Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2012.
CiteertitelTarieventabel belastingen en rechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Verordening onroerende-zaakbelastingen
 3. Verordening rioolheffing
 4. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
 5. Verordening liggeld I
 6. Verordening marktgeld I
 7. Verordening lijkbezorgingsrechten I
 8. Verordening precario I
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuw

22-12-2011

Leids Nieuwsblad van 28-12-2011

HH/Z11-526-b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2012.

Besluit van de gemeenteraad van Zoeterwoude

 

Registratienummer HH/Z11-526-b

 

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011

 

Gelet op:

de Verordening onroerende-zaakbelastingen,

de Verordening rioolheffing,

de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ,

de Verordening liggeld I,

de Verordening marktgeld I,

de Verordening lijkbezorgingsrechten I,

de Verordening precario I,

 

Overwegende dat de tarieven voor de belastingen in de genoemde verordeningen dienen te worden gewijzigd;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2012

Artikel I Onroerende-zaakbelastingen

De tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  • a.

   de gebruikersbelasting 0,20049 %;

  • b.

   de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,29099%

  • c.

   de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,10282%.

Artikel II Rioolheffing

De tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening rioolheffing luidt als volgt:

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening rioolheffing

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening rioolrechten bedraagt per eigendom € 289,-.

Artikel III Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

De tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

 

De bedragen genoemd in dit artikel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

1

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

 

 

1.1

Per belastingtijdvak

 

 

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel

 

€ 34,00

1.1.2

De toeslag voor het in gebruik hebben van een groene of grijze container

per container

€ 8,00

 

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1.1 en lid 1.1.2 bedraagt de belasting voor:

 

 

1.1.3

a.Groente,- fruit- en tuinafval dat periodiek per container wordt ingezameld

per kilogram

€ 0,18

 

b.Restafval welke periodiek in een container wordt ingezameld

per kilogram

€ 0,21

1.1.4

Onverminderd het bepaalde in lid 1.1.1 en indien op grond van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen ten behoeve van meer dan één perceel gebruik wordt gemaakt van eenzelfde container voor de aanbieding van GFT-afval dan wel restafval, bedraagt de belasting voor:

 

 

 

a.GFT-afval dat periodiek wordt ingezameld

 

€ 3,70

 

b.Restafval dat periodiek wordt ingezameld

 

€ 3,70

 

 

 

 

1.2

Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

 

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag verwijderen van grof huishoudelijk afval dat minder dan 40 kilogram respectievelijk 1 m3 bedraagt:

per keer

€ 25,00

1.2.2

De belasting voor het achter laten van huishoudelijke afvalstoffen op het afvalbrengstation bedraagt voor:

 

 

 

a.GFT-afval

per zak

€ 2,45

 

b.Restafval

per zak

€ 2,45

 

c.Grof vuil

per 0,5 m3

€ 8,10

 

d.Hout

per 0,5 m3

€ 6,10

 

e.Bouw- en sloopafval

per 0,5 m3

€ 28,40

 

f.Schoon puin

per 0,5 m3

€ 10,15

 

g.Gipsafval

per 0,5 m3

€ 20,30

 

h.Teerhoudend dakafval

per 0,5 m3

€ 54,80

 

i.Autobanden met velg

per stuk

€ 2,45

 

 

 

 

2

Maatstaven en tarieven reinigingsrechten

 

 

2.1

Per belastingtijdvak

 

 

2.1.1

De rechten bedragen voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafvalstoffen

 

€ 34,00

2.1.2

De toeslag voor het in gebruik hebben van een groene of grijze container

per container

€ 8,00

2.1.3

Onverminderd het bepaalde in lid 2.1.1 en lid 2.1.2 bedraagt de belasting voor:

 

 

 

a.Groente,- fruit- en tuinafval dat periodiek per container wordt ingezameld

per kilogram

€ 0,18

 

b.Restafval dat periodiek per container wordt ingezameld

per kilogram

€ 0,21

 

 

 

 

Artikel IV Liggeld

De tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening liggeld I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening liggeld I

 

Het tarief bedraagt per ligplaats € 140,50 per kalenderjaar.

Artikel V

Marktgeld

De tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening marktgeld I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening marktgeld I

 

Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond per dag: € 1,46.

Artikel VI Lijkbezorgingsrechten

De tarieventabel 201 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten I

 

1

Verlenen van rechten

 

1.1

voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt eenmalig en ineens geheven:

 

1.1.1

voor een algemeen graf, gedurende 10 jaar

€ 408,80

1.1.2

voor een algemeen graf, gedurende 20 jaar

€ 817,50

2

Begraven

 

2.1

voor het begraven van een lijk wordt geheven

€ 516,40

2.2

voor het begraven van een lijk van een kind beneden een jaar wordt geheven

€ 255,00

2.3

voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met

50%

2.4

onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

 

a.uren buiten de periode tussen 9.00 uur en 15.30 uur op maandag tot en met en met vrijdag

 

b.uren op zaterdag, zondag en feestdagen

2.5

de verhoging als genoemd onder 2.3 wordt niet toegepast als het begraven tijdens de buitengewone uren geschiedt op last van de burgemeester

 

3

Grafdekking en onderhoud

 

3.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of het vernieuwen van een gedenkteken als bedoeld in artikel 17 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Zoeterwoude 1999 wordt geheven

€ 53,00

3.2

Voor het door de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt gelijktijdig met het verlenen van het uitsluitend recht, eenmalig en ineens de onderstaande rechten geheven:

 

3.2.1

voor een algemeen graf, gedurende 10 jaar

€ 275,80

3.2.2

voor een algemeen graf, gedurende 20 jaar

€ 551,90

4

Inschrijven en overboeken van het uitsluitend recht van graven

 

4.1

Voor het inschrijven en overboeken van het uitsluitend recht van graven als bedoeld in Hoofdstuk 1 van dit artikel in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 35,00

5

Opgraven, herbegraven en ruimen

 

5.1

Voor het opgraven van een lijk, voor het herbegraven in hetzelfde graf en voor het herbegraven in een ander graf wordt geheven

€ 1.649,90

5.2

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 1.649,90

6

Overige bepalingen

 

6.1

Voor het verwijderen van grafbedekking zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Zoeterwoude 1999 wordt een recht geheven per uur van

€ 42,60

Artikel VII Precariobelasting

De tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening precario I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening precario I

 

Het tarief voor het hebben van leidingen, kabels en buizen bedraagt per strekkende meter per jaar: € 2,66.

Artikel IX Inwerktreding
 • 1.

  De Tarieventabel belastingen en rechten 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel X CITEERTITEL

Deze verordening wordt aangehaald als "Tarieventabel belastingen en rechten 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2011.

 

De griffier,

G. Schouten-Buijs

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen