Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Zevenaar 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2018Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-19849

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Zevenaar 2018

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gelezen het voorstel van de griffier en de burgemeester;

 

gehoord de Raadsgroep herindeling;

 

gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet;

besluit: de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Zevenaar 2018 vast te stellen

 

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1 Ambtelijke bijstand

 • 1.

  Raadsleden en commissieleden kunnen om ambtelijke bijstand verzoeken over onderwerpen die op de agenda staan van de raads- en commissievergaderingen en over alle overige aangelegenheden de raad betreffende.

 • 2.

  Ambtelijke bijstand bestaat uit:

  • a.

   het verstrekken van informatie;

  • b.

   het bieden van inhoudelijke steun bij het opstellen van alternatieve voorstellen, amendementen en moties;

  • c.

   overige inhoudelijke steun, zoals het verwerken van informatie, het doen van onderzoek, het doorrekenen van beleidsalternatieven e.d.

 • 3.

  Ambtelijke bijstand kan zowel mondeling als schriftelijk worden verleend.

Artikel 2 Verzoek

Een verzoek tot ambtelijke bijstand wordt gericht tot de griffier, rechtstreeks of, tijdens een commissievergadering door de voorzitter van de commissie via de commissiegriffier.

Artikel 3 Bijstandverlening

 • 1.

  De bijstand wordt verleend via de gemeentesecretaris door één of meer ambtenaren.

 • 2.

  Bijstand van geringe omvang wordt zonder meer verleend.

 • 3.

  Over bijstand van meer dan geringe omvang door een ambtenaar vindt overleg plaats tussen de gemeentesecretaris en de griffier.

 • 4.

  De gemeentesecretaris kan weigeren ambtelijke bijstand te laten verlenen, vanwege de omvang van de verlangde bijstand.

 • 5.

  Bij weigering door de gemeentesecretaris wordt het verzoek zo spoedig mogelijk aan het college voorgelegd. Het college beslist hierover zo spoedig mogelijk.

   

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 4 Fractieondersteuning

 • 1.

  De fracties, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 500,00 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 50,00 per raadszetel. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 • 3.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, vóór 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

Artikel 5 Gevolgen splitsen fractie

 • 1.

  Bij afsplitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 4, tweede lid, vastgestelde bijdrage naar rato beschikbaar gesteld aan de nieuwe fractie

Artikel 6 Intrekking oude verordening.

De verordening op de financiële fractieondersteuning Rijnwaarden, de verordening ambtelijke bijstand Rijnwaarden en de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Zevenaar worden ingetrokken

Artikel 7 In werking treden.

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Zevenaar 2018.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar gehouden op 2 januari 2018

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting bij de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 33 van de Gemeentewet. Dit artikel legt expliciet vast dat de raad en individuele raadsleden een recht op ambtelijke bijstand hebben. Voor politieke groeperingen bestaat daarnaast een recht op fractieondersteuning. De uitwerking van deze rechten moet bij verordening worden geregeld.

De verordening is eenvoudig en procedureel gehouden. Nadere invulling wordt in de praktijk vormgegeven en zo nodig vastgelegd in werkafspraken. Het presidium is in het verleden een geschikt gremium gebleken om verfijning van regels te bespreken en zo nodig af te stemmen met het college. In de dagelijkse praktijk is een belangrijke rol weggelegd voor overleg tussen de gemeentesecretaris en griffier.

De verordening richt zich op ambtelijke ondersteuning door de reguliere organisatie. De ondersteuning door de griffie wordt niet in deze verordening geregeld.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

De verordening is niet bedoeld om formele barrières op te werpen die het verlenen van bijstand aan raadsleden juist bemoeilijkt. Het artikel legt het recht op bijstand nogmaals vast. Raadsleden en commissieleden die geen raadslid zijn kunnen om bijstand verzoeken.

Artikel 2

De griffier is de centrale contactfunctionaris en leidt verzoeken, in overleg met de secretaris, door naar de ambtelijke organisatie.

Artikel 3

Een eventueel conflict wordt aan het college worden voorgelegd, als werkgever en bestuur. Het is daarna een (politieke) zaak tussen raad en college; de raad kan het college over diens beslissing (politiek) ter verantwoording roepen.

Artikel 4

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. Gekozen is voor een basisbedrag, aangevuld met een bedrag per raadszetel. Gelet op de (geringe) hoogte van het bedrag, is geen regeling opgenomen om precies te bepalen waaraan het geld wel of niet besteed mag worden en hoe dit met bijbehorende administratie naderhand verantwoord moet worden. Het geld is bedoeld voor het fractiewerk.

Artikel 5.

Mocht er sprake zijn van een afsplitsing van een fractie, dan ontvangt de nieuwe fractie een vergoeding naar rato. Dus ontstaat de nieuwe fractie b.v. per 1 mei, dan ontvangt de fractie 7/12 deel van € 500,00 en 7/12 deel van de vergoeding per raadszetel.

Artikel 6, 7 en 8

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.