Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.15 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.15 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2009
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 255, art 255d, art 229d aanhef lid 1 onderdeel e en tweede lid. Wet milieubeheer artikel 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-200825-11-2009nieuwe regeling

29-10-2008

Zevenaar Post, 12-11-2008

08-099
15-11-2007nieuwe regeling

01-11-2007

Zevenaar Post, 14-11-2007

07-085
07-12-2006nieuwe regeling

29-11-2006

Zevenaar Post, 6-12-2006

06-118
29-12-2005nieuwe regeling

21-12-2005

Zevenaar post, 28-12-2005

05-113
10-02-2005nieuwe regeling Afvalstoffenheffing 2 2005-II

02-02-2005

Zevenaar Post, 9-2-2005

05-016
23-12-2004nieuwe regeling

15-12-2004

Zevenaar Post, 22-12-2004

04-123

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.15 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2009

 

Verordening afvalstoffenheffing 2009

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2008, nr. 08-099;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en artikel 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2009

Artikel 1 – Aard van de belasting en belastbaar feit

1.Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33

van de Wet milieubeheer.

2.De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven

ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22

van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 2 – Belastingplicht

1.De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel

ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht

of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van een perceel;

b.ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten

gebruike heeft afgestaan.

Artikel 3 – Maatstaf van heffing en belastingtarief

De afvalstoffenheffing wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening

behorende tarieventabel.

Artikel 4 – Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 – Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 - Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1.De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de

belastingplicht.

2.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor

zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de

aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor

zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting, als er in dat jaar, na het einde

van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4.Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente

verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt, alwaar de geboden mogelijkheden voor

inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gelijk zijn.

5.Belastingaanslagen van minder dan € 9,- worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige

volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen aangemerkt als één

belastingaanslag.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet

verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is

dan € 2.000,- en de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening

van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat:

a. aanslagen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 1 (vast bedrag per jaar) van de Tarieventabel, waarvan de

dagtekening ligt tussen 1 januari en 1 oktober van het belastingjaar waarop ze betrekking hebben,

moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het

aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar overblijven, met een maximum van tien;

b. aanslagen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 1 (vast bedrag per jaar) van de Tarieventabel, waarvan de

dagtekening ligt na 30 september van het belastingjaar waarop ze betrekking hebben, moeten worden

betaald in drie gelijke termijnen;

c. aanslagen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 2 (variabel bedrag per lediging) van de Tarieventabel, in zes

gelijke termijnen moeten worden voldaan.

Bij het van toepassing zijn van het vorenstaande vervalt de eerste incassotermijn een maand na de

dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 – Kwijtschelding

1.Bij de invordering van de afvalstoffenheffing, zoals bedoeld in de Hoofdstukken 1 en 3 van de

Tarieventabel, wordt tot een maximum van € 81,- kwijtschelding verleend. Het maximumbedrag

wordt bij heffing naar tijdsgelang, zoals bedoeld in artikel 6, naar evenredigheid omgerekend.

2.Bij de invordering van de afvalstoffenheffing, zoals bedoeld in Hoofdstuk 2 van de Tarieventabel

(variabel bedrag per lediging), wordt geen kwijtschelding verleend.

3.Bij de toepassing van het eerste lid wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

het percentage voor de kosten van bestaan gesteld op 100%.

Artikel 9 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering

van de afvalstoffenheffing geven.

Artikel 10 – Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

1.De “Verordening afvalstoffenheffing 2008”, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 november 2007 wordt

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben

voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2009”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 29 oktober 2008.

De griffier, De voorzitter,

-----------

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing 2009"

 

 

Belasting

Kwijtschelding

Hoofdstuk 1

- Vast bedrag per jaar

 

 

1.a.

De belasting bedraagt per perceel per jaar:

€ 81,-

€ 81,-

1.b.

In afwijking hiervan bedraagt de belasting voor een perceel waar de mogelijkheid geboden wordt tot het afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen via een verzamelcontainer:

 

 

1.b.1.

voor een meerpersoonshuishouden

€ 138,-

€ 81,-

1.b.2.

voor een éénpersoonshuishouden

€ 114,-

€ 81,-

1.c.

De belasting als bedoeld onder 1.a. wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht

later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van:

 

 

1.c.1.

een extra container, per jaar, per extra container

€ 40,80

€ -

1.c.2.

een extra stadsemmer, per jaar, per stadsemmer

€ 10,20

€ -

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

– Variabel bedrag per lediging

 

 

2.

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 bedraagt de belasting per lediging:

 

 

2.a.

van een 180 liter duobak

€ 2,-

€ -

2.b.

van een 280 liter duobak

€ 3,-

€ -

2.c.

van een stadsemmer

€ 0,75

€ -

2.e.

van een extra 280 liter container

€ 4,20

€ -

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

– Bedrag bij medische verklaring

 

 

3.

Indien het houden van een extra container of stadsemmer blijkens een overgelegde doktersverklaring om medische redenen geschiedt, vindt de vermeerdering als bedoeld in Hoofdstuk 1, onder 1.c. niet plaats. In dat geval wordt het totaal van de belasting als bedoeld in Hoofdstuk 1 en 2 vastgesteld op:

€ 237,-

€ 81,-