Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Kleding- en uniformregeling 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKleding- en uniformregeling 2018
CiteertitelKleding- en uniformregeling 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpLokale regelingen gemeente Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR609896/CVDR609896_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-99203

Z18/302358

Tekst van de regeling

Intitulé

Kleding- en uniformregeling 2018

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zevenaar:

 

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 15.1.16 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

 

Na overeenstemming in de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg;

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende;

 

KLEDING- EN UNIFORMREGELING 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a)

  Medewerker:

  De ambtenaar die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

 • b)

  Leidinggevende:

  De medewerker die hiërarchisch leidinggeeft aan een organisatieonderdeel. Dit kan een directeur of afdelingshoofd zijn.

 • c)

  Uniformkleding:

  Kleding met inbegrip van schoeisel en toebehoren die voor de vervulling van de functie is vereist in verband met de herkenbaarheid, de representativiteit en/of de preventieve werking en voorzien is van het gemeentewapen/gemeentelijke logo.

 • d)

  Voorgeschreven kleding:

  Kleding met inbegrip van schoeisel die bedoeld is voor de medewerkers als werkkleding en die is voorgeschreven vanwege herkenning door uniformiteit en/of voorzien is van het gemeentewapen/ het gemeentelijke logo.

 • e)

  Beschermende kleding en/of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen):

  Kleding en/of uitrusting die bij bepaalde activiteiten noodzakelijk en voorgeschreven is. Dit ter bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor de veiligheid of gezondheid kunnen vormen. Deze beschermende kleding voldoet aan de wettelijke eisen (Warenwetbesluit) en zijn voorzien van een CE-markering.

Artikel 2 Uniform-, voorgeschreven- en beschermende kleding

 • 1.

  Uniformkleding wordt verstrekt aan de medewerker die een representatieve en/of herkenbare functie vervult.

 • 2.

  Voorgeschreven en/of beschermende kleding wordt verstrekt aan de medewerker die dit in zijn functie nodig heeft.

 • 3.

  Uniformkleding, voorgeschreven en/of beschermende kleding blijft eigendom van de gemeente Zevenaar. Na uitdiensttreding dient de verstrekte kleding binnen twee weken ingeleverd te worden bij de leidinggevende.

Artikel 3 Verstrekking en vervanging

 • 1.

  De leidinggevende draagt zorg voor de verstrekking van de uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding.

 • 2.

  De medewerker neemt het door de leidinggevende aangegeven aantal, de minimale gebruiksperiode van de kleding en overige afspraken in dit reglement in acht.

 • 3.

  Vervanging van uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding vindt plaats als de leidinggevende verklaart dat de kleding voor werkgebruik ongeschikt is geworden, met inachtneming van lid 2.

 • 4.

  Door of in naam van de leidinggevende wordt een aantekening gemaakt van de tijdstippen, aard en aanschaffingswaarde van de verstrekkingen om gevolg te geven aan de bepalingen van dit reglement.

 • 5.

  De minimale gebruiksperiode van de kleding wordt verlengd met de tijd waarin de medewerker, als gevolg van ziekte of andere omstandigheden, zijn functie niet heeft kunnen vervullen. Hiervoor geldt tenminste een aaneengesloten periode van 13 weken.

 • 6.

  De herstelwerkzaamheden aan uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding komen voor rekening van het afdelingsbudget. Dit is niet het geval als deze herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn door onvoldoende onderhoud of grote onachtzaamheid van de medewerker. De leidinggevende beoordeelt of de herstelwerkzaamheden geheel of ten dele voor rekening van de medewerker komen.

Artikel 4 Verplichtingen medewerker

 • 1.

  De medewerker aan wie overeenkomstig dit reglement uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding ter beschikking is gesteld, is verplicht deze tijdens de dienstuitoefening te dragen.

 • 2.

  De medewerker is verplicht de uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding in goede staat te houden en er representatief (verzorgd) uit te zien.

 • 3.

  De medewerker draagt zorg voor het gewone onderhoud (verzorging en wassen) conform het waslabel.

 • 4.

  Het chemisch reinigen van de uniform- voorgeschreven en/of beschermende kleding gebeurt incidenteel en/of naar behoefte op kosten van het afdelingsbudget.

 • 5.

  Uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding mag na werktijd (m.u.v. reistijd) niet gedragen worden.

 • 6.

  Gedragen kleding kan ingeleverd worden bij de leidinggevende bij het ophalen van de nieuwe kleding. Gedragen kleding mag niet naar recycling/goede doelen.

 • 7.

  Het is de medewerker niet toegestaan de op het uniform aangebrachte gemeentelogo, initialen of andere kenmerken van de afdeling/gemeente te beschadigen of te verwijderen.

 • 8.

  Het deelnemen aan betogingen en optochten in de ter beschikking gestelde uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding is slechts toegestaan indien daarvoor door of namens het college van burgemeester en wethouders toestemming is verleend.

 • 9.

  Het is verboden om bij het dragen van de uniform-, voorgeschreven en/of beschermende kleding ten behoeve van de dienstuitoefening insignes of andere onderscheidingstekens of afwijkende uniformkledingstukken te dragen, die niet van gemeentewege zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 5 Kledingtoelage

 • 1.

  Medewerkers die beschermende kleding dragen en werkzaam zijn bij de afdeling Openbare Werken, hebben recht op een kledingtoelage.

 • 2.

  De kledingtoelage wordt verstrekt ten behoeve van het zelf reinigen van de beschermende kleding die separaat van eigen kleding gewassen dient te worden.

 • 3.

  De kledingtoelage bedraagt (in refertejaar 2017) €112,94 netto bij een fulltime dienstverband en wordt jaarlijks geïndexeerd. De kledingtoelage wordt jaarlijks in december uitgekeerd.

 • 4.

  Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking wordt de in het vorige lid genoemde toelage naar evenredigheid vastgesteld.

 • 5.

  Wanneer de medewerker als gevolg van ziekte of andere omstandigheden zijn functie niet heeft kunnen vervullen, wordt de kledingtoelage naar rato verlaagd met het aantal ziektedagen. Hiervoor geldt tenminste een aaneengesloten periode van 13 weken.

 • 6.

  De algemeen directeur kan, indien hij hier aanleiding toe ziet, andere functiegroepen of functionarissen aanwijzen die recht hebben op een kledingtoelage.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders de nodige maatregelen.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Kleding- en uniformregeling 2018".

 • 3.

  Dit regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar,

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester