Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 12.04 Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 12.04 Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2019nieuwe regeling

31-03-2010

Zevenaar Post, 22 september 2010

10-013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. raad: de gemeenteraad van de 4 Liemerse gemeenten: Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar;

b. college: het college van burgemeester en wethouders van de 4 Liemerse gemeenten: Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar;

c. RSD de Liemers: Regionale Sociale Dienst de Liemers;

d. CR: cliëntenraad Werk en Inkomen;

e. doelgroep: personen, die woonachtig zijn in de 4 Liemerse gemeenten en aangewezen op een uitkering of voorziening;

f. contactpersoon: ambtenaar in dienst van de RSD die zorg draagt voor de contacten en afstemming met de CR.

Hoofdstuk 2 Doel, taken en bevoegdheden

Artikel 2 Doel

1. De CR heeft tot doel het bevorderen van het voor belanghebbenden optimale beleid. De CR richt zich daarbij zowel op beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

 

2. De CR is een instrument dat inzicht dient te verschaffen in hetgeen er onder cliënten leeft om waar mogelijk te komen tot een grotere inbreng van cliënten bij de ontwikkeling van het optimaal gewenste beleid.

 

3. De CR is een instrument ter beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening van de RSD.

Artikel 3 Taken en Bevoegdheden

1.De CR geeft gevraagd en ongevraagd advies of doet voorstellen aan het college en /of de gemeenteraad over zaken aangaande het beleid, de beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid ten aanzien van de doelgroep.

 

2. Indien het college afwijkt van het uitgebrachte advies of het initiatiefvoorstel of dit niet overneemt, dan wordt de CR hiervan gemotiveerd schriftelijk in kennis gesteld.

 

3. Een advies of een initiatiefvoorstel van de CR wordt met meerderheid van stemmen uitgebracht en schriftelijk vastgelegd. Desgewenst worden minderheidsstandpunten in het advies vermeld.

 

4. In voorkomende gevallen wordt het advies of initiatiefvoorstel van de CR, als ook een eventuele reactie van de ambtelijke organisatie of het college, bij de stukken gevoegd die in de desbetreffende forumvergadering en/of raadsvergadering worden behandeld.

 

5. De CR vormt een mening over behoeften en wensen van de cliënten inzake het beleid.

 

6. De CR kan, bij onderwerpen die dat nodig maken, uit haar midden subcommissies benoemen.

 

7. De CR wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden, deze worden in de CR aangewezen/voorgedragen.

 

8. De CR heeft de bevoegdheid een samenwerkingsverband aan te gaan met belangenvertegenwoordiging bij andere uitvoeringsorganisaties (bv. UWV Werkbedrijf).

 

9. De CR heeft het recht om over alle informatie tijdig te beschikken die nodig is voor de vervulling van de taken van de CR.

Artikel 4 Aanvullende taken

1.Naast het doen van voorstellen en/of het uitbrengen van advies aan de het college en/of de gemeenteraad, heeft de CR tot taak:

a. het bewaken van gemaakte afspraken en overeengekomen regelingen tussen het college, de gemeenteraad en de CR;

b. het signaleren van consequenties van vastgesteld beleid;

c. het doorgeven van deze signalen aan het college of de gemeenteraad;

d. het onderhouden van contacten met cliënten, belangenorganisaties en de gemeente;

e. het werven van leden voor CR.

Hoofdstuk 3 Samenstelling, benoeming en zittingsduur

Artikel 5 Samenstelling

1.De CR bestaat uit maximaal 9 leden en een onafhankelijk voorzitter en een secretaris.

 

2. De leden van de CR kunnen zijn cliënten en vertegenwoordigers van maatschappelijke- en belangenorganisaties die zich inzetten voor cliënten.

 

3. De leden van de CR die de organisaties vertegenwoordigen kunnen zowel werknemers als leden van die organisatie zijn.

 

4. De CR kan besluiten op ad hoc basis een of meerdere deskundigen uit te nodigen aan de vergadering deel te nemen. Deze personen tellen niet mee bij de bepaling van het officiële ledenaantal. Deze personen hebben geen stemrecht met betrekking tot de door de CR uit te brengen adviezen.

Artikel 6 Benoeming, zittingsduur, rechtsbescherming

1.De leden worden benoemd door de cliëntenraad.

 

2. De zittingsduur van de leden in artikel 5 lid 1 bedraagt vier jaar.

 

3. Na een zittingsperiode zijn leden in artikel 5, lid 3 aansluitend eenmaal opnieuw benoembaar.

 

4. Na een zittingsperiode zijn aftredende leden van organisaties aansluitend meermalen opnieuw benoembaar.

 

5. In afwijking van het gestelde in lid 3 kan de zittingsduur van kracht blijven zolang niet is voorzien in opvolging.

 

6. Voor de zittende leden gaat deze termijn in op datum inwerking treden van deze verordening.

 

7. Het lidmaatschap eindigt:

a. Indien een lid daar zelf om verzoekt;

b. Bij overlijden.

 

8. Het Bestuur kan in noodgevallen, een lid, ongeacht zijn functie, schorsen, van zijn functie ontheffen, dan wel diens benoeming intrekken. Een daartoe strekkend voorstel van de CR dient te worden aangenomen met meerderheid van 2/3 van de leden van de CR. Het college zal geen gebruik maken van deze bevoegdheid voordat hoor en wederhoor hebben plaatsgevonden.

 

9. Het lidmaatschap is van geen enkele invloed op de behandeling van de cliënt door medewerkers van de gemeente.

Artikel 7 Vacatures

1. Bij vervulling van een vacature wordt iedere cliënt in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen. De zittende leden van de CR kiezen het nieuwe lid na het sollicitatiegesprek met de voorzitter en de secretaris.

 

2. Voorafgaand aan de benoeming kan een proefperiode plaatsvinden van 6 maanden met eenmalig een verlenging van 6 maanden.

 

3. In een vacature zal worden voorzien uit de groepen als genoemd onder artikel 5.

Hoofdstuk 4 Voorzieningen

Artikel 8 Budget van de cliëntenraad

1.Aan de CR wordt jaarlijks een budget toegekend ter bestrijding van onkosten van de leden gemaakt in het kader van hun werkzaamheden voor de CR, ter bestrijding van vaste lasten (huur vergaderlocatie, abonnement krant e.d.) en eigen activiteiten (cursussen e.d.).

 

2. De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting en vastgesteld na indiening van het financieel jaarverslag.

 

3. Het budget wordt ten behoeve van de CR beheerd door de RSD.

Artikel 9 Vergoeding van kosten

1.Leden van de CR ontvangen een kostenvergoeding. De kostenvergoeding wordt betaald uit het in artikel 8 bedoelde budget.

 

2. Leden als bedoeld in artikel 5 lid 4 ontvangen geen kostenvergoeding indien zij regulier werknemer zijn bij een organisatie en in die hoedanigheid salaris ontvangen.

 

3. Indien nodig kan de vergoeding door het Bestuur worden aangepast.

 

4. De vergoeding heeft geen gevolgen voor uitkeringen mits het maximum als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder k Wwb niet wordt overschreden.

 

5. Reiskosten en overige relevante kosten gemaakt voor activiteiten van of in opdracht van de CR zullen op declaratiebasis worden vergoed uit het in artikel 8 bedoelde budget.

Artikel 10 Ondersteuning van de cliëntenraad

1.Het Bestuur ondersteunt de CR bij gebruikmaking van gemeentelijke faciliteiten op het gebied van:

a) huisvesting;

b) vergaderruimte;

c) bureaubenodigdheden zoals computer, printer en software (zo mogelijk internet) en telefoonvoorzieningen;

d) gebruikmaking van de gemeentelijke reproductiefaciliteiten;

e) financiële middelen.

 

2. De RSD benoemt een contactpersoon die zorg draagt voor de contacten en afstemming met de CR.

Hoofdstuk 5 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

Artikel 11 Verantwoordelijkheden voorzitter en secretaris

1.De voorzitter is verantwoordelijk voor het aansturen van de CR. Tevens verzorgt hij al dan niet middels inzet van anderen de communicatie met autoriteiten en/of media.

 

2. De secretaris is verantwoordelijk voor de verzorging van de correspondentie en het in overleg met de voorzitter samenstellen van de agenda.

 

3. De waarnemend voorzitter en secretaris treden op, in alle taken, bij ontstentenis van de voorzitter en secretaris.

Artikel 12 Vergaderingen en besluiten

1.De CR vergadert een aantal keren per jaar naar mate zij dit wenselijk achten.

 

2. De CR overlegt minmaal eenmaal jaar met de manager RSD en de wethouders Sociale Zaken dan wel diens vervanger. Voorts zo vaak als één van beiden dit wenselijk acht en met inachtneming van de noodzakelijke tijd ter voorbereiding.

 

3 Besluiten van de CR worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden genomen. De cliëntenraad mag geen besluiten nemen, als niet meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 

4. De vergaderingen zijn openbaar. De cliëntenraad kan besluiten in daartoe aangewezen gevallen een besloten vergadering te houden.

 

5. Jaarlijks wordt door de cliëntenraad een jaarverslag opgesteld en aan de RSD toegezonden.

Artikel 13 Huishoudelijk Reglement

1.De CR stelt een Huishoudelijk Reglement vast, waarin hij in ieder geval regelt procedures over het aanbrengen van punten voor de vergaderagenda, het verzenden van de vergaderagenda en het tijdstip van vergaderen. Bovendien regelt hij hierin de wijze van uitnodigen van deskundigen, het overleg met de contactpersoon, de wijze waarop declaraties moeten worden ingediend, de eisen waaraan deze declaraties moeten voldoen.

 

2. Het Huishoudelijk Reglement wordt in samenspraak opgesteld en gaat ter informatie naar het college.

 

3. Het Huishoudelijk Reglement wordt uiterlijk twee maanden na de datum van installatie van de CR vastgesteld.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, de CR gehoord.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in per 1 januari 2010 in werking op de dag na die van publicatie.

Artikel 16 Geheimhouding

De cliëntenraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, zal de cliëntenraad informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers”

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar gehouden op 31 maart 2010.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,