Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelBeleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet
 3. artikel 36 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

05-09-2017

gmb-2017-228659

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijnwaarden;Gelet op:

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is regels te stellen voor het begrip ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’.

besluit:

 

vast te stellen de beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018.

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Verordening: de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018.

 • 2.

  De overige begrippen in deze beleidsregels in deze verordening worden in dezelfde betekenis gehanteerd als in de Verordening.

Artikel 2. Uitzicht op inkomensverbetering

 • 1.

  Indien belanghebbende zicht heeft op inkomensverbetering, dan ontbreekt het recht op individuele inkomenstoeslag.

 • 2.

  In de wet en de Verordening is gekozen voor het voor het begrip ‘uitzicht op inkomensverbetering’. Op basis van artikel 8, lid 1 onder b van de wet en artikel 2 lid 2 van de Verordening kan het college nadere regels stellen ter uitvoering van de individuele inkomenstoeslag, in het bijzonder ten aanzien van de invulling van het begrip ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’. Groepen waarvan gesteld kan worden dat er waarschijnlijk zicht is op inkomensverbetering:

  • a.

   personen die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgen;

  • b.

   personen die recent hun opleiding hebben beëindigd;

  • c.

   werkenden die bewust kiezen voor een deeltijdbaan maar wel potentieel hebben om hun inkomen te verbeteren;

  • d.

   personen die niet naar vermogen, op basis van artikel 36 lid 2 van de wet, proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of behouden.

Artikel 3: hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen artikel 2 en 4 van de Verordening en artikel 2 van de beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van belanghebbende leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Zevenaar 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 september 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar

de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting

Artikel 2. Uitzicht op inkomensverbetering

In de wet en de Verordening is gekozen voor het begrip ‘uitzicht op inkomensverbetering’. In deze beleidsregels zijn 5 groepen beschreven waarvan gesteld kan worden dat er waarschijnlijk zicht is op inkomensverbetering.

 • a.

  Opgenomen is dat studenten niet in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. Het feit dat het soms nog geruime tijd kan duren voordat er sprake is van een inkomensverbetering is niet van belang. Ook het gegeven dat er niet voor alle studenten inkomensverbetering zal optreden is niet van belang. We spreken van studenten bij personen die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgen. In het geval van echtgenoten/partners waarbij één van de belanghebbenden een studie volgt is deze persoon uitgesloten van het recht op bijstand en het recht op individuele inkomenstoeslag. Omdat beide echtgenoten/partners samen aan alle voorwaarden moeten voldoen zijn zij beiden uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag.

 • b.

  Van een recente beëindiging van de deelname aan onderwijs of beroepsopleiding is sprake tot uiterlijk zes maanden na het tijdstip van beëindigen van de opleiding.

 • c.

  In deze situatie verricht belanghebbende onvoldoende inspanning om tot inkomensverbetering te komen

 • d.

  Voor belanghebbenden in een schuldhulpverleningstraject geldt dat er na 3 jaar (na afloop van het traject) zicht is op inkomensverbetering.

 • e.

  De persoon die een aanvraag doet voor de individuele inkomenstoeslag dient alle mogelijke inspanningen verricht te hebben om tot inkomensverbetering te komen (artikel 36, tweede lid, van de Participatiewet). Wanneer er een afstemming is opgelegd volgens de gemeentelijke afstemmingsverordening wegens het niet voldoen aan de verplichtingen i.v.m. arbeidsinschakeling dan kun je stellen dat belanghebbende niet voldoende inspanningen heeft verricht en dus niet in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag.