Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zevenaar
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 7 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 8 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 9 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 6. artikel 10 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 7. artikel 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 8. artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 9. Besluit gevonden voorwerpen
 10. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-320333

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zevenaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

gelet op de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen, alsmede artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zevenaar.

Artikel 1: Begripsomschrijving

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.

  De (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van afdeling Publiekszaken;

 • b.

  De claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  De gemeente: de gemeente Zevenaar;

 • e.

  Gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  Rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  Verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  Vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2: Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op:

 • 1.

  Alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerp, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard en

 • 2.

  Alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3: Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Zevenaar tijdens openingstijden aangifte worden gedaan;

 • 2.

  Daarnaast kan altijd via www.zevenaar.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan;

 • 3.

  Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvang een bewijs van aangifte;

 • 4.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan;

 • 5.

  Is een voorwerp niet als “gevonden” geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als “verloren” geregistreerd;

 • 6.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   Reisdocumenten, rijbewijzen en bankpassen;

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   dieren;

  • d.

   sleutels;

 • 7.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring;

 • 8.

  Registratie van een verloren voorwerp geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4: In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,00 wordt 3 maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,00 wordt één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5: Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  Een sieraad: een juwelier;

 • b.

  Een bril: een opticien;

 • c.

  Een mobiele telefoon, e.d.: een telefoonwinkel en:

 • d.

  Elektronisch speelgoed: een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6: Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

De publicaties van gevonden en verloren voorwerpen vindt plaats op www.verlorenofgevonden.nl

Artikel 7: Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven als:

  • a.

   De ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   De ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   Het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven als de claimant c.q. de rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan claimant c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8: Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen

 • 1.

  Als op een gevonden bril binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze wordt weggegeven aan een door haar/hem te bepalen goed doel.

 • 2.

  Als op een gevonden mobiele telefoon e.d. of speelgoed binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze worden weggegeven aan een door haar/hem te bepalen goed doel.

 • 3.

  Als op gevonden kleding of schoeisel, dat zich nog in goede staat bevindt binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat de kleding of het schoeisel in een daartoe bestemde kleding- of schoenencontainer wordt gedeponeerd.

 • 4.

  Als op een gevonden fiets binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze wordt weggegeven aan een door haar/hem te bepalen goed doel.

 • 5.

  Als op overige gevonden voorwerpen binnen de bewaartermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden vernietigd of, indien deze een waarde vertegenwoordigen, worden verkocht waarna de opbrengst wordt geschonken aan een door haar/hem te bepalen goed doel.

Artikel 9: Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag nadat deze is bekend gemaakt.

Artikel 10: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zevenaar.

 

Zevenaar,17 december 2019

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

J.M.Tromp

secretaris.

L.J.E.M. vanRiswijk

burgemeester.