Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beschikbaarheidsdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeschikbaarheidsdienst
CiteertitelBeschikbaarheidsdienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2018Onbekend

10-11-2015

Onbekend

Beschikbaarheidsdienst

Tekst van de regeling

Intitulé

Beschikbaarheidsdienst

 

 

Beschikbaarheidsdienst

Regeling beschikbaarheidsdienst

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Beschikbaarheidsdienst

  • Artikel 2 Onvoorziene gevallen

  • Artikel 3 Inwerkingtreding

Artikel 1 Beschikbaarheidsdienst

Lid 1

Aan de ambtenaar aan wie de verplichting is opgelegd als bedoeld in artikel 2:1B lid 2 onder c ZAR (beschikbaarheidsdienst) wordt een vergoeding toegekend met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

Lid 2

De ambtenaar die buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaarheidsdienst heeft, ontvangt een toelage.De toelage bedraagt 5% van het uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 10% van het uurloon voor de uren op zaterdag, zondag en de feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid van de Car-Uwo.Het uurloon is voor de toepassing van dit artikel maximaal gelijk aan het uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van salarisschaal 7.

Lid 3

De ambtenaar die regelmatig en in belangrijke mate beschikbaarheidsdiensten verricht, zulks ter beoordeling aan de leidinggevende, ontvangt op jaarbasis 14,4 uur verlof extra, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:2:1 lid 4 ZAR.

Lid 4

Indien de ambtenaar waarvan de functie is ingedeeld in de standaardregeling voor de werktijden wordt opgeroepen om tijdens de beschikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid te verrichten, dan kan hij de gewerkte tijd op een later moment in de vorm van verlof opnemen. Indien de ambtenaar wordt opgeroepen op een tijdstip buiten het dagvenster, dan heeft hij hiernaast tevens aanspraak op een buitendagvenstervergoeding conform artikel 3:12 lid 2 ZAR. Gedurende de tijd dat daadwerkelijk arbeid wordt verricht houdt de ambtenaar recht op de beschikbaarheidstoelage.

Lid 5

Indien de ambtenaar waarvan de functie is ingedeeld in de bijzondere regeling voor de werktijden wordt opgeroepen om tijdens de beschikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid te verrichten, dan ontvangt hij met behoud van de beschikbaarheidstoelage voor elk uur dat hij arbeid verricht de volledige vergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:18 ZAR.

Lid 6

Op de ambtenaar die zich incidenteel ter beschikking moet houden en daarmee niet voldoet aan het gestelde in artikel 2:1B lid 2 sub c, is het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Lid 7

Aan de ambtenaar die aangewezen is voor gladheidsbestrijding wordt een semafoon/mobiele telefoon ter beschikking gesteld.

Artikel 2 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de algemeen directeur een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling beschikbaarheidsdienst Gemeente Zevenaar 2016”.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van januari 2016. Vanaf de datum van inwerkingtreding vervalt de Regeling beschikbaarheidsdienst Gemeente Zevenaar 2014.