Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de Gemeente Zoeterwoude 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de Gemeente Zoeterwoude 2007
CiteertitelVerordening marktgelden 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200622-11-2010Nieuwe regeling

09-11-2006

Voorschotense Courant 13 december 2006

MD/06-1438-5a ; Fin-12a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de Gemeente Zoeterwoude 2007

Besluit van de Raad

Registernummer: MD/06- 1438-5b

 

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethoudersvan 2006, nr. MD/06-1438-5-a,gelet op de bepalingen van de Gemeentewet,

 

Besluitvast te stellen:

De verordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de Gemeente Zoeterwoude 2007.

Artikel 1 Aard van de belasting

Ter zake van het innemen van een (vaste) standplaats, als bedoeld in artikel 1 van de verordening warenmarkt, op het voor het houden van de wekelijkse algemene markten aangewezen terrein, wordt onder de naam van marktgeld een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie een (vaste) staanplaats op de markt is toegewezen en moet bij vooruitbetaling worden voldaan.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld met betrekking tot de ingenomen (vaste) standplaats is het aantal strekkende meters grond, waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats.

Artikel 4 Tarieven

 • a.

  Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond per dag: € 1,37.

 • b.

  Een gedeelte van een dag of een gedeelte van een strekkende meter wordt voor een dag of strekkende meter gerekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Het verschuldigde recht moet worden betaald op het moment van uitreiken van de schriftelijke kennisgeving, als bedoeld onder artikel 5, eerste lid.

Artikel 7 Teruggaaf van belasting

Indien van een standplaats als gevolg van niet aan belastingplichtige te wijten omstandigheden geen gebruik wordt of kan worden gemaakt, vindt op aanvraag teruggaaf plaats naar evenredigheid van het aantal keren dat van de (vaste) standplaats geen gebruik is gemaakt.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op de heffing en invordering van marktgelden in Zoeterwoude’ vastgesteld door de raad op 16 december 2004, nr. jh/04-1594b wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2007".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad,

gehouden op 9 november 2006.

De griffier,

U.S. Cengiz mr.

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen