Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 05.01 b. Bijlage III: Uitvoeringsbesluiten Algemene plaatselijke verordening Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 05.01 b. Bijlage III: Uitvoeringsbesluiten Algemene plaatselijke verordening Zevenaar
CiteertitelUitvoeringsbesluiten Apv 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Uitvoeringsbesluiten behoren bij Apv 2009 maar verwijzen naar oude nummering Apv 2006. Voor nieuwe nummering zie nr 05.01 c. Transponeringstabel Apv

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening 2009
  2. Gemeentewet, art. 108 en 147
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-03-2011nieuwe regeling

17-12-2008

Zevenaar Post, 31-12-2008

08-116

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 05.01 b. Bijlage III: Uitvoeringsbesluiten Algemene plaatselijke verordening Zevenaar

 

 

Bijlage III - Overzicht van door het college c.q. burgemeester nader uitgewerkte en nog wenselijke uit te werken APV-artikelen in uitvoeringsbesluiten

 

* transponeringsmodel is van toepassing

 

 

 

Behoort bij APV 2009 gemeente Zevenaar en besluit van college, c.q. burgemeester d.d.

 

 

 

 

 

 

Nr.

Artikel *

Bevoegd bestuurs

orgaan

Organisatorisch primaat

Uitvoeringsbesluit (aanwijzing)

Datum besluit

 

 

 

 

 

 

1

2.1.3.1 lid 1 en lid 2 - Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

college

Mi-CJZ

Ad hoc.

 

 

Lid 2. Het college kan de werking van het in het eerste lid gestelde verbod beperken tot bepaalde (in de openbare kennisgeving aan te duiden) dagen en uren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2.1.4.3 lid 1 en lid 2 - Straatartiest e.d.

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

burgemeester

Mi-CJZ

Ad hoc. NB: uitzondering ten aanzien van straatfotografie tijdens de kermis is geregeld in lid 4.

 

 

Lid 2. De burgemeester kan de werking van het in het eerste lid gestelde verbod beperken tot bepaalde (in de openbare kennisgeving aan te duiden) dagen en uren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2.1.5.1 lid 1 en lid 2i - Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

college

Ru-Beheer

Het uitstallingenbeleid en aanwijzing van plaatsen, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 1 mei 2001, wordt in het kader van de APV 2005 gemeente Zevenaar van overeenkomstige toepassing verklaard.

25-10-2005

 

Lid 2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op: i. door het college aangewezen wegen of weggedeelten, die gebruikt worden voor de uitstalling van verkoop bevorderende middelen, mits voldaan wordt aan de door het college te stellen voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.1.6.6 lid 1 - Rookverbod in bossen en natuurterreinen

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden te roken in bossen, op heide- of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende de door het college aangewezen periode.

college

Brandweer

Ad hoc, op grond van droogte-indexering.

 

 

 

 

 

 

 

5

2.1.6.7a lid 1 - Dragen gevaarlijk voorwerp

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden op door het college aangewezen wegen en daaraan gelegen voor het publiek toegankelijke gebouwen en terreinen, messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen, die als wapen kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te dragen.

college

Mi-CJZ

Ad hoc, met inachtneming van het Wetboek van Strafrecht.

 

 

 

 

 

 

 

6

2.3.1.3 lid 1 - Opheffing vergunningplicht exploitatie

 

 

 

 

 

Lid 1. De burgemeester kan bepalen dat het gestelde in artikel 2.3.1.2 niet geldt voor één of meer in dat besluit aangeduide soorten horecabedrijven in de gehele gemeente dan wel in een of meer daarin aangewezen gedeelten van de gemeente.

burgemeester

Mi-CJZ

Ad hoc.

 

 

 

 

 

 

 

7

2.4.1a-verblijfsontzegging

 

 

 

 

 

Lid 1.      Het is degenen aan wie dit door of namens de burgemeester in het belang van de openbare orde of zedelijkheid is bekendgemaakt, verboden zich – anders dan in een openbaar middel van vervoer – te bevinden op of aan door de burgemeester aangewezen wegen en plaatsen, gedurende de uren daarbij genoemd. Dit verbod geldt gedurende de in de bekendmaking genoemde periode van ten hoogste twaalf weken.

burgemeester

Mi-CJZ

En het gebied waarbinnen de volgende straten liggen:Nieuwe Doelenstraat,Molenstraat,Schievestraat,Haspelstraat,Kampsingel,Bommersheufsestraat Stadsgracht, Didamsestraat,Wittenburgstraat,Markt. Dit gebied is inclusief Weverstraat, Masiusplein, Markt, Marktstraat, Raadhuisplein, Grietsestraat, Mallemoolen en Muldershof/vrijdag en zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

8

2.4.2 lid 4 - Plakken en kladden

 

 

 

 

 

Lid 4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

college

Mi-CJZ

P.m.

 

 

 

 

 

 

 

9

2.4.2 lid 6 - Plakken en kladden

 

 

 

 

 

Lid 6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

college

Mi-CJZ

P.m.

 

 

 

 

 

 

 

10

2.4.7a lid 1 - Verplichte route

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is de door de burgemeester aangewezen groepen van personen verboden op door hem aangewezen tijdstippen van een door hem aangewezen route af te wijken.

burgemeester

Mi-CJZ

Ad hoc.

 

 

 

 

 

 

 

11

2.4.8 lid 1- Hinderlijk drankgebruik

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

college

Mi-CJZ i.o.m. politie

Aangewezen worden alle wegen en weggedeelten binnen de bebouwde kom van de gemeente Zevenaar, als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

25-10-2005

 

 

 

 

 

 

12

2.4.12 - Overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein e.d.

 

 

 

 

 

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

burgemeester / college

Ru-Beheer i.o.m. Mi-CJZ

Aangewezen worden achtereenvolgens het Raadhuisplein; de Didamsestraat, gedeelte gelegen tussen het Raadhuisplein en de Didamsestraat, huisnummer 10 en 13; de Marktstraat, gedeelte gelegen tussen het Raadhuisplein en de Marktstraat, huisnummer 8 en 11; de Grietsestraat, gedeelte gelegen tussen het Raadhuisplein en de Grietsestraat, huisnummer 1 en 16; als plaatsen waar het op vrijdag van 13:30 tot 21:00 uur, verboden is zich met een (brom)fiets te bevinden en/of een (brom)fiets mee te voeren.

25-10-2005

 

 

 

 

 

 

13

2.4.17 lid 1a en b - Loslopende honden

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

college

Ru-Beheer i.o.m. Mi-CJZ

Het ‘beleid bestrijding hondenpoepoverlast Zevenaar’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 26 november 2003, alsmede de aanwijzing van hondenspeelplaatsen, -losloopterreinen en -uitlaatplaatsen bij besluit van het college d.d. 30 maart 2004, worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

25-10-2005

 

a.binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is, met uitzondering van speciaal door het college aangewezen hondenspeelplaatsen en hondenlosloopterreinen;

 

 

 

 

 

b.op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2.4.18 lid 1 - Verontreiniging door honden

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden toe te laten dat de hond zich op de weg binnen de bebouwde kom van uitwerpselen ontdoet op andere dan door het college aangewezen hondenuitlaatplaatsen en hondenlosloopterreinen.

college

Ru-Beheer i.o.m. Mi-CJZ

Het ‘beleid bestrijding hondenpoepoverlast Zevenaar’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 26 november 2003, alsmede de aanwijzing van hondenspeelplaatsen, -losloopterreinen en -uitlaatplaatsen bij besluit van het college d.d. 30 maart 2004, worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

25-10-2005

 

 

 

 

 

 

15

2.4.20 lid 1 - Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 

 

 

 

 

Lid 1. Het college is bevoegd gedeelten van de gemeente of bepaalde plaatsen aan te wijzen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij aangeduide dieren:

college

Mi-CJZ

Ad hoc.

 

 

a.aanwezig te hebben; dan wel

 

 

 

 

 

b.aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid gestelde regels; dan wel

 

 

 

 

 

c.aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven of mede is aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2.6.3 lid 1 - Bezigen van vuurwerk

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

college

Ru-Handhaving i.o.m. politie

Ad hoc.

 

 

 

 

 

 

 

17

2.6.4. lid 2 a en b -carbidschieten 2. Het is verboden aan carbidschieten te doen buiten de bebouwde kom: a. behalve op 31 december na 10.00 uur en op 1 januari voor 02.00 uur van het daarop volgende jaar op door het college aangewezen plaatsen; b. indien niet is voldaan aan de nader door het college gestelde regels.

college

Ru-handhaving/ beheer en CJZ

1.van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur is het toegestaan op de volgende adressen carbid te schieten: • Het Klooster 1 te Angerlo, in de richting van Angerlo (weiland) • Didamseweg te Angerlo, tussen Schel BV en achterzijde voetbalveld Angerlo, richting weiland • Bevermeerseweg 2 te Angerlo, richting vangnet • Bevermeerseweg 11 te Angerlo, richting weiland • Dorpstraat 44 te Angerlo, richting weiland • Zwalmstraat 40 te Giesbeek, richting weiland • Scoutingterrein aan de Rhedense Veerweg te Giesbeek, richting weiland • Bandijk te Lathum, tussen Kerkstraat en Molenstraat richting uiterwaarden.

dec-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

2.8.1 - Bestuurlijke ophouding

 

 

 

 

 

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk (doen) ophouden van een door hem aangewezen groep van personen of groepen van personen op een door hem aangewezen plaats, indien deze personen het bepaalde in de navolgende artikelen groepsgewijs niet naleven:

burgemeester

Mi-CJZ

Ad hoc.

 

 

 

 

 

 

 

19

2.9.1 - Veiligheidsrisicogebieden

 

 

 

 

 

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

burgemeester

Mi-CJZ

Ad hoc.

 

 

 

 

 

 

 

20

2.10.1 -Cameratoezicht

 

 

 

 

 

1.De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. Voorafgaand aan het besluit tot plaatsing wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen locatie(s), de noodzaak tot plaatsing en de volledige gebruiksvoorwaarden van de met het cameratoezicht te verzamelen beelden.

burgemeester

Mi-CJZ

 

29-9-2006

 

 

 

 

 

 

21

4.1.1.2 lid 1, 2, 3 - Aanwijzing collectieve festiviteiten

 

 

 

 

 

Lid 1. De voorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 van de bijlage onder B van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

college

Ru-Handhaving / Ru-Beheer

Collectieve festiviteiten worden jaarlijks aangewezen (4.1.1.2); incidentele festiviteiten geschied ad hoc op aanvraag (4.1.1.3).

 

 

Lid 2. Het voorschrift 1.5.1 van de bijlage onder B van het Besluit geldt niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 

 

 

 

 

Lid 3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer nader te aan te wijzen delen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

4.1.2.6 lid 1 - Routering

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden met een vrachtauto, als bedoeld in artikel 4.1.2.5, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kg of die met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2 meter, tussen 23.00 en 07.00 uur op een andere dan door het college bij openbaar bekend te maken besluit aangewezen weg te rijden.

college

Ru-Handhaving / Ru-Beheer

Ad hoc.

 

 

 

 

 

 

 

23

4.1.2.7 lid 2a - Parkeren van (geluid)hinder veroorzakende voertuigen

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden op of aan een geparkeerd voertuig, waaronder begrepen de lading, een installatie in werking te hebben die voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder kan veroorzaken.

college

Ru-Handhaving / Ru-Beheer

Ad hoc.

 

 

Lid 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet: a. op door het college aangewezen wegen en weggedeelten;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

4.4.1 lid 1 - Opslag (motor)voertuigen, vaartuigen, mest enz.

 

 

 

 

 

Lid 1. Het college kan, in de openlucht, buiten de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is een of meer van de volgende daarbij nader aangeduide, voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, anders dan met inachtneming van de door hem gestelde regels:

college

Ru-Handhaving

Ad hoc.

 

 

 

 

 

 

 

25

4.4.2 lid 2f - Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames e.d.

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak alsmede de hoofdgebruiker van die zaak verboden zonder vergunning van het college deze zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

college

Ru-Beheer

Aanwijzing van plaats, tijd en hoeveelheid geschiedt volgens gebruikelijke algemene beleidslijn in vergunningvoorschriften. Voor aankondigingsborden wordt in relatie tot spandoeken en overige gebruikelijke vaste plaatsen van verenigingsborden (Wip-Inn, schutterijen etc) aan de hand van de formele noodzaak en de inhoudelijke invulling bezien in hoeverre alsnog formele plaatsaanwijzing geboden is en welke het dan betreft. T.z.t. wordt een integraal voorstel aan het college voorgelegd.

 

 

Lid 2. Het verbod geldt niet ten aanzien van: f. opschriften en aankondigingen van kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, op de door het college aangewezen plaatsen aan de invalswegen van de gemeente ten behoeve van in de gemeente te houden evenementen mits:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

5.1.2a lid 1 - Te koop aanbieden van voertuigen

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden op door het college aangewezen wegen of weggedeelten een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

college

Mi-CJZ

Aangewezen worden alle wegen en weggedeelten in de gemeente Zevenaar, als gebied waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

25-10-2005

 

 

 

 

 

 

27

5.1.5 lid 1b - Caravans e.d.

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd: b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

college

Ru-Beheer / Ru-ontwikkeling i.o.m. Mi-CJZ

Ad hoc.

 

 

 

 

 

 

 

28

5.1.7 lid 1 en lid 2 - Parkeren van grote voertuigen

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter of een breedte heeft van meer dan 2,05 meter op de weg te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

college

Ru-Beheer / Ru-ontwikkeling i.o.m. Mi-CJZ

Aangewezen worden alle wegen en weggedeelten in de gemeente Zevenaar, als gebied waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter of een breedte heeft van meer dan 2,05 meter op de weg te parkeren, met uitzondering van de reeds aangewezen gebieden: parkeerterrein Tatelaar gelegen tussen de Voltastraat, James Wattstraat en Amperestraat, bedrijventerrein Transito, deel Beekseweg.

25-10-2005

 

Lid 2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

5.1.11 lid 1 - Overlast van fiets of bromfiets

 

 

 

 

 

Lid 1. Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

college

Mi-CJZ i.o.m. Ru-Ontwikkeling/Uitvoering(werf)/Beheer en politie

stationsomgeving.

23-mei-07

 

 

 

 

 

 

30

5.2.1 lid 4 - Inzameling van geld of goederen

 

 

 

 

 

Lid 4. Het college kan onder door hem te stellen voorschriften vrijstelling verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod voor inzamelingen die gehouden worden door daarbij aangewezen instellingen.

college

Ru-Beheer

Vrijstelling wordt verleend middels jaarlijks collecterooster

 

 

 

 

 

 

 

31

5.3.2 lid 1 - Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

college / RGV m.b.t. Rhederlaag

Ru-Ontwikkeling / Ru-Handhaving i.o.m. RGV en politie

P.m.

 

 

 

 

 

 

 

32

5.3.9 lid 1 - Veiligheid zwemmers

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden zonder vergunning van het college verboden een bestuurbare motorboot of enig ander gemotoriseerd vaartuig dan wel een radiografisch bestuurbare boot in een door het college aangewezen gedeelte van het openbaar water in werking te hebben.

college / RGV m.b.t. Rhederlaag

Ru-Ontwikkeling / Ru-Handhaving i.o.m. RGV en politie

P.m.

 

 

 

 

 

 

 

33

5.3.10 lid 1 - Aanwijzing verboden plaatsen

 

 

 

 

 

Lid 1. Het college kan, op de gebruikelijke wijze bij openbare kennisgeving, plaatsen of gedeelten van de gemeente aanwijzen waar het niet geoorloofd is in het openbaar te baden, te zwemmen of zonnebaden te nemen.

college / RGV m.b.t. Rhederlaag

Ru-Ontwikkeling / Ru-Handhaving i.o.m. RGV en politie

P.m.

 

 

 

 

 

 

 

34

5.4.1 lid 2 - Crossterreinen

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

college / RGV m.b.t. Rhederlaag

Ru-Ontwikkeling / Ru-Beheer i.o.m. politie

P.m.

 

 

Lid 2. Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

5.4.2 lid 2 - Beperking verkeer in natuurgebieden

 

 

 

 

 

Lid 1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard.

college / RGV m.b.t. Rhederlaag

Ru-Ontwikkeling / Ru-Beheer i.o.m. politie

P.m.

 

 

Lid 2. Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is.

 

 

 

 

 

nieuw

 

 

 

 

 

Artikel 2:25 Evenement

 

 

 

 

 

De burgemeester kan vrijstelling verlenen voor door hem aan te wijzen categorieën

burgemeester

Ru-beheer

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2:45b Overlast skaten

 

 

 

 

 

Het college kan wegen of gebieden aanwijzen waar het is verboden om te skaten.

college

Ru-beheer

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

artikel 2:10 voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 

 

 

 

 

Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college de openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

college

Ru-beheer

p.m.