Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018
CiteertitelMandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Algemene bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Arnhem/CVDR298060/CVDR298060_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018Nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-89934

INT/18/824224

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010;

 

overwegende,

 

dat de gemeenteraad op 21 februari 2018 de Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2018 heeft vastgesteld, die na bekendmaking in werking is getreden;

 

dat op grond van artikel 10b, derde lid, van de Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2018 burgemeester en wethouders een noodurgentieverklaring verstrekken aan een woningzoekende die zich in een persoonlijke noodsituatie bevindt;

 

dat op grond van artikel 2, tweede lid, van het Mandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2018 deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem;

 

dat de colleges van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar en de colleges van burgemeester en wethouders van de overige gemeenten in de woningmarktregio als bedoeld in de Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2018 een bestuursovereenkomst hebben gesloten;

 

dat partijen daarin onder meer zijn overeengekomen, dat de gemeente Arnhem, met instemming van alle deelnemende gemeenten, als contactgemeente fungeert, inhoudende, dat de gemeente Arnhem zorgdraagt voor een centrale afdoening van hiertegen ingediende bezwaarschriften;

 

dat het wenselijk is de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op bezwaar als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem te mandateren aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem;

 

dat de gemeenteraad van Arnhem op 31 mei 2010 de Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010 heeft vastgesteld;

 

dat volgens deze regeling een algemene bezwaarschriftencommissie is belast met de voorbereiding van beslissingen op gemaakte bezwaarschriften;

 

dat het wenselijk is deze algemene bezwaarschriftencommissie de bevoegdheid te verlenen adviezen uit te brengen als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht over bezwaren tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem, die zijn genomen namens burgemeester en wethouders van Gemeente Zevenaar;

besluit:

 

vast te stellen het volgende

 

Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 

Wettelijk voorschrift: wettelijk voorschrift, zoals dit luidt op de dag waarop dit besluit in werking treedt of zoals dit wettelijk voorschrift na wijziging zal komen te luiden.

Artikel 2 Mandaat

De uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem op grond van artikel 10b van de Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2018 wordt gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem.

Artikel 3 Uitoefening van het mandaat

Bij de uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde in het Reglement aanvragen noodurgentie woonruimteverdeling en het gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegd wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 4 Ondertekening

De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Zevenaar,

Namens het college,

<naam functionaris>

Hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem.

Artikel 5 Adviescommissie

De algemene bezwaarschriftencommissie als bedoeld in de Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010 de bevoegdheid te verlenen adviezen uit te brengen over bezwaren tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem, die zijn genomen namens burgemeester en wethouders van Gemeente Zevenaar.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018".

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar,

MichelTromp

Secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester