Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 13.02 Verordening Levensbeschouwelijk onderwijsgemeente Zevenaar.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 13.02 Verordening Levensbeschouwelijk onderwijsgemeente Zevenaar.
CiteertitelVerordening Levensbeschouwelijk onderwijsgemeente Zevenaar.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerponderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Verordening subsidiering levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet artikel 150,
  2. Wet op het primair onderwijs, artikel 50, 51 en 57.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2008Onbekend

24-09-2008

Zevenaar Post, 5-11-2008

08-077
01-11-2007intrekking

29-11-2006

Zevenaar Post, 24-10-2007

06-112
02-02-2005nieuwe regeling

02-02-2005

Zevenaar Post, 30-3-2005

05-009
27-01-2005nieuwe regeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003
10-06-1993wijziging

26-05-1993

Zevenaar Post, datum onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 13.02 Verordening Levensbeschouwelijk onderwijsgemeente Zevenaar.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Zevenaar;

Gelet op de verordenende bevoegdheid van de gemeente overeenkomstig de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Levensbeschouwelijk onderwijs gemeente Zevenaar.

Artikel 1 Begripsbepaling.

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    de wet: de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht)

  • b.

    school: school voor (speciaal)basisonderwijs;

Artikel 2 Omschrijving levensbeschouwelijk onderwijs.

Het op projectmatige basis zorg dragen voor levensbeschouwelijk onderwijs aan leerlingen van de

groepen 5, 6, 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Zevenaar. De projecten hebben een

maximale looptijd van 1 of 2 schooljaar(jaren) en vinden plaats binnen de schooltijden van de

basisschool.

Artikel 3 Subsidieverlening.

De subsidie wordt toegekend indien door tenminste 1 groep leerlingen (van de groepen 5,6, 7 en

8 van de basisschool) aan het project wordt deelgenomen. Per schooljaar kan voor één project

een subsidieaanvraag worden ingediend

Artikel 4 Subsidiegrondslag.

Een aanvraag om subsidie wordt een of twee jaarlijks ingediend bij het college van

burgemeester en wethouders uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het schooljaar waarvoor subsidie

wordt aangevraagd. De aanvraag vindt plaats op een door het college vastgesteld formulier;

Inhoud van de aanvraag:

* de naam en het adres van de aanvrager;

* de dagtekening;

* een aanduiding van de subsidie die wordt gevraagd:

* overzicht van het aantal leerlingen/ aantal groepen dat deelneemt aan het project;

* een raming van de begrote kosten van het project voor het komende schooljaar;

Het college kan binnen een door haar te bepalen termijn overlegging van andere stukken of

anderszins verstrekking van nadere informatie verlangen, indien het college dit ter beoordeling

van de aanvraag nodig acht.

Hersteltermijn.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de vereisten zoals die zijn gesteld in de wet, bepaalt het

college binnen welke termijn de gegevens aangevuld kunnen worden.

Artikel 5 Subsidieberekening.

De subsidie wordt vastgesteld op basis van:

* een basisbedrag per schooljaar en

* een bedrag per leerling van 8 jaar en ouder. De 1 oktobertelling voorafgaande aan

het subsidiejaar is bepalend voor het vast te stellen aantal leerlingen.

Alle basisscholen ontvangen voorafgaande aan het schooljaar (in de maand februari of maart)

bericht over het maximaal vastgestelde subsidiebedrag en de kaders waarbinnen het budget moet

worden besteed.

Het jaar van subsidieverstrekking is gelijk aan het schooljaar en loopt derhalve van 1 augustus tot

1 augustus of is gelijk aan twee schooljaren waarvoor de looptijd tevens loopt van 1 augustus tot 1

augustus twee jaren daaropvolgend.

Artikel 6 Verantwoording.

Verantwoording vindt achteraf (aan het einde van het betreffende schooljaar/jaren, uiterlijk voor 1

september) plaats.

De basisschool geeft schriftelijk aan op welke wijze het project gedurende de schooljaar/jaren

heeft plaatsgevonden en welke financiële middelen hieraan verbonden waren.

Artikel 7 Betaling subsidiebedrag (art. 4:52 Awb en 4:53 Awb)

* De subsidie wordt betaald, onder eventuele verrekening van reeds verstrekte voorschotten:

* Het subsidiebedrag wordt uitbetaald binnen 6 weken na de bekendmaking van het

besluit tot subsidieverlening c.q. het besluit tot subsidievaststelling, tenzij het college in

dit besluit een andere termijn heeft aangegeven;

Artikel 8 Voorschotten (art. 4:54 Awb)

* Het college kan besluiten aan de subsidieontvanger voorschotten te verstrekken. De

voorschotten worden verrekend bij de definitieve vaststelling van de subsidies;

* in de beschikking tot subsidieverlening wordt het bedrag vermeld dat aan voorschotten wordt

verstrekt, dan wel de wijze waarop het bedrag wordt bepaald en op welke wijze deze voorschotten

worden verstrekt.

Artikel 9 Opschorting betaling (Art. 4:56 Awb)

Het college kan de verplichting tot betaling van het voorschot opschorten indien sprake is van een

voorgenomen intrekking, wijziging van de subsidie.

Artikel 10 Terugvordering onverschuldigde betalingen (art. 4:57 Awb)

* Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd,

binnen een termijn van een jaar, nadat de subsidie is vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken;

·Het college kan teveel betaalde subsidiebedragen of voorschotten verrekenen;

Artikel 11. Overgangsbepaling.

Over het schooljaar 2008 – 2009 verleent het college ontheffing voor het tijdstip van het indienen

van de aanvraag (en wel tot 1 november 2008).

Artikel 12. Overige bepalingen

In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van deze verordening zal leiden tot een

onbillijkheid van overwegende aard, is het college bevoegd te beslissen in afwijking van deze

verordening.

Bijzondere situaties.

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onvoldoende voorziet, beslist het college.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2008.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Levensbeschouwelijk onderwijs

gemeente Zevenaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 24 september 2008.

De griffier, De voorzitter,