Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR628446/CVDR628446_1.html
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-201901-11-2019Nieuwe regeling

22-10-2019

gmb-2019-267900

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar

Het college van de gemeente Zevenaar;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de artikelen 20, zevende lid onder c en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar;

 

besluit vast te stellen:

 

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Dit besluit verstaat onder:

  • a.

   Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV): vraagafhankelijk vervoer van de regio Arnhem-Nijmegen (AVAN);

  • b.

   het college: het College van burgemeester en wethouders;

  • c.

   de Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar;

  • d.

   Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • 2.

  Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet, de Verordening en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 2 Waardering mantelzorgers

De waardering voor mantelzorgers bestaat uit ondersteuning en informatie van Mantelzorg Zevenaar.

Artikel 3 Collectief vraagafhankelijk vervoer

 • 1.

  Degene die in aanmerking komt voor collectief vraagafhankelijk vervoer ontvangt voor het gebruik daarvan een kortingspas.

 • 2.

  De tariefkorting bedraagt (tot 25 kilometer per rit) het verschil tussen het zonetarief van het collectief vraagafhankelijke vervoer en het zonetarief voor regulier openbaar vervoer.

 • 3.

  De cliënt kan met het collectief vraagafhankelijk vervoer 1500 kilometers per kalenderjaar reizen.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid kan de cliënt, die zich in de directe woonomgeving zelfstandig met een vervoermiddel kan verplaatsen, 750 kilometers per kalenderjaar reizen.

 • 5.

  Het college kan, in afwijking van het derde en/of vierde lid, extra kilometers toekennen voor:

  • a.

   Het bezoek van een partner of kind in een instelling; het extra aantal kilometers wordt bepaald door de kortste route volgens de ANWB reisplanner te vermenigvuldigen met het aantal keren per week dat de cliënt op bezoek gaat. Dit wordt maximaal voor de duur van 1 kalenderjaar toegekend;

  • b.

   Het vervoer voor een medische behandeling. Uitgangspunt is dat de vervoerskosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het college kan voor een bepaalde tijd extra kilometers toekennen.

Artikel 4 Maatwerkvoorzieningen en afschrijftermijn

 • 1.

  Indien de belanghebbende (mede) eigenaar is van de woning en de woonvoorziening bestaat uit een bouwkundige of woontechnische ingreep aan die woning dan wordt bij de bepaling van de maatwerkvoorziening rekening gehouden met de afschrijvingstermijn van de te vervangen zaak als deze afschrijvingstermijn voor de helft of meer is verstreken.

 • 2.

  Voor het bepalen van de maatwerkvoorziening bij een bouwkundige of woontechnische ingreep aan de woning worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

  • a.

   keuken 15 jaar

  • b.

   badkamer 25 jaar

  • c.

   toilet en kranen 25 jaar

Artikel 5 Kosten woningaanpassing

Het college rekent de volgende uitgaven tot kosten van een woningaanpassing bij woningaanpassingen van meer dan € 20.000,-:

 • a.

  aanneemsom inbegrepen loon- en materiaalkosten voor het realiseren van de woonvoorziening. Indien de voorziening door zelfwerkzaamheid tot stand komt, vervalt de post loonkosten;

 • b.

  architectenhonorarium tot ten hoogste 10% van de aanneemsom met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in DNR2011 van de BNA en ONRI en alleen in die gevallen dat het noodzakelijk is dat een architect de woningaanpassing ontwerpt;

 • c.

  de kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is en de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000,- tot een maximum van 2% van de aanneemsom;

 • d.

  bouwleges voor zover deze betrekking hebben op het realiseren van de woonvoorziening;

 • e.

  verschuldigde en niet verreken- of terugvorderbare omzetbelasting;

 • f.

  renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden, voordat de financiële tegemoetkoming is uitbetaald, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen;

 • g.

  kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing;

 • h.

  kosten van heraansluiting van openbare nutsvoorzieningen;

 • i.

  administratiekosten tot ten hoogste € 350,- voor de verhuurder die een woningaanpassing realiseert voor een persoon met beperkingen;

 • j.

  door het college (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet waren te voorzien;

Artikel 6 Anti-speculatiebeding

 • 1.

  De in artikel 21 lid 5 van de Verordening bedoelde termijn gaat in op de datum van de verkoop van de woning;

 • 2.

  De in artikel 21 lid 5 van de Verordening genoemde terugbetalingsverplichting wordt aan de hand van onderstaand schema berekend:

  • a.

   bij verkoop in het eerste jaar na gereedmelding 100% van de door de gemeente Zevenaar vergoede aanpassingskosten;

  • b.

   bij verkoop in het tweede jaar na gereedmelding 80% van door de gemeente Zevenaar vergoede aanpassingskosten;

  • c.

   bij verkoop in het derde jaar na gereedmelding 60% van de door de gemeente Zevenaar vergoede aanpassingskosten;

  • d.

   bij verkoop in het vierde jaar na gereedmelding 40% van de door de gemeente Zevenaar vergoede aanpassingskosten;

  • e.

   bij verkoop in het vijfde t/m tiende jaar na gereedmelding 20% van de door de gemeente Zevenaar vergoede aanpassingskosten.

  In alle bovenbedoelde gevallen verminderd met de bijdrage die voor rekening van de cliënt is gebleven.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2016 én de het Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijnwaarden 2017 worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze nadere regels;

 • 2.

  Deze Nadere regels treden in werking op 1 november 2019;

 • 3.

  Aanvragen die zijn ingediend onder de in het eerste lid genoemde besluiten en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze nadere regels, worden afgehandeld krachtens deze nadere regels;

 • 4.

  Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van een van de in het eerste lid genoemde besluiten, wordt beslist met inachtneming van deze nadere regels;

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar.

   

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders op 22 oktober 2019

De secretaris,

M.Tromp

de burgemeester,

L.J.E.M. vanRiswijk