Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

INHOUDSOPGAVE REGELGEVING GEMEENTE ZEVENAAR in cvdr

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingINHOUDSOPGAVE REGELGEVING GEMEENTE ZEVENAAR in cvdr
CiteertitelInhoudsopgave
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

controleur: S.van Hezewijk

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-201007-03-2011actualisatie

10-09-2010

cvdr

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

INHOUDSOPGAVE REGELGEVING GEMEENTE ZEVENAAR in cvdr

 

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht t/m

Betreft

Datum ondertekening Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

 

 

Versie 10-09-2010

 

 

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling

INHOUDSOPGAVE VERORDENINGEN GEMEENTE ZEVENAAR

zoals gepubliceerd in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Nr.

Verordeningen per eigen onderwerp

 

1.Bestuurlijke organisatie

01.01

Reglement van orde voor vergadering van de raad

01.02

Verordening op de raadscommissies

01.03

Verordening op de ambtelijk bijstand en fractieondersteuning

01.04

Verordening burgerinitiatieven gemeente Zevenaar

01.05

Verordening Rekenkamerfunctie Zevenaar

01.06

Inspraakverordening Zevenaar

01.07

Delegatiebesluit

01.08 a.

Inhoudsopgave mandaatregeling

01.08 b.

Mandaatregeling

01.08 c.

Mandaatregeling, 2e wijziging 2008

01.09

Verordening ereblijken en -prijzen

01.10

Verordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 1977 (vervangen door nr 01.14 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007)

01.11

Verordening bezwaarschriften- en ombudscommissie

01.12

Verordening regelende de toekenning van een tegemoetkoming in de onkosten van de werkzaamheden van fracties in de gemeenteraad (vervangen door nr 01.03 Verordening op de ambtelijk bijstand en fractieondersteuning)

01.13

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar 1994

01.14

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007

01.15

Organisatie- en Beheersverordening gemeente Zevenaar 2000

 

2.Administratie, diensten en bedrijven

02.01

Archiefverordening gemeente Zevenaar

02.02

Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Zevenaar (vervangen door nr 02.03)

02.03

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zevenaar.

 

 

 

3.Regelingen mbt het personeel

 

Niet gepubliceerd

 

4.Gemeentelijke belastingen, retributies, heffingen

04.01

Financiele verordening

04.02

Controleverordening

04.03

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

04.04

Verordening rioolafvoerrecht

04.05

Verordening hondenbelasting

04.06

Verordening precariobelasting

04.07

Verordening toeristenbelasting

04.08

Verordening forensenbelasting

04.09

Verordening begrafenisrechten Rosorum

04.10

Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo

04.11

Verordening brandweerrechten

04.12

Verordening marktgelden

04.13

Verordening rioolaansluitgeld

04.14

Verordening onroerende-zaakbelastingen

04.15

Verordening afvalstoffenheffing

04.16

Verordening reinigingsrechten

04.17

Legesverordening

04.17a

Tarieventabel bij Legesverordening

04.18

Verordening baatbelasting riolering nog aan te sluiten percelen buitengebied 2004

04.19

Verordening baatbelasting riolering Rhedense Veerweg 2004

04.20

Verordening bouwgrondbelasting bestemmingsplan Tatelaar 1975(vervallen)

04.21

Verordening baatbelasting riolering 2007

04.22

Verordening tarieven gebruik Lentebad

04.23

Verordening reclamebelasting 2010

04.24

Verordening parkeerbelasting

 

 

 

5.Openbare orde en (brand)veiligheid

05.01 a.

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

05.01 b.

Bijlage: Uitvoeringsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening 2009

05.01 c.

Transponeringstabel Algemene Plaatselijke Verordening 2009

05.02

Wegsleepverordening gemeente Zevenaar

05.03

Verordening naamgeving en nummering gemeente Zevenaar

05.04

Drank- en horecaverordening

05.05

Speelautomatenhalverordening

05.06

Brandbeveiligingsverordening 2009

05.07

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

05.08

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodvoorzieningen

 

 

 

6.Gezondheidszorg

06.01

Beheersverordening begraafplaats Rosorum

06.02

Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo

06.03

Destructieverordening

 

 

 

7.Ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en bouw- en woningtoezicht

07.01

Bouwverordening Zevenaar, (inhoudsopgave, tekst verordening, toelichting , bijlagen)

07.02

Monumentenverordening

07.03

Subsidieverordening monumenten Zevenaar

07.04

Procedureverordening advisering tegemoetkoming planschade 2009

07.05

Exploitatieverordening gemeente Zevenaar 1999

 

 

 

8.Volkshuisvesting, woonwagens en woonboten

08.01

Verordening woningbouwbudget gemeente Zevenaar

 

 

 

9.Milieu

09.01

Afvalstoffenverordening

09.02

Verordening subsidie inzameling oud papier

09.03

Bomenverordening Zevenaar

09.04

Kapverordening (vervangen door 09.03)

09.05

Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen 2007

 

 

 

10.Verkeer, vervoer en waterwegen

10.01

Telecommunicatieverordening

10.02

Parkeerverordening

10.03

Verordening ontheffing autoluw gebied

 

 

 

11.Economische zaken, kermis en markten

11.01

Verordening Winkeltijden Zevenaar

11.02

Marktverordening Zevenaar 2009

11.02a

Marktreglement

 

 

 

12.Maatschappelijke zorg en welzijn, instellingen

12.01

Algemene subsidieverordening Zevenaar

12.02

Subsidieverordening Welzijn en Sport gemeente Angerlo (ingetrokken)

12.03

Verordening Wet Voorziening gehandicapten Angerlo(vervangen door 12.05)

 

Verordening Wet voorziening gehandicapten Zevenaar(vervangen door 12.05)

12.04

Verordening clientenparticipatie werk en inkomen RDSD de Liemers

12.05

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Zevenaar

12.06

Verordening WMO cliëntenraad (voorheen Verordening cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar)

12.07

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

12.08

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

12.09

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand

12.10

Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand

12.11

Reintegratieverordening Wet werk en bijstand

12.12

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

12.13

Verordening Wet inburgering

12.14

Verordening langdurigheidstoeslag

12.15

Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren

12.16

Afstemmingsverordening Wet investeren in jongeren

12.17

Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren

12.18

Handhavingsverordening Wet investeren in jongeren

12.19

Verordening antidiscriminatie voorziening

 

 

 

13.Onderwijs

13.01

Verordening leerlingenvervoer Zevenaar

13.02

Verordening Levensbeschouwelijk onderwijs gemeente Zevenaar

13.03

Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs Zevenaar (vervangen door 13.05)

13.04

Verordening bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Zevenaar (ingetrokken)

13.05

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (ingetrokken)

13.06

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zevenaar

13.07

Verordening onderwijs zieke leerlingen basisonderwijs 1993