Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.17 Verordening Leges 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.17 Verordening Leges 2009
CiteertitelLegesverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200924-12-2009i.v.m. nieuwe Apv 2009

17-12-2008

Zevenaar Post, 24-12-2008

08-117
13-11-2008nieuwe regeling

29-10-2008

Zevenaar Post, 12-11-2008

08-099
01-08-20083e wijziging

24-09-2008

onbekend

08-086
01-07-20082e wijziging

25-06-2008

Zevenaar Post, 2-7-2008

08-057
03-04-20081e wijziging

26-03-2008

Zevenaar Post, 2-4-2008

08-025
15-11-2007nieuwe regeling

01-11-2007

Zevenaar Post, 14-11-2007

07-085
07-12-2006nieuwe regeling

29-11-2006

Zevenaar Post, 6-12-2006

06-118
01-01-2006nieuwe regeling

21-12-2005

Zevenaar Post, datum onbekend

05-113
01-11-2005wijziging

26-10-2005

onbekend

05-088
31-12-2004nieuwe regeling

15-12-2004

onbekend

04-123

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.17 Verordening Leges 2009

 

Legesverordening 2009

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van de burgemeester en wethouders van 23 september 2008, nr. 08-099;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2009

 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a."dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt

aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de

volgende kalendermaand;

d."jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende

kalenderjaar;

e."kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 – Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur

verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 – Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 – Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke

ordening zijn of worden verhaald.

Artikel 5 – Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als

een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 – Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,

waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag

wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de

belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 – Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van

toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 – Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op

een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die

dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 – Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en

invordering van de leges.

Artikel 11 – Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1.De “Legesverordening 2008”, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 24 september 2008, wordt

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Artikel 4.2.4. van de tarieventabel werkt terug tot en met 21 augustus 2008.

 • 5.

  De artikelen 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tarieventabel werken terug tot en met 1 januari 2008.

 • 6.

  De tekst van de artikelen 5.7.1 en 5.7.2 is effectief met ingang van 1 november 2008.

 • 7.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2009”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 29 oktober 2008.

De griffier, De voorzitter

Legesverordening 2009 eerste wijziging

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van de burgemeester en wethouders van 11 november 2008, nr. 08-117

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Eerste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van leges 2009

Artikel I

Hoofdstuk 15 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2009 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  in artikel 15.1.1.1 wordt “artikel 2.1.2.1 (optochten)” vervangen door “artikel 2:2 (optochten)”;

 • b.

  artikel 15.1.1.2 vervalt:

 • c.

  in artikel 15.1.1.3 wordt “artikel 2.1.5.1 (het hebben van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)”

vervangen door “artikel 2:10 (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie

ervan)”;

 • d.

  in artikel 15.1.1.4 wordt “artikel 2.2.2 (evenement)” vervangen door “artikel 2:25 (evenement)”;

 • e.

  in artikel 15.1.1.5 wordt “artikel 2.3.1.2 (exploitatie horecabedrijf)” vervangen door “artikel 2:28

(exploitatievergunning horecabedrijf)”;

 • f.

  in artikel 15.1.1.6. wordt “artikel 4.4.3 (reclame)” vervangen door “artikel 4:16 (vergunningplicht handelsreclame)”;

 • g.

  in artikel 15.1.1.7 wordt “artikel 4.4.3, lid 2, sub f (tijdelijke aankondigingsborden) “ vervangen door “artikel

4:16, lid 3 (tijdelijke aankondigingen)”;

h.in artikel 15.1.1.8 wordt “artikel 5.5.1 (stoken van vuur)” vervangen door “artikel 5:34 (verbod afvalstoffen te

verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken)”;

 • i.

  in artikel 15.2 wordt “artikel 2.1.4.3 (straatartiest e.d.)” vervangen door “artikel 2:9 (straatartiest e.d.)”;

 • j.

  in artikel 15.2 vervallen “artikel 2.1.4.2. (dienstverlening)” en “artikel 5.2.2 (venten e.d.)”;

 • k.

  in artikel 15.2 wordt “artikel 5.2.3 (standplaatsen, uitstallingen op de weg)” vervangen door “artikel 5:18

(standplaatsvergunning)”;

l.in artikel 15.2 wordt “artikel 5.2.4. (snuffelmarkten e.d.)” vervangen door “artikel 5:23 (organiseren van een

snuffelmarkt)”;

m.in artikel 15.3 wordt “artikel 2.3.1.5 (afwijking sluitingsuur)” vervangen door “artikel 2:30 (afwijking

sluitingstijd)”;

n.in artikel 15.4.1 wordt “artikel 2.3.1.2, lid 5 (terrasvergunning)” vervangen door “artikel 2:28, lid 5

(terrasvergunning)”;

 • o.

  in artikel 15.5.1 wordt “artikel 3.2.1 (een seksinrichting)” vervangen door “artikel 3:4 (seksinrichting)”;

 • p.

  in artikel 15.5.2 wordt “artikel 3.2.1 (een escortbedrijf)” vervangen door “artikel 3:4 (escortbedrijf)”;

 • q.

  in artikel 15.5.3 wordt “artikel 3.2.7 (een sekswinkel)” vervangen door “artikel 3:10 (sekswinkels)”;

 • r.

  in artikel 15.6 wordt “artikel 4.1.2.2 (overige geluidhinder)” vervangen door “artikel 4:6 (overige

geluidhinder)”.

Artikel II
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2009 eerste wijziging”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 17 december 2008.

De griffier, De voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2009

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Algemene plaatselijke verordening

Hoofdstuk 16 Telecommunicatiewet

Hoofdstuk 17 Diversen

Bijlage: Tariefregeling van het Gelders Genootschap

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 29 oktober 2008,

Mij bekend,

De griffier,

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van:

1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

voor de eerste vijftig pagina's, per pagina €0,50

voor elke volgende pagina €0,07

1.1.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor

niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen,

voor de eerste vijftig pagina's, per pagina €0,50

voor elke volgende pagina €0,07

1.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de

onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, met een oppervlakte van:

a.minder dan 2.500 cm2 € 4,10

b. 2.500 cm2 of meer, doch minder dan 10.000 cm2 € 7,75

c.10.000 cm2 of meer € 10,85

1.1.4 calques, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2

genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per calques met een oppervlakte van:

a.minder dan 2.500 cm2 € 11,90

b. 2.500 cm2 of meer, doch minder dan 10.000 cm2 € 18,-

c.10.000 cm2 of meer € 24,60

1.1.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten

worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 2,95

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van:

2.1.1. een afschrift van de programmabegroting € 18,50

2.1.2 een afschrift van de gemeenterekening € 27,20

2.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1 tot het verstrekken van:

2.2.1.1 een afschrift van de stukken - met uitzondering van de stukken als bedoeld

in onderdeel 2.1 - behorende bij een raadsvergadering, per vergadering € 4,-

2.2.1.2 een afschrift van de stukken - met uitzondering van de stukken als bedoeld

in onderdeel 2.1 - behorende bij een vergadering van een raadscommissie,

per vergadering € 1,65

2.2.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

2.2.2.1 op de stukken - met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel

2.1 - behorende bij een raadsvergadering € 16,60

2.2.2.2 op de stukken - met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel

2.1 - behorende bij een vergadering van een raadscommissie € 4,10

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

3.1 Het bedrag bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk op of het

vastleggen van een partnerregistratie op:

3.1.1 de in de "Regeling burgerlijke stand" voor maandag tot en met zaterdag vastgestelde uren, behalve de ingevolge de wet van 23 april 1879 aangewezen dagen en tijden voor kostenloze huwelijksvoltrekking,

registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk en de hierna onder 3.1.2 genoemde dagen

 • a.

  in het gemeentehuis € 250,-

 • b.

  in Huis Wielbergen € 400,-

 • c.

  in Baksteen- en dakpanmuseum De Panoven € 500,-

 • d.

  op een eenmalig aangewezen locatie € 350,-

3.1.2 de in de "Regeling burgerlijke stand" voor zaterdag vastgestelde uren en de door het college van burgemeester en wethouders in het kader van arbeidsduurverkorting aangewezen brugdagen

 • a.

  in het gemeentehuis € 500,-

 • b.

  in Huis Wielbergen € 450,-

 • c.

  in Baksteen- en dakpanmuseum De Panoven € 550,-

 • d.

  op een eenmalig aangewezen locatie € 650,-

3.1.3 Indien de huwelijkstoespraak op een andere locatie plaatsvindt, wordt het

onder artikel 3.1.1 vastgestelde tarief verhoogd met € 100,-

3.1.4 Indien de huwelijkstoespraak op een andere locatie plaatsvindt, wordt het

onder artikel 3.1.2 vastgestelde tarief verhoogd met € 150,-

3.1.5 Het tarief voor een verzoek tot benoeming van een reeds beëdigde

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige

voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie bedraagt € 50,-

3.2 Het tarief bedraagt voor het doen bespelen van het carillon tijdens de

huwelijksvoltrekking of de vastlegging van een partnerregistratie als

bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 € 50,-

3.3 Voor het voltrekken van een huwelijk of de vastlegging van een

partnerregistratie in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 van Boek 1 van

het Burgerlijk Wetboek gelden dezelfde tarieven als genoemd onder 3.1.1

en 3.1.2, sub a.

3.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

3.4.1 een trouwboekje of partnerschapsboekje € 15,-

3.4.2 een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje € 15,-

3.4.3 een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapsboekje € 30,-

3.4.4 het bijschrijven van een kind in een gekalligrafeerd trouwboekje of

partnerschapsboekje, per kind € 4,-

3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

3.5.1 alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen,

voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op

die lijst vermelde aangifte € 6,-

3.5.2 alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde

paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die

lijst toestemming is verleend voor elk op die lijst vermeld paar € 6,-

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van lijsten

als bedoeld in 3.5.1 en 3.5.2:

3.6.1 voor een lijst met de geborenen € 600,-

3.6.2 voor een lijst met de overledenen € 480,-

3.6.3 voor een lijst van huwelijksaangiften € 360,-

3.6.4 voor een lijst van huwelijksvoltrekkingen en partnerregistraties € 360,-

3.6.5 voor een lijst met alle opgaven € 1.500,-

3.7 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van nasporingen in de

registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 9,-

3.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 4.

  1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon, waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 • 4.

  2 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 6,-

4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen € 450,-

4.2.2.2 voor 500 verstrekkingen € 1.500,-

4.2.2.3 voor 1.000 verstrekkingen € 1.800,-

4.2.2.4 voor 5.000 verstrekkingen € 4.500,-

4.2.2.5 voor 10.000 verstrekkingen € 6.000,-

4.2.3 tot het verstrekken van een volledig overzicht van alle in de gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens van één

persoon (inzagerecht) € 6,-

4.2.4 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens

als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens € 2,27

 • 4.

  3 Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 4.

  4 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.4.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 6,-

4.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar

4.4.2.1 voor 100 verstrekkingen € 450,-

4.4.2.2 voor 500 verstrekkingen € 1.500,-

4.4.2.3 voor 1.000 verstrekkingen € 1.800,-

4.4.2.4 voor 5.000 verstrekkingen € 4.500,-

4.4.2.5 voor 10.000 verstrekkingen € 6.000,-

4.5 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier € 9,-

4.6 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.6.1 om een selectie van personen uit de gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens, per selectie € 60,-

4.6.2 Het onder 4.6.1. genoemde bedrag wordt verhoogd met, per geselecteerde

persoon, indien verstrekt:

4.6.2.1 op lijst € 0,03

4.6.2.2 op etiket € 0,06

4.6.2.3 op diskette/cd-rom € 0,03

Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges

5.1 Algemeen

De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het model heeft alleen betrekking op leges in relatie tot bouwen en slopen, opgenomen in de onderdelen 5.2 tot en met 5.6. Dit betreft leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen in

het kader van de:

 • a.

  Woningwet

 • b.

  Wet ruimtelijke ordening

 • c.

  gemeentelijke bouwverordening

 • d.

  Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening

Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op de volgende hoofdcategorieën:

 • 1.

  legesheffing aanvraag bouwvergunning (zie onderdeel 5.2);

 • 2.

  verhogingen/aanvullende leges (zie onderdeel 5.3);.

 • 3.

  legesheffing slopen (zie onderdeel 5.4);

 • 4.

  legesheffing aanlegvergunning (zie onderdeel 5.5);

 • 5.

  legesheffing overig en voor administratieve kosten (zie onderdeel 5.6);

 • 6.

  legesheffing gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid (zie onderdeel 5.7).

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen.

Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 5.8).

5.2 Bouwvergunningen

5.2.1 Algemeen

Op grond van onderdeel 5.2 worden leges geheven, die samenhangen met het in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een:

 • -

  principeverzoek;

 • -

  lichte bouwvergunning;

 • -

  reguliere bouwvergunning;

 • -

  bouwvergunning eerste fase;

 • -

  bouwvergunning tweede fase;

 • -

  wijziging bouwvergunning eerste fase.

Wanneer de gemeente deze aanvragen in behandeling neemt, toetst zij onder meer op criteria die geformuleerd staan in het bestemmingsplan, de beheersverordening bedoeld in artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening, de bouwverordening en het Bouwbesluit. Ook zijn bij deze leges standaard de

kosten inbegrepen die samenhangen met een reguliere toets aan welstandscriteria. Voor extra toetsing aan welstandscriteria geldt de verhoging van leges, genoemd in onderdeel 5.3.2.

5.2.2 Begripsbepaling bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te

voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, op basis van de taxatieboeken (jaarlijks uitgegeven) voor de bepaling van herbouwkosten

woningen, bedrijfspanden en agrarische gebouwen (Reed Business bv). Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

5.2.3 Aanvraag beoordeling principeverzoek

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd principeverzoek, uitgewerkt bouwplan een

vergunning zou kunnen worden verleend € 100,-

5.2.4 Aanvraag lichte bouwvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p,

van de Woningwet, 1,85% van de bouwkosten met een minimum van € 104,-

5.2.5 Aanvraag reguliere bouwvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel

o, van de Woningwet, indien de bouwkosten

5.2.5.1 minder bedragen dan € 1.000.000,-, 1,85% van die bouwkosten met een

minimum van € 158,-

5.2.5.2 € 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-,

€ 18.500,- vermeerderd met 0,925% van het bedrag waarmee die

bouwkosten € 999.999,- te boven gaan;

5.2.5.3 € 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-,

€ 55.500,- vermeerderd met 0,5% van het bedrag waarmee die

bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

5.2.5.4 € 10.000.000,- bedragen of meer, € 80.500,- vermeerderd met 0,25% van

het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met

een maximum van € 150.000,-.;

5.2.6 Aanvraag bouwvergunning eerste fase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van

de Woningwet, indien de bouwkosten

5.2.6.1 minder bedragen dan € 1.000.000,-, 0,60% van die bouwkosten met een

minimum van € 395,-

5.2.6.2 € 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-, € 6.000,-

vermeerderd met 0,30% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 999.999,- te boven gaan;

5.2.6.3 € 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-,

€ 18.000,- vermeerderd met 0,15% van het bedrag waarmee die

bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

5.2.6.4 € 10.000.000,- bedragen of meer, € 25.500,- vermeerderd met 0,075% van

het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met

een maximum van € 50.000,-.;

5.2.7 Aanvraag bouwvergunning tweede fase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van

de Woningwet, indien de bouwkosten

5.2.7.1 minder bedragen dan € 1.000.000,-, 1,55% van die bouwkosten met een

minimum van € 316,-

5.2.7.2 € 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-, €15.500,-

vermeerderd met 0,775% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 999.999,- te boven gaan;

5.2.7.3 € 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-,

€ 46.500,- vermeerderd met 0,39% van het bedrag waarmee die

bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

5.2.7.4 € 10.000.000,- bedragen of meer, € 66.000,- vermeerderd met 0,195% van

het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met

een maximum van € 125.000,-;

5.2.8 Aanvraag wijziging bouwvergunning eerste fase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

een wijziging van een verleende bouwvergunning eerste fase, als bedoeld

in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet, een bedrag naar het tarief en

berekend op de wijze als in 5.2.6 bepaald, en verminderd met de voor de

primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, waarbij in elk geval

is verschuldigd een bedrag van

en waarbij geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste

fase betaalde leges plaatsvindt. € 395,-

5.3 Verhoging/aanvullende leges

5.3.1 Algemeen

Wanneer de gemeente bij de behandeling van de aanvraag bouwvergunning een extra toets moet uitvoeren voordat een besluit over het verlenen van de vergunning kan worden genomen, worden de leges

genoemd in onderdeel 5.2 verhoogd, dan wel worden aanvullend leges geheven.

Het gaat om de volgende extra toetsingen:

 • -

  extra toetsing welstand (zie onderdeel 5.3.2);

 • -

  beoordeling bodemrapport (zie onderdeel 5.3.3);

 • -

  projectbesluit/buiten toepassingverklaring (zie onderdeel 5.3.4);

 • -

  wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan (onderdeel 5.3.5);

 • -

  vaststelling bestemmingsplan op aanvraag (onderdeel 5.3.6);

 • -

  ontheffing of toetsing exploitatieplan (onderdeel 5.3.7).

5.3.2 Welstandstoezicht

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 5.2.4 (voor zover het een monument betreft) , 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 of 5.2.8 moet worden getoetst aan de eisen van welstand waaraan het bouwplan moet voldoen, door de

welstandscommissie van het Gelders Genootschap, worden de tarieven van genoemde commissie gehanteerd, zoals die blijken uit de gewaarmerkte bijgevoegde tariefregeling.

5.3.3 Beoordeling bodemrapport

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de

aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts

kan worden afgehandeld wanneer de resultaten van een onderzoeksrapport

inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5

van de bouwverordening € 158,-

5.3.4 Projectbesluit/buiten toepassingverklaring

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de

aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel

3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet

ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 1,85 % van de

bouwkosten met een minimumtarief van € 440,- en een maximum van

€ 4.400,-.

5.3.5 Wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de

aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

5.3.5.1 artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening wordt

toegepast, verhoogd met € 880,-

5.3.5.2 artikel 3.6, eerste lid, onder c of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke

ordening wordt toegepast, verhoogd met € 355,-

5.3.5.3 artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met € 355,-

5.3.5.4 artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met € 355,-

5.3.6 Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de

aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel

3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op aanvraag wordt toegepast,

verhoogd met € 4.365,-

5.3.7 Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de

aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

5.3.7.1 toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met € 355,-

5.3.7.2 een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke

ordening wordt verleend, verhoogd met € 197,-

5.3.7.3 artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met € 355,-

5.4 Slopen

5.4.1 Sloopvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Bouwverordening € 316,-

5.5 Aanlegvergunning

5.5.1 Aanvraag aanlegvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel

3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

(aanlegvergunning) € 197,-

5.6 Overig/administratief

5.6.1 Algemeen

Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening die doorgaans een relatie heeft met bouwactiviteiten of gerelateerd is aan (extra) administratieve handelingen. Tot slot komt de teruggaaf van een

deel van de leges aan de orde.

5.6.2 Overschrijven vergunningen of ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of

aanlegvergunning of ontheffing € 21,-

5.6.3 Bestemmingswijzigingen

5.6.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,

onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een

bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van

werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist € 880,-

5.6.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder

c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij

geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist

en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een

aanlegvergunning is vereist € 355,-

5.6.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of

3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij

geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist

en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een

aanlegvergunning is vereist € 440,-

5.6.3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste

lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een

bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van

werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist € 4.365,-

5.6.5 Monumentenvergunning

5.6.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van

een vergunning tot het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk beschermd

monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of de

Monumentenverordening € 49,-

5.6.5.2 Indien voor de aanvraag als bedoeld in artikel 5.6.5.1 een advies van het Gelders Genootschap dient te worden ingewonnen, wordt het legesbedrag verhoogd met het daartoe door het Gelders Genootschap gehanteerde tarief, zoals die blijkt uit onderdeel B van de bijgevoegde tariefregeling. Dit

bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

5.6.6 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag bouwvergunning

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag bouwvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt: 5.6.6.1 maximaal 75 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van onderdeel 5.2 van toepassing zijnde minimumbedrag;

5.6.6.2 maximaal 50 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan bedoeld in 5.6.8.1 na het in behandeling nemen ervan, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van onderdeel 5.2 van toepassing zijnde minimumbedrag.

5.6.7 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouwvergunning

Wanneer de gemeente een verleende bouwvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf

bedraagt maximaal 50 % van de geheven leges, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van onderdeel 5.2. van toepassing zijnde minimumbedrag.

5.6.8 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een bouwvergunning

Wanneer de gemeente een bouwvergunning weigert, wordt een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt maximaal 50 % van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 5.2.4 tot en met 5.2.8, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal

bedraagt het op grond van die onderdelen van toepassing zijnde minimumbedrag.

5.7 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

5.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik

van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig

gebruik bouwwerken € 510,-

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte

(volgens NEN 2580)

tot en met 100 m2, per m2 € 1,44

van 101 tot en met 500 m2 € 37,63 vermeerderd met per m2 € 1,26

van 501 tot en met 2.000 m2 € 338,82 vermeerder met per m2 € 0,64

van 2.001 tot en met 5.000 m2 € 1054,12,48 vermeerderd met per m2 € 0,28

van 5.001 tot en met 50.000 m2 € 2.258,87 vermeerderd met per m2 € 0,02

van meer dan 50.000 m2 € 2.710,65 vermeerderd met per m2 € 0,01

5.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het wijzigen van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van

een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.6 van het Besluit brandveilig

gebruik bouwwerken € 242,-

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte

(volgens NEN 2580)

tot en met 100 m2, per m2 € 0,72

van 101 tot en met 500 m2 € 18,80 vermeerderd met per m2 € 0,63

van 501 tot en met 2.000 m2 € 169,41 vermeerder met per m2 € 0,32

van 2.001 tot en met 5.000 m2 € 527,06 vermeerderd met per m2 € 0,14

van 5.001 tot en met 50.000 m2 € 1129,43 vermeerderd met per m2 € 0,01

Van meer dan 50.000 m2 € 1.505,90 vermeerderd met per m2 € 0,01

5.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

ingevolge de voorwaarde in de gebruiksvergunning van degene op wiens

naam de vergunning is gesteld, of op aanvraag van de rechtkrijgende, om

overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de

vergunning is gesteld, voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in

het gebruik van het bouwwerk waarvoor de vergunning is verleend € 201,-

5.7.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de

Brandbeveiligingsverordening, voor het in gebruik hebben of houden van

een inrichting gedurende een termijn van minder dan 30 dagen met een

bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

tot en met 150 m2 € 58,-

van 151 m2 tot en met 300 m2 € 115,-

van 301 m2 tot en met 500 m2 € 159,-

van meer dan 500 m2 € 256,-

5.7.5 Indien een aanvraag om een vergunning, als bedoeld in 5.10.1, 5.10.2 of

5.10.4 wordt geweigerd, dan wel de aanvraag door de aanvrager wordt ingetrokken, worden de volgens dat onderdeel berekende leges met 50 % verminderd.

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

6.1 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van nasporingen in de in

het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed

kwartier of gedeelte daarvan € 9,-

6.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van:

6.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

per pagina € 0,50

6.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk € 2,95

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de

aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet € 6,-

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

8.1 Het tarief per uittreksel kadastrale kaart (A4) bedraagt: € 13,-

Voor andere formaten wordt verwezen naar het bepaalde in 1.1.3

8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke

beperkingenregistratie, dan wel het tot het verstrekken van een aan die

registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen €13,-

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

9.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor

vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 49,-

9.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1

(zakenpaspoort) € 55,-

9.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon

die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 49,-

9.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1,

9.1.2 en 9.1.3 direct bij aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 8,50

9.1.5 tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een

reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 € 17,-

9.1.6 tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 9.1.5 in een

reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 € 8,50

9.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) € 41,-

9.2.1 De tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 alsmede

in 9.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 41,-

9.2.2 Het tarief als genoemd in 9.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 en het bijschrijven van een of meer kinderen als bedoeld in 9.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend.

9.2.3 Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1.5 wordt bij een spoedlevering

vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van € 19,50

9.3 Ingeval aan de aanvrager van een reisdocument reeds eerder een

reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet

kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd

met € 18,-

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 40,-

10.2 Indien bij een aanvraag als hiervoor bedoeld onder 10.1 blijkens een

daartoe afgegeven schriftelijke verklaring een reeds afgegeven rijbewijs

niet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges

verhoogd met € 18,-

10.3 Het tarief als genoemd in 10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd

met € 30,-

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

11.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

11.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat € 58,50

11.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,

voor de eerste speelautomaat € 23,50

en voor iedere volgende speelautomaat € 35,-

11.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op

de kansspelen (loterijvergunning) € 49,-

Hoofdstuk 12 Drank - en Horecawet

12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank-en

Horecawet € 458,-

12.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35

van de Drank- en Horecawet € 114,50

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

13.1.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het

Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet € 49,-

13.1.2 tot het intrekken of wijzigen van een in het vorige onderdeel bedoelde

ontheffing € 49,-

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

14.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het

Voertuigenreglement en artikel 87 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct

samenhangend met de uitvoering van exceptioneel landbouwverkeer € 32,-

14.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 29,-

14.1.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel

49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW)

 • a.

  geldig voor één jaar of korter € 15,50

 • b.

  geldig voor vijf jaar € 31,-

  • 14.

   2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een inritvergunning € 49,-

Hoofdstuk 15 Algemene plaatselijke verordening

15.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

een vergunning of ontheffing als bedoeld in:

15.1.1.1 artikel 2.1.2.1 (optochten) € 49,-

15.1.1.2 artikel 2.1.4.1 (feest, muziek, wedstrijd e.d.) € 49,-

15.1.1.3 artikel 2.1.5.1 (het hebben van voorwerpen of stoffen op, aan, of boven de

weg) € 49,-

15.1.1.4 artikel 2.2.2 (evenement) € 49,-

15.1.1.5 artikel 2.3.1.2 (exploitatie horecabedrijf) € 201,-

15.1.1.6 artikel 4.4.3 (reclame) € 86,-

15.1.1.7 artikel 4.4.3, lid 2, sub f (tijdelijke aankondigingsborden) € 49,-

15.1.1.8 artikel 5.5.1 (stoken van vuur) € 25,-

15.1.2 In gevallen waarbij voor één gelegenheid twee of meer van de

vergunningen genoemd onder 15.1.1.1 tot en met 15.1.1.4 of 15.1.1.6a

worden afgegeven € 49,-

15.1.3 Voor niet-commerciële particuliere initiatieven, waaronder bijvoorbeeld te

verstaan: wijk-, buurt- en straatfeesten, kindermarkten e.d., wordt het tarief

zoals genoemd in de artikelen 15.1.1.1 tot en met 15.1.1.7 vastgesteld op € 15,-

15.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

vergunning of ontheffing als bedoeld in:

artikel 2.1.4.3 (straatartiest e.d.);

artikel 2.1.4.2 (dienstverlening);

artikel 5.2.2 (venten e.d.);

artikel 5.2.3 (standplaatsen, uitstallingen op de weg)

artikel 5.2.4 (snuffelmarkten e.d.),

geldig voor:

15.2.1 een periode niet langer dan één week € 49,-

een periode langer dan één week € 98,-

15.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.5 (afwijking sluitingsuur):

15.3.1 tot het geopend houden voor één dag, voor elk extra uur € 13,-

15.3.2 tot het geopend houden, gedurende

15.3.2.1 meer dan een dag, doch niet langer dan een week, voor elk extra uur € 11,-

15.3.2.2 meer dan één week, doch niet langer dan één maand, voor elk extra uur € 10,-

15.3.2.3 meer dan één maand, doch niet langer dan één kwartaal voor elk extra uur € 9,-

15.3.2.4 meer dan één kwartaal, doch niet langer dan één jaar, voor elk extra uur € 7,-

15.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

vergunning of ontheffing als bedoeld in:

15.4.1 artikel 2.3.1.2, lid 5 (terrasvergunning) € 49,-

15.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

vergunning of ontheffing als bedoeld in:

15.5.1 artikel 3.2.1 (een seksinrichting), per jaar € 795,-

15.5.2 artikel 3.2.1 (een escortbedrijf), per jaar € 534,-

15.5.3 artikel 3.2.7 (een sekswinkel), per jaar € 261,-

15.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.2.2 (overige geluidhinder)

15.6.1. geldig voor één aaneengesloten periode van 24 uur, of een gedeelte

ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing ten

behoeve van soortgelijke activiteiten € 158,-

15.6.2 geldig voor meer dan één aangesloten periode van 24 uur, of een gedeelte

daarvan, voor de eerste periode € 158,-

vermeerderd met € 13,- voor elke volgende aaneengesloten periode van

24 uur of gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de

ontheffing ten behoeve van gelijksoortige activiteiten, met een maximum

van € 65,-.

15.6.3 Indien voor de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld

in 15.6.1 of 15.6.2 een akoestisch rapportage dient te worden beoordeeld

(bijvoorbeeld overeenkomstig het "Plan van aanpak en beleidsregels

inzake het beperken van geluidsoverlast van werkzaamheden vanwege de

NS aan en rond de spoorlijn in Zevenaar") wordt het overeenkomstig

15.6.1 of 15.6.2 berekende bedrag verhoogd met € 158,-

Hoofdstuk 16 Telecommunicatiewet

16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in

verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en

werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.3,

eerste lid, van de Telecommunicatiewet € 119,-

16.1.1 Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,

alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden

plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in 16.1

genoemde bedrag per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 1,25

16.1.2 Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke,

voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare

gemeentegrond, wordt het in 16.1 genoemde bedrag per strekkende meter

sleuf vermeerderd met € 1,25

16.2 Het in 16.1 genoemde bedrag wordt:

16.2.1 indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente,

andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk,

verhoogd met € 262,-

16.2.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van

burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 16.

  3 Indien een begroting als bedoeld in artikel 16.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 16.

  4 Het tarief bedoeld in onderdeel 16.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat

de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Hoofdstuk 17 Diversen

17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

17.1.1 tot het verkrijgen van een attestatie de vita € 6,-

17.1.2 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 6,-

17.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente

gegarandeerde hypothecaire geldlening € 22,50

17.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

17.3.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

17.3.1.1 ten hoogste 100 pagina's, per pagina € 0,25

met een maximum per bericht van € 4,80

17.3.1.2 meer dan 100 pagina's € 24,-

17.3.1.3 bij een verstrekking anders dan op papier € 4,80

17.3.2 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,

moeilijk toegankelijke gegevensverwerking € 24,-

17.3.3 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 17.6.1 en 17.6.2

meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

17.3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als

bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens € 4,80

17.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de

Kapverordening € 49,-

17.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een

andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel

een tarief is opgenomen € 49,-