Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Zevenaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Zevenaar 2019
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 4. artikel 156 van de Gemeentewet
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR630479/CVDR630479_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-311937

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Zevenaar 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar

 

Het besluit is genomen, met inachtneming van:

 

 • de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • artikel 156 Gemeentewet;

 • de Verordening Basisregistratie Personen gemeente Zevenaar 2019;

BESLUIT:

 

Vast te stellen de “Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Zevenaar 2019”

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Zevenaar worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie Personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1 en 2.

 • 4.

  Via het Data distributiesysteem (DDS) worden gegevens vanuit de BRP rechtstreeks verstrekt aan de aangesloten applicaties (bijlage 3).

 • 5.

  Het hoofd afdeling Publiekszaken, onder wiens verantwoordelijkheid de basisregistratie personen wordt bijgehouden kan de gegevens vermeld in de bijlagen aanpassen, wijzigen en aanvullen.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Zevenaar en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Zevenaar was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Zevenaar kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 4 van deze regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 4.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking. De regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Zevenaar en het reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Rijnwaarden worden hiermee ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Zevenaar.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019

De burgemeester,

L.J.E.M. vanRiswijk

De secretaris,

J.M.Tromp

Bijlage 1 Lijst van binnengemeentelijke organen met een raadpleegmogelijkheid in de BRP

 

De medewerkers van de volgende afdelingen/organisatieonderdelen van de gemeente Zevenaar hebben rechtstreekse toegang tot de BRP voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke en overige taken. Men heeft slechts inzage in de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

 

Afdeling/team

Wettelijk kader/taken

Gegevensset BRP

Afdeling Publiekszaken

• burgerzaken

• KCC

Wet BRP, Kieswet, Burgerlijk Wetboek, Besluit burgerlijke stand, Nationaliteitswetgeving, Wet op de Lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben.

RSD de Liemers

Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz, ABW, Awb

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben.

Afdeling Bedrijfsvoering

• P en O

• Bestuurs- en managementondersteuning

• Communicatie

• Juridische Kwaliteitszorg

Agendabeheer college en MT, Kabinetswerkzaamheden, personeel/salarisadministratie, openbare orde en veiligheid, handhavingsbeleid, Bibob beleid, Juridische zaken, communicatieve zaken

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben.

Afdeling Informatiebeheer

• Belastingen

• Intern Beheer

• Facilitaire zaken

• DIV

WOZ, kwijtschelding belastingen, invordering, kadastrale mutaties, koppelen personen aan zaken, inkopen.

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

• Gebiedsteams

WMO, Jeugdwet, schuldhulpverlening, gebiedsvisies

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben.

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Gezondheidsbeleid, sport en cultuur, jeugd en onderwijs multiproblematiek

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben.

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Bouw- en milieu vergunningen ontheffingen en beschikkingen,

Toezichthoudende taken en handhavingstaken milieu, ro, bouwen en wonen, brandveiligheid en openbare ruimte

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben.

Bijlage 2 Lijst van organen van de gemeente waar systematisch c.q. op verzoek gegevens aan worden verstrekt uit de BRP

 

Afdeling

Taak/doel

Gegevensset

Wettelijk kader

Bedrijfsvoering

• Bestuur- en managementondersteuning

Verzenden of overbrengen van gelukwensen voor huwelijks jubilea en 100-jarigen.

 

 

Uitreiken Koninklijke onderscheidingen.

 

 

 

Uitreiken besluiten Nederlanderschap.

Selectiegegevens: persoonsgegevens, verblijf- plaatsgegevens, huwelijks- en overlijdensgegevens

 

NAW-gegevens

 

 

 

 

NAW-gegevens

Lokale taak

 

 

 

 

 

 

Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

 

Rijkswet op het Nederlanderschap

Maatschappelijke ontwikkeling

Bezoekdienst 75+.

 

Ouderen Fit.

NAW-gegevens

 

NAW-gegevens

Lokale taak

 

Lokale taak

Maatschappelijke dienstverlening

Ondersteuning kinderen minderbedeelde ouders.

NAW-gegevens

Lokale taak

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderzoek verhuizende jongeren.

NAW-gegevens

Lokale taak

Bijlage 4 Werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en categorie derden die de werkzaamheden uitvoeren

 

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van art. 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

 

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisch.

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente Zevenaar

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen, gevestigd in een land binnen de Europese Unie, voor sociale zekerheid