Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Regeling beschikbaarheidsdienst Gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling beschikbaarheidsdienst Gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelRegeling beschikbaarheidsdienst Gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpLokale regelingen gemeente Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR609896/CVDR609896_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-99215

Z18/302358

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling beschikbaarheidsdienst Gemeente Zevenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 160 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

 

Gelet op de bereikte overeenstemming met het Bijzonder Georganiseerd Overleg;

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende;

 

REGELING BESCHIKBAARHEIDSDIENST GEMEENTE ZEVENAAR 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

De medewerker aan wie de verplichting is opgelegd als bedoeld in artikel 2:1B lid 2 onder c CAR-UWO (beschikbaarheidsdienst) wordt een toelage toegekend met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

Artikel 2 Toelage

De medewerker die buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaarheidsdienst heeft, ontvangt een toelage, conform artikel 3:13 CAR-UWO.

Artikel 3 Verlof

De medewerker die regelmatig en in belangrijke mate beschikbaarheidsdiensten verricht, ontvangt op grond van artikel 6:2:1 lid 4 CAR-UWO op jaarbasis 14,4 uur verlof.

Onder “regelmatig en in belangrijke mate” wordt verstaan “ten minste op gemiddeld zestig kalenderdagen in een periode van twaalf maanden (artikel 2.1b CAR-UWO).

Artikel 4 Toelage

De vaste maandelijkse toelage wordt meegenomen in de per januari van elk jaar vast te stellen pensioengrondslag dan wel de grondslag bij indiensttreding en telt mee bij de hoogte van de basis voor de vakantietoelage.

Artikel 5 Beschikbaarheidsdienst

Indien de medewerker waarvan de functie is ingedeeld in de standaardregeling voor de werktijden wordt opgeroepen om tijdens de beschikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid te verrichten, kan hij de gewerkte tijd op een later moment in de vorm van verlof opnemen. Indien de medewerker wordt opgeroepen op een tijdstip buiten het dagvenster, heeft hij tevens aanspraak op een buitendagvenstertoelage conform artikel 3:12 lid 2 CAR-UWO. Gedurende de tijd dat daadwerkelijk arbeid wordt verricht houdt de medewerker recht op de beschikbaarheidstoelage.

Artikel 6 Beschikbaarheidstoelage

Indien de medewerker waarvan de functie is ingedeeld in de bijzondere regeling voor de werktijden wordt opgeroepen om tijdens de beschikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid te verrichten, ontvangt hij met behoud van de beschikbaarheidstoelage voor elk uur dat hij arbeid verricht de volledige vergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:18 CAR-UWO.

Artikel 7 Incidenteel

Op de medewerker die zich incidenteel ter beschikking moet houden en daarmee niet voldoet aan het gestelde in artikel 2:1B lid 2 onder c CAR-UWO, is het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling beschikbaarheidsdienst Gemeente Zevenaar 2018”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar,

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester