Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent stimuleringslening duurzaamheid Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent stimuleringslening duurzaamheid Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016
CiteertitelVerordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2016nieuwe regeling

27-10-2016

Gemeenteblad, 2016, 1034

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: rechtspersoon zoals genoemd in artikel 3.3 die een aanvraag doet in de zin van deze verordening;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

 • c)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende maatregelen en maatregelen en voorzieningen voor duurzame energieopwekking, zoals opgenomen in bijlage 1, direct in of aan het gebouw en op de accommodatie van de aanvrager;

 • d)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken

 • e)

  Revolverend fonds: een fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, stimuleringsleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • f)

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college en positieve krediettoets van de SVn, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen cq bijbehorende voorzieningen, die worden getroffen aan het gebouw van aanvrager;

 • g)

  VvE Energiebespaarlening; een lening gericht op energiebesparende of duurzaam energieopwekkende maatregelen die verstrekt wordt uit het Nationaal Energiebespaarfonds en gericht is op Verenigingen van Eigenaren;

 • h)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig bedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (waaronder subsidies) in deze kosten.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen, in de lijn van het Duurzaamheidsbeleid van de gemeente vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 en het Duurzaamheidsprogramma 2016-2017, voor de rechtsvormen genoemd in artikel 3.3 die leiden tot:

 • 1

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2

  het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van het gebouw of van de accommodatie.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1

  Deze verordening is van toepassing op gebouwgebonden duurzaamheidsmaatregelen in of aan gebouwen of voor de verlichting van de accommodatie van de aanvrager als Verenigingen van Eigenaren of van maatschappelijke organisaties op het grondgebied van de gemeente Zoeterwoude.

 • 2

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

  • a.

   bestaande gebouwen met tien of meer zelfstandige wooneenheden, geschikt en bestemd voor permanente bewoning;

  • b.

   bestaande gebouwen en bijbehorende accommodatie, in gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen.

 • 3

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de volgende rechtspersonen:

  • a.

   Een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementengebouw: een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel negen van boek vijf van het burgerlijk wetboek waarvan de meerderheid van de woningen door eigenaar-bewoners wordt bewoond, met een minimum van tien leden; waarbij de aanvraag van een stimuleringsregeling duurzaamheid, voor een gebouw genoemd in artikel 3.2 sub. a, meer dan 75% van de hoofdsom gebruikt voor het financieren van zonnepanelen (- andere duurzame maatregelen reeds genomen zijn) en daarmee buiten de voorwaarden van de VvE Energiebespaarlening valt;

  • b.

   Rechtspersonen in de vorm van een vereniging of een stichting, zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen, met uitzondering van toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet.

Artikel 4 Krediet

De raad stelt een krediet van € 300.000 vast, dat binnen een revolverend fonds beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen, als bedoeld in deze verordening.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen.

Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1

  Deze verordening is slechts van toepassing op de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening;

 • 2

  Het college kan de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen wijzigen en maakt deze na vaststelling van wijzigingen bekend.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1

  de contactgegevens van de aanvrager die vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft namens de rechtspersoon;

 • 2

  Kamer van Koophandel gegevens van de rechtspersoon en het betreffende gebouw of accommodatie;

 • 3

  het bestuursbesluit van de rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag;

 • 4

  indien de aanvrager een vereniging is dan: een niet ouder dan 6 maanden goedgekeurd verslag van de ledenvergadering waarin het besluit is genomen tot de voorgenomen investeringen voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en het aangaan van de lening

 • 5

  energie prestatieadvies waarbij voor de aanvraag van de VvE is opgenomen dat voldaan is aan artikel 3.3 sub a;

 • 6

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 7

  een raming van de kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave door middel van een offerte;

 • 8

  een planning in de tijd van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag

 • 1

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht , stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd stelt het college deze als gevolg daarvan binnen vier weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 4

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 

 • 1.

  het fonds niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500;

 • 4.

  de aanvraag bij het college wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheids-maatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen, dan wel vastgesteld wordt, dat de maatregelen niet, of niet in voldoende mate, aan de doelstelling van deze verordening voldoen.

 

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2

  De verstrekking van de lening geschiedt als de offerte voor de lening is geaccepteerd en de notariële akte, als bedoeld in art. 12.7, is ondertekend.

 • 3

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Zoeterwoude en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is maximaal het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 30.000 per rechtspersoon.

 • 3

  De aanvrager is vrij om de looptijd van de stimuleringslening vooraf vast te zetten op 10 of 15 jaar. De keuze dient bij de aanvraag te worden aangegeven.

 • 4

  Het rentepercentage over het nog niet afgeloste bedrag van de lening is gelijk aan het rentepercentage van VvE Energiebespaarlening, of opvolgers daarvan, op het moment van het besluit tot toekenning van de lening .

 • 5

  Indien de aanvrager kiest voor een looptijd van 10 jaar dan is de rente gedurende de hele looptijd vast.

 • 6

  Indien de aanvrager kiest voor een looptijd van 15 jaar dan zijn er, ter keuze van de aanvrager, twee mogelijkheden:

  • a.

   Een vaste rente gedurende de hele looptijd van de lening, conform lid 4, waarbij een opslag geldt van 0,75%,

  • b.

   Een mogelijkheid tot renteherziening na 7 jaar van de looptijd waarbij de rente opnieuw, conform lid 4, wordt bepaald.

 • 7

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 8

  Extra of Vervroegde aflossing van de lening is mogelijk op de vervaldatum van de eerstvolgende aflossing met een minimum van € 5.000. Extra aflossingen leiden tot verkorting van de looptijd van de lening.

 • 9

  Van de lening wordt, op kosten van de aanvrager, een notariële akte opgemaakt.

 • 10

  Bij verkoop of sloop van het gebouw gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten, nadat deze door het college zijn goedgekeurd.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Door het college kunnen in individuele gevallen bepalingen, vastgesteld bij, of krachtens deze verordening, buiten toepassing worden gelaten of kan daarvan worden afgeweken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het doel van de regeling, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking daarvan.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2016.

De griffier,

G.J. Schouten-Buijs

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen

Bijlage 1

Duurzame maatregelenlijst waarbij voor VvE aanvragen geldt, dat alleen maatregelen welke niet (voor 100%) vallen onder de VvE Energiebespaarlening, in het kader van de uitvoering van de verordening in aanmerking kunnenkomen:

 • a.

  Led-verlichting;

 • b.

  Warmtepomp;

 • c.

  Zonnepanelen;

 • d.

  Zonneboiler;

 • e.

  Gevelisolatie;

 • f.

  Dakisolatie;

 • g.

  Vloerisolatie;

 • h.

  Bodemisolatie;

 • i.

  Hoogrendementsglas;

 • j.

  Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter;

 • k.

  HR-107 ketel of een vergelijkbaar/ beter rendement;

 • l.

  Pelletkachel;

 • m.

  Groene daken;

 • n.

  Maatregel met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel als bovenstaande maatregelen.