Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel leges 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot vaststelling van de Tarieventabel leges 2016
CiteertitelTarieventabel leges 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Tarieventabel leges 2017 behorende bij de Legesverordening 2014.

Deze regeling vervangt de Tarieventabel leges 2015 behorende bij de Legesverordening 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201612-01-2017Onbekend

17-12-2015

Gemeenteblad nr. 0742 van 20-12-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel leges 2016

De raad van de gemeente Zoeterwoude, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel leges 2016

Artikel I  

De Tarieventabel Leges 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2014, behorende bij de Legesverordening 2014, wordt vervangen door de:

 

Tarieventabel leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2014

 

TITEL 1. Algemene dienstverlening

Nr.

Omschrijving

Bedragen in euro’s

1.1

Algemeen

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

a) Voor de eerste pagina

€ 3,20

 

b) Voor elke volgende pagina

€ 0,10

1.1.1.2

Kopieën van eigen gegevens die benodigd zijn i.v.m. de afhandeling van een aanvraag, met uitzondering van aanvragen voor een sociale voorziening:

€ 0,10

1.1.1.3

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

a) Voor de eerste pagina

€ 0,75

 

b) Voor elke volgende pagina

€ 0,10

1.1.1.4

Een vergunning, een ontheffing of een andere beschikking, voorzover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 44,05

1.1.1.5

Een bandopname van de vergaderingen van de diverse commissies/voorrondes Open Huis:

€ 46,50

1.1.2

Voor zover in deze tarieventabel geen melding wordt gemaakt van verschuldigde portokosten:

daad- werkelijke portokosten

1.1.3

Voor die gevallen waarin informatie digitaal kan worden verstrekt en in deze tarieventabel geen specifiek bedrag is opgenomen, bedraagt het tarief per cd/cd-rom:

€ 27,20

1.2

Bestuursstukken

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

Een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering of vergadering van een Voorronde Open Huis

 

 

a) Voor de eerste pagina

€ 3,20

 

b) Voor elke volgende pagina

€ 0,10

1.2.1.2

Een exemplaar van de raadsvoorstellen en -besluiten of stukken, behorende bij een vergadering van een Voorronde Open Huis :

 

 

a) Voor de eerste pagina

€ 3,20

 

b) Voor elke volgende pagina

€ 0,10

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.2.1

Op de agenda van de raadsvergaderingen of vergaderingen van een Voorronde Open huis

€ 50,10

1.2.2.2

Op de verslagen van de raadsvergaderingen of Voorronde Open Huis

€ 53,10

1.2.2.3

Op raadsvoorstellen en -besluiten

€ 94,90

1.2.2.4

Op de stukken, behorende bij de vergaderingen van Voorronde Open Huis

€ 62,95

1.2.3

Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar tijdsperiode vastgesteld.

 

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.4.1

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening, inclusief de tot de datum der aanvraag verschenen aanvullingen:

€ 22,80

1.2.4.2

Een exemplaar van een andere dan de onder rubriek 1.2.5.1 genoemde strafverordening, inclusief de tot de datum der aanvraag verschenen aanvullingen:

€ 17,75

1.2.4.3

Een verzameling van de gemeentelijke strafverordeningen, inclusief de tot de datum der aanvraag verschenen aanvullingen:

€ 62,95

1.2.4.4

Aanvullingen van de onder de rubrieken 1.2.5.1 t/m 1.2.5.3 bedoelde Verordeningen:

 

 

a) Voor de eerste pagina

€ 3,20

 

b) Voor elke volgende pagina

€ 0,10

1.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.5.1

Een afschrift van de programmabegroting

€ 57,30

1.2.5.2

Een afschrift van de programmajaarrekening

€ 57,30

1.2.6

Voor de aanvraag van een specifiek onderdeel van de begroting of jaarrekening wordt naar rato een bedrag in rekening gebracht:

 

 

a) Voor de eerste pagina

€ 3,20

 

b) Voor elke volgende pagina

€ 0,10

1.3

Burgerlijke stand

 

1.3.1

Voor voltrekkingen van een huwelijk of het registreren van een partnerschap bedraagt het tarief op:

 

1.3.1.1

Maandag tussen 09.00 - 10.00 uur, uitsluitend in de commissiekamer van het gemeentehuis voor maximaal 10 personen, inclusief het bruidspaar en getuigen, en uitsluitend indien tenminste één van beide partners op een adres in Zoeterwoude staat ingeschreven op de dag van bekendmaken

kosteloos

1.3.1.2

Maandag tussen 09.00 - 10.00 uur, uitsluitend in de commissiekamer van het gemeentehuis voor maximaal 10 personen, inclusief het bruidspaar en getuigen, en indien beide partners niet op een adres in Zoeterwoude staat ingeschreven op de dag van aangifte

€ 127,50

1.3.1.3

Maandag tussen 10.00 en 17.00 uur of dinsdag of woensdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 388,00

1.3.1.4

Maandag tot en met woensdag op een ander tijdstip dan genoemd in 1.3.1.1, 1.3.1.2 of 1.3.1.3, of op donderdag of vrijdag

€ 419,50

1.3.1.5

Zaterdag

€ 592,00

1.3.1.6

Zondag

€ 634,00

1.3.2

Voor voltrekking van een huwelijk / het registreren van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 1:64 van het Burgerlijk Wetboek en/of elk door de gemeente aangewezen huis der gemeente uitgezonderd het gemeentehuis, bedraagt het tarief, boven de bij de rubrieken 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5 en 1.3.1.6 vermelde bedragen voor de dag en de tijd, waarop het huwelijk wordt voltrokken / het partnerschap wordt geregistreerd

€ 63,70

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een trouwboekje of een partnerschapsboekje per boekje

€ 24,80

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van een trouwboekje of een partnerschapsboekje per boekje

€ 23,55

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van een geboorte in een trouwboekje of in een partnerschapsboekje per boekje

€ 10,95

1.3.6

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, ongeacht het resultaat van die nasporing, per besteed kwartier:

€ 16,75

1.3.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd:

 

 

a. akte van de burgerlijke stand

€ 12,90

 

b. uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk, registratie partnerschap of overlijden

€ 12,90

 

c. verklaring van de huwelijksbevoegdheid

€ 22,65

 

d. meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 12,90

 

e. attestatie de vita (verklaring van in leven zijn)

€ 12,90

1.3.8

Voor het ter beschikking stellen van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap per getuige

€ 21,95

1.3.9

Voor het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand op de dag van het huwelijk of registratie van het partnerschap door het college van B&W van Zoeterwoude

 

 

a. zonder beëdiging van de BABS door de rechtbank

€ 79,65

 

b. met beëdiging van de BABS door de rechtbank

€ 159,15

1.4

Verstrekkingen uit de Basisadministratie Personen / diverse verklaringen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de rubrieken 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking:

€ 7,00

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens per aanvraag:

€ 2,55

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisadministratie personen of archiefregister voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 16,75

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.5.1

Tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

€ 9,55

1.4.5.2

Tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 11,25

1.4.5.3

Tot het verkrijgen van een verklaring, dat een foto op een stuk, de foto is van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

€ 11,25

1.4.5.4

vervallen

 

1.4.5.5

Tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

€ 9,55

1.4.5.6

Tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.4.5.7

vervallen

 

1.5

Gemeentearchief

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 16,75

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

 

a) Voor de eerste pagina

€ 3,20

 

b) Voor elke volgende pagina

€ 0,10

1.5.3

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 3,20

1.6

Kiezersregister

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet,

 

 

per aanvraag:

€ 16,75

1.7

Vastgoedinformatie

 

1.7.1

Het tarief voor het doen van nasporingen in het kadaster bedraagt voor iedere daaraan bestede tien minuten:

€ 11,75

1.7.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen, omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, bedraagt voor iedere daaraan bestede tien minuten:

€ 11,75

1.7.3

Het tarief voor het verlenen van inzage van de perceelskaarten bedraagt voor iedere daaraan bestede tien minuten:

€ 11,75

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.4.1

Tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.5.2, structuurplan, structuurvisie of stadsvernieuwingsplan

 

 

op formaat A4 of kleiner, per pagina

€ 1,10

 

op formaat A3, per pagina

€ 1,35

 

op A2 formaat (0,25 m²)

€ 17,90

 

op A1 formaat (0,50 m²)

€ 19,50

 

op A0 formaat (1 m²)

€ 20,90

1.7.4.3

Tot het verstrekken van een tekening via de plotter, per tekening:

 

 

op A2-formaat

€ 23,90

 

op A1-formaat

€ 27,10

 

op A0-formaat

€ 31,20

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift:

 

1.7.5.1

van de gemeentelijke gebouwenregistratie

€ 28,60

1.7.5.2

uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 21,50

1.8

Reisdocumenten

 

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

van een nationaal paspoort:

 

1.8.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig)

€ 64,40

1.8.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 51,20

1.8.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.8.1 (zakenpaspoort):

 

1.8.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.8.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.8.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.8.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.8.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 50,40

1.8.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,40

1.8.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.8.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

1.8.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 28,45

1.8.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.8.1 tot en met 1.8.4 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

1.9

Rijbewijzen

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,99

1.9.2

Indien de aanvrager van een rijbewijs een reeds eerder afgegeven geldig rijbewijs vermist, wordt het in de rubriek 1.9.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 20,90

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een Eigen Verklaring

Op basis van tarief CBR

1.9.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.9.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.10

Wet op de kansspelen

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483):

 

1.10.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 61,70

1.10.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor iedere volgende speelautomaat:

€ 37,20

1.10.2

Indien een aanwezigheidsvergunning als bedoeld onder rubriek 1.10.1 korter dan voor een periode van twaalf maanden wordt aangevraagd, worden de tarieven onder rubrieken 1.10.1.1 en 1.10.1.2 naar evenredigheid berekend. Met dien verstande dat voor één maand 1/12, voor twee maanden 2/12 enz. van het tarief in rekening wordt gebracht.

 

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) per aanvraag:

€ 50,75

1.11

Winkeltijdenwet

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

Voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

€ 37,80

1.11.1.2

Tot het verlenen van toestemming om een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander:

€ 37,80

1.11.1.3

Tot het intrekken of wijzigen van de in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing:

€ 37,80

1.12

Huisvestingswet

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot het in gebruik nemen van een woning, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Huisvestingswet 2014, voor zover deze wordt verstrekt door de gemeente voor woningen van eigenaren, die niet bij het convenant Woonruimteverdeling zijn aangesloten.

€ 38,00

1.12.1.2

vervallen

 

1.12.1.3

vervallen

 

1.12.1.4

vervallen

 

1.13

Verkeer en vervoer

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 17,50

1.13.1.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in rubriek 1.13.1.1

€ 106,10

1.13.1.3

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 191,30

1.13.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49, eerste lid van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedraagt:

€ 41,80

1.13.3

Indien voor de afgifte van de in het vorige artikel bedoelde gehandicaptenparkeerkaart een medische keuring noodzakelijk is, bedraagt het tarief:

€ 146,40

1.13.4

Het tarief voor het aanleggen of instellen van een gehandicapten-parkeerplaats bedraagt:

€ 156,85

1.14

Leegstandwet

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 38,15

1.14.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 38,15

1.15

Diversen

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

tot het (instemmen met) wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 189,70

1.15.1.2

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor het afsluiten van een tweede hypothecaire geldlening

€ 76,55

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 35 en 40 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

 

Indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina’s

€ 9,55

 

Indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina’s

€ 25,40

 

Indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s

€ 25,40

1.15.3

Het tarief voor het bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier bedraagt:

€ 55,95

1.15.4

Het tarief voor het bericht, bestaande uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie, bedraagt

€ 58,40

1.15.5

Indien voor hetzelfde bericht op grond van 1.15.2, 1.15.3 of 1.15.4 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste vergoeding gevraagd.

 

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de diverse bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

 

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een of meerdere (muziek) tenten of de gemeentelijke muziektent, op de openbare weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de APV, i.v.m. evenementen e.d.

€ 45,60

1.15.7

Het afgeven van een vergunning voor het houden van een barbecue e.d. op de openbare weg (art 2:25 van de APV)

€ 45,60

1.15.8

Het afgeven van een ontheffing van het algemene verbod om op enigerlei wijze geluidshinder te veroorzaken (art 4:6 van de APV)

€ 43,25

1.15.9

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen (art 5:13 van de APV)

€ 49,00

1.15.10

Vervallen

 

1.15.11

Vervallen

 

1.15.12

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning tot het innemen van een standplaats (uitstalling op de weg):

 

 

voor één dag

€ 17,75

 

voor één jaar

€ 153,10

1.15.13

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning tot het innemen van een standplaats op de minimarkt, voor één jaar

€ 44,15

1.15.14

Het tarief bedraagt voor het plaatsen en ophalen van de gemeentelijke muziektent door gemeentewerken.

€ 149,10

1.15.15

Het tarief bedraagt voor het behandelen van de aanvraag voor een vergunning tot het innemen van een ligplaats als bedoeld in de Verordening Ligplaatsen I

€ 38,50

1.15.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Kampeerverordening tot het verkrijgen van een vergunning tot exploitatie van een kampeerplaats, gerekend naar het aantal kampeerwagens, dat volgens een exploitatievergunning maximaal mag worden toegelaten, per kampeerwagen, per jaar:

€ 54,95

1.15.17

tot het verkrijgen van een vergunning tot exploitatie van een kampeerplaats bij een agrarisch bedrijf (kamperen bij de boer), op grond van de Kampeerverordening

€ 67,85

1.15.18

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het plaatsen van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein als bedoeld in arikel 5:6 van de APV.

€ 67,90

1.15.19

Telecommunicatie

 

1.15.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, lid 1 van de Telecommunicatiewet

€ 211,20

1.15.19.1

Voor een tracé van maximaal 100 meter wordt het tarief verhoogd met

€ 139,05

1.15.19.2

Voor een tracé van 100 meter tot 1.000 meter wordt het tarief verhoogd met

€ 347,70

1.15.19.3

Voor een tracé van 1.000 meter tot 2.500 meter wordt het tarief verhoogd met

€ 695,40

1.15.19.4

Voor een tracé van 2.500 meter tot 5.000 meter wordt het tarief verhoogd met

€ 1.043,00

 

Voor een tracé van 5.000 meter of meer wordt het tarief verhoogd met

€ 1.627,75

1.15.20

Het in artikel 1.15.19 genoemde bedrag wordt, indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 105,10

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nr.

Omschrijving

Bedragen in euro’s

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:de aanneemingsom van het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), of, voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, exclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in dit hoofdstuk onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.2

Bouwkosten:de aannemingssom van het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), of, voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting zoals bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaal voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.3

Sloopkosten: de aanneemingsom van het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), of, voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten,exclusief omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om mondeling vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo realiseerbaar is, per overleg:

€ 76,15

2.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning of een schriftelijke uitwerlking van een mondeling vooroverleg bedraagt:

€ 263,90

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief over de bouwkosten

1,80%

2.3.2.2

verhoogd met een bedrag van

€ 100

2.3.2.3

en met een minimum van

€ 365,00

2.3.3

Achteraf ingediende aanvragen

 

2.3.3.1

Als een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.1 wordt ingediend na realisering van een met de aanvraag beoogd(e) activiteit en/of gebruik, wordt het tarief op de volgens deze tabel voor deze aanvraag gebruikelijke wijze berekend en verhoogd met een toeslag van 50% daarvan, met uitzondering van het bedrag bedoeld in artikel 2.3.2.3.

 

2.3.3.2

De bij 2.3.3.1 bedoelde toeslag kent een maximum van:

€ 1.015

 

 

 

2.3.4

Aanlegactiviteiten

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 814,40

 

 

 

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik (afwijking van het bestemmingsplan)

 

2.3.5.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 c.q. een projectuitvoeringsbesluit zoals bedoeld in de Crisis- en herstelwet, bedraagt het tarief:

€ 2.043,00

2.3.5.1.2

Indien de gemeente de “goede ruimtelijke onderbouwing” voor het besluit, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a sub 3 van de Wabo, geheel of gedeeltelijk moet leveren, wordt het bij 2.3.5.1.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 5.075,00

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub1 van de Wabo (binnenplanse afwijking), sub 2 van de Wabo (buitenplanse kruimelafwijking), onder b van de Wabo (exploitatieplan), onder c van de Wabo (afwijking provinciale/nationale regelgeving), onder d van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit), tweede lid van de Wabo (tijdelijke afwijking) bedraagt het tarief:

€ 814,40

 

 

 

2.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 901,50

 

 

 

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betreking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Zoeterwoude aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Zoeterwoude een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 64,20

2.3.7.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo (Rijksmonument), bedraagt het tarief:

€ 128,40

2.3.7.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening - 2010 Zoeterwoude aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 64,20

2.3.7.4

Indien voor de behandeling van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.7.2 een uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in artikel 3.10, lid 1, onder d, van de Wabo en/of afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is bedraagt het tarief:

€ 256,75

 

 

 

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagd het tarief:

4,90%

 

van de sloopkosten, met een minimum van

€ 660,00

 

 

 

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 183,10

 

 

 

2.3.10

Uitweg/inrit

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 144,25

 

 

 

2.3.11A

Kappen

 

2.3.11A.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening-2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11A.2

voor 1 tot en met 5 bomen

€ 66,75

2.3.11A.3

voor 6 tot en met 10 bomen

€ 100,20

2.3.11A.4

voor 11 tot en met 25 bomen

€ 200,35

2.3.11A.5

voor 26 of meer bomen

€ 267,15

 

 

 

2.3.11B

Reclame

 

2.3.11B.1

Indien de aanvraag om een Omgevingsvergunning betrekking heeft op reclame als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder h van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 144,25

 

 

 

2.3.12

Opslag van roerende zaken

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 183,10

2.3.12.1.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 183,10

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 814,40

2.3.13.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.1.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning:

€ 814,40

2.3.13.1.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 40,00

 

 

 

2.3.14

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.14.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 975,00

2.3.14.1.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 975,00

 

 

 

2.3.15

Adviezen

 

2.3.15.1

Indien over de aanvraag om een omgevingsvergunning een instantie of een deskundige advies moet uitbrengen, gebaseerd op een wettelijke bepaling dan wel voortvloeiend uit gemeentelijk beleid, bedraagt het tarief de som van de verschuldigde leges voor de verschillende aspecten waarover advies moet worden uitgebracht, volgens de bedragen zoals genoemd in artikel 2.3.15.3.

 

2.3.15.2

Over in ieder geval de navolgende aspecten kan advies moeten worden uitgebracht, zoals bedoeld in artikel 2.3.15.1: a) archeologie; b) natuur en landschap, inclusief ecologie/flora en fauna; c) agrarisch aspect; d) milieuhygiëne - bedrijven en milieuzonering; e) milieuhygiëne - Besluit Milieueffectrapportage; f) milieuhygiëne - luchtkwaliteit; g) milieuhygiëne – geluid; h) milieuhygiëne - externe veiligheid; i) milieuhygiëne - bodem; j) duurzame stedenbouw; k) verkeer en/of parkeren; l) cultuurhistorie; m) bezonning; n) elk ander aspect waarover een instantie of een deskundige advies moet uitbrengen.

 

2.3.15.3.1

Het tarief voor elk afzonderlijk aspect waarover advies moet worden uitgebracht op basis van de artikelen 2.3.15.1 en 2.3.15.2 bedraagt per aspect

€ 304,50

2.3.15.3.2

Als uit het uitgebrachte advies blijkt dat vervolgadvies moet worden uitgebracht, bedraagt het tarief daarvoor:

€ 304,50

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo beraagt het tarief:

€ 206,00

Hoofdstuk 4 Welstand

2.4.1

Ingeval een welstandsadvies aan de orde is

 

2.4.1.1

bedraagt het legestarief daarvoor:

0,50 ‰ van de bouwkosten met een minimum van € 32,40

2.4.1.2

met een maximum van

€ 2.652,50

2.4.1.3

Onverminderd het beplaalde in de subonderdelen 2.4.1.1 t/m 2.4.1.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoording van de in die subondelen bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 32,90

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.4, 2.3.7 en 2.3.8, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 1 maand na het in behandeling nemen ervan, doch voor het beschikken op de aanvraag, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50,00%

2.5.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken één maand of later, en binnen zes maanden, na het in behandeling nemen ervan, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

25,00%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van melding aanvang bouwactiviteiten en gereed melding bouwactiviteiten

 

2.5.2.1

Indien minimaal 1 week vóór het aanvangen van de bouw- of verbouw, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, schriftelijk een melding is ontvangen, wanneer met de bouw- of verbouwwerkzaamheden wordt aangevangen, wordt, op grond van onderdeel 2.3.2.3 geheven leges, teruggaaf verleend voor een bedrag van:

€ 50,75

2.5.2.2

Indien binnen een termijn van 30 dagen na het gereedkomen van de bouw- of verbouw waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, schriftelijk een melding is ontvangen, dat de bouw- of verbouwwerkzaamheden zijn gereedgekomen, wordt op grond van onderdeel 2.3.2.3 geheven leges, teruggaaf verleend voor een bedrag van:

€ 50,75

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloop- activiteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloop- activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.4, 2.3.7 en 2.3.8, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25,00%

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.4, 2.3.7 of 2.3.8 weigert, wordt een deel van de leges terugegeven. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25,00%

2.5.4.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.4.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.5

Teruggaaf bij buitenbehandeling stelling van een aanvraag om een omgevingsvergunning

 

2.5.5.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling wordt gesteld, wordt een deel van de berekende leges teruggeven. De terugaaf bedraagt van de berekende leges:

50,00%

2.5.6

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Behoudens het bedrag bedoeld in artikel 2.3.2.3 wordt een bedrag niet teruggeven indien het lager is dan:

€ 152,25

 

 

 

2.5.7

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.8

Vermindering

 

2.5.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.3.1. en verder, mits de definitieve aanvraag overeenkomt met de beoordeelde conceptaanvraag en binnen 26 weken na de schriftelijke beoordeling van de conceptaanvraag wordt ingediend.

 

Hoofdstuk 7 Revisie omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot revisie van een omgevingsvergunning:

€ 263,90

2.7.2

In artikel 2.7.1 is sprake van een ‘revisie’ als al een omgevingsvergunning voor een project verleend is, en in het kader van de activiteit bouwen (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo) een of meer wijziging(en) plaats vindt of vinden vóór het gereedmelden van de werkzaamheden, waarbij door de wijziging(en): a. geen verandering van de bebouwde oppervlakte ontstaat, en b. geen verandering van het bouwvolume ontstaat.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.043,00

2.8.1.2

Indien de gemeente de toelichting geheel of gedeeltelijk moet leveren, waarvan een bestemmingsplan op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening vergezeld moet gaan, wordt het bij 2.8.1.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 5.075,00

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.043,00

2.8.2.2

Indien de gemeente de toelichting geheel of gedeeltelijk moet leveren, waarvan een wijziging van het bestemmingsplan op grond van de artikelen 1.1.1, derde lid, en 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening vergezeld moet gaan, wordt het bij 2.8.2.1.genoemde tarief verhoogd met:

€ 5.075,00

2.8.3

De artikelen 2.3.15.1, 2.3.15.2 en 2.3.15.3 zijn ook van toepassing als een instantie of een deskundige advies moet uitbrengen over een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan en een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan, zoals bedoeld in de artikelen 2.8.1 .1 en 2.8.2.1

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet of niet eerder benoemde beschikking

2.10,1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een gedoogbeschikking voor bouw- en /of ruimtelijke ordenings- en/of brandveiligheidsaspecten bedraagt (de som van) één of meer van de hierna genoemde deeltarieven:

 

 

1. als de aanvraag om een gedoogbeschikking (mede) betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief berekend op de manier waarop het tarief voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit berekend wordt, volgens de artikelen 2.3.2.1 en 2.3.2.2 van deze Tarieventabel. Het aldus berekende tarief wordt vermenigvuldigd met 1,5.

 

 

2. als de aanvraag om een gedoogbeschikking (mede) betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, is het tarief gelijk aan het in artikel 2.3.5.2 van deze Tarieventabel vermelde tarief voor onder andere binnenplanse afwijkingen en buitenplanse kruimelafwijkingen. Het aldus berekende tarief wordt vermenigvuldigd met 1,5.

 

 

3. als de aanvraag om een gedoogbeschikking (mede) betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, wordt het tarief berekend op de manier waarop het tarief voor een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in relatie tot de brandveiligheid wordt berekend, volgens artikel 2.3.6.1 van deze Tarieventabel. Het aldus berekende tarief wordt vermenigvuldigd met 1,5.

 

 

4. van de hierboven vermelde leges wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet genoemde beschikking:

€ 185,95

2.10.3

Met uitzondering van de leges zoals bedoeld in de subonderdelen 2.3.2.1 t/m 2.3.2.3 en 2.4.1.1 t/m 2.4.1.4, wordt geen leges geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen of de verlening van diensten waarvan het verhaal van de kosten als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitaties) anderszins is verzekerd (art 6.12.2a Wro).

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 525,40

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 53,70

3.1.3

Indien in verband met een aanvraag als bedoeld onder 3.1.1 of 3.1.2 kennisgeving(en) in een of meer dag-, week-, of nieuwsbladen moet worden gedaan, wordt het in die rubrieken vermelde bedrag vermeerderd met per kennisgeving

€ 43,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 87,10

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 259,55

3.2.1.2

een herdenkingsplechtigheid

€ 45,60

3.2.1.3

een braderie

€ 45,60

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 45,60

3.2.1.5

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 45,60

3.2.1.6

een klein evenement zoals bedoeld in artikel 2:24 en 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 45,60

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt, plantenmarkt e.d. als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 45,60

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Warenmarkt 2004 (vergunning organisatie)

€ 45,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2 voor een seksinrichting of een voor een escortbedrijf:

€ 2.771,00

3.3.1.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksinrichting of een voor een escortbedrijf :

€ 245,20

3.3.2

Indien in verband met de behandeling van een aanvraag als bedoeld onder 3.3.1 de GGD dient te worden ingeschakeld, worden de aldaar genoemde tarieven vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Vervallen

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting.

€ 169,50

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 169,50

Artikel II Overgangsrecht

De tarieventabel leges 2015I van 18 december 2015, behorende bij de Legesverordening I, vervalt met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel III Inwerktreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel IV Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Tarieventabel leges 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015.

De griffier,

G. J. Schouten-Buijs

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen