Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2020
CiteertitelVerordening vermakelijkhedenretributie 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2020Nieuwe regeling

29-01-2020

gmb-2020-31905

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2020

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2019;

 

gelet op artikel 229, lid 1 aanhef en letter c van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de: verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2020;

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder vermakelijkheid verstaan: een activiteit, waarbij wordt beoogd of mede wordt beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander op daartoe bestemde of geschikte, voor eenieder na betaling toegankelijke binnen de gemeente gelegen wegen als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, inrichtingen, terreinen en dergelijke.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam vermakelijkhedenretributie wordt een recht geheven ter zake van het tegen betaling of vergoeding van welke aard ook bedrijfsmatig geven van vermakelijkheid met minimaal 10.000 bezoekers, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur getroffen wordt.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die de vermakelijkheid verschaft, organiseert of de gelegenheid daartoe biedt, dan wel degene op wiens naam of voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en maximale belastingschuld

 • 1.

  De maatstaf van heffing is het aantal bezoekers van de vermakelijkheid.

 • 2.

  Het tarief bedraagt 2 % van de prijs van het entreebewijs per bezoeker, respectievelijk deelnemer aan de vermakelijkheid.

 • 3.

  Het verschuldigde recht bedraagt per vermakelijkheid ten hoogste € 80.000,-.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De vermakelijkhedenretributie wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid is geregeld in de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 februari 2020.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘verordening vermakelijkhedenretributie 2020'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 januari 2020.

De griffier,

De voorzitter,