Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Sanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019
CiteertitelSanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2019Nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-74310

INT/19/887663

Tekst van de regeling

Intitulé

Sanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019

Overtreding

Eerste actie

Tweede actie

Eerste sanctie

Tweede sanctie (bij recidive binnen 1 jaar na 1ste sanctie)

Derde sanctie (bij recidive binnen 1 jaar na 2de sanctie)

Zonder vergunning innemen standplaats (art. 5 verordening)

Onmiddellijke verwijdering

 

 

 

 

Te vroeg verlaten standplaats

(artikel 13, lid 2 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Schorsing 2 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Niet persoonlijk innemen standplaats

(artikel 8, lid 1 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Schorsing 1 marktdag

Schorsing 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Niet afmelden wegens ziekte, vakantie, bijzondere omstandigheid

(art. 9, lid 1 en 2 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Schorsing 1 marktdag

Schorsing 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Niet voldoen aan legitimatieplicht

(art 12 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 100,- ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Te vroeg innemen/te laat opruimen standplaats

(art 13, lid 1 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

 Dwangsom € 200 ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Schoon houden en achterlaten standplaats

(art 14 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 150 ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Voldoende afvalbakken

(art 15 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 100 ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Zonder ontheffing gebruik van geluidsapparatuur

(art. 17 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 200 ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Zonder ontheffing gebruik van kookapparatuur

(art. 18 reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 200 ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

 

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Schorsing 1 marktdag

Schorsing 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Wangedrag of bedrog

(art. 10, aanhef en onder c verordening

Schriftelijke waarschuwing (*)

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Schorsing 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Niet of niet tijdig voldoen aan marktgeld

(art 10, aanhef en onder c verordening)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Schorsing 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Zich langer dan 1 uur van de standplaats verwijderen zonder toestemming

(art 20 aanhef onder a. reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 100,- ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Buiten de markttijden verkopen

(art. 20 aanhef onder b. reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 200,- ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Meer ruimte in te nemen dan is toegewezen

(art. 20 aanhef onder c. reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 250,- ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Opstal kraam te vroeg afbreken

(art 20 aanhef onder d. reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 300,- ineens

Schorsing 2 marktdagen

Intrekken vergunning

Versperren doorgang looppaden marktterrein

(art. 20 aanhef onder e. reglement

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 300,- ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Aan de voorzijde van de kraam te begeven zonder ontheffing

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 100,- ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Verkoop of in voorraad hebben van andere waren dan waarvoor vergunning is verleend

(art. 20, aanhef onder g reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 200,- ineens

Schorsing 2 marktdagen

Intrekken vergunning

Aanvoer van afval op de markt

(art. 20, aanhef onder h. reglement)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 150,- ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

Overtreding voorwaarden vergunning

(art. 4, lid 2 verordening)

Schriftelijke waarschuwing

Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom € 250,- ineens

Schorsing 1 marktdag

Intrekken vergunning

* Bij fysiek geweld of bedreiging van collega kooplieden, ambtenaren in functie of kanten kan een vergunning direct voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ingetrokken.

DRIE STAPPENPLAN

 

Wij maken gebruik van het driestappenplan. De keuze hiervoor is dat aan de ene kant een overtreder de ruimte dient te krijgen om zijn gedrag aan te passen en maatregelen moet kunnen nemen. Aan de andere kant mag een handhavingstraject niet onevenredig lang worden, en er moet zicht zijn op het beëindigen van de strijdige situatie. Een driestappenplan biedt mogelijkheden om ‘er kort op te zitten’. Onder bijzondere omstandigheden kan er van het drie-stappenplan worden afgeweken. Dit kan inhouden dat in plaats van een schriftelijke waarschuwing direct een vooraankondiging last onder dwangsom/bestuursdwang wordt opgelegd.

 

De drie stappen bestaan uit:

  • 1.

    Controle en waarschuwingsbrief;

  • 2.

    Vooraankondiging last onder dwangsom/bestuursdwang

  • 3.

    Opleggen last onder dwangsom/bestuursdwang.

De eerste stap vindt plaats naar aanleiding van de rapportage van de marktmeester. Er gaat een waarschuwingsbrief uit met daarin de aanzegging van de sanctie. Indien herhaling wordt geconstateerd, is de tweede stap het versturen van een vooraankondiging last onder dwangsom/bestuursdwang. Bij een derde constatering zal de last worden opgelegd.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019,

De secretaris,

MichelTromp

Secretaris

De burgemeester,

Lucien van Riswijk

burgemeester