Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening elektronische bekendmaking Zevenaar 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking Zevenaar 2012
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking Zevenaar 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpElektronische bekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

147 Gemeentewet, 2:14, 3:12 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2013Onbekend

23-01-2013

Zevenaar Post d.d. 30-01-2013

IN12.08113

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking Zevenaar 2012

Verordening Elektronische bekendmaking Zevenaar 2012

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar van 11 december 2012;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2:14, tweede lid, 3:12, eerste lid en artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

De Verordening elektronische bekendmaking Zevenaar 2012 vast te stellen.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester;

 • b.

  ontwerpbesluit: ontwerp van een te nemen besluit als bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht of een bijzondere wet;

 • c.

  elektronische kennisgeving: een elektronische wijze waarop de kennisgeving wordt gepubliceerd, waaronder in ieder geval de gemeentelijke website is begrepen.

Artikel 2 Toepassingsbereik
 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de kennisgeving van:

  • a.

   de ontvangst van meldingen en aanvragen, voor zover van de ontvangst mededeling moet worden gedaan krachtens een wettelijk voorschrift;

  • b.

   (de terinzagelegging van) ontwerpbesluiten;

  • c.

   besluiten gericht tot één of meer belanghebbenden die zijn voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, of waarvan kennis moet worden gegeven krachtens een wettelijk voorschrift.

 • 2.

  Als bij of krachtens wettelijk voorschrift een van deze verordening afwijkende wijze vankennisgeving is voorgeschreven, is deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Elektronische kennisgeving

De kennisgevingen die genoemd zijn in artikel 2 vinden elektronisch plaats. De elektronische kennisgeving is een ‘kennisgeving op een andere geschikte wijze’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Artikel 4 Aanvullende kennisgeving op niet-elektronische wijze

Het bestuursorgaan kan, naast de elektronische kennisgeving, ook op een niet-elektronische wijze kennisgeving doen voor zover dat naar het oordeel van het bestuursorgaan gewenst is.

Artikel 5 Kennisgeving uitsluitend elektronisch

Als het bestuursorgaan geen toepassing geeft aan artikel 4, is de kennisgeving ingevolge deze verordening uitsluitend elektronisch.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische bekendmaking Zevenaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente

Zevenaar gehouden op 23 januari 2013.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

Toelichting

In verband met de elektronische ontwikkelingen is het gewenst om een verordening op de bekendmaking vast te stellen. Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij o.a. de bekendmakingsartikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekend te maken.

 

Bij besluit van 11 december 2012 heeft het college besloten met ingang van 1 februari 2013 over te gaan tot het elektronisch bekendmaken van gemeentelijke besluiten. Daartoe is de internetpagina www.zevenaar.nl aangewezen als internetadres waarop het elektronisch publicatieblad (gemeenteblad) wordt geplaatst. In dit gemeenteblad worden in principe alle gemeenteberichten geplaatst, die bekendgemaakt moeten worden en voorheen via de Zevenaar Post werden bekendgemaakt. Deze gemeenteberichten zullen in principe niet meer via de Zevenaar Post worden bekendgemaakt.

 

Inmiddels heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 nr. 201105354/1/A4 (prov. Limburg), 15 augustus 2012 nr. 201102433/1/A4 (Deventer) en 15 augustus 2012 nr. 201101170/1/A4) (Losser) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (art. 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook art. 2:14 lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de gemeentelijke website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt/bepaalt. Dat maakt vaststelling van de verordening elektronische bekendmaking gemeente Zevenaar 2012 noodzakelijk.

 

Besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt door toezendingof uitreiking aan de direct belanghebbenden, onder wie de aanvrager (art. 3:41 Awb). Uit een oogpuntvan transparantie van overheidshandelen en met het oog op de mogelijkheid tijdig bezwaar en beroepte kunnen instellen is het echter vast beleid van de gemeente Zevenaar om verleende vergunningen,ontheffingen, meldingen en ontvangen aanvragen algemeen bekend te maken, voor zover dit al nietvolgt uit bijzondere wetgeving.

 

De publicatieverplichting geldt ook voor geaccepteerde meldingen. Meldingen zijn kennisgevingenvan voorgenomen activiteiten die op grond van een wettelijke regeling zijn vrijgesteld van het vereistevan vergunning of ontheffing. Meestal is een schriftelijke acceptatie van de melding vereist waarin hetbestuursorgaan meedeelt of de voorgenomen activiteit en de wijze van uitvoering onder de vrijstellingvallen. Volgens vaste rechtspraak is een dergelijke acceptatie geen besluit in de zin van de Awb,omdat zij niet gericht is op rechtsgevolg. Het rechtsgevolg vloeit rechtstreeks voort uit de wettelijke

regeling. Tegen de acceptatie van meldingen (of het weigeren daarvan) staan dan ook geen bezwaaren beroep open.

 

Ook voor algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemenestrekking, zoals verkeersbesluiten gelden eisen waaraan voldaan dient te worden bij bekendmaking.Voor bestemmingsplannen, structuurvisies en beheersverordeningen op grond van de Wet ruimtelijkeordening worden de in die wet en andere ruimtelijke regelgeving voorgeschreven procedures en eisenin acht genomen, inclusief bekendmaking op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze verordening is daarop

niet van toepassing.

 

Voor verkeersbesluiten is recentelijk Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeergewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle wegbeheerders verkeersbesluiten elektronisch bekendmaken in de staatscourant, die bekend wordt gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.Verkeersbesluiten hoeven niet meer in plaatselijke dag- of weekblad bekend te worden gemaakt.

Kennisgevingen van ter inzage gelegde verkeersbesluiten vallen wel onder werking van dezeverordening.

 

Op grond van artikel 176 Gemeentewet kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze. Deze besluiten zijn daarom uitgezonderd van de toepassing van deze verordening.