Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR613935/CVDR613935_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-201901-01-2019Nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-74493

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

gelezen artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Zevenaar 2018;

besluit:

vast te stellen de Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  huisnummer: een door of namens het college toegekende nummeraanduiding voor een adresseerbaar object. Deze bestaat uit maximaal vijf posities;

 • c.

  huisletter: een toevoeging aan een huisnummer. Deze bestaat uit maximaal één positie en wordt weergegeven als hoofdletter;

 • d.

  huisnummertoevoeging: een numerieke of alfanumerieke toevoeging aan een huisnummer en -letter. Deze bestaat uit maximaal 4 karakters. De alfanumerieke toevoeging wordt weergegeven in hoofdletters;

 • e.

  object:

  • -

   een afgebakend terrein;

  • -

   een verblijfsobject;

  • -

   een lig- of standplaats;

  • -

   een voor personen toegankelijk object dat niet dient als verblijf.

Artikel 2. Uitgangspunten voor naamgeving

 • 1.

  Een openbare ruimte krijgt een naam die nog niet voorkomt in de woonplaats binnen de gemeente, tenzij de nieuwe naam aansluit bij de naamgeving van naastgelegen openbare ruimten.

 • 2.

  Een openbare ruimte krijgt één naam, ook als deze door meerdere kernen loopt en ongeacht onderbrekingen door waterlopen of wegen. Het college kan besluiten om hiervan af te wijken.

 • 3.

  De te geven naam mag niet te lang zijn, bij voorkeur niet langer dan 24 tekens (conform NEN 5825: laatste uitgave).

 • 4.

  De naam is maatschappelijk aanvaardbaar.

 • 5.

  Alle openbare ruimten in een buurt, wijk, of bouwfase krijgen namen in hetzelfde thema.

 • 6.

  Verwarring tussen naamgeving moet worden voorkomen.

 • 7.

  Bij het vernoemen van personen geldt dat:

  • a.

   de persoon overleden is;

  • b.

   zijn of haar rol al geruime tijd uitgespeeld is;

  • c.

   het vaststaat dat de persoon onomstreden is;

  • d.

   zo mogelijk toestemming is gevraagd aan de naaste familie.

Artikel 3. Proces naamgeving

 • 1.

  De afdeling Informatie is verantwoordelijk voor het proces naamgeving.

 • 2.

  Het college of de afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie komt, zodra de situatie zich voordoet, met een verzoek om het proces voor naamgeving op te starten bij de afdeling Informatie.

 • 3.

  Wanneer een naam benodigd is kunnen, afhankelijk van de aard en de omvang van het project, inwoners of organisaties door het college worden uitgenodigd om mee te denken en met suggesties te komen. Het college kan in voorkomend geval een werkgroep instellen om de suggesties te beoordelen en aan het college een advies ter besluitvorming voor te leggen.

Artikel 4. De nummeraanduiding

 • 1.

  De nummeringaanduiding loopt op, gezien vanuit het centrum van de woonplaats.

 • 2.

  Gezien in de richting van de oplopende nummering zijn rechts de even nummers en links de oneven nummers.

 • 3.

  Mocht het gestelde in lid 1 niet overeenstemmen met de plaatselijke situatie, dan wordt de toekenning van nummers gebaseerd op logische nummering. Bij een logische nummering gaat het om oplopende, opeenvolgende nummers, startend vanaf bijvoorbeeld een (hoofd-) ontsluitingsweg.

 • 4.

  Bij een weg die door meerdere woonplaatsen loopt wordt oplopend genummerd, gezien vanuit het middelpunt van de gemeente.

 • 5.

  Als het gebruik van huisnummers niet voldoende is, wordt aan het nummer een huisletter toegevoegd. Zo nodig komt daar nog een huisnummertoevoeging bij. In het geval in een pand meerdere etage gebonden verblijfsobjecten aanwezig zijn, start de verticale toevoeging van letters vanaf de eerste etage met de toevoeging van letter A.

 • 6.

  Een object met toegangen aan verschillende wegen krijgt een nummer volgens de nummeraanduiding van de weg waaraan de hoofdtoegang ligt.

 • 7.

  Er worden geen Romeinse cijfers gebruikt.

 • 8.

  De letters I, Q, U, X en Y worden niet als huisletters en huisnummertoevoegingen gebruikt, omdat dat verwarring schept met andere letters en cijfers.

Artikel 5. De plaatsing en technische uitvoering van naamborden en nummeraanduidingen

 • 1.

  Het plaatsen en het uiterlijk van straatnaamborden en nummeraanduidingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de norm NEN 1772: laatste uitgave.

 • 2.

  Een naambord wordt bij volgorde van voorkeur geplaatst aan een bouwwerk, lichtmast of paal.

 • 3.

  Aanbrengen van een nummeraanduiding is niet verplicht voor niet-postale adressen en ook niet voor een:

  • -

   parkeergarage;

  • -

   telefooncentrale of transformatorhuisje;

  • -

   distributiestation voor gas, water of elektriciteit;

  • -

   gebouw voor nutsvoorziening of rioolgemaal;

  • -

   garagebox of loods;

  • -

   kiosk of pinautomaat;

  • -

   stook- of ketelruimte;

  • -

   vakantie- of recreatiewoning;

  • -

   brugwachtershuisje;

  • -

   garage of bedrijfspand aan een woning.

Artikel 6. Wijzigen naam openbare ruimte of huisnummer

 • 1.

  Indien een wijziging een aanzienlijke verandering in de bestaande situatie teweegbrengt, maakt het college het voornemen tot wijziging vooraf kenbaar aan belanghebbenden. Belanghebbende worden ten minste 3 maanden van tevoren geïnformeerd.

 • 2.

  Als het college besluit om een naam of nummer te wijzigen, dan kunnen belanghebbenden verzoeken om een tegemoetkoming in de kosten. Deze bedraagt voor inwoners maximaal € 50,- en voor bedrijven en instellingen maximaal € 400,-.

 • 3.

  Er kan geen aanspraak op een vergoeding worden gemaakt wanneer de wijziging geschiedt op eigen verzoek.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in een bijzonder geval, gelet op het algemene belang van het verstrekken van een huisnummer dan wel het geven van een straatnaam, het bepaalde in dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op de dag na publicatie van de bekendmaking ervan en werken terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze uitvoeringsvoorschriften worden aangehaald als Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) 2019.

   

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Zevenaar op 29 januari 2019.

MichelTromp

secretaris

Lucien vanRiswijk

burgemeester