Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar 2018
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. artikel 149 van de Gemeentewet
 8. artikel 156 van de Gemeentewet
 9. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2020Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2020-122363

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar 2018

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gelezen het voorstel van de griffier en de burgemeester;

 

gehoord de Raadsgroep herindeling;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 149 en artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit: de verordening werkgeverscommissie gemeente Zevenaar 2018 vast te stellen

Artikel 1 Werkgeverscommissie

Er is een werkgeverscommissie.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereidingen en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en drie andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie. De voorzitter wordt door de commissie uit haar midden benoemd.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad is adviseur van de werkgeverscommissie en in alle vergaderingen aanwezig.

Artikel 4 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 5 Werkwijze commissie

 • 1.

  De commissie komt in vergadering bijeen wanneer de voorzitter of een van de leden dit nodig oordeelt.

 • 2.

  De commissie draagt er zorg voor dat er vanuit haar midden overleg is met de griffier over de personele en organisatorische aangelegenheden als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  De commissie bepaalt voor het overige haar eigen werkwijze.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 3;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7 Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde en zorgt voor het secretariaat.

 • 2.

  De commissie krijgt vakinhoudelijke ambtelijke bijstand vanuit de organisatie. De griffier treedt hierover in overleg met de secretaris.

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Uitleg verordening

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Intrekking oude verordeningen

De verordening werkgeverscommissie gemeente Zevenaar en het reglement werkgeverscommissie Rijnwaarden worden ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar 2018’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 januari 2018.

De griffier,

De voorzitter,

TOELICHTING VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE

 

De raad is werkgever van de griffie. Om die rol goed te kunnen vervullen wordt een werkgeverscommissie ingesteld, die bevoegd is namens de raad beslissingen te nemen aangaande rechtspositionele aangelegenheden.

 

In deze verordening wordt een bestuurscommissie ingesteld als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet. De commissie heeft de bevoegdheden die aan haar bij apart delegatiebesluit zijn gedelegeerd.

 

De verordening is met opzet eenvoudig gehouden ten behoeve van een efficiënte werkwijze. Formele besluitvorming dient in een vergadering plaats te vinden bij meerderheid van stemmen.

 

In de praktijk is vooral het informele overleg belangrijk tussen de griffier en leden van de commissie. De werkgeverscommissie voert namens de raad de functioneringsgesprekken en, zo nodig, beoordelingsgesprekken met de griffier. De werkgeverscommissie fungeert tevens klankbord voor de griffier over de personele en organisatorische aangelegenheden.

 

De commissie wordt regulier ondersteund door de griffier. Zij heeft daarnaast vakinhoudelijke bijstand nodig, met name op het vlak van personeel en organisatie. Die bijstand zal vanuit de ambtelijke organisatie gegeven moeten worden. Naar analogie van de verordening op de ambtelijke bijstand is ervoor gekozen de gemeentesecretaris en de griffier te laten overleggen over vorm en omvang van die bijstand. Een en ander zal de griffier doen in afstemming met de commissie.