Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.09 Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.09 Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum 2009
CiteertitelVerordening begrafenisrechten Rosorum 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies, heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.147, 229 lid 1, aanhef en onderdeel a en b en artikel 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-200801-01-2010nieuwe regeling

29-10-2008

12-11-2008

08-099
15-11-2007nieuwe regeling

01-11-2007

Zevenaar Post, 14-11-2007

07-085
07-12-2006nieuwe regeling

29-11-2006

Zevenaar Post, 6-12-2006

06-118
29-12-2005nieuwe regeling

21-12-2005

Zevenaar Post, 28-12-2005

05-113
23-12-2004nieuwe regeling

15-12-2004

Zevenaar Post,22-12-2004

04-123

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.09 Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum 2009

 

Verordening begrafenisrechten Rosorum 2009

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2008, nr. 08-099;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum 2009

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats "Rosorum";

 • b.

  familiegraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf, niet zijnde een familiegraf, bij de gemeente in beheer, waarin aan

een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  familie-kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overledenen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • e.

  algemeen kindergraf: een graf, niet zijnde een familiegraf, bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot:

  • -

   het doen begraven van een lijk beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • -

   het doen bijzetten en van een asbus met of zonder urn van een overledene beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • f.

  familie-urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde tijd

het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

g.algemeen urnengraf: een graf, niet zijnde aan familie-urnengraf, bij de gemeente in beheer, waarin

aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

h.familie-urnennis een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde tijd

het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  verstrooiingsveld een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel

een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • l.

  herdenkingszuil: een zuil bij het verstrooiingsveld, waarop een gedenkteken kan worden aangebracht met de naam van de overledene, waarvan de as op het verstrooiingsveld of elders is uitgestrooid;

 • m.

  gedenkteken: een op een graf, urnennis of herdenkingszuil te plaatsen staand of liggend gedenkteken.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het

door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt

verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening

behorende tarieventabel.

Artikel 5 - Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder begrepen

een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 - Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de

bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en

invordering van de begrafenisrechten.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en citeertitel

1.De “Verordening begrafenisrechten Rosorum 2008”, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 november 2007,

wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening begrafenisrechten Rosorum 2009”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 29 oktober 2008.

De griffier, De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten Rosorum 2009

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1. a. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar

in een familiegraf doen begraven en begraven houden van lijken of het doen bijzetten

en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven: €1.619,-

b.Voor het verlengen van het onder a. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode

van10 jaar geheven: €552,-

2. a. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar

in een familiekindergraf doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder

urnen wordt geheven: €992,-

b.Voor het verlengen van het onder a. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke

periode van10 jaar geheven: €330,-

3. a. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar

in een familieurnengraf doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder

urnen wordt geheven: €1.265,-

b.Voor het verlengen van het onder a. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode

van 10 jaar geheven €386,-

4 a. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaar

in een familieurnennis bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen

wordt geheven: €1.500,-

b.Voor het verlengen van het onder a. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode

van10 jaar geheven: €386,-

5 a. Voor het omzetten van een algemeen graf naar een familiegraf wordt geheven € 944,-

 • b.

  Voor het omzetten van een algemeen kindergraf naar een familie-kindergraf wordt geheven € 567,-

  • 6.

   Indien overeenkomstig artikel 24 van de Wet op de Lijkbezorging tot gehele of gedeeltelijke

geslotenverklaring van de begraafplaats wordt overgegaan, bestaat - voor zover nog geen

tweede begraving in een familiegraf of tweede bijzetting van een asbus in een familie-urnengraf

of familie-urnennis heeft plaatsgevonden aanspraak op restitutie van 50% van het geheven recht.

Hoofdstuk 2 Begraven

1. a. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen

graf wordt geheven: €1.024,-

b.voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar of van een doodgeboren

kind en/of onvoldragen vrucht in een algemeen graf wordt geheven: €511,-

c voor het begraven van een lijk in een familiegraf wordt geheven: € 433,-

 • d.

  voor het begraven van een lijk in een familie-kindergraf wordt geheven: € 260,-

  • 2.

   De in het eerste lid genoemde rechten worden verhoogd:

 • a.

  met 100%, indien het begraven geschiedt op zondagen, algemeen erkende christelijke en

nationale feestdagen, nieuwjaarsdag, alsmede op zaterdagen vóór 8.30 uur of na 13.00 uur;

b met 50%, indien het begraven geschiedt op maandag tot en met vrijdag vóór 8.30 uur of

na 16.00 uur.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en verstrooiing

 • 1.

  Voor het bijzetten van een asbus in een algemeen graf wordt geheven:

  • a.

   voor een asbus, bevattende de as van een overleden persoon van 12 jaar of ouder € 965,-

  • b.

   voor een asbus, bevattende de as van een overleden kind jonger dan 12 jaar of van een

doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht €482,-

 • 2.

  Voor het bijzetten van een asbus in een algemeen urnengraf wordt geheven:

  • a.

   voor een asbus, bevattende de as van een overleden persoon van 12 jaar of ouder €807,-

  • b.

   voor een asbus, bevattende de as van een overleden kind jonger dan 12 jaar of van een

doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht €404,-

 • 3.

  Voor het bijzetten van een asbus in een familie-urnengraf of in een urnennis wordt geheven €197,-

 • 4.

  Voor het bijzetten van een asbus in een familiegraf wordt geheven €197,-

 • 5.

  Voor het verstrooien van de as van een overledene op het verstrooiingsveld wordt geheven:

  • a.

   zonder aanwezigheid van belangstellenden € 62,-

  • b.

   in aanwezigheid van een of meerdere belangstellenden € 106,-

 • 6.

  De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde rechten worden verhoogd:

  • a.

   met 100%, indien het bijzetten of verstrooien geschiedt op zondagen, algemeen erkende

christelijke en nationale feestdagen, nieuwjaarsdag, alsmede op zaterdagen vóór 8.30 uur of

na 13.00 uur;

 • b.

  met 50%, indien het bijzetten of verstrooien geschiedt op maandag tot en met vrijdag vóór

  • 8.

   30 uur of na 16.00 uur.

Hoofdstuk 4 Plaatsen gedenkteken en onderhoud

1.Voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf,

een urnengraf, een urnennis of een herdenkingszuil wordt geheven €88,-

2.Voor het verlengen van het instandhouden van een gedenkteken op een herdenkingszuil

wordt per periode van 5 jaar geheven €44,-

3.Voor het verlengen van het instandhouden van een algemeen graf of een algemeen

Kindergraf wordt per periode van 5 jaar geheven €275,-

4.Voor het verlengen van het instandhouden van een algemeen urnengraf wordt per

periode van 5 jaar geheven €197,-

Hoofdstuk 5 Lichten van een lijk of asbus

1. a. Voor het lichten van een lijk wordt, behalve wanneer dit op rechterlijk bevel geschiedt,

geheven €1.024,-

b.Voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt - naast het hiervoor onder a.

vermelde bedrag - een recht geheven, als bedoeld in hoofdstuk 2, eerste lid.

2. a. Voor het lichten van een urn uit een graf of een nis wordt, behalve wanneer

dit op rechterlijk bevel geschiedt, geheven €197,-

b.Voor het na lichting weer terugplaatsen van een asbus wordt - naast het hiervoor onder a.

vermelde bedrag - een recht geheven als bedoeld in hoofdstuk 3, eerste lid.

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

1.Voor het ingevolge de Wet op de Lijkbezorging doen schouwen van een lijk door een

gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven €53,-

2.Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt met 50% verhoogd, indien de betreffende

werkzaamheden moeten worden verricht op werkdagen tussen 19.00 en 07.00 uur,

dan wel op zaterdag of zondag.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 29 oktober 2008,

Mij bekend,

De griffier,