Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Regeling reis- verblijfkosten gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling reis- verblijfkosten gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelRegeling reis- verblijfkosten gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpLokale regelingen gemeente Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR609896/CVDR609896_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201801-01-2018Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-99282

Z18/302358

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling reis- verblijfkosten gemeente Zevenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

Gelet op artikel 125 van Ambtenarenwet, artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:21 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

 

Na overeenstemming in de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg;

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende;

 

REGELING REIS- EN VERBLIJFKOSTEN GEMEENTE ZEVENAAR 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Medewerker:

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

 • 2.

  Dienstreis:

  Een naar het oordeel van het afdelingshoofd noodzakelijke verplaatsing van een medewerker tot het verrichten van een werkzaamheden c,q. dienst buiten de plaats van tewerkstelling.

 • 3.

  Standplaats:

  De plaats waar de medewerker gewoonlijk de werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Vergoeding reiskosten van dienstreizen

 • 1.

  De medewerker, die in opdracht een dienstreis maakt, dient gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hiervoor is een NS Businesscard beschikbaar. Indien er toch kosten worden gemaakt worden deze volledig vergoed op basis van reizen 2e klas onder overlegging van bewijsstukken.

 • 2.

  Om efficiencyredenen kan, met instemming van het afdelingshoofd, voor de dienstreis gebruik worden gemaakt van eigen vervoer. Indien een medewerker met eigen vervoer reist, ontvangt hij hiervoor een vergoeding van € 0,28 netto per km.

 • 3.

  Noodzakelijke kosten voor “parkeer- veer en tolgelden” worden op declaratiebasis op vertoon van de betaalbewijzen op nettobasis vergoed.

 • 4.

  Noodzakelijke verblijfkosten voor logies, ontbijt, lunch en diner worden op declaratiebasis, onder overlegging van bewijsstukken, vergoed. De in artikel 5, lid 1 onder a, b, c en d van de Reisregeling Binnenland genoemde bedragen gelden daarbij als maximumvergoeding.

Artikel 3 Begin en einde van de dienstreis

 • 1.

  Voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten geldt dat de plaats van tewerkstelling het beginpunt en het eindpunt is van de dienstreis.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de woning van de medewerker of een andere plaats als beginpunt respectievelijk eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt, tenzij op de heenreis en of de terugreis de plaats van tewerkstelling wordt bezocht.

Artikel 4 Bepaling van het aantal declareerbare kilometers

 • 1.

  Voor de vaststelling van het aantal kilometers wordt gebruik gemaakt van de berekening volgens de ANWB-routeplanner.

 • 2.

  De medewerker wordt geacht te reizen volgens de meest efficiënte wijze hetgeen neerkomt op de snelste route.

Artikel 5 Reiskosten bij studie

 • 1.

  Voor reizen bij studie worden de kosten van het openbaar vervoer vergoed (op basis van 2e klas).

 • 2.

  Wordt om efficiencyredenen , met instemming van het afdelingshoofd, gebruik gemaakt van eigen vervoer, dan is de vergoeding gelijk aan de vergoeding bij dienstreizen, €0,28 netto per kilometer.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling reis- verblijfkosten gemeente Zevenaar 2018”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester