Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening reinigingsrechten 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onder a en b, en artikel 255 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

17-12-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 79623

14-067

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015

 

 

Verordening reinigingsrechten 2015

 

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, nr. 14-067;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015

Artikel 1 – Belastbaar feit

Onder de naam “reinigingsrechten” worden van bedrijven en instellingen rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

Artikel 2 – Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 – Maatstaf van heffing en tarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

3. De bevoegdheid tot het wijzigen van de tarieventabel wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 – Belastingkwartaal

Met betrekking tot de rechten die per kwartaal worden geheven is het belastingkwartaal gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 5 – Wijze van heffing

De rechten bedoeld in de tarieventabel worden geheven bij wijze van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag wordt opgelegd.

Artikel 6 – Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de per kwartaal verschuldigde rechten

1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingkwartaal of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingkwartaal aanvangt zijn de rechten verschuldigd van zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven;

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingkwartaal eindigt, ontstaat aanspraak op een ontheffing voor zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

4. Indien over een aaneengesloten periode van meer dan vier weken geen sprake is geweest van het ter lediging aanbieden van een container wordt geacht sprake te zijn geweest van een tijdelijke beëindiging van de belastingplicht en bestaat dus voor het volle aantal kalenderweken, dat geen gebruik is gemaakt van de rechten, aanspraak op ontheffing van de verschuldigde rechten.

Artikel 7 – Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten als bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 – Termijnen van betaling

De op voet van artikel 5 verschuldigde rechten moeten worden betaald uiterlijk één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 9 – Kwijtschelding

Bij de invordering van reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van reinigingsrechten.

Artikel 11 – Overgangsbepaling

De “Verordening reinigingsrechten 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 – Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 13 - Citeertitel

4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening reinigingsrechten 2015”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 17 december 2014.

De griffier, De voorzitter,

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsrechten 2015

 

 

 

 

 

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting (21%) indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en kwartaaltarieven reinigingsrechten

 

 

 

 

 

 

1.Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het wekelijks ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde 40-liter-containeremmers, alsmede het verwijderen van de in de containeremmers verzamelde afvalstoffen, bedraagt per belastingkwartaal:

1.1.1.

voor de eerste restafval-containeremmer

€ 74,00

1.1.2.

voor de eerste groente-, fruit- en tuinafval-containeremmer

€ 49,00

1.2.1.

voor elke volgende restafval-containeremmer

€ 63,00

1.2.2.

voor elke volgende groente-, fruit- en tuinafval-containeremmer

€ 43,00

 

 

 

 

 

 

2.Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het wekelijks ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde 240-liter-GFT-containers, alsmede het verwijderen van het in de containers verzamelde groente-, fruit- en tuinafval, bedraagt per belastingkwartaal:

2.1.

bij lediging éénmaal per week:

 

 

 

 

2.1.1.

voor elke eerste container

 

 

 

€ 78,00

2.1.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 2.1.1. wordt geledigd

€ 65,00

2.2.

bij lediging éénmaal per twee weken per container

 

€ 46,00

 

 

 

 

 

 

3.Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde restafvalcontainers, alsmede het verwijderen van de in de containers verzamelde restafvalstoffen, bedraagt per belastingkwartaal:

 

 

240-liter

750-liter

1000-liter

1600-liter

 

 

container

container

container

container

3.1

bij lediging éénmaal per vier weken per container

€ 47,00

€ 127,00

€ 150,00

€ 207,00

3.2.

bij lediging éénmaal per twee weken

 

 

 

 

3.2.1.

voor elke eerste container

€ 80,00

€ 212,00

€ 252,00

€ 346,00

3.2.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 3.2.1 wordt geledigd

€ 65,00

€ 180,00

€ 216,00

€ 296,00

3.3.

bij lediging éénmaal per week

 

 

 

 

3.3.1.

voor elke eerste container

€ 133,00

€ 353,00

€ 419,00

€ 578,00

3.3.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 3.3.1. wordt geledigd

€ 112,00

€ 301,00

€ 357,00

€ 492,00

3.4.

bij lediging tweemaal per week:

 

 

 

 

3.4.1.

voor elke eerste container

€ 258,00

€ 689,00

€ 820,00

€ 1.126,00

3.4.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 3.4.1. wordt geledigd

€ 218,00

€ 586,00

€ 696,00

€ 958,00

 

 

 

 

 

 

4.Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde papiercontainers, alsmede het verwijderen van het in de containers verzamelde papier, bedraagt per belastingkwartaal:

 

 

240-liter

750-liter

1000-liter

1600-liter

 

 

container

container

container

container

4.1.

bij lediging éénmaal per vier weken per container

€ 33,00

€ 61,00

€ 63,00

€ 67,00

4.2.

bij lediging éénmaal per twee weken

 

 

 

 

4.2.1.

voor elke eerste container

€ 44,00

€ 82,00

€ 84,00

€ 91,00

4.2.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 4.2.1 wordt geledigd

€ 37,00

€ 69,00

€ 71,00

€ 76,00

4.3.

bij lediging éénmaal per week:

 

 

 

 

4.3.1.

voor elke eerste container

€ 66,00

€ 126,00

€ 129,00

€ 139,00

4.3.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 4.3.1. wordt geledigd

€ 58,00

€ 107,00

€ 113,00

€ 117,00

 

 

 

 

 

 

5.Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het wekelijks ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde 240-liter duobakcontainers, alsmede het verwijderen van de in de containers verzamelde bedrijfsafvalstoffen bedraagt per belastingkwartaal:

5.1.

bij lediging éénmaal per week:

 

 

 

 

5.1.1.

voor elke eerste container

 

 

 

€ 88,00

5.1.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 5.1.1 wordt geledigd

€ 73,00

5.2

bij lediging éénmaal per twee weken per container

€ 52,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

 

 

1.Het recht voor het incidenteel extra ledigen van restafvalcontainers als bedoeld in hoofdstuk 1, onder 3, bedraagt:

 

 

240-liter

750-liter

1000-liter

1600-liter

 

 

container

container

container

container

1.1.

per keer

€ 11,00

€ 33,00

€ 39,00

€ 54,00

 

 

 

 

 

 

2.Het recht voor het incidenteel extra ledigen van papiercontainers als bedoeld in hoofdstuk 1, onder 4, bedraagt:

 

 

240-liter

750-liter

1000-liter

1600-liter

 

 

container

container

container

container

2.1.

per keer

€ 7,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 13,00

 

 

 

 

 

 

3.Het recht voor het incidenteel meegeven van restafval of papier gelijk met het ter lediging aanbieden van restafval- of papiercontainers en het verwijderen van het restafval of papier, bedraagt per eenheid van 50 liter:

3.1.

voor het bijzetten van restafval

 

 

 

€ 3,00

3.2.

voor het bijzetten van papier

 

 

 

€ 2,00

 

 

 

 

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 17 december 2014,

 

Mij bekend,

 

 

 

 

De griffier,