Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Subsidieprogramma 2019 Rijnwaarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieprogramma 2019 Rijnwaarden
CiteertitelSubsidieprogramma 2019 Rijnwaarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijnwaarden/CVDR394500/CVDR394500_1.html
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-283444

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieprogramma 2019 Rijnwaarden

“specifiek welzijn”

 

 

Gelders Eiland

 

1 Inleiding

In dit subsidieprogramma 2019 is het overzicht van instellingen opgenomen, die voor het jaar 2019 subsidie aan onze gemeente hebben gevraagd. Het gaat om subsidies met een structureel karakter op basis van het programma “specifiek welzijn” van de voorgaande jaren. Alle subsidieaanvragen zijn getoetst aan de kaders voor het verstrekken van subsidies (vastgesteld door de Raad d.d. 30-06-2015) en aan de geldende subsidieverordening 2016.

 

Hoewel de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zevenaar zijn de Algemene Subsidieverordeningen (ASV’s) van Rijnwaarden en Zevenaar geldend zo lang er nog geen ASV voor de nieuwe gemeente is vastgesteld. Dit betekent voor 2019 dat er voor voormalig Rijnwaarden nog een subsidieprogramma wordt opgesteld dat betrekking heeft op specifiek de aanvragen van de verenigingen, stichtingen en instellingen die binnen de voormalige gemeente Rijnwaarden actief zijn.

 

Met dit subsidieprogramma voldoet het college van Burgemeester en Wethouders aan de ASV waarin staat dat zij jaarlijks uiterlijk voor 31 december voorafgaande aan het subsidiejaar het programma moeten hebben vastgesteld.

2 Subsidieverlening en vaststelling

Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijnwaarden 2016 kunnen instellingen een jaarlijkse of een incidentele subsidie aanvragen.

Verzoeken worden getoetst op criteria die in deze verordening staan vermeld. Voor de precieze criteria en vaststellingsvoorwaarden verwijzen wij naar deze verordening.

 

Nieuw zijn de kaders die de Raad heeft vastgesteld op 30 juni 2015. Deze kaders gelden voor zowel de jaarlijkse subsidies, als voor de aanvragen van incidentele subsidies.

Deze kaders zijn als volgt geformuleerd:

 • 1.

  Wij gaan uit van de eigen kracht van instellingen en inwoners van Rijnwaarden

  Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer de subsidie niet echt nodig is, er geen subsidie (meer) wordt verstrekt. Ook kan dit betekenen dat er ook gekeken wordt of andere manieren van financiering mogelijk zijn.

 • 2.

  De subsidie moet gericht zijn op het collectief belang van de gemeente Rijnwaarden

  Dit kader betekent dat activiteiten die alleen voor het individuele belang zijn, niet meer worden gesubsidieerd.

 • 3.

  Wij verstrekken minder structurele subsidies

  Jaarlijks een subsidie ontvangen, zonder dat er vooraf duidelijk is of de subsidie wel echt nodig is, is met het stellen van dit kader niet meer mogelijk. Er kan natuurlijk altijd wel een incidentele subsidie worden aangevraagd.

 • 4.

  Wij investeren in energiebesparende maatregelen

  Dit betekent dat de energiekosten naar beneden gaan.

 • 5.

  Wij komen niet terug op recent gemaakte afspraken

  De gemeente heeft er groot belang bij dat zij een betrouwbare samenwerkingspartner is en blijft.

Subsidieverleningen 2019

Hieronder is een overzicht weergegeven waarin duidelijk wordt voor welk collectief doel, welke instelling, hoeveel subsidie ontvangt in 2019. Daar waar nodig wordt een toelichting gegeven.

 

Er wordt vanaf 2016 niet meer gerekend op basis van aantallen leden, bijeenkomsten etc. Er hoeft hierdoor achteraf niet meer gekeken te worden of het vooraf verleende bedrag correct is verleend. Het totaalbedrag 2016 heeft als uitgangspunt gediend voor de volgende jaren.

 

De hoogte van de subsidies voor het peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt in het kader van de harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vanaf 1-1-2018 bepaald op basis van prognoses die door de aanbieders in november en mei worden verstrekt. De nieuwe subsidiesystematiek is gelijktijdig door de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar vastgesteld en is dus al geharmoniseerd. De subsidieverstrekking aan de aanbieders is daarmee niet langer onderdeel van het subsidieprogramma specifiek welzijn Rijnwaarden.

 

De Liemerse uitdaging heeft al twee maal een eenmalige subsidie ontvangen en is nu voor het eerst opgenomen in het subsidieprogramma.

 

De Wmo raad Rijnwaarden is samengegaan met de Participatieraad Zevenaar. In de begroting van de nieuwe gemeente is al een bedrag opgenomen voor de Participatieraad en hoeft dus niet meer opgenomen te worden in dit programma.

 

Tevens opgenomen in dit programma zijn extra structurele middelen die Het Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden vanaf 2017 ontvangt voor professionalisering van de toeristische informatievoorziening en promotie.

 

De subsidie richting Buurtbus Rijnwaarden is uit het programma Specifiek Welzijn gehaald. Deze subsidie komt te vallen onder de afdeling Mobiliteit en wordt verstrekt via een meerjarensubsidie.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Algemeen maatschappelijk werk, jongerenwerk en sociaal raadslieden

STMR

€ 77.345,00

Sociaal cultureel werk

Caleidoz Welzijn

€ 294.975,00

Verbinding bedrijfsleven met verenigingen

De Liemerse uitdaging

€ 5.000,00

Ondersteuning ouderen

Rijnwaarden 50-plus

€ 4.888,00

Jeugdgezondheidszorg

VGGM

€ 143.407,00

Bibliotheekwerk

Bibliotheek Liemers

€ 97.337,00

Kindervakantiewerk

Stichting Vakantiespelen Rijnwaarden

€ 1.871,00

 

Vakantiecomité Pannerden

€ 1.871,00

Muziekonderwijs

Musiater

€ 30.831,00

Harmonie en Fanfare

Leo Harmonie

€ 3.546,00

 

Harmonie Wilhelmina

€ 3.546,00

 

Drumfanfare Eensgezindheid

Aerdt

€ 2.274,,00

 

P.C.L. Lobith

€ 2.302,00

 

St. Caecilia

€ 3.347,00

Exploitatiesubsidies sport/sociaal cultureel

Vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van verenigingsgebouwen in Herwen

€ 20.672,00

 

Stichting Sporthal Lobith- Tolkamer t.b.v. Burgemeester Habeshal

€ 18.616,00

 

Stichting Sportaccommodatie Pannerden tb.v. sporthal Pauwengaard

€ 18.616,00

 

Stichting Dorpshuis Spijk t.b.v. Dorpshuis De Spieker

€ 8.299,00

 

Ver. Dorpshuis Eensgezindheid tb.v. dorpshuis Eensgezindheid

€ 8.393,00

 

Stichting buurthuis tuindorp

€ 1.028,00

 

Caleidoz welzijn t.b.v. Dorpshuis Lobith

€ 7.289,00

 

Scouting Rijnwaarden

€ 1.128,00

Oudheidkunde / musea

Liemers Museum

€ 6.413,00

EHBO

EHBO Lobith/Tolkamer

€ 442,00

 

EHBO Pannerden

€ 382,00

Lokale omroep

Liemerse omroep stichting Radio Favoriet FM

€ 6.278,00

Recreatie en toerisme

Stichting Recreatie en Toerisme Rijnwaarden

€ 4.700,00

 

Stichting Toeristisch informatie Centrum Rijnwaarden en Stichting Recreatie en Toerisme Rijnwaarden

€ 23.445,00

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Regio Oost

€ 2.068,00

 

 

€ 800.309,00

Medicijnbezorging

Zonnebloem Lobith-Tolkamer en Spijk

€ 155,00

 

Dorpsraad Aerdt

€ 214,00

Recreatieve instellingen

Vrienden van de Lobithse molen

€ 913,00

Jeugd- en jongerenwerk

Stichting Jeugdwerk Tuindorp

€ 644,00

Incidentele subsidies

nader te bepalen op basis van aanvragen

€ 6.968,00

Incidentele subsidies jeugd en ouderen

nader te bepalen op basis van aanvragen

€ 6.091,00

Totaal verstrekte subsidies

 

€ 815.294,00

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Algemeen maatschappelijk werk

en sociaal raadslieden

STMR

€ 77.345,00

Deze subsidie is bedoeld voor het verlenen van Algemeen maatschappelijk werk en voor sociaal raadsliedenwerk. De sociaal raadslieden is een algemene voorziening die de gemeente uitvoert in het kader van de Wmo. De functie algemeen maatschappelijk werk wordt gerealiseerd in en vanuit het sociaal team.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Sociaal cultureel werk en jongerenwerk

Caleidoz Welzijn

€ 294.975,00

Deze subsidie is bedoeld voor het signaleren waar organisaties en inwoners belang hebben elkaar te kennen, te informeren en met elkaar samen te werken en op basis daarvan partijen bij elkaar brengen. Preventief werken op de vraag naar zorgconsumptie, door het initialiseren of realiseren van collectieve arrangementen. Verbinden van informele zorg en professionele hulp, preventie en het collectief maken van individuele zorg van de inwoners.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Verbinden bedrijfsleven met verenigingen

Liemerse uitdaging

€ 5.000,00

De Liemerse Uitdaging verbindt mogelijkheden van bedrijfsleven met wensen van maatschappelijke initiatieven. Zij bemiddelt voor uitwisselen van diensten en goederen. Daarmee levert zij een bijdrage aan de sociale samenhang.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

VGGM

€ 143.407,00

Sinds 2003 voeren gemeenten die regie voor de integrale jeugdgezondheidszorg uit. hiervoor geldt een basistakenpakket JGZ, wat is vastgesteld door het ministerie. Voor de gemeente Rijnwaarden voert sinds 2015 GGD Gelderland Zuid deze taken uit voor de kinderen van 0-4 jaar. voor 4-18 jaar zijn regionale afspraken gemaakt. Voor de precieze afspraken wordt verwezen naar de prestatieafspraken die in de beschikking elk jaar worden vastgelegd. Voor 2018 is € 25.716,00 opgenomen voor het lokaal aanbod 0-4, bestemd voor o.a. opvoedingsondersteuning en prenatale zorg. Deze aanvraag wordt gezien en behandeld als een opdrachtverlening.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Ondersteuning ouderen

Rijnwaarden 50-plus

€ 4.888,00

Rijnwaarden 50-plus verzorgt de ondersteuning aan alle ouderen in de gemeente, op diverse terreinen.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Kindervakantiewerk

Stichting Vakantiespelen Rijnwaarden

€ 1.871,00

 

Vakantiecomité Pannerden

€ 1.871,00

Vanuit het belang voor de jeugd in de gemeente Rijnwaarden is besloten en het groot aantal kinderen dat gebruik maakt van de kindervakantieweken, is besloten om deze subsidie overeind te houden. Er wordt bij de berekening van de hoogte van de subsidie geen rekening meer gehouden met opleidingskosten en goedgekeurde organisatiekosten. Het is een totaalbedrag gebaseerd op het totaalbedrag van 2015.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Muziekonderwijs

Musiater

€ 30.831,00

Stichting Kunstwerk! verzorgt zelf muziekopleidingen en ook die van lokale muziekverenigingen.

 

in het recente afgesloten cultuur akkoord met de Liemerse gemeenten is afgesproken niet verder te bezuinigen. Waarbij opgemerkt moet worden dat de Raad altijd budgetrecht houdt.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Harmonie en Fanfare

Leo Harmonie

€ 3.546,00

 

Harmonie Wilhelmina

€ 3.546,00

 

Drumfanfare Eensgezindheid

Aerdt

€ 2.274,00

 

P.C.L. Lobith

€ 2.302,00

 

St. Caecilia

€ 3.347,00

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Oudheidkunde / musea

Liemers Museum

€ 6.413,00

De hoogte van deze subsidie is gebaseerd op € 0,108 per inwoner en een bijdrage van de personeelskosten.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Bibliotheekwerk

Bibliotheek Liemers

€ 97.337,00

Conform het recent afgesloten cultuurakkoord met gemeenten in De Liemers blijft de hoogte van de subsidie gelijk aan 2015.

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

EHBO

EHBO Lobith/Tolkamer

€ 442,00

 

EHBO Pannerden

€ 382,00

De hoogte van deze subsidie was gebaseerd op bedragen per lid en per verbandpost. Zoals in hoofdstuk 3 vermeld, geldt de hoogte van de subsidie in 2016 als totaalbedrag. 

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Lokale omroep

Liemerse omroep stichting Radio Favoriet FM

€ 6.278,00

De hoogte van deze subsidie is gebaseerd op een vast bedrag van € 1,30 per woonruimte. 

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

exploitatiesubsidies sport/sociaal cultureel

Vereniging De Cluse

€ 20.672,00

 

Stichting Sporthal Lobith- Tolkamer t.b.v. Burgemeester Habeshal

€ 18.616,00

 

Stichting Sportaccommodatie Pannerden t.b.v. sporthal Pauwengaard

€ 18.616,00

 

Stichting Dorpshuis Spijk t.b.v. Dorpshuis De Spieker

€ 8.299,00

 

Ver. Dorpshuis Eensgezindheid t.b.v. dorpshuis Eensgezindheid

€ 8.393,00

 

Stichting buurthuis Tuindorp

€ 1.028,00

 

Stichting Welzijn Rijnwaarden t.b.v. Dorpshuis Lobith

€ 7.289,00

 

Scouting Rijnwaarden

€ 1.128,00

Als voorwaarden voor deze subsidies geldt:

 • dat er gebruik moet worden gemaakt voor het vaststellen van de tarieven door de tarieven die het college vaststelt in de tarievenverordening;

 • dat er voldoende wordt gereserveerd voor vervangen van inrichting en het plegen van (groot) onderhoud;

 • dat er bij verhuur instellingen die door het college erkend zijn voorrang krijgen;

 • dat er elk jaar een gebruikersoverzicht wordt overlegd;

 • dat er bi het plaatsen van reclameborden de gemeentelijke borden worden gebruikt, de kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente.

Voor diverse accommodaties in Rijnwaarden zijn er in 2017 energiebesparende maatregelen getroffen vanuit de regeling verduurzaming accommodaties. Besloten is dat de regeling niet leidt tot verlaging van de subsidies. 

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Medicijnbezorging

Zonnebloem Lobith-Tolkamer en Spijk

€ 155,00

 

Dorpsraad Aerdt

€ 214,00

Voor het halen van medicijnen bij Lobede te Tolkamer en de artsen in Aerdt en Pannerden ten behoeve van de medicijnposten in Spijk en Aerdt werd in 2015 een vergoeding verstrekt op declaratiebasis van €0,19 per kilometer. In 2016 gelden deze bedragen als een vast totaalbedrag. Uit het hoor en wederhoor is gebleken dat deze dienstverlening belangrijk is voor de gemeenschap van Rijnwaarden. 

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Recreatie en toerisme

Stichting Recreatie en Toerisme Rijnwaarden

€ 4.700,00

 

Stichting Toeristisch informatie Centrum Rijnwaarden en Stichting Recreatie en Toerisme Rijnwaarden

€ 23.445,00

De stichting Recreatie en Toerisme Rijnwaarden wordt gesubsidieerd op basis van een vooraf in te dienen jaarprogramma met evenementen Er worden ook middelen beschikbaar gesteld voor (professionele) ondersteuning van deze beide stichtingen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de positionering van het toeristisch-recreatief product. De Stichting Toeristisch informatie Centrum Rijnwaarden krijgt naast de reguliere subsidie (€ 8.235,00 ) in dit programma structureel € 15.210,00 extra voor professionalisering van de informatievoorziening en promotie. 

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Jeugd- en Jongerenwerk

Stichting Jeugdwerk Tuindorp

€ 644,00

Deze stichting verzorgt het jeugdwerk t.b.v. De Kleine Knutselaars 

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Overige instellingen vallend onder cultuur

Stichting Vrienden van de Lobithse molen

€ 913,00

Deze stichting wordt gesubsidieerd met een bedrag van € 0,90 per 150 omwenteling van de wieken met een maximum van 150.000 omwentelingen. 

 

DOEL

ONTVANGER

BUDGET

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Regio Oost

€ 2.068,00

De hoogte van deze subsidie is gebaseerd die van 2017 met indexering.