Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent starterslening Starterslening Zoeterwoude 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent starterslening Starterslening Zoeterwoude 2017
CiteertitelVerordening Starterslening Zoeterwoude 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013, vastgesteld bij besluit van de raad van 20 december 2012, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de raad van 28 mei 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2017nieuwe regeling

31-08-2017

Gemeenteblad 2017, 1346

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deel A

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

 

Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017

 

De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C:

 

 • -

  Deel A: Startersleningen Zoeterwoude algemeen

 • -

  Deel B: Starterslening Zoeterwoude afkoopmethodiek (tbv nieuwbouwwoningen van VormOntwikkeling bv te Papendrecht in het nieuwbouwproject VerdeVista Meerburg in Zoeterwoude)

-Deel C: Nadere regels en voorwaarden en slot- en overgangsbepalingen voor deel A en B

 

Inhoudsopgave

 

Deel A

Hoofdstuk 1 Startersleningen Zoeterwoude algemeen …………………………………………… 1

§ 1 Begripsbepalingen ……….……………………………………………………………1

§ 2 Algemene bepalingen ………………………………………………………………2

§ 3 Toepassingsbereik …………………………………………………………………… 3

§ 4 Aanvraag en toekenning .………………………………………………………… 3

§ 5 Afwijzen aanvraag en intrekking toewijzingsbesluit…………………4

§ 6 Hardheidsclausule .…………………………………………………………………… 4

 

Deel B

Hoofdstuk 2 Starterslening Zoeterwoude afkoopmethodiek ……………………………………… 4

(tbv nieuwbouwwoningen van Vorm Ontwikkeling bv te Papendrecht in project Verde Vista Meerburg in Zoeterwoude)

§ 1 Begripsbepalingen .……………………………………………………………………4

§ 2 Algemene bepalingen …………………………………………………………………5

§ 3 Toepassingsbereik ………………………………………………………………………6

§ 4 Aanvraag en toekenning .……………………………………………………………7

§ 5 Afwijzen aanvraag en intrekking toewijzingsbesluit………..…………7

§ 6 Hardheidsclausule .………………………………………………………………………8

 

Deel C

Hoofdstuk 3 Nadere regels en voorwaarden deel A en B………………… 8

§ 1 Nadere regels ………………………………………………………………………….... 8

§ 2 Voorwaarden SVn ………………………………………………………………………. 8

 

Hoofdstuk 4 Slot- en overgangsbepalingen ………………………………………8

 

 

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Hoofdstuk 1 Startersleningen Zoeterwoude algemeen

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deel A van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvangsdraagkrachttoets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarin ten behoeve van de toewijzing door de gemeente de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • b.

  Aanvrager: de persoon, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deel A van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude;

 • d.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening;

 • e.

  Gemeenterekening Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  Sociale huurprijsgrens: De grens zoals bedoeld in artikel 13, lid 1, onder a, van de Wet op de huurtoeslag;

 • h.

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde combinatielening;

 • i.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • j.

  Toewijzing: de beschikking van de gemeente waarin de gemeente op basis van de door SVn opgemaakte aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een Starterslening.

Paragraaf 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  Voor deel A van deze verordening heeft de gemeente Zoeterwoude een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de aankoop van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

   

   

Artikel 3  

 

 

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deel A van deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20 % bedraagt van de koopprijs, inclusief verbeterkosten met een maximum van € 30.000,-.

 • 3.

  Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG.

 • 4.

  Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

   

Artikel 4  

 

 • 1.

  De gemeente Zoeterwoude stelt een budget beschikbaar voor het verlenen van Startersleningen.

 • 2.

  Startersleningen worden uitsluitend toegekend voor zover het vast te stellen budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.4

Paragraaf 3 Toepassingsbereik

Artikel 5
 • 1.
  • 1.

   Deel A van deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van personen vanaf 18 tot en met 35 jaar die:

    

  • I.

   In Zoeterwoude verblijfsgerechtigd en woonachtig zijn en staan ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van Zoeterwoude;

    

  • II.

   In Zoeterwoude woonachtig zijn geweest, maar die vanwege hun studie elders woonachtig zijn en binnen 2 jaar na beëindiging van deze studie terug willen komen. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde bindingseis voor één van beide aanvragers.

    

   In beide gevallen geldt dat diegenen geen woning in bezit hebben of niet eerder een woning in bezit hebben gehad in de breedste zin van woord, dan wel een zelfstandige huurwoning te bewonen met een huur boven de sociale huurprijsgrens en;

    

  • b.

   Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Zoeterwoude met een maximale koopprijs van € 200.000,-, inclusief verbeterkosten. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt wel rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

    

  • c.

   Voor de aankoop van een nieuwbouwwoning in de gemeente Zoeterwoude met een maximale koop-/aanneemsom van € 200.000,--, inclusief meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt wel rekening gehouden met eventueel meerwerk. de aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3.

  Deel A van deze verordening is niet van toepassing als aanvrager voldoet aan de omschrijving als bedoeld in artikel 14, lid 2 van deze verordening. Op deze aanvragen is deel B van deze verordening van toepassing.

Paragraaf 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 6
 • 1.

  Aanvragers die op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de in artikel 19 bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening);

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Paragraaf 5 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzingsbesluit

Artikel 7
 • 1.

  Het college wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2.

  Het college trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

 • c. de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt

  ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking vordert het college de openstaande schuld (incl. Combinatielening) en de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug.

 • 4.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Paragraaf 6 Hardheidsclausule

Artikel 8

Het college kan artikel 6, lid 1 en 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

DEEL B

Hoofdstuk 2 Starterslening Zoeterwoude afkoopmethodiek

(tbv nieuwbouwwoningen van Vorm Ontwikkeling bv te Papendrecht in het project Verde Vista Meerburg in Zoeterwoude

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 9

In deel B van deze verordening gelden de volgende begripsbepalingen:

 

 • a.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deel B van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins.

 • b.

  Afkoopmethodiek: de methodiek waarbij Startersleningen door de SVn worden gefinancierd en waarbij kosten en risico worden afgekocht;

 • c.

  Afkoopsom: het bedrag waarmee de kosten en het risico van een Starterslening op grond van de afkoopmethodiek worden afgekocht;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude;

 • e.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening;

 • f.

  Gemeenterekening Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst en aanvullende deelnemingsovereenkomst met SVn, de afkoopsom voor een toegekende Starterslening betaalt;

 • g.

  Het Project: Woningbouwproject Verde Vista Meerburg te Zoeterwoude;

 • h.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • i.

  Starterslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • j.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • k.

  Toewijzing: de beschikking van de Gemeente waarin de Gemeente op basis van de door SVn opgemaakte Aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een Aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een Starterslening;

 • l.

  Vorm Ontwikkeling bv: Vorm Ontwikkeling bv, Veerweg 165, 3351 HC Papendrecht;

Paragraaf 2 Algemene bepalingen

Artikel 10
 • 1.

  Voor deel B van deze verordening heeft de gemeente Zoeterwoude een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvragers die aan de voorwaarden voldoen Startersleningen kunnen worden toegekend uitsluitend voor de aankoop van in artikel 14 bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 11
 • 1.

  Op deze regeling is het bepaalde in de gesloten overeenkomst tussen de gemeente Zoeterwoude en Vorm Ontwikkeling B.V. en diens rechtsopvolgers van toepassing.

Artikel 12
 • 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deel B van deze verordening, een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de koop-/aanneemsom inclusief meerwerk.

 • 3.

  Deel B van deze verordening is alleen van toepassing als aanvrager voldoet aan de omschrijving als bedoeld in artikel 15 van deze verordening. Op alle andere aanvragen om een Starterslening is deel A van toepassing.

 • 4.

  Bij het besluit op grond van het eerste en tweede lid kan rekening worden gehouden met de financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 5.

  Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 13
 • 1.

  Er kunnen slechts leningen worden toegewezen indien de afkoopsom en de gemeentelijke kosten van de Startersleningen via de Afkoopregeling vooraf in overeenstemming met de hiervoor in artikel 12, lid 2 genoemde overeenkomst aan de gemeente Zoeterwoude zijn vergoed.

 • 2.

  Er kunnen slechts leningen worden toegewezen indien de rekening-courant van de Gemeenterekening Starterslening toereikend is voor het betalen van de afkoopsom.

 • 3.

  De volgorde van ontvangst van het aanvraagformulier is bepalend. Indien er meer aanvragen worden ontvangen dan er Startersleningen kunnen worden verstrekt en de aanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen dan zal door middel van loting door een notaris worden bepaald welke aanvraag voor de lening in aanmerking komt.

Paragraaf 3 Toepassingsbereik

Artikel 14

Deel B van deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen Startersleningen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten, of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander te worden behandeld, of te beschikken over een geldige verblijfstitel;

 • 2.

  De aanvrager is een persoon die een woning van Vorm Ontwikkeling bv in het Project koopt of die een woning elders in Zoeterwoude koopt van een persoon die in het Project een woning van Vorm Ontwikkeling bv koopt of die een woning elders in Zoeterwoude koopt van een persoon die een woning koopt van een persoon die in het Project een woning koopt (een zogeheten ‘huizenrijtje’) van Vorm Ontwikkeling bv, waarbij de woningen voor permanente bewoning zijn bestemd;

 • 3.

  De aanvrager is op het moment van aanvraag minimaal 18 jaar oud;

 • 4.

  De aanvrager heeft geen koopwoning in eigendom (gehad) en gaat de aan te kopen woning als hoofdbewoner zelf bewonen;

 • 5.

  De Starterslening heeft tot doel het mogelijk maken van de aankoop van koopwoningen in Zoeterwoude waarvan het maximale aankoopbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-volgend is;

 • 6.

  De Starterslening wordt, evenals de eerste hypotheek, alleen onder Nationale Hypotheek Garantie verleend en bedraagt maximaal 20% van de koop-/aanneemsom inclusief meerwerk.

Paragraaf 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 15
 • 1.

  Aanvrager(s) die, op grond van artikel 14 en gelet op artikel 9, lid f, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij het college om een aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de in artikel 19 bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Paragraaf 5 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzingsbesluit

Artikel 16
 • 1.

  Het college wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2.

  Het college trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • c.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking vordert het college de openstaande schuld (incl. Combinatielening) en de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug.

 • 4.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Paragraaf 6 Hardheidsclausule

Artikel 17

In gevallen waarin de toepassing van deel B van deze verordening naar het oordeel van het college tot een bijzondere hardheid leidt, kan het college ten gunste van de aanvrager besluiten af te wijken van deel B van deze verordening.

 

DEEL C

Hoofdstuk 3 Nadere regels en voorwaarden deel A en B

Paragraaf 1 Nadere regels

Artikel 18

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Paragraaf 2 Voorwaarden SVn

Artikel 19

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Voorwaarden en toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Hoofdstuk 4 Slot- en overgangsbepalingen deel A en B

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013, vastgesteld bij besluit van de raad van 20 december 2012, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de raad 28 mei 2014, te wijzigen op het in lid 1 genoemde tijdstip.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017”.

 

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31-08-2017.

 

de griffier,

G.J. Buijs

 

 

de voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen