Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Reiskostenregeling bij dienstreizen en opleidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReiskostenregeling bij dienstreizen en opleidingen
CiteertitelReiskostenregeling bij dienstreizen en opleidingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2016Nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

BMO-40

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskostenregeling bij dienstreizen en opleidingen

Reiskostenregeling bij dienstreizen en opleidingen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

gehoord de ondernemingsraad;

 

besluiten:

vast te stellen de “Reiskostenregeling bij dienstreizen en opleidingen”

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • -

  Werknemer: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

  Hij of zij met wie een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naar burgerlijk recht als bedoeld in artikel 2:5 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling is gesloten;

 • -

  Werkgever: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude.

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders kennen de werknemer, die met de privé auto zakelijke kilometers maakt voor dienstreizen, opleidingen, cursussen, seminars, workshops, congressen, of symposia een reiskostenvergoeding toe.

Artikel 3 Vergoeding reiskosten

 • 1.

  De werknemer die met de privé auto zakelijke kilometers maakt voor dienstreizen krijgt hiervoor een vergoeding van € 0,28 per gereden kilometer waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding per kilometer zoals vermeld in het Handboek Loonheffingen. Het bedrag dat vergoed wordt door de werkgever dat uitstijgt boven de vergoeding per kilometer zoals vermeld in het handboek Loonheffingen is belast en wordt gezien als loon.

 • 2.

  Als de dienstreis per fiets kan worden afgelegd wordt de werknemer geacht hiervoor de dienstfiets te gebruiken. Indien in bijzondere situaties geen gebruik kan worden gemaakt van de dienstfiets mag de eigen fiets worden gebruikt waarbij € 0,06 per gereden kilometer wordt vergoed.

 • 3.

  De werknemer die een dienstreis met het openbaar vervoer maakt krijgt de gemaakte kosten vergoed. Voor deze vergoeding dient de werknemer de openbaar vervoerbewijzen in te leveren bij de werkgever.

 • 4.

  De werknemer die een opleiding, cursus, seminar, workshop, congres of een symposium volgt wordt geacht met het openbaar vervoer te reizen. De vergoeding bedraagt het bedrag van de gemaakte kosten. Voor deze vergoeding dient de werknemer de openbaar vervoerbewijzen in te leveren bij de werkgever.

 • 5.

  Indien de werknemer in afwijking van lid 4 besluit met de privé auto te reizen wordt een vergoeding betaald van € 0,10 per gereden kilometer.

 • 6.

  In afwijking van lid 4 mag, indien met meer dan één persoon wordt gereisd, uit milieu en kostenoverweging met de privé auto worden gereisd. De vergoeding bedraagt dan het aantal personen maal € 0,10 per gereden kilometer, tot een maximum van € 0,28 per gereden kilometer.

 • 7.

  In afwijking van lid 4 mag met de privé auto worden gereisd indien het reizen met het openbaar vervoer onevenredig veel tijd en/of kosten met zich meebrengt. Eén en ander ter beoordeling aan het afdelingshoofd. In die gevallen bedraagt de vergoeding € 0,28 per gereden kilometer.

 • 8.

  De reiskostenvergoedingen genoemd in lid 4,5,6 en 7 van dit artikel worden alleen toegekend indien de opleidingen e.d. op verzoek van de gemeente Zoeterwoude of in het (mede)belang van de gemeente Zoeterwoude worden gevolgd. Eén en ander ter beoordeling aan het afdelingshoofd.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude kunnen de in artikel 3 genoemde bedragen jaarlijks aanpassen.

 • 2.

  De vergoedingen genoemd in deze regeling worden slechts in die gevallen belastingvrij en premievrij uitgekeerd voor zover de fiscale wetgeving dit toestaat.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Indien toepassing van deze regeling zou leiden tot een onredelijke situatie voor een of meerdere werknemers, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Reiskostenregeling bij dienstreizen en opleidingen” en treedt in werking per 1 januari 2006.

 

Vastgesteld in de vergadering van

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

de secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen