunning in openbare ruimte

30b Wet op de kansspelen

Burg

b.Afdelingshoofd Ru-Han-01

b.Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Zie ook Ru-Han

3.3.35 Het aanvragen van inlichtingen uit de registers van de Justitiële documentatiedienst/ strafregisters t.b.v. de uitvoering van de Drank- en Horecawet

10:3 Awb

Burg.

Medewerkers Ru-Beh tot wier beschreven functie-inhoud de taak behoort

besluitformulier en gewaarmerkte handtekeningenlijst

3.3.36 Het versturen van een vooraankondiging tot toepassen bestuursdwang of opleggen dwangsom in het kader van handhaving van wet- en regelgeving waarmee de afdeling is belast

5:21 Awb

5:32 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Parallel aan regeling Handhaving

3.3.37Het versturen van een definitief besluit tot toepassen bestuursdwang of opleggen dwangsom

5:21 Awb

5:32 Awb

BenW

Geen mandaat

Parallel aan regeling Handhaving

3.3.38Het versturen van de mededeling dat zal worden overgegaan tot inning dwangsom

5:21 Awb

5:32 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Beh-01

Parallel aan regeling Handhaving

3.3.39 het doen van aanzeggingen tot het opruimen van gestorte grond, puin, e.d. in groenvoorzieningen of sloten

Afvalstoffenverordening

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

Overgebracht van Ru-Uitvoering naar Ru-Beheer

Bsluit-formulier.

Stafrechtelijk (aanzegging m.b.t. procesverbaal)

.

3. 4 Afdeling Ru-Ondersteuning

3.0 Zie Algemeen

 

 

 

 

3.4.1 het verzorgen van de accijnsafrekeningen

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd Ru-Ondersteuning

Voorheen 2.3.19 mandaat F&C

3.4.2 Wet kenbaarheid publiek-rechtelijke beperkingen:

a.het toetsen van bronddocumenten aan vereisten van inschrijving

b.het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

c.het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

d.het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

e.het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

f.het verstrekken van een bewijs van inschrijving

g.het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

h.het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

i.het verstrekken van verklaringen dat uit het register blijkt dat op het desbetreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

j.het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

k.het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

Wet kenbaarheid publiek-rechtelijke beperkingen

BenW

a. t/m k.: GIS-medewerker Ru-Ondersteuning (beheerder Wkpb)

en

Financieel medewerker Ru-Ondersteuning (waarnemend beheerder Wkpb)

h. en i. : ook baliemedewerkers Ru-Handhaving

Jaarlijks verslag aan BenW

Geschillen omtrent de toepassing van deze mandaten worden voorgelegd aan BenW

3.5 Afdeling Uitvoering (Uit-Bin(nendienst)

Algemeen: zie 3.0

 

 

Afdelingshoofd Ru-Uit-Bin-01

 

3.5.1 het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffen verordening

BenW

geen mandaat

 

3.5.2 het toekennen van een subsidie voor ingezameld oud papier op grond van de Subsidieregeling ingezameld oud papier

Subsidieregeling ingezameld oud papier

BenW

Afdelingshoofd Ru-Uit-Bin-01

 

3.5.3 het ingebruikgeven van containers voor de afvoer van afvalstoffen aan derden op grond van de Afvalstoffenverordening Zevenaar 1993

Afvalstoffen verordening

BenW

Afdelingshoofd RU-Uit-Bin-1

 

3.5.4 het aanwijzen van plaatsen, waar afvalstoffen moeten worden aangeboden aan de gemeentelijke reinigingsdienst, alsmede voor zover niet bij anderen ondergebracht het verlenen van ontheffing van de verplichtingen ingevolge de Afvalstoffenverordening Zevenaar 1993

Afvalstoffenverordening

BenW

Afdelingshoofd RU-Uit-Bin-1

 

3.5.5 het vaststellen van tijden en dagen voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst

Afvalstoffen verordening

BenW

Afdelingshoofd RU-Uit-Bin-1

 

3.5.6 het aanwijzen van gedeelten van de gemeente waar huishoudelijke afvalstoffen moeten worden overgedragen of ter inzameling aangeboden in een verzamelcontainer

Afvalstoffenverordening

BenW

Afdelingshoofd RU-Uit-Bin01

 

3.5.7 het doen van aanzeggingen tot het opruimen van gestorte grond, puin, e.d. in groenvoorzieningen of sloten

Afvalstoffen verordening

BenW

Afdelingshoofd RU-Beh-01

Overgebracht naar afdeing Ru-Beheer

Bsluit-formulier.

Stafrechtelijk (aanzegging m.b.t. procesverbaal)

3.5.8 het doen van aanschrijvingen in het kader van het Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening

BenW

geen ondertekeningsmandaat

besluit-formulier

3.5.9M.b.t. Wijkbeheer:

3.5.9 Het toekennen van financiële bijdragen die deleefbaarheid en sociale cohesie bevorderen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd Ru-Uit-Bin-01

Zie ook Ru-Wijkbeheer.

Binnen het vastgestelde niet geoormerkte wijkbudget.

Toetsing vindt plaats aan een jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan.

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

4. Gereserveerd

5. Personeelszaken en Organisatie (PenO)

Onderwerp

Pagina

Toelichting bij mandaatoverzicht P&O

3

Procedure

4

Mandaatoverzicht:

Toepassing CAR-UWO

5

Aanstelling en arbeidsovereenkomst

5

Salaris en vergoedingen

5

Arbeidsduur, werktijden en arbeidsvoorwaarden

6

Vakantie en verlof

6

Aanspraken bij ongeschiktheid (ziekte of gebrek)

7

Ontslag en schorsing

7

(Bovenwettelijke) uitkering

8

Georganiseerd overleg

8

Overige rechten en verplichtingen

8

Disciplinaire straffen

9

Opleiding en ontwikkeling

9

Verplaatsingskosten

9

Vrijwillige brandweer

9

Lokale regelingen

10

Overig

11

Toelichting bij mandaatoverzicht P&O

Het onderhavige mandaatoverzicht P&O vormt een nadere specificatie en actualisatie van hetgeen in de gemeentebrede Mandatenlijst 2005 is opgenomen en treedt hiervoor in de plaats. De algemene uitgangspunten mandaat, zoals opgenomen in de Mandatenlijst 2005 (lees: 2007 SvH) (onder verwijdering van het onderscheid tussen afdoenings- en ondertekeningsmandaat) zijn van overeenkomstige toepassing.

In het onderstaande zijn de uitgangspunten opgenomen bij het mandaatoverzicht P&O betreffende medewerkers en leidinggevenden. Onder leidinggevenden wordt verstaan: de gemeentesecretaris, sectordirecteuren, hoofd P&O, brandweercommandant en afdelingshoofden.

1.Integraal management

De gemeente Zevenaar gaat uit van integraal management, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van personele functies ligt bij de hiërarchisch leidinggevende. Hiertoe worden vanuit de stafafdeling Personeel en Organisatie kaders geschapen waarbinnen de sectordirecteur c.q. het afdelingshoofd dit kan realiseren.

2.Bevoegdheden

Alle personele bevoegdheden komen tot op heden in principe toe aan het college, tenzij dit reeds in het vastgestelde organisatiebrede mandaatoverzicht (‘Mandatenlijst 2005’) is opgenomen ten aanzien van de stafafdeling P&O. Voor de volledigheid zijn tevens de bevoegdheden die niet worden gemandateerd, en dus bij het college blijven, opgenomen in het bijgevoegde mandaatoverzicht. De wettelijke basis voor de mandatering wordt gevormd door artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht.

3.Voor wie bestemd?

Onderhavig mandaatoverzicht is bestemd voor de uitoefening van bevoegdheden ten aanzien van medewerkers en leidinggevenden. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt merendeels naar aanleiding van een schriftelijk voorstel / advies en wordt in de meeste gevallen schriftelijk aan betrokkene bevestigd.

4.Kaders

Het gebruik van de toegekende bevoegdheid dient door de gemandateerde (degene aan wie de bevoegdheid is gemandateerd) plaats te vinden binnen de vastgestelde kaders van regelgeving en beleid; in geval van afwijking van het bestaande beleid dient de gemandateerde zijn of haar voorstel alsnog voor te leggen aan de mandaatgever, te weten het college van burgemeester en wethouders.

5.Rol P&O

Voor alle personele en organisatorische zaken geldt dat de stafafdeling P&O voorstellen maakt, adviezen geeft en ondersteuning aan de leidinggevenden biedt. Daarnaast heeft P&O nadrukkelijk een signaalfunctie en bewaakt het proces. Tevens heeft de stafafdeling de P-controltaak ten aanzien van het bewaken van de toepassing en uitvoering van een eenduidig vastgesteld beleid voor de gehele organisatie.

6.‘Mandaat aan’

Overal waar in het overzicht ‘Mandaat aan’ staat aangegeven, wordt zowel afdoeningsmandaat als het ondertekeningsmandaat bedoeld (zoals dit onderscheid in het organisatiebrede mandaatoverzicht wordt gemaakt).

7.‘Medeparaaf’

In de voorbereiding kan een medeparaaf vereist zijn van verschillende functionarissen. Het doel van deze medeparaaf is met name gericht op de signaalfunctie ten aanzien van rechtsgelijkheid, rechtmatigheid en eenheid van beleid. De medeparaaf van de gemeentesecretaris is alleen apart vermeld indien deze functioneel is.

8.‘Kopie’

In de uitwerking is het tevens wenselijk dat bepaalde functionarissen ter nadere uitwerking of informatie een kopie van het besluit ontvangen. Naast de opgenomen functionarissen die een kopie ontvangen, worden tevens (indien nodig) kopieën gemaakt voor het P-dossier, het archief en de salarisadministratie.

Gebruikte afkortingen in het mandaatoverzicht:

 • -

  B&W = Het college van burgemeester en wethouders

 • -

  LG = Hiërarchisch leidinggevende

 • -

  2x LG = Hiërarchisch leidinggevende van hiërarchisch leidinggevende

 • -

  HPO = Hoofd stafafdeling P&O

In het overzicht wordt naast de kop ‘Mandaat aan’ gesproken over het college van burgemeester en wethouders. Bij het college is geen sprake van mandaat, maar van attributie of delegatie.

Voor medewerkers geldt, dat waar gesproken wordt over ‘LG’, dit gelezen dient te worden als het afdelingshoofd. Daar waar gesproken wordt over ‘2X LG’, wordt de sectordirecteur bedoeld.

Voor de afdelingshoofden geldt dat waar gesproken wordt over ‘LG’, dit gelezen dient te worden als de

sectordirecteur. Daar waar gesproken wordt over ‘2X LG’, wordt de gemeentesecretaris bedoeld.

Voor de sectordirecteuren, hoofd stafafdeling P&O en de brandweercommandant geldt dat waar

gesproken wordt over ‘LG’, dit gelezen dient te worden als de gemeentesecretaris. Daar waar

gesproken wordt over ‘2x LG’, wordt in deze het college van burgemeester en wethouders bedoeld.

Voor de medewerkers van de afdeling Uitvoering van de sector Ruimte en de medewerkers van het zwembad van de afdeling Welzijn van de sector Samenleving geldt dat waar gesproken wordt over ‘LG’, dit gelezen dient te worden als de uitvoerder respectievelijk de bedrijfsleider. Daar waar gesproken wordt over ‘2X LG’, wordt de sectordirecteur bedoeld.

Aan teamcoördinatoren etc. zijn geen personele bevoegdheden gemandateerd.

Procedure

Bij de uitoefening van een bevoegdheid door het college is sprake van een b&w-advies en een brief die wordt ondertekend door de secretaris en de burgemeester.

Bij de uitoefening van een bevoegdheid lager in de organisatie, wordt de volgende procedure voorgesteld:

 • 1.

  Een verzoek van een medewerker komt binnen bij de leidinggevende en/of bij de stafafdeling P&O, dan wel de leidinggevende wenst een bepaalde bevoegdheid uit te oefenen;

 • 2.

  De leidinggevende en de personeelsadviseur / -assistent bespreken de uit te oefenen bevoegdheid (noodzaak, gevolgen, kaders) met elkaar, evt. in het bijzijn van de medewerker, waarna een keuze wordt gemaakt ten aanzien van de uit te oefenen bevoegdheid;

 • 3.

  De personeelsadviseur / -assistent stelt een besluitbrief dan wel een mandaatadvies en aanbiedingsbrief op (allen incl. boekingsnummers DIV) en draagt zorg voor de evt. noodzakelijke medeparafen;

 • 4.

  Nadat de eventuele medeparafen zijn gezet, ondertekent de gemandateerde het besluit en brief dan wel besluitbrief;

 • 5.

  Vanuit de stafafdeling P&O wordt zorggedragen voor de verzending van (besluit)brief aan betrokkene en het verstrekken van kopieën.

 • 6.

  Periodiek wordt door de stafafdeling P&O een overzicht opgesteld van de in mandaat genomen besluiten en voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Formats

Ten behoeve van de op te stellen mandaatadviezen door de personeelsadviseur / -assistent is een separaat format voor P&O-mandaten ontwikkeld.

De personeelsadviseur / -assistent bewaakt de ondertekening van de formele (besluit)brieven en hanteert hiervoor zo veel mogelijk standaardformuleringen.

Toepassing CAR-UWO

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Vrijstelling CAR-UWO op groepen ambtenaren

1:3 lid 2

X

 

 

 

-

-

Van toepassing verklaren bijlagen IV en/of V op onderwijzend personeel kunstzinnige vorming

1:3 lid 3

1:3:1

X

 

 

 

-

-

Treffen bijzondere voorschriften en/of instructies

1:4:1

X

 

 

 

-

-

Vrijstelling CAR-UWO hogere functie

1:6 lid 1

X

 

 

 

-

-

Vrijstelling CAR(-UWO) tijdelijke dienst i.v.m. projecten of functies van tijdelijke aard

1:6 lid 2

X

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanstelling en arbeidsovereenkomst

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Aanstelling en bericht van

aanstelling

2:1 /

2:4:1

 

X

 

 

-

LG

Beslissen of kandidaat aan psychologisch onderzoek wordt onderworpen

2:2 lid 1

 

X

 

 

-

-

Beslissen of een kandidaat een verklaring omtrent gedrag wordt gevraagd

2:2 lid 3

 

X

 

 

HPO

 

Aangaan arbeidsovereenkomst

2:5

 

X

 

 

-

LG

Aanpassing arbeidsduur (op verzoek

medewerker of werkgever)

2:7 lid 3

2:7a

 

X

 

 

LG

LG

Opstellen van lijst met functies (criteria) waarvoor aanstellingskeuring is vereist (in overleg met Arbo-dienst)

2:3 lid 1

X

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaris en vergoedingen

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Toekennen bezoldiging

3:1(:1)

 

X

 

 

-

LG

Toekennen periodieke verhoging

3:1:0:6

 

 

X

 

-

-

Niet toekennen periodieke verhoging

3:1:0:10

X

 

 

 

-

LG

Toekennen extra anciënniteit

3:1:0:7

 

X

 

 

HPO

LG

Toekennen waarnemingstoelage

3:1:2 lid 2

 

 

X

 

HPO

LG

Toekennen overwerkvergoeding

3:2

 

 

X

 

-

-

Toekennen toelage onregelmatige dienst

3:3 +

3:1:0:12

 

 

X

 

-

-

Toekennen verschuivingsvergoeding

3:4

 

 

X

 

-

-

Toekennen ambtsjubileumgratificatie

3:5

 

 

 

X

-

LG

Toekennen persoonlijke toelage

3:7:8 +

3:1:0:17

 

X

 

 

HPO

LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsduur, werktijden, spaaruren en arbeidsvoorwaarden

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Vaststellen feitelijke arbeidsduur anders dan formele duur

4:1

 

 

X

 

-

LG

Opstellen rooster wisselende werktijden

4:2

 

 

X

 

-

-

Toekennen spaarperiode t.b.v. opbouw spaaruren

4:3

 

 

X

 

HPO

LG

Toewijzen van verzoek tot uitwisselen arbeidsvoorwaarden

4a:1 en

4a:2

 

 

 

X

-

LG

Afwijzen van verzoek tot uitwisselen arbeidsvoorwaarden

4a:1 en 4a:2

X

 

 

 

-

LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie en verlof

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Toekennen vakantieverlening + tijdstip waarop

6:1:1

 

 

X

 

-

-

Toekennen verzoek tot overschrijding max. arbeidsduur t.b.v. vakantie

6:2

 

 

X

 

HPO

LG

Toekennen extra verlof

6:2:1

 

 

X

 

-

LG

Verlening vakantie buiten vakantietijdvak

6:2:4

 

 

X

 

-

-

Intrekken verleende vakantie

6:2:5

X

 

 

 

2X LG

LG

Toekennen vergoeding voor gedorven functievoordelen

6:2:7

 

 

X

 

-

LG

Verlenen buitengewoon verlof

6:4

 

 

X

 

-

LG

Verlenen (betaald) ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof

6:5

6:8

 

 

X

 

LG

LG

Verlenen zwangerschaps- en bevallingsverlof

6:7

 

 

 

X

-

LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanspraken bij ongeschiktheid (ziekte of gebrek)

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Arbo-dienst contracteren

7:2:2 lid 2

X

 

 

 

-

-

Vaststellen voor welke functies een periodiek geneeskundig onderzoek moet plaatsvinden

7:2:4

X

 

 

 

-

-

Toekennen bezoldiging bij ongeschiktheid

7:3

X

 

 

 

LG

LG

Medewerker in staat stellen eigen / andere arbeid te doen (evt. buiten gemeente) + vaststellen plan van aanpak

7:9

 

 

X

 

-

LG

Staken doorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid

7:13:1

7:13:2

X

 

 

 

LG

LG

Sanctie opleggen bij nalatigheid i.v.m. arbeidsongeschiktheid

7:14

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Bezoldiging uitbetalen aan anderen

7:15:1

X

 

 

 

LG

LG

Opdragen passende/geschikte arbeid i.v.m. arbeidsongeschiktheid

7:16

X

 

 

 

LG

LG

Toestemming voor terugkeer in betrekking na ziekte

7:17

X

 

 

 

LG

LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontslag en schorsing

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Ontslag op verzoek ambtenaar

8:1

 

X

 

 

-

LG

Ontslag wegens ouderdomspensioen

8:2

 

X

 

 

-

LG

Ontslag wegens reorganisatie

8:4

X

 

 

 

2x LG, LG

LG

Ontslag wegens AO

8:5 lid 6 en 8

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

8:6

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Ontslag overige ontslaggronden

8:7, 8:8 en 8:9

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Ontslag wegens FPU

8:11

 

X

 

 

-

LG

Ontslag uit tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding

8:12

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Ontslag als disciplinaire straf

8:13

X

 

 

 

2X LG, LG

2x LG, LG

Schorsing als ordemaatregel

8:15:1 / 8:15:2

X

 

 

 

2x LG, LG

2X LG, LG

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bovenwettelijke) uitkering

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Toekennen aanvullende en aansluitende uitkering

10a:2-5

10a:15-19

X

 

 

 

-

LG

Verplichtingen en sancties WW op aanvullende en aansluitende uitkering

10a:9

10a:22

X

 

 

 

-

LG

Toekennen verhuiskostenvergoeding

10a:26

 

 

 

X

-

LG

Toekennen reïntegratietoeslag

10a:28

X

 

 

 

-

LG

Recht op uitkering (i.v.m. ontslag)

11:6

X

 

 

 

-

LG

Suppletie

11a:12

11a:13

11a:14

11a:16

X

 

 

 

-

LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Georganiseerd overleg

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Vaststellen minimum aantal ambtenaren GO

12:1:1

X

 

 

 

-

GO

Aanwijzen voorzitter en secretaris

12:1:3

X

 

 

 

-

GO

Verandering van enig dienstonderdeel

12:1:5

X

 

 

 

-

GO

Nadere regels over werkwijze

12:2

X

 

 

 

-

GO

Goedkeuring reglement van orde

12:2:11

X

 

 

 

-

GO

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige rechten en verplichtingen

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Toestemming persoonlijk gebruik diensten / goederen

15:1:3

 

 

X

 

-

LG

Bepalen wijze van registreren nevenwerkzaamheden

15:1:6

 

 

 

X

-

-

Aangeven dat geen sprake is van een verbod op het verrichten van de aangegeven nevenwerkzaamheden

15:1:6

lid 3

 

 

 

X

-

-

Opleggen plicht tot aanvaarden andere betrekking

15:1:10

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Opleggen plicht tot schade vergoeden bij schuld of nalatigheid

15:1:12

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Vaststellen beoordeling

15:1:15 (15:1:15:1 t/m 11)

 

X

 

 

-

LG

Opleggen verplichting om in/nabij standplaats te gaan wonen

15:1:17

X

 

 

 

2X LG

LG

Opleggen plicht tot bewoning dienstwoning

15:1:18

X

 

 

 

2X LG

LG

Opleggen verbod betreden dienstterrein

15:1:19

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Opleggen gedrag i.v.m. infectieziekten

15:1:20

X

 

 

 

2X LG, LG

LG

Vergoeden van schade ambtenaar tot

€ 500,-

15:1:23

 

 

 

X

2X LG, LG

LG

Verplichten tot volgen van een opleiding

15:1:26

 

 

X

 

-

-

Verlenen van verlof met behoud bezoldiging voor volgen opleiding

15:1:27

 

 

X

 

-

-

Toekennen extra verlof / gratificatie

15:1:28

 

 

X

 

-

2X LG, LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinaire straffen

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Opleggen disciplinaire straffen

16:1:2

X

 

 

 

2X LG,

LG

2X LG, LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding en ontwikkeling

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan

(Opstellen POP door LG)

17:1:1

 

X

 

 

-

LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplaatsingskosten

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Verlenen vergoeding o.b.v. verplaatsingskostenregeling, pensionkosten, ontheffing verhuisplicht etc.

18:1:

 

 

 

X

-

LG

Verlenen tegemoetkoming verhuiskosten

18:1:2-5

 

 

 

X

-

-

Verlenen voorschot

18:1:12

 

 

 

X

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige brandweer

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Aanstelling vrijwilliger brandweer

19:1:6

 

X

 

 

-

LG

Toekennen bevordering

19:1:11

 

 

X

 

-

LG

Toekennen kosten n.a.v ongeval

19:1:5

X

 

 

 

-

LG

Vaststellen uitkering n.a.v. ongeval

19:1:6

X

 

 

 

-

LG

Opleggen schadevergoeding aan ambtenaar door schuld / nalatigheid

19:1:27

X

 

 

 

-

LG

Schadeloosstelling en vergoeding kosten

19:1:29

X

 

 

 

-

LG

Opleggen disciplinaire straffen

19:1:31

X

 

 

 

2X LG, LG

2X LG, LG

Schorsing en ontslag

19:1:35

19:1:38

X

 

 

 

2x LG, LG

2X LG, LG

Toekennen vergoeding piketdiensten beroepsbrandweer

20:1:1-3

 

X

 

 

LG

LG

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale regelingen

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Toekennen hypotheek

Bouw-krediet

Gemeentesecretaris

HPO

-

Toekennen reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten

 

 

X

 

-

-

Toekennen studiefaciliteiten

Studiefac. / H17

art. 2

 

 

X

 

-

LG

Toekennen examenverlof

Studiefac. / H17

Art. 5

 

 

X

 

-

-

Opleggen terugbetalingsplicht studiekosten

Studiefac. / H17

Art. 1+6

 

X

 

 

LG

LG

Ontheffing terugbetalingsplicht

Studiefac. / H17

Art. 4+9

 

X

 

 

LG

LG

Vaststellen functiebeschrijving

FuWa

 

X

 

 

-

LG

Vaststellen functiewaardering en inpassing

FuWa

X

 

 

 

LG, HPO

LG

Toekennen attenties i.v.m. bijzondere gelegenheden

Richtlijn bijz. gele-genheden

 

 

X

 

-

-

Toekennen vergoeding kinderopvang

Kinderop-vang

 

 

 

X

-

-

Het aangaan van stage-overeenkomsten, aannemen van stagiaires en toekennen van vergoedingen aan stagiaires

Vergoe- ding stagiaires

 

 

 

X

-

LG

Toekennen toelagen/verlof i.v.m. regeling

Bereikbaarheid en beschik

baarheid

 

 

X

 

-

-

Toekennen deelname fietsregeling

Fiets

regeling

 

 

 

X

-

-

Toekennen uitwisseling arbeidsvoorwaarden

Reg. Uitwiss. Arb.vw.

 

 

 

X

LG

 

Toekennen vergoeding beeldschermbril

Beeld-

schermbril

 

 

 

X

LG

-

Toekennen schade aan motorrijtuig

Schade motorrij-tuig

 

 

 

X

2X LG, LG

LG

Vaststellen brugdagen

Vakantie-verlof

regeling

X

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

ZAR

 

Mandaat aan

Voorbereiding advies

B&W

2x

LG

LG

HPO

Mede-

Paraaf

Kopie aan

Het verzorgen van diverse correspondenties (ontvangst, voortgang, informatie, begeleidend schrijven, enquêtes etc.)

-

 

 

 

X / P&O adv.

-

-

Het invullen en ondertekenen van alle opgaven, aangiften, verklaringen etc. inzake personeel (uitkeringen, keuringen, aanmeldingen e.d.)

-

 

 

 

 

-

-

Het ondertekenen van overeenkomsten met oproepkrachten en ander tijdelijk personeel

Proc. Inhuur derden

 

X

 

 

-

LG

Het toekennen van subsidie aan verenigingen van personeel

-

 

 

 

X

-

-

Het bevestigen van ontvangst aan en oproepen van sollicitanten

-

 

 

 

X / P&O adv.

-

-

Mededeling van niet benoeming aan afgewezen interne sollicitant

 

 

X

 

 

-

-

Mededeling van niet benoeming aan afgewezen externe sollicitant

 

 

 

 

X / P&O adv.

-

-

Beantwoorden van open sollicitaties

 

 

 

 

X

-

-

Mandaat aan ambtenaren van de gemeente Zevenaar en medewerkers van het Samenwerkingsverband Duiven Zevenaar wordt verleend op basis van artikel 10:3 Awb. Voor medewerkers van de gemeente Duiven (werkzaam bij het SDZ) geldt dat zij met dat mandaat dienen in te stemmen. De vaststelling van rechten en plichten en de in dat kader noodzakelijke beoordeling blijft, wanneer geen sprake is van een afzonderlijk bestuursorgaan -lees: gemeenschappelijke regeling- een lokale aangelegenheid.

In deze versie zijn enkele verwijzingen naar (recente) wetgeving opgenomen (in het bijzonder het algemene artikel 10:3 Awb en 7:5 Wwb.

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders en behorend bij het besluit van 18 juni 2001, zoals laatstelijk gewijzigd.

Verwerkt: wijzigingen bij besluit B&W d.d. 18.11.2003 / aanpassingen sector Samenleving. Verwerkt: wijzigingen bij besluit SO d.d. 06.05.2004 / horizontale vervanging.

Verwerkt: wijzigingen bij besluit B&W d.d. 07.06.2004 / aanpassingen sub-mandaten SDZ.

Verwerkt: wijzigingen bij besluit B&W d.d. 04.11.2008/ Wijkcoördinatie naar Welzijn (6.5.)

Vervanging van het sectormanagement is als volgt geregeld:

 • -

  Afwezigheid directeur Samenleving / 1e vervanger directeur sector Ruimte.

 • -

  Directeur Samenleving vervangt directeur Middelen bij diens afwezigheid.

 • -

  Afdelingshoofd Welzijn tekent namens afdelingshoofd Inwoners bij diens afwezigheid.

 • -

  Afdelingshoofd Inwoners tekent namens afdelingshoofd Welzijn bij diens afwezigheid. - De stafmedewerker bedrijfsvoering en medewerker kwaliteit & controle tekenen namens het afdelingshoofd SDZ bij diens afwezigheid.

Betreft het beleidsaangelegenheden dan dienen zij contact op te nemen met de directeur Samenleving.

NB:

Omdat twee afdelingen, Inwoners en Werk & Inkomen, betrokken zijn bij de onderdelen sub 6.1 t/m 6.4 is voor de mandaatregeling van de sector SA uitgegaan van de processen/taakvelden en niet van de afdelingen. Waar in deze onderdelen 6.1 t/m 6.4 sprake is van “Afdelingshoofd” waren dan ook hoofd Afdeling Inwoners c.q. hoofd Afdeling Werk & Inkomen te lezen.

(*) De aanwijzing van medewerkers vindt plaats door de sectordirecteur op voorstel van het afdelingshoofd.

6. Sector Samenleving (SA)

 

6.0 Algemeen

 

 

 

 

 

6.0.0 algemene voorwaarde voor het totstandkomen van rechtsgeldige beschikkingen

10:6 Awb

 

 

Voor een rechtsgeldige beschikking wordt het noodzakelijk geacht dat twee personen de beschikking gelijkluidend hebben beoordeeld (paraaf / handtekening).

 

6.0.1 het verzorgen van de correspondentie met derden over aangelegenheden van informatieve aard inzake het gemeentelijk beleid, inclusief het verstrekken van informatie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Medewerker kwaliteit en controle, stafmedewerker bedrijfsvoering

Ondertekening bij bijzondere representatieve aangelegenheden door B&W

 

6.0.2 het verzorgen van correspondentie in het kader van administratieve procedures ter voorbereiding van een beslissing (incl. uitnodigingen)

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Medewerker kwaliteit en controle, stafmedewerker bedrijfsvoering

 

 

6.0.3 het zenden van ontvangstbevestigingen van of voortgangsberichten met betrekking tot verzoeken, ingekomen brieven en mededelingen omtrent de behandeltermijn

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Medewerker kwaliteit en controle, stafmedewerker bedrijfsvoering

 

 

6.0.4 het zenden van begeleidingsbrieven bij de toezending van verslagen van vergaderingen, informatiemateriaal en soortgelijke bescheiden, uitnodigingen voor vergaderingen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk aangewezen ambtelijk secretaris

 

 

6.0.5 het waarmerken van de bijlagen, behorende bij brieven en beschikkingen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens functie-inhoud de taak behoort

 

 

6.0.6 het verzorgen en administratief afwikkelen van enquêtes, welke door instellingen bij de gemeente worden gehouden en waaraan op basis van een algemeen besluit wordt meegewerkt

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd respectievelijk de aangewezen medewerker tot wiens functie-inhoud de taak behoort (*)

 

 

6.0.7 het actualiseren van in periodieke uitgaven of andere algemene gegevensverzamelingen en publicaties opgenomen gegevens over de gemeente, het gemeentebestuur en zijn activiteiten en het verzorgen van de daaruit voortvloeiende correspondentie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Stafmedewerker WenI

(*)

 

 

6.0.8aangaan stageovereenkomsten

10:3 Awb,

Burgerlijk wetboek

BenW

Afdelingshoofd

In overleg met afdelingshoofd P en O of de daartoe aangewezen medewerker in verband met toetsing aan PenO-beleid

 

6.0.9 het afgeven van verklaringen van on- en minvermogen op grond van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

 

Burgem.

Afdelingshoofd

 

 

6.1 Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Afdeling Inwoners (SA-Inw)

6.1.1 alle besluiten in het kader van de verstrekking van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo

10:3 Awb

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle,

Consulent loket Wmo

 

6.1.2 het geheel of gedeeltelijk afwijzen van aanvragen voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo

10:3 Awb

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle,

Consulent loket Wmo

Besluit nemen na consultatie van de coördinator Wmo wanneer wordt afgeweken van extern advies

6.1.3 alle besluiten inzake de verstrekking van gesloten buitenvervoer, woonvoorzieningen boven een bedrag van € 30.000 en toekenningen op basis van artikel 37 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Zevenaar (hardheidsclausule)

Wmo

10:3 Awb

168 Gmw

BenW

Afdelingshoofd

 

6.1.4 het ondertekenen van huur/bruikleenovereenkomsten inzake de verstrekking van hulpmiddelen in het kader van de Wmo

Wmo

10:3 Awb

Burgem.

Medewerker Kwaliteit en Controle,

Consulent loket Wmo

 

6.1.5 het voeren van correspondentie met de bij de uitvoering van de Wmo betrokken instanties, zoals leveranciers van hulpmiddelen, indicatieorgaan en woningcorporaties, inclusief het aanvragen/ plaatsen van een offerte/order en het opvragen van informatie voor de.afdoening van aanvragen en heronderzoeken

Wmo

10:3 Awb

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle,

Consulent loket Wmo

 

6.1.6. a.verlenen van Europese gehandicaptenparkeerkaart;

b.verlenen van plaatselijke gehandicapten- parkeerontheffingen

10:3 Awb

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle, Consulent loket Wmo

 

6.1.7 . alle besluiten inzake aanvragen kortingspas voor 65-plussers voor regiotaxi KAN

10:3 Awb

BenW

 

VERVALLEN

6.1.8 Vestigen hypotheekakte op grond van krediethypotheek

Art. 20, 24, en 26 Bbz 2004

Burgem

Afdelingshoofd

 

6.1.9 Voorzieningen i.h.k.v. inkomensondersteuning

Wwb

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle, Consulent loket Wmo

 

6.2.1 alle op ambtelijke rapportages gebaseerde besluiten tot toekenning in het kader van de Regeling opvang asielzoekers, de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf en de Wet inburgering nieuwkomers

Roa ZorgwetVvvtv

W.i.n.

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd

 

6.2.2 het geheel of gedeeltelijk afwijzen van aanvragen voor voorzieningen op grond van de WIN, VVTV, ROA

ROA, VVTV

Win

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd

Besluit nemen na consultatie van het afdelingshoofd wanneer wordt afgeweken van extern advies of sprake is van het opleggen van een boete die niet rechtstreeks voortvloeit uit bestaand beleid

6.2.3 alle besluiten inzake aanvragen schuldhulpverlening en verzoeken om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen

10:2 Awb

10:3 Awb

Wsnp

BenW

Medewerker kwaliteit en controle

 

6.2.4 het voeren van correspondentie met de bij schuldhulpverlening betrokken instanties

10:3 Awb

BenW

Klantmanager SHV

 

6.3.1 het besluiten omtrent aanvragen om uitkering, omtrent het beëindigen van uitkeringen en terugvordering en verhaal (van ten onrechte of tot een te hoog bedrag toegekende uitkeringen of leningen) op het gebied van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw) , Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik), het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 en de Wet Werk en Bijstand (WWB), ROA, WSW en andere wetten op sociaal gebied welke van gemeentewege worden uitgevoerd met inbegrip van de daarbij behorende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen

43 IOAW

43 IOAZ

10:3 Awb

WWB 7/8/8a

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

6.3.2 alle besluiten op hercontrole-, wijzigings-, tussen- en beëindigingsrapporten (inclusief herziening, terugvordering, samenloopgevallen ofwel “witte fraude”)

10:3 Awb

WWB 7/8/8a

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle

 

6.3.3 het verstrekken van voorschotten op uitkeringen

10:3 Awb

WWB 7/8/8a

BenW

Afdelingshoofd Inwoners, medewerker Kwaliteit en Controle, 1e medewerker WenI

Wijziging mandaat.

6.3.4 het besluiten tot het instellen van een bijzonder onderzoek, het doen van fraudeaangifte; het besluit tot opschorting van de uitkering in enigerlei vorm

Wsr,

10:3 Awb

(WWB 7/8/8a)

BenW

Afdelingshoofd, stafmedewerker Bedrijfsvoering, medewerker Kwaliteit en Controle

 

6.3.5 alle toekennings- en beëindigingsbesluiten op grond van de Wet Kinderopvang (WKO)

10:3 Awb

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle

 

6.3.6 alle besluiten met betrekking tot verstrekkingen in het kader van uitstroombevordering (studiekosten, reiskosten, verwervingskosten, premies vrijwilligerswerk, loonkostensubsidies en dergelijke), Wet Reïntegratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) en de Wet Werk en Bijstand (Wwb)

10:3 Awb

(WWB 7/8/8a)

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle

Rekening zal dienen te worden gehouden met nader te formuleren beleid inzake reïntegratie in het kader van de Wet Werk en Bijstand.

6 . 3.7. a.verlenen van Europese gehandicaptenparkeerkaart;

b. verlenen van plaatselijke gehandicapten- parkeerontheffingen

10:3 Awb

BenW

 

Overgebracht naar 6.1 Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (afd Sa- Inw)

6.3.8. alle besluiten inzake aanvragen kortingspas voor 65-plussers voor regiotaxi KAN

10:3 Awb

BenW

 

6.3.9 Vestigen hypotheekakte op grond van krediethypotheek

Art. 20, 24, en 26 Bbz 2004

Burgem

 

6.3.10 Voorzieningen i.h.k.v. het verstrekkingenboek bijzondere bijstand

Wwb

BenW

 

6.4 Administratie sociale zaken (Afdeling Inwoners (SA-Inw) c.q. Afdeling Werk & Inkomen (SA-W&I )

6.4.1. het verzorgen van declaraties en

jaaroverzichten met het oog op het verkrijgen van

rijksvoorschotten en –bijdragen op het gebied van de

sociale wetgeving

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd, stafmedewerker Bedrijfsvoering

 

6.4.2. het nemen van besluiten ten aanzien van vorderingen naar aanleiding van ingestelde heronderzoeken c.q. tussenrapportages, inclusief buiten invorderingsstelling en kwijtschelding

10:3 Awb

WWB 7/8/8a

BenW

Afdelingshoofd, stafmedewerker Bedrijfsvoering, medewerker Kwaliteit en Controle

 

6.4.3. het binnen een te stellen termijn opvragen van benodigde / ontbrekende gegevens in verband met de berekening of hernieuwde vaststelling van de uitkeringen

69:2 Wwb

54 WWB

7/8/8a WWB

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd, stafmedewerker bedrijfsvoering, medewerker kwaliteit en controle, klantmanager Wwb, klantmanamger W&I, medewerker UA, medewerker debiteurenbeheer

 

6.4.4. het bij de desbetreffende instanties (o.a. werkgevers, uitkeringsinstanties e.d.) opvragen van informatie in verband met de uitvoering van de regelingen genoemd onder 6.2.1., 6.3.1. en 6.4.1.

10:3 Awb

WWB 7/8/8a

BenW

Afdelingshoofd, stafmedewerker bedrijfsvoering, medewerker kwaliteit en controle, klantmanager Wwb, klantmanamger W&I, medewerker UA, medewerker debiteurenbeheer

 

6.4.5. het aanschrijven van onderhoudsplichtigen (= kennisgeving plus eerste aanschrijving)

10:3 Awb

(WWB 7/8/8a)

BenW

Klantmanager Wwb, klantmanager W&I, medewerker debiteurenbeheer

 

6.4.6. het aanmanen van cliënten in het kader van schuldverhaal-procedures

479g Wbr

BenW

Medewerker Kwaliteit en Controle

 

6.4.7. Beslaglegging ingevolge artikel 479 g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het uitvoeren van de Wet algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen

10:3 Awb

WWB 7/8/8a

BenW

Afdelingshoofd, stafmedewerker Bedrijfsvoering, medewerker Kwaliteit en Controle

 

6.4.8. het verstrekken van opdrachten om tot gerechtelijke invordering over te gaan

10:3 Awb

WWB 7/8/8a

BenW

Afdelingshoofd, stafmedewerker Bedrijfsvoering, medewerker Kwaliteit en Controle.

Verzoekschrift wordt ondertekend door de burgermeester.

 

6.5.1 het toekennen, i.c. voorlopig vaststellen en afrekenen van een definitief subsidie voor instellingen die zijn opgenomen in het welzijnsprogramma

Subsidie

Verordening,

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

6.5.2. het afwijzen van verzoeken om subsidie op grond van de algemene beleidsregels

Subsidie

Verordening,

168 Gmw

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd

Afwijzing na gebleken instemming van de portefeuillehouder.

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

6.5.3. het verzorgen van afrekeningen van de sporthal Heerenmâten (inclusief kantine)

10:3 Awb,

Burgerlijk wetboek

BenW

Bedrijfsleider van de Zevenaarse sportaccommodaties

 

6.5.4. het vaststellen en wijzigen van de roosters voor de gemeentelijke sportaccommodaties, inclusief de jaarlijkse sluitingsperiode

10:3 Awb,

Burgerlijk wetboek

BenW

Bedrijfsleider van de Zevenaarse sportaccommodaties

Vaststelling jaarlijkse sluitingsperiode na gebleken instemming portefeuillehouder

6.5.5. alle met het dagelijks verhuren of in gebruik geven van sportaccommodaties samenhangende werkzaamheden van privaatrechtelijke aard zoals:

1.het in rekening brengen van kosten van verhuur of gebruik,

2. het stellen van bijzondere voorwaarden bij incidentele verhuur,

3.het ontzeggen van de toegang wegens wangedrag,

4.het in rekening brengen van kosten wegens verwijtbaar niet correct gebruik,

5.het verlenen van toestemming tot het aanbrengen van niet-permanente reclameaanduidingen in overdekte sportaccommodaties tijdens sportwedstrijden,

6. het afdoen van “dagelijkse” klachten over het gebruik van de sportaccommodaties

7.Vaststellen van de horecaprijzen restorette.

10:3 Awb

Burgerlijk Wetboek

 

Bedrijfsleider van de Zevenaarse sportaccommodaties

 

6.5.6. het regelen van vervoer van leerlingen naar scholen voor basis- en speciaal onderwijs binnen en buiten de gemeente, voor zover passend binnen het jaarlijks door het college van B&W vastgestelde vervoersplan

10:3 Awb

BenW

Afdelingshoofd respectievelijk de medewerker (specialist C) van de afdeling Welzijn

 

6.5.7. Werkzaamheden m.b.t. het register Kinderopvang. Het registreren en verwijderen van kinderopvanginstellingen in de gemeente Zevenaar.

Wet Kinderopvang

BenW

Afdelingshoofd

 

6.5.8. Toekennen van incidentele subsidies overeenkomstig de vastgestelde subsidieverordening

Subsidie verordening

BenW

Portefeuillehouder

 

Wijkcoördinatie (SA-Wijk)

6.5.9 Het verzorgen van de correspondentie met derden over aangelegenheden van informatieve aard inzake het

gemeentelijk beleid, inclusief het verstrekken van

informatie

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Wijkcoördinator

Bij bijzondere representatieve aangelegenheden: door BenW

6.5.10 Het verzorgen van correspondentie in het kader van

administratieve procedures ter voorbereiding van een

beslissing (incl. uitnodigingen en mededelingen)

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Wijkcoördinator

 

6.5.11 Het bevestigen van gemaakte afspraken tussen

wijkcoördinator en burgers

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Wijkcoördinator

Binnen de vastgestelde beleidskaders

6.5.12 Het toekennen van financiële bijdragen die de

leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen

10:3 Awb

BenW

Burgem.

Afdelingshoofd Welzijn

Binnen het vastgestelde niet geoormerkte wijkbudget.

Toetsing vindt plaats aan een jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan.

Kennisgeven aan Ben W via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten.

6.6.1 Het verstrekken van inlichtingen; het verrichten van ambtshalve in- en uitschrijvingen; het beslissen op verzoeken en het wijzigen van gegevens in specifieke gevallen op basis van de Wet GBA en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften

Wet GBA

BenW

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

Kennisgeven aan BenW via periodieke lijst van in mandaat genomen besluiten

6.6.2 t/m 6.6.4

 

 

 

Ondervangen in 6.6.1

6.6.5 het administratief afwerken van het kostenverhaal i.v.m. lijkschouwing

10:3 Awb, burgerlijk wetboek

BenW

 

Zie Ru-Beheer

6.6.6 aanvragen van inlichtingen uit de registers justitiële documentatiedienst en de politieadministratie

Wet Justitiële Documen-tatie

B

Coördinator en door hem aangewezen baliemedewerkers burgerzaken

NAW-gegevens en handtekeningenlijst t.b.v. justitie

6.6.7 het in ontvangst nemen van aanvragen verklaring gedrag

Wet op de verklaringen omtrent het gedrag

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.8 verlenen machtiging lijkbezorging buiten de termijnen en het verlenen van verlof tot ontleding

Wet op de Lijkbezorging

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.9 verlof tot ontleding van lijken

 

 

 

vervallen

6.6.10 verzorgen administratie voor het vervoer van lijken

Overeenkomst van Straatsburg

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.11 verzenden sterftelijsten aan de Inspec- teur Registratie en Successie

10:3 Awb

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.12 afgifte stempas, kiezerslegitimatie- en volmachtlegitimatiekaarten

Kieswet

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.13 legalisatie van handtekeningen en foto’s

10:3 Awb

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.14 afgifte bewijzen Nederlanderschap

10:3 Awb

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.15 afgifte bewijzen in leven zijn (attestatie de vita)

10:3 Awb

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.16 het in behandeling nemen van en adviseren op verzoeken om naturalisatie tot Nederlander en het in behandeling nemen van en beslissen op verzoeken om optieverlening

Rijkswet op het Neder-landerschap

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.17 verklaringen ingevolge de toescheidingsovereenkomst

Toescheidings-overeenkomst Suriname

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.18 a. het in behandeling nemen van aanvragen, het afgeven, vorderen en omwisselen van rijbewijzen en

b.het nemen van een weigeringsbesluit om een rijbewijs af te geven

Wegenverkeerswet

B

a.Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

b.Coördinator burgerzaken

 

6.6.19 het in behandeling nemen van aanvragen, de afgifte van paspoorten en identiteitskaarten en het bijschrijven van kinderen

Paspoortwet en

-regelgeving

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.20 uitvoering van de Kieswet m.b.t. het benoemen van stembureauleden; aanwijzen stemlokalen; indelen gemeente in stemdistricten; vaststellen vergoedingen stembureaus en voorzitter en leden stembureaus en de taken van de voorzitter van het hoofdstembureau

Kieswet

BenW

B

Coördinator burgerzaken

 

6.6.21 uitvoeringsmaatregelen en correspondentie m.b.t. de Dienstplichtwet en daarmee samenhangende wetten en uitvoeringsregelingen

Dienstplichtwet ca

B

Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.22 uitvoering Burgerlijk Wetboek voor wat betreft

a.wijzigen geslachtsnaam

b.benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek

BenW

B

a.Coördinator en baliemedewerkers burgerzaken

b.Coördinator burgerzaken

b.Kennisgeving van de benoeming aan BenW

6.6.23 staat van inlichtingen m.b.t. een verzoek om naturalisatie

 

 

 

vervallen

6.6.24 Vaststellen rechtmatig verblijf; het in ontvangst nemen van aanvragen; het innen van leges; het uitreiken van documenten en het aanbrengen van verblijfsaantekeningen

Vreemdelingen- wetgeving

B

Coördinator en door hem aangewezen baliemedewerkers burgerzaken

 

6.6.25 In ontvangst nemen aanvragen

 

 

 

vervallen

6.6.26 Innen leges

 

 

 

vervallen

6.6.27 uitreiken verblijfsdocumenten, aanbrengen Verblijfsaantekeningen algemeen c.q. voor Gemeenschapsonderdanen.

 

 

 

vervallen

Lijst van vertegenwoordigingen.

(Behoort bij besluit van 11/12/2007 (nr.: Z07.8787) van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester.) Aanwijzing (-volmacht-, boek 3, titel 3, Burgerlijk wetboek ) door burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van Zevenaar van vertegenwoordigers met betrekking tot van gemeentewege te verrichten werkzaamheden en handelingen in en buiten rechte.

 

Bevoegdheid/werkzaamheid

Vertegenwoordiger

 

1

Het in ontvangst nemen van aangetekende brieven en van brieven met bericht van ontvangst

Hoofd van de afdeling I&F (MI-I&F-01) of de door hem aangewezen medewerker van die afdeling tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort.

 

2

Het in ontvangst nemen en voor ontvangst tekenen van deurwaardersexploten en van andere gerechtelijke bescheiden

Hoofd van de afdeling I&F (MI-I&F-01) of de door hem aangewezen medewerker van die afdeling tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort.

 

3

Het compareren van (notariële) akten met betrekking tot onroerende zaaktransacties

1.De beleidsmedewerker Grondzaken (RU-Beh-11),

2.(kandidaat-)notaris, of de door de notaris aan te wijzen medewerker van diens kantoor waar de akte wordt verleden

 

4

Het compareren van notariële akten met betrekking tot de uitvoering van de gemeentelijke hypotheekregeling voor ambtenaren

(kandidaat-)notaris, of de door de notaris aan te wijzen medewerker van diens kantoor waar de akte wordt verleden

 

5

Het bijwonen van een hoorzitting van de adviescommissie voor de behandeling van beroep- en bezwaarschriften indien het gemeentebestuur daarvoor wordt uitgenodigd

1.Portefeuillehouder tot wiens portefeuille het onderwerp van het bestreden besluit behoort

2.De sectordirecteur c.q. hoofd van de afdeling die het aangaat of door hem aangewezen medewerker van die afdeling tot wiens beschreven functie-inhoud de taak behoort.

 

6

Het compareren van notariële akten met betrekking tot het vestigen van een krediethypotheek in het kader van de uitvoering van de Algemene bijstandswet c.q. Wet werk en bijstand

1.(kandidaat-)notaris, of de door de notaris aan te wijzen medewerker van diens kantoor waar de akte wordt verleden

2.De medewerker Kwaliteit & Controle van de afdeling Inwoners(SA-Inw-05) en de medewerker Kwaliteit & Controle van de afdeling Werk en Inkomen (SA-W&I-08)

Ad 2.voorheen: hoofd sociale zaken

7

Het aangaan van bruikleenovereenkomsten met de regio Arnhem voor de door het rijk aan de regio Arnhem beschikbaar gestelde communicatiemiddelen en meetapparatuur ten behoeve van de brandweer

Commandant van de brandweer

 

8

Het ondertekenen van bruikleenovereenkomsten met betrekking tot hulpmiddelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

De directeur van Revalidatieservice RSR

 

9

Vertegenwoordiging gemeente in een rechtsgeding

De door burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester gevolmachtigde medewerker(s)

Per geval machtigen, kopie delegatiebesluit van de raad overleggen