Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Privacy Beleid Gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacy Beleid Gemeente Zevenaar
CiteertitelPrivacy Beleid Gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPrivacy Beleid Gemeente Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2018Nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-257209

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacy Beleid Gemeente Zevenaar

Binnen de gemeente Zevenaar wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden geworven bij de burgers voor het kunnen uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taak. De burger moet erop kunnen vertrouwen, dat de gemeente zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen weer andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

 

De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy en informatiebeveiliging gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Het bestuur, het management en de medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. De gemeente Zevenaar geeft met dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Gemeente Zevenaar heeft ook een Privacy reglement opgesteld in dit reglement laat gemeente Zevenaar zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente. Dit privacybeleid van gemeente Zevenaar is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Wettelijk kader voor de omgang met gegevens

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • De Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten privacybeleid

De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

 • 1.

  Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 • 2.

  Grondslag en doelbinding

  De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 • 3.

  Dataminimalisatie

  De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 • 4.

  Bewaartermijn

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 • 5.

  Integriteit en vertrouwelijkheid

  De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsplan.

 • 6.

  Delen met derden

  In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van (gegevens)verwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De gemeente controleert deze afspraken periodiek.

 • 7.

  Subsidiariteit

  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

 • 8.

  Proportionaliteit

  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

 • 9.

  Rechten van betrokkenen

  De gemeente borgt de volgende rechten van betrokkenen:

  • -

   het recht op informatie;

  • -

   het recht op inzage;

  • -

   het recht op verbetering of aanvulling;

  • -

   het recht op verwijdering of afscherming;

  • -

   het recht op overdraagbaarheid en

  • -

   het recht op bezwaar.

De gemeente borgt deze rechten door middel van voor de betrokkenen duidelijke procedures. Deze worden gecommuniceerd via de website van de Gemeente.

Inwerkingtreding

Het privacybeleid Gemeente Zevenaar treedt in werking op 1-12-2018. Het beleid wordt iedere drie jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.

Aldus vastgesteld (door burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar) op 27-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester