Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 12.08 Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 12.08 Handhavingsverordening Wet werk en bijstand
CiteertitelHandhavingsverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn, instellingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-200501-04-2010nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003
01-01-2005nieuwe regeling

20-10-2004

Zevenaar Post, datum onbekend

04-103

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 12.08 Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

 

overwegende dat de Wet werk en bijstand met ingang van 1 januari 2004 in werking is getreden en de gemeente Zevenaar de wet per 1 januari 2005 volledig ingevoerd moet hebben,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2004, nr. 04-103;

gelet op artikel 8a van de Wet Werk en Bijstand, welk artikel bepaalt dat de gemeente bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

b e s l u i t:

vast te stellen: het Handhavingsbeleidsplan 2004 en onderstaande

“Handhavingsverordening Wet werk en bijstand"

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

  • b.

   de afstemmingverordening: de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zevenaar ;

  • c.

   het handhavingsbeleidsplan: het beleidsplan gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik van de wet;

  • d.

   de beleidsregels terugvordering: de uitvoeringsvoorschriften zoals beschreven in het Debiteurenbeleidsplan en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders inzake de terugvordering van ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand.

Artikel 2. Handhavingsbeleidsplan

Het college van burgemeester en wethouders draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet jaarlijks zorg voor het opstellen van een handhavingsbeleidsplan.

Artikel 3. Inhoud handhavingsbeleidsplan

In het in artikel 2 genoemde handhavingsbeleidsplan komt in ieder geval tot uitdrukking;

 • ·

  een gemeentelijke visie op handhaving;

 • ·

  aanpak fraudepreventie;

 • ·

  aanpak frauderepressie.

Artikel 4. Afstemming en terugvordering

 • 1.

  Bij ten onrechte ontvangen bijstand ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet verlaagt het college de bijstand, conform hetgeen hierover is bepaald in de afstemmingsverordening;

 • 2.

  Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand vindt plaats overeenkomstig de wet en de beleidsregels terugvordering.

Artikel 5. Verantwoording

 • 1.

  Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de raad door middel van een verslag over de handhaving. Dit verslag maakt onderdeel uit van het Handhavingsbeleidsplan.

 • 2.

  In dit verslag rapporteert het college in ieder geval over:

  • ·

   het aantal gevallen waarin is vastgesteld dat bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

  • ·

   de aard van de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand;

  • ·

   de hoogte van de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand;

  • ·

   in hoeveel gevallen is ingevorderd en tot welk bedrag;

  • ·

   in hoeveel gevallen proces-verbaal is opgemaakt.

Artikel 6. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening rust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar

 

in zijn openbare vergadering van

20 oktober 2004

De griffier, De burgemeester,

 

 

Toelichting  

Toelichting bij de Handhavingsverordening WWB

Op grond van het bepaalde in artikel 8a van de Wet werk en bijstand, dient de gemeenteraad, in het kader van het financiële beheer, bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Deze verplichting maakte in eerste instantie geen onderdeel uit van de Wet werk en bijstand. Per amendement is deze verplichting alsnog toegevoegd onder artikel 8a van de WWB. Als reden hiervoor kan worden aangegeven dat gemeenten tot 1-1-2004 verplicht waren hun fraudebeleid op te nemen in een jaarlijks door de raad vast te stellen beleidsplan. Met de invoering van WWB is deze verplichting komen te vervallen. Om te waarborgen dat het onderwerp handhaving van WWB en fraudebestrijding onder de aandacht blijft is art 8a alsnog toegevoegd en zijn gemeenten dus verplicht een fraudeverordening te maken.

Artikel 8a WWB luidt:

De gemeenteraad stelt in het kader van het financiële beheer bij verordening regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

In de onderhavige Handhavingsverordening WWB wordt verwezen naar de Afstemmingverordening Wet werk en bijstand, het Debiteurenbeleidsplan SDZ en het Handhavingsbeleidsplan 2004. De Afstemmingsverordening WWB werd onlangs vastgesteld door de gemeenteraad en bevat regels ten aanzien van het beleid om de hoogte van de bijstandsuitkering af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de bijstandsgerechtigde. Onderdeel van de Afstemmingsverordening is het beleid ten aanzien van het te laat verstrekken van inlichtingen en het verstrekken van onjuiste inlichtingen. Dit gedrag wordt bestraft middels een verlaging van de bijstandsuitkering.

In het Debiteurenbeleidsplan SDZ zijn de uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van het actieve terugvorderingsbeleid van de gemeente beschreven. Zo wordt hierin aangegeven hoe gehandeld dient te worden indien sprake is van ten onrechte verleende bijstand, als gevolg van het verwijtbaar, niet nakomen van de inlichtingenverplichtingen. Hierbij is het uitgangspunt dat alle ten onrechte verleende bijstand in principe wordt teruggevorderd.

Het Handhavingsbeleidsplan 2004 tenslotte bevat de gemeentelijke visie, de uitgangspunten en de keuzes op het gebied van handhaving. Het is de bedoeling dat jaarlijks een handhavingsbeleidsplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het Handhavingsbeleidsplan 2004, zal eenmalig vastgesteld worden door de gemeenteraad. Nieuwe handhavingsbeleidsplannen zullen door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld worden. De beleidsdocumenten zijn ter inzage beschikbaar.

Uitgangspunt van het totale handhavingsbeleid van de gemeente is dat in alle gevallen tot terugvordering wordt overgegaan en dat misbruik wordt gestraft. Fraude mag niet lonen!