Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

06-03-2018

gmb-2018-97198

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Zevenaar,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16 e.v., Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

 

besluiten:

 

vast te stellen het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ((Stb. 1993, 555)) zoals nadien gewijzigd);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) zoals nadien gewijzigd;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit of bij besluit van het college van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;

 • f.

  huwelijksvoltrekking: huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Zevenaar;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3. Benoeming.

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4. Locatie.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen tevens elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5. Leiding van de dienst.

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling.

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen c.q. partnerschapregistraties:

   • -

    maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot en met 16.30 uur;

   • -

    woensdag om 09.00 en 09.30 uur uitsluitend voor inwoners van de gemeente Zevenaar;

   • -

    maandag tot en met donderdag, tijdens kantoortijden, ten behoeve van de zogenoemde tussenhuwelijkenc.q. tussen geregistreerde partnerschappen;

   • -

    zaterdag van 10.30 uur tot en met 18.00 uur.

  • b.

   voor overige werkzaamheden tijdens de openstelling voor het publiek van het gemeentehuis.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Kosteloze huwelijksvoltrekking/geregistreerde partnerschapssluitingen.

 • 1.

  Een kosteloze huwelijksvoltrekking c.q. kosteloze partnerschapsregistratie vindt plaats op woensdag om 09.00 uur en om 09.30 uur in het gemeentehuis.

  Daarbij kunnen maximaal 8 personen, inclusief het bruidspaar, aanwezig zijn;

 • 2.

  Van het bruidspaar of de partners moet tenminste één persoon ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zevenaar;

 • 3.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet door het bruidspaar worden gekozen;

 • 4.

  Er vindt geen gesprek met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand plaats voorafgaand aan het huwelijk.

Artikel 8. Tussenhuwelijk c.q. tussen geregistreerd partnerschap.

 • 1.

  Een tussenhuwelijk c.q. tussen geregistreerd partnerschap vindt plaats op maandag tot en met donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur in het gemeentehuis;

 • 2.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet door het bruidspaar worden gekozen;

 • 3.

  Er vindt een telefonisch gesprek met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand plaats voorafgaand aan het huwelijk;

 • 4.

  Er is geen bode aanwezig;

 • 5.

  Er kan geen muziek ten gehore worden gebracht.

Artikel 9. Slotbepaling.

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  Het reglement burgerlijke stand van 14 augustus 2012 wordt ingetrokken.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 6 maart 2018,

de secretaris,

MichelTromp.

de burgemeester,

EllaSchadd-de Boer.