Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.16 Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.16 Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2009
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-200825-11-2009nieuwe regeling

29-10-2008

Zevenaar Post, 12-11-2008

08-099
15-11-2007nieuwe regeling

01-11-2007

Zevenaar Post, 14-11-2007

07-085
07-12-2006nieuwe regeling

29-11-2006

Zevenaar Post, 6-12-2006

06-118
29-12-2005nieuwe regeling

21-12-2005

Zevenaar Post,28-12-2005

05-113
10-02-2005nieuwe regeling

02-02-2005

Zevenaar Post, 9-2-2005

05-007

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.16 Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2009

Verordening reinigingsrechten 2009

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2008, nr. 08-099;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2009

Artikel 1 – Belastbaar feit

Onder de naam “reinigingsrechten” worden van bedrijven en instellingen rechten geheven zowel voor het

genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst

bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

Artikel 2 – Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt

verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 – Maatstaf van heffing en tarief

1.De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening

behorende tarieventabel.

2.Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als

een volle eenheid aangemerkt.

3.De bevoegdheid tot het wijzigen van de tarieventabel wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester

en wethouders.

Artikel 4 – Belastingkwartaal

Met betrekking tot de rechten die per kwartaal worden geheven is het belastingkwartaal gelijk aan het

kalenderkwartaal.

Artikel 5 – Wijze van heffing

De rechten bedoeld in de tarieventabel worden geheven bij wijze van aanslag met dien verstande dat per

belastbaar feit een afzonderlijke aanslag wordt opgelegd.

Artikel 6 – Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de per kwartaal

verschuldigde rechten

1.De rechten bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het

belastingkwartaal of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

2.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingkwartaal aanvangt zijn de rechten verschuldigd van

zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na de

aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven;

3.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingkwartaal eindigt, ontstaat aanspraak op een ontheffing

voor zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na het

einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

4.Indien over een aaneengesloten periode van meer dan vier weken geen sprake is geweest van het ter

lediging aanbieden van een container wordt geacht sprake te zijn geweest van een tijdelijke beëindiging van

de belastingplicht en bestaat dus voor het volle aantal kalenderweken, dat geen gebruik is gemaakt van de

rechten, aanspraak op ontheffing van de verschuldigde rechten.

Artikel 7 – Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten als bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de

dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 – Termijnen van betaling

De op voet van artikel 5 verschuldigde rechten moeten worden betaald uiterlijk één maand na de dagtekening

van het aanslagbiljet.

Artikel 9 – Kwijtschelding

Bij de invordering van reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de

invordering van reinigingsrechten.

Artikel 11 – Inwerkingtreding en citeertitel

1.De “Verordening reinigingsrechten 2008”, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 november 2007 wordt

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • ·

    2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

  • ·

    3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

  • ·

    4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening reinigingsrechten 2009”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 29 oktober 2008.

De griffier, De voorzitter,

 

--------------------------------------

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsrechten 2009.

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting (19%) indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en kwartaaltarieven reinigingsrechten

 

 

 

 

 

 

1. Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het wekelijks ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde 40-liter-containeremmers, alsmede het verwijderen van de in de containeremmers verzamelde afvalstoffen, bedraagt per belastingkwartaal:

1.1.1.

voor de eerste restafval-containeremmer

€ 69,-

1.1.2.

voor de eerste groente-, fruit- en tuinafval-containeremmer

€ 46,-

1.2.1.

voor elke volgende restafval-containeremmer

€ 59,-

1.2.2.

voor elke volgende groente-, fruit- en tuinafval-containeremmer

€ 40,-

 

 

 

 

 

 

2. Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het wekelijks ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde 240-liter-GFT-containers, alsmede het verwijderen van het in de containers verzamelde groente-, fruit- en tuinafval, bedraagt per belastingkwartaal:

2.1.

bij lediging éénmaal per week:

 

 

 

 

2.1.1.

voor elke eerste container

 

 

 

€ 72,-

2.1.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 2.1.1. wordt geledigd

€ 61,-

2.2.

bij lediging éénmaal per twee weken per container

 

€ 43,-

 

 

 

 

 

 

3. Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde restafvalcontainers, alsmede het verwijderen van de in de containers verzamelde restafvalstoffen, bedraagt per belastingkwartaal:

 

 

240-liter

750-liter

1000-liter

1600-liter

 

 

container

container

container

container

3.1

bij lediging éénmaal per vier weken per container

€ 44,-

€ 119,-

€ 141,-

€ 195,-

3.2.

bij lediging éénmaal per twee weken

 

 

 

 

3.2.1.

voor elke eerste container

€ 74,-

€ 200,-

€ 237,-

€ 325,-

3.2.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 3.2.1 wordt geledigd

€ 61,-

€ 169,-

€ 203,-

€ 278,-

3.3.

bij lediging éénmaal per week

 

 

 

 

3.3.1.

voor elke eerste container

€ 123,-

€ 332,-

€ 395,-

€ 544,-

3.3.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 3.3.1. wordt geledigd

€ 103,-

€ 283,-

€ 336,-

€ 463,-

3.4.

bij lediging tweemaal per week:

 

 

 

 

3.4.1.

voor elke eerste container

€ 238,-

€ 648,-

€ 771,-

€ 1.059,-

3.4.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 3.4.1. wordt geledigd

€ 202,-

€ 551,-

€ 655,-

€ 901,-

 

 

 

 

 

 

4. Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde papiercontainers, alsmede het verwijderen van het in de containers verzamelde papier, bedraagt per belastingkwartaal:

 

 

240-liter

750-liter

1000-liter

1600-liter

 

 

container

container

container

container

4.1.

bij lediging éénmaal per vier weken per container

€ 30,-

€ 57,-

€ 59,-

€ 63,-

4.2.

bij lediging éénmaal per twee weken

 

 

 

 

4.2.1.

voor elke eerste container

€ 41,-

€ 77,-

€ 79,-

€ 85,-

4.2.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 4.2.1 wordt geledigd

€ 35,-

€ 65,-

€ 67,-

€ 72,-

4.3.

bij lediging éénmaal per week:

 

 

 

 

4.3.1.

voor elke eerste container

€ 62,-

€ 118,-

€ 121,-

€ 131,-

4.3.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 4.3.1. wordt geledigd

€ 54,-

€ 100,-

€ 107,-

€ 111,-

 

 

 

 

 

 

5. Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het wekelijks ledigen van door de gemeente beschikbaar gestelde 240-liter duobakcontainers, alsmede het verwijderen van het in de containers verzamelde bedrijfsafvalstoffen bedraagt per belastingkwartaal:

5.1.

bij lediging éénmaal per week:

 

 

 

 

5.1.1.

voor elke eerste container

 

 

 

€ 81,-

5.1.2.

voor elke volgende geplaatste container, die tegelijk met een container als bedoeld onder 5.1.1 wordt geledigd

€ 68,-

5.2

bij lediging éénmaal per twee weken per container

€ 48,-

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

 

 

1. Het recht voor het incidenteel extra ledigen van restafvalcontainers als bedoeld in hoofdstuk 1, onder 3, bedraagt:

 

 

240-liter

750-liter

1000-liter

1600-liter

 

 

container

container

container

container

1.1.

per keer

€ 11,-

€ 31,-

€ 37,-

€ 50,-

 

 

 

 

 

 

2. Het recht voor het incidenteel extra ledigen van papiercontainers als bedoeld in hoofdstuk 1, onder 4, bedraagt:

 

 

240-liter

750-liter

1000-liter

1600-liter

 

 

container

container

container

container

2.1.

per keer

€ 7,-

€ 10,-

€ 11,-

€ 12,-

 

 

 

 

 

 

3. Het recht voor het incidenteel meegeven van restafval of papier gelijk met het ter lediging aanbieden van restafval- of papiercontainers en het verwijderen van het restafval of papier, bedraagt per eenheid van 50 liter:

3.1.

voor het bijzetten van restafval

 

 

 

€ 2,80

3.2.

voor het bijzetten van papier

 

 

 

€ 1,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 29 oktober 2008,

 

Mij bekend,

 

 

 

 

De griffier,