Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsuitvoeringsprogramma 2018
CiteertitelHandhavingsuitvoeringsprogramma 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpUitvoeringsprogramma handhaving 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201803-04-2018Nieuwe regeling

03-04-2018

gmb-2018-276127

Z/18/300775

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018

 

1 INLEIDING

Voor u ligt het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 (HUP).

 

In het HUP wordt normaliter, als er sprake is van wijzigingen ten opzichte van het programma van het voorgaande jaar, aangegeven hoe wordt ingezet op toezicht en handhaving op het gebied van milieu (grijs), bouw, ruimtelijke ordening en brandveiligheid (rood), openbare orde en veiligheid (paars) en natuur, flora en fauna (groen).

 

Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden samen gegaan. Door deze herindeling zal ook het handhavingsbeleid worden geëvalueerd en geharmoniseerd. Dit moment zal worden gebruikt om een afdelingsbreed VTH-beleid (Omgevingsbeleid) te gaan opstellen. De planning is om dit VTH beleidsplan in het 2e kwartaal van 2018 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 

Besloten is om vooruitlopend op dit nieuwe beleid geen grote wijzigingen door te voeren op het gebied van toezicht en handhaving. Voor zover er vooruitlopend op de aanpassing van het VTH beleid wel al wijzigingen zijn of worden doorgevoerd, wordt hier in onderstaande paragraaf op ingegaan.

2 Toezicht en Handhaving

2.1 GRIJS (Milieu)

 

De uitvoering van alle toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu zijn per 1 januari 2018 overgedragen aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Het werkprogramma 2018 is als bijlage toegevoegd.

 

De basis van dit werkprogramma zijn de realisatiecijfers van de voorgaande jaren. Ook is er rekening gehouden met de economische groei. De reguliere taken zijn benoemd in de diverse programma’s (vergunningverlening, toezicht & handhaving, advies, algemeen en projecten). Ook wordt er deelgenomen aan een aantal gezamenlijke (kleinere) projecten zoals Implementatie Omgevingswet, projecten energiebesparing bij bedrijven en inventarisatie asbest daken. Vanaf 2018 is ook het beheer geluidszone industrieterreinen belegd bij de ODRA.

 

Over deelname aan extra grotere projecten (extra cyclisch toezicht, actualisatie milieuvergunningen) is nog niet besloten. Hiervoor is extra budget nodig. Bij het opstellen van het werkprogramma 2018 is rekening gehouden dat Zevenaar een beleidsarme begroting kent in verband met de herindeling. De kadernota (mei 2018) is het moment om extra inzet door de ODRA integraal af te wegen.

 

2.2 ROOD (Bouw/Ruimtelijke Ordening/Brandveiligheid)

Zevenaar 2017

Naar aanleiding van de aanleg van een parkeerplaats op landgoed Halsaf, het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied, het handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 en de evaluatie project Handhaving camping RLM is er door de raad van toenmalig Zevenaar extra aandacht gevraagd voor de beschikbare capaciteit binnen handhaving bouw/Ruimtelijke Ordening (met name toezicht buiten).

 

Naar aanleiding van de in de raad en commissie gehouden discussies (Zevenaar eind 2017) is besloten om in 2017 de formatie nog niet uit te breiden. Wel is er beperkte interne capaciteit vrijgemaakt bij de toezichthouders bouw door verschuiving van taken en tijdwinst door invoering digitale handhaving.

Nieuwe organisatie 2018

Nu de nieuwe organisatie bekend is worden openstaande vacatures ingevuld. De vacature ‘toezichthouder bouw’ is met voorrang opgepakt en deze sollicitatieprocedure loopt op dit moment. Door het vast invullen van deze functie ontstaat er een uitbreiding van beschikbare uren (0,55 fte) binnen de beschikbare budgetten.

 

Deze capaciteit is voldoende om toezicht te houden/te handhaven op het minimaal niveau. Voor actief handhaven binnen de nieuwe gemeente is meer formatie nodig. Voor verleende omgevingsvergunningen wordt uitgegaan van 3 controles per bouwwerk. Voor grote bouwwerken is dit te weinig om in te kunnen staan voor zowel de brandveiligheid als de constructieve veiligheid.

 

Bij vaststelling van het beleidsplan VTH zal een nadere keuze moeten worden gemaakt over het gewenste niveau van toezicht/handhaving en de daaraan verbonden personele en financiële consequenties. Daarin zal ook een standpunt moeten worden ingenomen of bijvoorbeeld bij actualisatie van bestemmingsplannen wordt gekozen extra tijdelijke inzet. Dit enerzijds om een zo goed mogelijke inventarisatie van het gebied zowel qua bouwen als gebruik te hebben. En anderzijds om handhavend te kunnen optreden tegen met zowel het geldende als toekomstige bestemmingsplan strijdige situaties.

 

Omdat deze toekomstige beleidsontwikkelingen (en daaraan verbonden personele consequenties) nog aan de raad moeten worden voorgelegd is er in deze HUP voor gekozen om voor 2018 een prognose op te stellen (zie bijlage 1) van verwachtte aantallen controles, ambtelijke waarschuwing en daadwerkelijke handhavingsacties op basis van een capaciteit van 3 fte toezichthouders en gelijkblijvende juridische capaciteit.

 

2.3 PAARS (Openbare Orde en Veiligheid)

 

Vanaf 1 januari 2018 worden meldingen geregistreerd in het nieuwe systeem Fixie. Daardoor wordt het afhandelen van meldingen beter geregistreerd. Aan de hand van deze resultaten kan er meer projectmatig toezicht worden gehouden aan de hand van een analyse van klachten. Een in 2017 op deze wijze gestart project, toezicht en handhaving gebruik openbaar gebied Industrieterrein Lobith, wordt dit jaar voortgezet.

 

De gemeente Zevenaar heeft 2 BOA’s in dienst. Binnen de Liemers is een nieuw samenwerkingsconvenant aangegaan betreffende de samenwerking tussen de BOA’s Zevenaar, Westervoort en Duiven. Met dit convenant zijn de BOA’s inzetbaar binnen de Liemers indien gewenst (onderlinge ondersteuning of vervanging).

 

In het 3e kwartaal van 2018 wordt geëvalueerd of de huidige samenwerkingsvorm met de Liemerse gemeenten op het gebied van handhaving van de Drank- en Horecawet wordt voorgezet. De voorgaande periode is de inzet van een Liemerse BOA op dit vlak niet bevallen. Voor Zevenaar betrof deze inzet 1 dag / week en voor Rijnwaarden 0,5 dag / week. Het inzetten van één medewerker voor de 4 Liemerse gemeenten heeft geleid tot (te hoge) werkdruk (werken en afstemmen binnen 4 organisaties) en daarmee uitval van de betreffende medewerker gedurende het laatste half jaar 2017. In overleg met Duiven is besloten om wel een nieuwe dienstverleningovereenkomst af te sluiten maar deze na 6 maanden te evalueren.

 

Ook zal moeten worden geëvalueerd of het gewenste niveau van toezicht/handhaving wordt gehaald en wordt in beeld gebracht wat voor personele en financiële consequenties dit met zich mee brengt. Met inachtneming van de resultaten zal in 2018 een nieuw besluit moeten worden genomen over de invulling van toezicht/handhaving met betrekking tot deze wet. Een mogelijkheid is om deze taak zelfstandig binnen Zevenaar te laten uitvoeren.

 

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht tot invoering van de bestuurlijke boete. Bekeken wordt of invoering hiervan een beter handvat geeft om handhavend op te treden tegen kleine ergernissen in de openbare ruimte zoals hondenpoep, graffiti, verkeerd aangeboden afval. Voordeel van dit instrument is dat niet eerst een waarschuwing hoeft te worden gegeven maar direct handhavend kan worden opgetreden als een overtreding wordt geconstateerd (lik-op-stuk).

 

In het beleidsplan VTH zal hier verder op worden ingegaan.

 

2.4 GROEN (Natuur, Flora en Fauna)

 

Voor 2018 worden hier geen bijzonderheden verwacht.

BIJLAGE 1 Cijfermatige onderbouwing

 

In onderstaande tabel worden wat betreft toezicht/handhaving bouw/ruimtelijke ordening de geplande controles/handhavingsacties weergegeven.

 

Thema/onderwerp

Prognose 2018

Klachten/meldingen

50

Bouwcontroles

700

Ambtelijke waarschuwing

50

Bestuursrechtelijk handhavend optreden

25

 

BIJLAGE 2 Capaciteit

 

Kleurspoor

2017

2018

Grijs

2,49 fte (uren ODRA, Zevenaar)

1,71 fte (uren ODRA, Rijnwaarden)

4,72 fte

Rood

1,45 fte (toezicht, Zevenaar)

0,77 fte (juridisch, Zevenaar)

1,0 fte (toezicht, Rijnwaarden)

1,11 fte (juridisch, Rijnwaarden)

3,0 fte (toezicht)

1,39 fte (juridisch)

Paars

1,2 fte (Zevenaar)

1,1 fte (Rijnwaarden)

2,3 fte

 

1 fte = 1.440 uur

 

De ureninzet van de juridisch medewerkers handhaving is in 2017 hoger omdat daarin ook zijn meegenomen de uren die deze medewerkers hebben besteed aan harmonisatie beleid/regels i.v.m. de gemeentelijke herindeling. De voor 2018 geplande ureninzet betreft alleen de inzet voor de taak handhaving.