Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Mandaatregeling en Mandaatregister Zoeterwoude 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling en Mandaatregister Zoeterwoude 2018
CiteertitelMandaatregeling en Mandaatregister Zoeterwoude 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 168 Gemeentewet
 2. artikel 171 Gemeentewet
 3. Burgerlijk Wetboek
 4. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 21 Organisatieregeling Gemeente Zoeterwoude 2018
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201812-06-2019bijlage

02-10-2018

Gemeenteblad 2018, 217831

Z18-018844
01-05-201801-01-201816-10-2018nieuwe regeling

27-03-2018

Gemeenteblad 2018, 1603

Z17-016939

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling en Mandaatregister Zoeterwoude 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude, de burgemeester van de gemeente Zoeterwoude en de gemeentesecretaris van de gemeente Zoeterwoude, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op de wettelijke voorschriften in het bijzonder het bepaalde in artikel 168 en 171 van de Gemeentewet,Gelet op artikel 21 van de Organisatieregeling Gemeente Zoeterwoude 2018,

Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

 

Overwegende,

dat het voor het efficiënt functioneren van de gemeente Zoeterwoude wenselijk is een mandaatregeling en een mandaatregister vast te stellen;

dat bevoegdheden kunnen worden overgedragen;

 

dat in dit besluit publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden aan functionarissen in de organisatie worden toegekend om hen in staat te stellen deze taken rechtmatig uit te voeren;

 

Dat de organisatiestructuur de functionarissen aanduidt als manager en medewerker;

 

B e s l u i t e n vast te stellen de

 

Mandaatregeling Zoeterwoude 2018 en het mandaatregister Zoeterwoude 2018

 

Artikel 1 Definities

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude;

 • b.

  de burgemeester: de burgemeester van Zoeterwoude als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • c.

  de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van de gemeente Zoeterwoude;

 • d.

  manager: manager van een domein van de gemeente Zoeterwoude;

 • e.

  medewerker: medewerker van een domein;

 • f.

  de gemeente: de gemeente Zoeterwoude als publiekrechtelijk lichaam en als privaatrechtelijk rechtspersoon;

 • g.

  de raad: de gemeenteraad van Zoeterwoude;

 • h.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college, de burgemeester en gemeentesecretaris besluiten te nemen;

 • i.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • j.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • k.

  mandaatregister: de bijlage bij de Mandaatregeling Zoeterwoude 2018, waarin is beschreven welke bevoegdheden aan functionarissen zijn ( onder- )gemandateerd, overgedragen en toegekend.

Artikel 2 Toepassingsbereik Algemeen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze Mandaatregeling en de bijlage Mandaatregister wordt met mandaat , de verlening van volmacht en machtiging, gelijkgesteld.

 • 2.

  Het mandaat omvat tevens alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 3.

  Tenzij sprake is van besluiten met een routinematig karakter geldt het mandaat niet ten aanzien van stukken gericht aan de Kroon, een minister, een staatssecretaris, een commissaris van de Koning en een college van Gedeputeerde Staten.

Artikel 3 Mandaatverlening

 • 1.

  Het college, de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur verlenen (onder)mandaat aan de functionaris, zijnde de managers en medewerkers, zoals bedoeld in de bijlage Mandaatregister 1 .

 • 2.

  Het verlenen van mandaat of ondermandaat aan functionarissen die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, blijft voorbehouden aan het bevoegde bestuursorgaan.

 • 3.

  De mandaatverlening wordt vastgelegd in het Mandaatregister. De gemeentesecretaris wijst een functionaris aan voor het beheer van het mandaatregister.

Artikel 4 Bevoegdheden van de mandataris

 • 1.

  Degene die mandaat verleent, kan het (onder)mandaat geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, intrekken. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  Indien er sprake is van voorwaarden, staat dit aangegeven in het Mandaatregister.

 • 3.

  Er kunnen in aanvulling of afwijking van deze mandaatregeling, nadere voorwaarden worden verbonden aan het verlenen van mandaat of ondermandaat.

Artikel 5 Verplichtingen van de gemandateerde

 • 1.

  Functionarissen maken van het hun verleende mandaat slechts gebruik bij aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein, of de hoofdtaken van het domein of team waarvoor zij werkzaam zijn.

 • 2.

  Mandaten worden verleend onder de voorwaarde dat de gemandateerde het bestuursorgaan dat mandaat heeft verleend op een zorgvuldige wijze informeert over het gebruik van de gemandateerde bevoegdheden.

Als een gemandateerde, als bepaald in het eerste en het tweede lid, zijn bevoegdheid niet nakomt doet dit niet af aan de rechtsgeldigheid van de op grond van een in mandaat genomen beslissing, voor zover deze beslissing redelijkerwijs past binnen de mandaatverlening.

Artikel 6 Grenzen van het mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijke regelingen, aanwijzingen, richtlijnen en dergelijke van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

 • 2.

  Indien aan een krachtens mandaat te nemen besluit financiële consequenties zijn verbonden, moeten deze blijven binnen de desbetreffende begrotingspost of een in het Mandaatregister genoemde begrenzing.

Artikel 7 Vooroverleg en afstemming

 • 1.

  Indien daartoe aanleiding bestaat, legt de gemandateerde een te nemen besluit voor aan de manager.

 • 2.

  Indien nodig of raadzaam, wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de portefeuillehouder binnen het bevoegde bestuursorgaan.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid en tweede lid geldt indien:

  • a.

   het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van gevoerd beleid;

  • b.

   er raakvlakken zijn met in opdracht of projectmatig voorbereide en uitgevoerde taken;

  • c.

   indien er rekening mee moet worden gehouden dat de portefeuillehouder en/of het bevoegde bestuursorgaan op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • d.

   uit een te nemen besluit niet te voorziene financiële of andere bestuurlijk-juridische consequenties kunnen voortvloeien.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1.

  1.Ingeval de in dit besluit bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Met vriendelijke groet, /Hoogachtend,

  namens burgemeester en wethouders,

  (max. 2 regels spatie )

  Voornaam Achternaam,

  functie + evt teamnaam/ Domein

 • 2.

  .Ingeval de in dit besluit bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Met vriendelijke groet, /Hoogachtend,

  namens de burgemeester,

  (max 2 regels spatie)

  Voornaam Achternaam,

  Functie + evt. teamnaam/ Domein

   

 • 3.

  Als de in dit besluit bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Met vriendelijke groet, /Hoogachtend,

  Namens de secretaris,

  (max 2 regels spatie)

  Voornaam Achternaam,

  Functie + evt. teamnaam/ Domein

   

 • 4.

  Indien een besluit digitaal wordt ondertekend vindt ondertekening plaats op de wijze waarop de desbetreffende applicatie in de ondertekening voorziet.

 • 5.

  Indien een applicatie niet in een digitale ondertekening voorziet kunnen de functieaanduiding van de ondertekenaar, diens handtekening of diens naam worden vervangen door de mededeling ‘Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Artikel 7 Mandaat Servicepunt 71

In afwijking van hetgeen gesteld is in dit besluit gelden voor de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt 71 de bepalingen zoals neergelegd in het Mandaatbesluit Servicepunt 71/ de gemeente Zoeterwoude.

Artikel 8 Slotbepalingen en citeertitel

 • 1.

  Onder intrekking van het Mandaatbesluit 2017 en het Mandaatregister 2017 treden de Mandaatregeling en het bijbehorende Mandaatregister 2018 met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling en Mandaatregister Zoeterwoude 2018.

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018

Burgemeester en Wethouders van Zoeterwoude,

De secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

De burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018

De burgemeester van Zoeterwoude,

E.G.E.M. Bloemen

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018

De gemeentesecretaris/algemeen directeur,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

Bijlage  

 

 

Mandaatregister gemeente Zoeterwoude 2018

 

 

 

 

 

 

 

REGISTER A: BEVOEGDHEDEN VERLEEND DOOR HET COLLEGE (B&W) EN DE BURGEMEESTER (Bgm) - IEDER VOOR ZOVER DAARTOE BEVOEGD - AAN DE GEMEENTESECRETARIS DAN WEL EEN EXTERNE ORGANISATIE

 

 

REGISTER B: ALGEMENE EN SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN VERLEEND DOOR DE GEMEENTESECRETARIS, EEN HEFFINGSAMBTENAAR OF EEN DIRECTEUR VAN EEN EXTERNE ORGANISATIE

 

 

Z17-016939

Nr. 

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan

1ste functionaris

2de functionaris

3de functionaris

Specifieke bepaling

1.

Algemene bevoegdheden

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Het sturen van bewijzen van ontvangst (ook van aanvragen om omgevingsvergunning, bezwaarschriften ex 6:14 Awb en klachten als bedoeld in artikel 9:1 Awb)

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

1.2

 

Het verschaffen van feitelijke informatie, inlichtingen en gegevens

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Voor zover het onderwerp van de inlichtingen en de gegevens niet vertrouwelijk zijn

1.3

 

Het versturen van uitnodigingen voor besprekingen

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

1.4

 

Het voeren van correspondentie en het gelegenheid bieden een zienswijze in te dienen (al dan niet op grond van de Awb), voor zover dit betrekking heeft op in mandaat te nemen of genomen besluiten

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

1.5

 

Het publiceren, bekendmaken, mededelen en kennisgeven van besluiten (al dan niet op grond van de Awb)

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

1.6

 

Het ter inzage leggen van stukken, waaronder besluiten

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

1.7

 

Het waarmerken van afschriften

 

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

 

 

2.1

Artikel 2:3 en 6:15

Het doorzenden en terugsturen van geschriften, het doorzenden van bezwaarschriften en dit meedelen aan de aanvrager of afzender 

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.2

Artikel 3:6

Het stellen van een termijn waarbinnen advies wordt verwacht

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Voor zover de beslissing op de aanvraag voor het advies wordt uitgebracht, krachtens mandaat mag worden genomen

2.3

Artikel 3:13 

Het toezenden aan belanghebbenden van het ontwerpbesluit bij uitgebreide openbare voorbereidingsprocedures

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.4

Artikel 3:15, derde en vierde lid

Het gelegenheid bieden aan de aanvrager om te reageren op naar voren gebrachte zienswijzen en het gelegenheid bieden aan degene tot wie een te wijzigen of in te trekken besluit is gericht om te reageren op naar voren gebrachte zienswijzen

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.5

Artikel 4:5, eerste lid

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag; het in de gelegenheid stellen van de aanvrager om de aanvraag binnen de gestelde termijn aan te vullen

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.7

Artikel 4:5

Het besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen.

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Het ondermandaat voor medewerkers geldt alleen indien sprake is van een incomplete aanvraag.

2.8

Artikel 4:7

Het horen van een aanvrager

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.9

Artikel 4:8

Het horen van andere belanghebbenden

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.10

Artikel 4:14

Het doen van een kennsigeving bij termijnoverschrijding

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.11

Artikel 4:15

Het opschorten van de beslistermijn 

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

2.12

Artikel 4:18

Het opstellen van een dwangsombeschikking

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

De dwangsombeschikking wordt opgesteld door Juridische Zaken van Servicepunt71

2.13

Artikel 7:1a

Het beslissen omtrent een verzoek om instemming met rechtstreeks beroep 

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Na overleg portefeuillehouder en Juridische Zaken van Servicepunt71

3.

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

 

 

 

3.1

Wob

Het beslissen op aanvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Bij afwijzing bespreken met college.

4.

Wetboek van strafvordering

 

 

 

 

 

 

4.1

Artikel 161

Het doen van aangifte

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

5.

Burgerlijk wetboek

 

 

 

 

 

 

5.1

Artikel 6:162 e.v.

Het aansprakelijk stellen van derden in verband met beschadiging van gemeente eigendommen

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

6.

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

 

 

 

 

 

 

6.1

 

Het in ontvangst nemen van een exploot van dagvaarding

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

7.

Gerechtsdeurwaarderswet

 

 

 

 

 

 

7.1

 

Het in ontvangst nemen van een aanzegging tot ontruiming van onroerend goed, woonwagen of woonschip

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

8.

Kwijtschelding

 

 

 

 

 

 

8.1

 

Het verlenen van kwijtschelding van een vordering of van een schuld

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Het mandaat geldt vanaf een bedrag van € 5.000,- tot een bedrag van € 25.000,-. Het ondermandaat geldt tot een bedrag van € 5.000,-

9.

Offertes

 

 

 

 

 

 

9.1

 

Het aanvragen van offertes inzake werken, leveringen en diensten

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Bij ondermandaat met toepassing van het 4-ogen-principe door een collega of het afdelingshoofd mee te laten lezen en paraferen. 

10.

Contracten/overeenkomsten

 

 

 

 

 

 

10.1

Artikel 160, lid 1 onder e Gemeentewet

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Het (onder)mandaat geldt tot een bedrag van € 50.000,- per jaar.

10.1A

Artikel 160 , lid 1, onder e, Gemeentewet

Besluiten omtrent al dan niet verkopen en verhuren van onroerende zaken en gemeentelijke vastgoedobjecten.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Na instemming portefeuillehouder grondzaken. Het (onder)mandaat geldt tot een bedrag van € 50.000,- per transactie, binnen de prijs en de overige voorwaarden als neergelegd in bijlage 6 en 7 van de Nota grondbeleid 2017 en waar van toepassing binnen het beleid van het Groenstructuurplan.

Gemeentesecretaris

10.2

Artikel 171 Gemeentewet

Het ondertekenen van overeenkomsten 

Bgm

 

Managers

 

Het (onder)mandaat geldt tot een bedrag van € 50.000,-.

10.2A

Artikel 171, lid 2, Gemeentewet

De vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

De manager is uitsluitend gerechtigd van dit mandaat gebruik te maken indien en voor zover deze een (sub)mandaat heeft gekregen te besluiten de betrffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten op grond van 10.1A.

10.3

Artikel 160, lid 1 onder e Gemeentewet

Het opzeggen van overeenkomsten 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Het (onder)mandaat geldt tot een bedrag van € 50.000,- per jaar.

10.4

 

Het opdragen van werken

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Binnen het daartoe vastgestelde beleid (inclusief inkoop- en aanbestedingsbeleid) de beschikbaar zijnde, goedgekeurde budgetten en tot een max van € 250.000 per werk. 

10.5

 

Het opdragen van werken na aanbesteding van een bestek door middel van het tekenen van de opdrachtbrief.

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Conform het geldende aanbestedingsbeleid, binnen de beschikbaar zijnde, goedgekeurde budgetten en na samenwerking met Servicepunt 71.

11. 

Geldleningen & Beleggen

 

 

 

 

 

 

11.1

 

Het opnemen van kasgeld- en daggeldleningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

overgedragen aan SP71 (bijlage Z12-1886-1157)

12. 

Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

 

 

12.1

APV

Vergunningen en ontheffingen ingevolge de APV voor zover niet nader vermeld in dit besluit. 

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit. 

12.2

APV

Verlenen en weigeren van APV-vergunningen, uitgezonderd het gehele hoofdstuk 3 van de APV.

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Indien van toepassing, met positief advies van politie, brandweer en team Buitenruimte. Het ondermandaat van de medewerker geldt uitsluitend voor het verlenen van de vergunning.

12.3

APV 

Verlenen en weigeren van APV-ontheffingen, uitgezonderd het gehele hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, en hoofdstuk 5, afdeling 1 van de APV.

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Indien van toepassing, met positief advies van politie, brandweer en team Buitenruimte. 

12.4

 

In de minne afdoening van bezwaarschriften indien duidelijk is, dat de gemeente van een onjuistheid is uitgegaan en/of i.v.m. administratieve fouten en verhuizingen. 

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13

 CAR/UWO

 

 

 

 

 

 

13.1

CAR-UWO hoofdstuk 2 

Het aanstellen van personeel

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.2

Artikel 1:2a, 1:2b en 12c

Het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen en het toekennen van bijbehorende onkosten-vergoedingen en besluiten inzake afwijkende beloning op grond van aanstellingen ogv een banenafspraak

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.3

Artikel 2:1B 

Het opleggen van de verplichting om in het dienstbelang een andere betrekking te aanvaarden of andere werkzaamheden te verrichten

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.4

Artikel 2:1B, lid2, onder c 

Het aanwijzen voor beschikbaarheidsdiensten

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.5

Artikel 2:7 en 2:7a

Het aanpassen van de formele arbeidsduur van een ambtenaar of het aanpassen van de werkplaats

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.6

Artikel 3:1

Vaststellen functies en functiewaarderingssysteem

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.7

Artikel 3:4 t/m 3:7 

Het toekennen van een periodieke verhoging, inclusief het toekennen van een extra periodieke verhoging, alsmede de inpassing in een hogere schaal, het toekennen van een extra uitloop op de functionele salarisschaal en het toepassen van een verlaging van de salarisschaal

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.8

Artikel 3:8 t/m 3:17 

Toelagen als bedoeld in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 CAR

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.9

Artikel 3:17 

Het toekennen van een vergoeding BHV

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.10

Artikel 3:18

 Het toekennen van overwerkvergoedingen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.11

Artikel 3:19 

 Het toekennen van een ambtsjubileumgratificatie 

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

Zie ook procedure jubilea, eervol ontslag, huwelijk en geboorte

13.12

Artikel 3:20

Het toekennen van een beloning vanwege uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

(Onder)mandaat geldt slechts voor individuele gevallen Alle gratificaties (bedrag en argumentatie) worden in het MT besproken.

13.13

Artikel 4:2, 4:4, 4:5, 4:6 

Het vaststellen van werktijden en indelen van roosters ten aanzien van individuele medewerkers

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

(Onder)mandaat geldt slechts voor individuele gevallen

13.14

Artikel 4a1 en 4a:2

Het beslissen op een verzoek om geld uit te wisselen tegen vakantie-uren of vakantie-uren tegen geld

 

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.15

Artikel 4a:3

Het beslissen op een verzoek om inhouding op beloning, eindejaarsuitkering, vakantietoelage of urenvergoeding voor een door burgemeester en wethouders vastgestelde bestedingsmogelijkheid

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.16

Artikel 6:1:1, 6:2 en 6:2:2

Het al dan niet verlenen van vakantie

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.17

Artikel 6:2:3 t/m 6:2:7

Het verlenen of niet verlenen van vakantie tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.18

Artikel 6:4 t/m 6:4:5

Het al dan niet verlenen van kort- of langdurend zorgverlof, vakbondsverlof en andere vormen van buitengewoon verlof

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.19

Artikel 6:5 t/m 6:5:7, 6:5a en 6:5a:1

Besluiten inzake (betaald) ouderschapsverlof

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.20

Artikel 6:7 t/m 6:12

Besluiten inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof, onbetaald verlof, adoptie- en pleegverlof, aanspraken tijdens verlof en samenloop met ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.21

Artikel 7:2:4 en 7:2:5

Opdracht geven aan de arbo-dienst om een ambtenaar aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.22

Artikel 7:2:6

Op advies van de arbo-dienst een ambtenaar buiten dienst stellen of andere werkzaamheden opdragen.

B&W 

Gemeentesecretaris

 

 

Mandaat geldt t.a.v. alle medewerkers in dienst van de gemeente 

13.23

Artikel 7:2:7

Verzoek van college aan UWV om een ambtenaar in aanmerking te laten komen voor maatregelen of voorzieningen in het belang van het herstel van zijn gezondheid, het behoud, herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.24

Artikel 7:3

Het al dan niet korten op beloning i.v.m. ziekte

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.25

Artikel 7:9

Het treffen van maatregelen of het stellen van voorschriften zodat de ambtenaar die agv ziekte of gebrek verhinderd is arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere arbeid te verrichten

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.26

Artikel 7:16

Het opdragen van passende en gangbare arbeid (als bedoeld in Artikel 7:11, leden 2 en 3) 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.27

Artikel 7:17

Het verlenen van toestemming aan een ambtenaar voor het al dan niet terugkeren in zijn betrekking na ziekte

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.28

Artikel 8:1, 8:1:1 en 8:2

Het verlenen van ontslag op verzoek of wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.29

Artikel 8:2a

Het in afwijking van Artikel 8:2, lid 1 beslissen omtrent een ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.30

Artikel 8:4, 8:5 en 8:5a

Het verlenen van ontslag wegens gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.31

Artikel 8:12 en 8:12:1

(tussentijds) ontslag uit tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.32

Artikel 8:16:2

Toekennen van een overlijdensuitkering

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.33

Artikel 8:17

Het verlenen van gedeeltelijk ontslag

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.34

Artikel 10d:paragraaf 5

Begeleiding in het kader van werk naar werk-trajecten en het opstellen van daartoe strekkende van werk naar werk-contracten.

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.35

Artikel 15:1:b

Het geven van toestemming om gemeentelijke goederen en diensten persoonlijk te gebruiken

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Met inachtneming van notitie integriteit

13.36

Artikel 15:1e

Het verbieden of onder voorwaarden toelaten van het verrichten van nevenwerkzaamheden

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.37

Artikel 15:1:10

Het opleggen van de verplichting om in het dienstbelang een andere betrekking te aanvaarden of andere werkzaamheden te verrichten

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.38

Artikel 15:1:12

Het opleggen van de verplichting tot schadevergoeding, het vaststellen van het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding op de belonning

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.39

Artikel 15:1:13

Het ontheffen van de verplichting t.a.v. rekenplichtige ambtenaren tot het aanzuiveren van een tekort

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.40

Artikel 15:1:15

Het beoordelen van de ambtenaar

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.41

Artikel 15:1:16

Het opleggen van het dragen van uniform of dienstkleding Het opleggen van kledingvoorschriften

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.42

Artikel 15:1:22

Het verstrekken van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de ambtenaar

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.43

Artikel 15:1:23

Het vergoeden van schade aan de aan een ambtenaar toebehorende kleding en uitrusting

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.44

Artikel 15:1:24

Het verlenen van toestemming voor het gebruik van motorrijtuigen

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.45

Artikel 15:1:25

Het verlenen van schadevergoeding ten aanzien van niet elders geregelde schadeloosstelling en vergoeding van kosten

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.46

Artikel 15:1:26

Het opleggen van een verplichting tot het volgen van een opleiding. Het verstrekken van faciliteiten en het stellen van voorwaarden t.a.v. het volgen van een opleiding

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.47

Artikel 15:1:27

Het verlenen van verlof t.b.v. het volgen van onderwijs aan ambtenaren < 18 jaar

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.48

Artikel 16:1:2

Het geven van een schriftelijke berisping

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

Mandaat geldt t.a.v. alle medewerkers

13.49

Artikel 17:2

Het aanwijzen van een deskundige op het gebied van loopbaanadvies of coaching

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.50

Artikel 17:4

 Opstellen van en uitvoering geven aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.51

Artikel 17:5

Het aanwijzen van een deskundige op het gebied van loopbaanadvies of coaching

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.52

Artikel 18:1:2, 18:1:3, 18:1:4 en 18:1:5

Het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming in de verhuiskosten

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

13.53

Artikel 18:1:6 t/m 18:1:8

Het toekennen van een tegemoetkoming woon- en werkverkeer

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

13.54

Artikel 18:1:9 en 18:1:10

Het toekennen van een tegemoetkoming van reis- en pensionkosten

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

i.o.m. budgethouder

13.55

Artikel 18:1:12

Het verlenen van een voorschot van de in hoofdstuk 18 CAR/UWO genoemde tegemoetkomingen

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

Klachtenregeling ongewenst gedrag

 

 

 

 

 

 

 

13.56

Artikel 13 Afdoening van een klacht wegens ongewenst gedrag.

Afdoening van een klacht wegens ongewenst gedrag.

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

14. Facilitaire zaken

 

 

 

 

 

 

 

14.1

 

Aankoop meubilair, kantoorbenodigdheden, boekwerken, benodigdheden voor de kantine, schoonmaakartikelen .

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Binnen budget (begrotingsposten). 

14.2

 

Aangaan/wijzigen/opzeggen onderhoudscontracten diverse kantoormachines. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Binnen budget (begrotingspost). 

14.3

 

Aangaan en opzeggen abonnementen diverse (vak)tijdschriften. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Binnen budget (begrotingspost) 

14.4

 

Vernietiging archiefbescheiden. 

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

14.5

 

Verzoek om een abonnement op de raadsstukken.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

14.9

 

Aankoop computersupplies. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

binnen budget (begrotingspost). 

12.5

 

Afsluiten/opzeggen verzekeringen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

overgedragen aan SP71 (bijlage Z12-1886-1157)

15. 

Bijzondere wetten

 

 

 

 

 

 

15.1

Artikel 30b Wet op de kansspelen; Artikel 2.3.3.2 APV

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor het aanwezig hebben van speelautomaten. 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

In de APV is bepaald hoeveel automaten zijn toegestaan voor een hoog- en laagdrempelige inrichting. Het ondermandaat van de medewerker geldt uitsluitend voor het verlenen van de vergunning.

15.2

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor het houden van een kansspel.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Het ondermandaat van de medewerker geldt uitsluitend voor het verlenen van de vergunning.

15.3

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Verlenen of weigeren van ontheffingen om op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Het ondermandaat van de medewerker geldt uitsluitend voor het verlenen van de ontheffing.

15.4

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Verlenen of weigeren van ontheffingen om op Zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Het ondermandaat van de medewerker geldt uitsluitend voor het verlenen van de ontheffing.

15.5

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Verlenen of weigeren van een vergunning vaste standplaats op weekmarkt. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Binnen door het college vastgestelde brancheverdeling. Het ondermandaat van de medewerker geldt uitsluitend voor het verlenen van de vergunning.

15.6

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Aanstellen en intrekken aanstellingen van plaatselijk opererende verkeersregelaars 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

16. 

Artikel 3 Wet op de kansspelen

 

 

 

 

 

 

16.1

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van een vergunning 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Alleen bij inrichtingen met de bestemming horeca waarvoor reeds een DHW-vergunning is afgegeven en conform het door burgemeester en wethouders vastgestelde beleid over de paracommerciële voorwaarden zoals bedoeld in artikel 4 van de DHW. Het ondermandaat van de medewerker geldt uitsluitend voor het verlenen van de vergunning.

16.2

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Het beslissen op een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

16.3

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Het behandelen van een melding

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

16.4

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Het behandelen van een aanvraag tot het wijzigen van een aanhangsel

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

16.5

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Het beslissen op een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het verbod op het verstrekken van zwak alcoholische drank bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Het ondermandaat van de medewerker geldt uitsluitend voor het verlenen van de ontheffing.

17. 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag)

 

 

 

 

 

 

17.1

Wet bag

Het aanwijzen van de ambtelijke (plaatsvervangende) (gegevens)beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

17.2

 

Het houden en het ambtelijk (plaatsvervangend) beheren van de basisadministraties (registers) adressen en gebouwen

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.3

 

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.4

Artikel 2, lid 2 Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Het vaststellen, wijzigen en verwijderen van de grens en de naam van de woonplaats, het indelen in wijken en buurten en het aanduideln met namen, zonodig met letters en nummers.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid gedelegeerd aan B&W

17.5

Artikel 2, lid 2 Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Het vaststellen, wijzigen en verwijderen van een nummeraanduiding voor een ligplaats, standplaats en verblijfsobject

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid gedelegeerd aan B&W

17.6

Artikel 8 Wet bag

Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.7

Artikel 9 Wet bag

Het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.8

Artikel 10 lid 1 onder b Wet bag

Het opmaken van proces(sen)-verbaal van constatering

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.9

Artikel 10 lid 1 en 2 Wet bag

Het inschrijven van brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.10

Artikel 11 Wet bag

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.11

Wet bag

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.12

Artikel 11 Wet bag

Het zorgdragen voor het herstellen van een fout in registratie

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.13

Wet bag

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet bag aangewezen brondocument zijn opgenomen

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.14

Artikel 14 Wet bag

Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.15

Artikelen 14A en 15 Wet bag

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.16

Artikelen 31, 37, 38, 39, 40 en 41 Wet Bag

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken, inclusief de verwerking daarvan

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

17.a 

Wet basisregistratie grootschalige topografie (bgt)

 

 

 

 

 

 

17.a.1

Artikel 6 Wet bgt

Het verzamelen van geografische gegevens

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Destbetreffende medewerker en medewerkers van Afdeling Concernstaf, Team gegevens van de gemeente Leiden

 

17.a.2

Artikel 6 Wet bgt

Het geometrisch vastleggen van geografische gegevens

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers van Afdeling Concernstaf, Team gegevens van de gemeente Leiden

 

18. 

Wet Inburgering, Regeling Vrijwillige Inburgering 2007; Verordening Wet Inburgering Zoeterwoude 2007

 

 

 

 

 

 

18.1

Wet Inburgering, Regeling Vrijwillige Inburgering 2007; Verordening Wet Inburgering Zoeterwoude 2007.

Besluitvorming en uitvoering van de Wet Inburgering, Regeling Vrijwillige Inburgering 2007, Besluit Inburgering, Verordening Wet Inburgering Zoeterwoude 2007. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

19. 

Participatiewet, Wet IOAZ, Wet IOAW, Wet IOW en Wet Werk en Zekerheid

 

 

 

 

 

 

19.1

Participatiewet, Wet IOAZ, Wet IOAW, Wet IOW en Wet Werk en Zekerheid

Besluitvorming en uitvoering van de Participatiewet, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Reïntegratieverordening, Afstemmingsverordening, Verordening individuele inkomenstoeslag, Verordening individuele studietoeslag, Verordening tegenprestatie, Minimabeleid. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Toepassing van de Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht, de Beleidsregel subsidies uitstroom, de Beleidsregel langdurigheidtoeslag en de Beleidsregel terugvordering en verhaal.

19.2

Wet maatschappelijke ondersteuning

Besluitvorming/uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Binnen de kaders die zijn gesteld in de Kadernota wmo Zoeterwoude. Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

19.3

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, participatiewet, WWZ, IOAW, IOAZ, besluit bijstandsverlening zelfstandigen. 

Inhuur maatschappelijk werk en sociale recherche voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, Participatiewet, Wet Werk en Zekerheid, IOAW, IOAZ, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

20. 

Faillissementswet

 

 

 

 

 

 

20.1

Faillissementswet

Budgetteringen/ schuldsaneringen en financiële afhandeling daarvan, als bedoeld in de Faillissementswet, inclusief de bevoegdheid van artikel 285, eerste lid, onder f, van de Faillissementswet.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Medewerker schuldhulpverlening

Betreft alle noodzakelijke en wettelijke acties m.b.t. schuldsaneringen en financiële afhandeling daarvan, inclusief het opstellen van benodigde verzoekschriften in het kader van een schuldhulpverleningstraject en het doen van betalingsopdrachten.

21. 

Invalidenparkeerkaarten

 

 

 

 

 

 

21.1

Artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Verstrekking en afwijzing van Invalidenparkeerkaarten.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Verstrekking vindt plaats op basis van extern medisch advies. Submandaat besluitvorming aan managers en uitvoering door medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld (Wmo-consulenten)

22. 

WSW

 

 

 

 

 

 

22.1

WSW

Besluitvorming en uitvoering Wsw, Besluit Wsw, verordening cliënten-participatie Wsw. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

23. Subsidies

23.1

Algemene subsidieverorde-ning Zoeterwoude; Awb

Behandeling subsidieverzoeken, verlening en vaststelling van subsidies in het kader van het subsidieprogramma. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Binnen het door de raad vastgestelde subsidieprogramma en –budget. 

23.2

Algemene subsidieverorde-ning Zoeterwoude; Awb

Verlenen voorschotten op subsidies genoemd in het subsidieprogramma. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

23.3

Algemene subsidieverorde-ning Zoeterwoude, Awb

Correspondentie betrekking hebbend op het inwinnen van nadere informatie over subsidieaanvragen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

23.4

Artikel 11, lid 2 Algemene subsidie-verordening

Verlenen van uitstel tot indienen van de jaarstukken.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

23.5

 

Ondertekening van beslissingen op verzoeken om bijdrage in het kader van de Heinekengift.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

23.6

 

Behandeling en afdoening van verzoeken om een bijdrage waarvoor het subsidiebeleid en de subsidieverordening geen ruimte biedt 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

24. Kinderopvang / Onderwijs

24.1

Artikel 4 Verordening leerlingenvervoer Zoeterwoude 2008, Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet onderwijs.

Verlenen/weigeren van reiskostenvergoeding voor scholieren/vervoer van schoolkinderen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Afwijzingen via het college.

24.2

Artikel 45, lid 1 Wet Kinderopvang

Beslissen op een aanvraag voor een beschikking voor het exploiteren van een kindercentrum of een gastouderbureau.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Afwijzingen via het college.

24.3

Artikel 46, lid 2 en 3 Wet Kinderopvang

Inschrijving van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang en kennisgeving van die inschrijving aan de houder van het kindercentrum of gastouderbureau van die inschrijving. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Afwijzingen via het college.

24.4

Artikel 47, lid 1 en 2 Wet Kinderopvang

Schriftelijke mededeling aan de houder van het kindercentrum of gastouderbureau, dat een wijziging in het register kinderopvang heeft plaatsgevonden. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Afwijzingen via het college.

25. Burgerzaken

25.1

Artikel 5, lid 2 BW

Registreren, bewaren, onderhouden, overdragen, vernietigen van onbeheerde zaken en gevonden voorwerpen, voortvloeiende uit de gemeentelijke taak.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Medewerkers team Burgerzaken/KCC 

 

25.2

Vervallen

 

 

 

 

 

 

25.3

Artikel 19 lid 1 Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

Het opvragen van gegevens en het afgeven van verklaringen omtrent het gedrag

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Medewerkers team Burgerzaken/KCC 

Het mandaat voor het afgeven van verklaringen geldt niet wanneer de betreffende persoon voorkomt in een strafregister

26. Begraven en cremeren

26.1

Beheersverordening algemene begraafplaats Zoeterwoude 2016

Uitvoering Verordening algemene begraafplaats

Raad

college van b&w

secretaris; managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

26.2

Verordening lijkbezorgings-rechten 2016

Uitvoering Verordening lijkbezorgingsrechten 2016. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

26.3

Artikel 11 Besluit op de Lijkbezorging.

Afgifte Laissez-Passer voor lijken.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

26.4

Artikel 17, lid 1 Wet op de lijkbezorging

Verloven verlenen of weigeren tot uitstel van begraving c.q. crematie en tot ontleding van lijken. 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

26.5

atikel 5:36 APV

Het verlenen van ontheffing op het verbod tot verstrooien van as

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

26.6

Artikel 29 lid 1 Wet op de lijkbezorging

Het beslissen op aanvragen om verlof tot opgraving en herbegraving

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker burgerzaken; ambtenaar van de burgerlijke stand

Altijd in overleg met de portefeuillehouder.

26.7

Artikel 68 lid 1 wet op de lijkbezorging

Het verstrekken van een verlof tot ontleding van lijken

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; Ambtenaar van de burgerlijke stand

Altijd in overleg met de portefeuillehouder.

26.8

artikel 33 Wet op de lijkbezorging

Het beheer van algemene graven 

B&W

RK Parochie HH Petrus en Paulus Leiden e.o.

 

 

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid gedelegeerd aan B&W

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Naturalisatie

 

 

 

 

 

 

 

27.1

Rijkswet op het Nederlanderschap, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatie-gelden.

In behandeling nemen en onderzoeken van optieverklaringen en verzoeken om naturalisatie.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; Medewerkers burgerzaken

 

27.2

Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatie-gelden.

Het afwijzen en bevestigen van optieverklaringen. 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; medewerkers Burgerzaken

 

27.3

Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatie-gelden.

Het uitbrengen van adviezen omtrent naturalisatieverzoeken.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; medewerkers Burgerzaken

 

28. Reisdocumenten en rijbewijzen

28.1

Artikel 26, 27, 40 Paspoortwet

Het beslissen op aanvragen tot het afgeven, wijzigen en innemen van paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten, reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen, het bijschrijven van kinderen en identiteitskaarten

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

28.2

 

Voeren van de administratie en correspondentie inzake paspoorten, identiteitskaarten/Nederlandse identiteitskaarten

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

28.3

Artikel 40 e.v. Paspoortwet.

Verstrekken en uitreiken paspoorten en identiteitskaarten. 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

28.4

Wegenverkeerswet 1994

Verstrekken en uitreiken rijbewijzen.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Medewerkers Burgerzaken; Medewerkers KCC

 

28.5

 

Besluiten tot weigeren van rijbewijzen

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

28.6

Artikel 124 Wegenverkeerswet

Voorbereidende correspondentie m.b.t. ontzegging/intrekking rijbewijzen.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

28.7

Artikel 116 lid 1 Wegenverkeerswet 1994

Het afgeven en ongeldig verklaren van rijbewijzen en rijbewijzen met een beperkte geldigheidsduur 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

28.8

Artikel 119 lid 1 Wegenverkeerswet 1994

Het in ontvangst nemen van rijbewijzen die (deels) hun geldigheid hebben verloren

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

28.9

Artikel 120 lid 1 Wegenverkeerswet 1994

Het afgeven van vervangende rijbewijzen

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29. Basisregistratie Personen en Burgerlijk Wetboek

29.1

Artikel 2.8 Wet BRP

Het afnemen van verklaringen onder ede (voe)

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

medewerker die benoemd is tot het afnemen van een voe

 

29.2

Artikel 2.2 t/m 2.26 Wet BRP

Het ambtshalve inschrijven van een adreswijziging, eerste inschrijving en opnemen van gegevens in verband met vertrek uit Nederland. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29.3

Artikel 3.4 t/m 3.9 Wet BRP

Het beslissen op verzoeken (geen) gegevens te verstrekken uit de basisregistratie personen (BRP)

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29.4

Wet BRP

Het beslissen op aanvragen tot het corrigeren, aanvullen, verwijderen dan wel het afwijken van gegevens

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken

 

29.5

Artikel 2.60 en 2.61 Wet BRP

Behandelen van bezwaren en beroepszaken

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken

 

29.6

Artikel 2.2 t/m 2.61 Wet BRP

Het verwerken van aangiftes, aanvragen tot het wijzigen, opnemen van gegevens

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29.7

Artikel 171 Gemeentewet

Het legaliseren van handtekeningen en het voor echt verklaren van stukken

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29.8

Wet op Nederlanderschap Burgerlijk Wetboek Boek 1

Advisering betreffende nationaliteitsaangelegenheden, geslachtsnaamwijzigingen en naturalisaties

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29.9

Artikel 4.3 Wet BRP

Het verrichten van periodiek onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover het de gemeentelijke voorziening betreft of het college verantwoordelijk is voor de bijhouding.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken

 

29.10

H.2 Wet BRP

Afgifte van uittreksels, verklaringen en inlichtingen uit de BRP. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29.11

Artikel 3.8, 3.9 Wet BRP

Verstrekken van inlichtingen uit de BRP. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29.12

Wjsg

In ontvangst nemen van aanvragen voor verklaringen omtrent gedrag. 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

29.13

Artikel 19k boek 1 BW

Afgifte van attestatie de vita. 

Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 

 

 

29.14

Artikel 2.55 Wet BRP

In behandeling nemen van inzageverzoek en afschrift van persoonsgegevens

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

29.15

Artikel 2.42 Wet BRP

Het aanwijzen van een rechtspersoon om als briefadresgever in de gemeente op te treden.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

30. Kieswet

30.1

Artikel K4 en L6 Kieswet

Afgifte kiezerspassen en volmachten als bedoeld in artikel K4 en L6 Kieswet. 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken;medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC Mederwerkers KCC specialisatie burgerzaken. 

 

30.2

Artikel N11 Kieswet

In ontvangst nemen van processen-verbaal, verzegelde pakken en enveloppen in relatie tot verkiezingen, als bedoeld in artikel N11 Kieswet.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken

 

30.3

Artikel N12 Kieswet

Overbrengen processen-verbaal, verzegelde pakken en enveloppen naar voorzitter stembureau als bedoeld in artikel N12 Kieswet.

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken

 

30.4

Artikel H4, lid 3 Kieswet

In ontvangst nemen verklaringen van ondersteuning van kandidatenlijsten als bedoeld in artikel H4, lid 3 Kieswet. 

Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken; medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

30.5

Hoofdstuk D Kieswet

Correspondentie betreffende het kiezersregister. Hoofdstuk D Kieswet. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

Beleidsmedewerker Burgerzaken, medewerkers Burgerzaken; medewerkers KCC

 

30.6

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

31.1

Artikel 2.3 Jeugdwet 2015

Oordeel over treffen jeugdhulp voorzieningen voor jeugdige of een ouder

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikel 5).

31.2

Artikel 2.4 

Verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming over maatregel met betrekking tot gezag over minderjarige

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikel 5).

31.3

Artikel 2.7, lid 1

Bij treffen individuele voorziening zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikel 5).

31.4

Artikel 3.1

Aanwijzing door het college van een jeugdhulpaanbieder die verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kan doen 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Verzoeken tot onderzoek (VTO) zijn onderdeel van de afspraken van Gemeenten Holland Rijnland met de Raad voor de Kinderbescherming. Zie Samenwerkingsafspraken Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland. Medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteam zijn benoemd als melders t.a.v. de Jeugdbeschermingstafel. Zie Samenwerkingsafspraken Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland (artikel 1.7).

31.5

Artikel 6.1.8

Indienen verzoek tot verkrijgen van een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige die woonplaats in de gemeente heeft in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

B&W

Gemeentesecretaris

Voorzitter Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland (JBT)

 

De Jeugdbeschermingstafel (JBT) is onderdeel van de afspraken van Gemeenten Holland Rijnland met de Raad voor de Kinderbescherming. Zie Samenwerkingsafspraken Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland. Zie tevens Samenwerkingsprotocol Gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming.

31.6

Artikel 6.1.12, lid 6

Mededeling vervallen machtiging, besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen aan de raad voor de kinderbescherming

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Zie Samenwerkingsprotocol Gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming.

31.7

Artikel 8.1.1, lid 1

Verstrekken of weigeren persoonsgebonden budget op wens van jeugdige of ouders

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikelen 5 en 9). Zie ook Verordening Jeughulp Zoeterwoude 2015 [gewijzigde versie 2018] dan wel Verordening Jeughulp Zoeterwoude 2018 (artikel 12, besluit tot verstrekken van een individuele voorziening; artikel 14 lid 1, mandatering aan vakinhoudelijk medewerker van het jeugd- en gezinsteam). Zie ook Nadere regels Jeugdhulp 2018 (hoofdstuk 3).

31.8

Artikel 8.1.4

Herzien of intrekken persoonsgebonden budget

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Zie voor intrekken pgb ook mandaten Verordening Jeugdhulp 2015 (art 18 lid 4).

32. Verordening Jeugdhulp Zoeterwoude 2015

32.1

Artikel 12

Beschikking individuele jeugdhulpvoorziening

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikel 5).

32.2

Artikel 14, lid 1

Individuele jeugdhulpvoorziening via persoonsgebonden budget (pgb)

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikel 5).

32.3

Artikel 15

Inzet van jeugdhulp na een verwijzing van de jeugdige en/of de ouders, door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikel 5).

32.4

Artikel 17

Jeugdhulp in spoedeisend geval

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

In uitzonderlijke situaties waarbij de veiligheid van de jeugdige in het geding is, kan de vakinhoudelijk medewerker van Veilig Thuis de jeugdhulp inzetten. Het Jeugd- en Gezinsteam wordt daarover onmiddellijk geïnformeerd

32.5

Artikel 18, lid 2

Een beslissing aangaande een individuele jeugdhulpvoorziening herzien dan wel intrekken

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikel 5).

32.6

Artikel 18, lid 3

Geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening of het ten onrechte genoten pgb.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikelen 5 en 9). Zie ook Verordening Jeughulp Zoeterwoude 2015 [gewijzigde versie 2018] dan wel Verordening Jeughulp Zoeterwoude 2018 (artikel 12, besluit tot verstrekken van een individuele voorziening; artikel 14 lid 1, mandatering aan vakinhoudelijk medewerker van het jeugd- en gezinsteam). Zie ook Nadere regels Jeugdhulp 2018 (hoofdstuk 3).

32.7

Artikel 18, lid 4

Intrekken van een pgb

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude. Conform Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 tussen Gemeenten en Holland Rijnland (artikelen 5 en 9). Zie ook Verordening Jeughulp Zoeterwoude 2015 [gewijzigde versie 2018] dan wel Verordening Jeughulp Zoeterwoude 2018 (artikel 12, besluit tot verstrekken van een individuele voorziening; artikel 14 lid 1, mandatering aan vakinhoudelijk medewerker van het jeugd- en gezinsteam). Zie ook Nadere regels Jeugdhulp 2018 (hoofdstuk 3).

33. Nadere regels Jeugdhulp Zoeterwoude 2018

33.1

Artikel 2,3,4,5 en 6

Voorwaarden en hoogte door het college te verstrekken pgb

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Zie Nadere regels Jeugdhulp 2018 (hoofdstuk 3).

34. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

 

 

 

 

 

 

 

34.1

Artikel 1.2.1

Nemen van besluiten ten behoeve van ondersteuning van inwoners op het gebied van zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang. Invullen uitvoerende taken

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Onder uitvoerende taken tevens behoort het aangaan van overeenkomsten met zorgaanbieders. Ondertekening raamovereenkomsten dan wel resultaatovereenkomsten met leveranciers en zorgaanbieders.

34.2

Artikel 2.3.1

Zorgdragen voor de verstrekking van een maatwerkvoorziening aan personen die daarvoor in aanmerking komen 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.3

Artikel 2.3.3

Bij spoedeisend geval, onverwijlde verstrekking van een maatwerkvoorziening 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.4

Artikel 2.3.5

Beslissen op een aanvraag om een maatwerkvoorziening 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.5

Artikel 2.3.6

Verstrekken of weigeren persoonsgebonden budget op verzoek cliënt

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.6

Artikel 2.3.7

Aanbrengen woningaanpassingen zonder toestemming van de eigenaar

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.7

Artikel 2.3.10

Beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 herzien of intrekken

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.8

Artikel 2.4.1

Verhaal van kosten bij toepassing van Artikel 2.3.10, lid 1. Geldswaarde vorderen van ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.9

Artikel 5.2.1

Verstrekken persoonsgegevens aan derden: de aanbieder, het CAK, de Sociale Verzekeringsbank, toezichthoudende ambtenaren 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.10

Artikel 5.2.9 

vaststellen burgerservicenummer van betrokkene bij het eerste contact over uitvoering van de Wmo wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.11

Artikel 5.3.2

Inzage in of afschrift van bescheiden waarover met betrekking tot betrokkene wordt beschikt, op verzoek van betrokkene verstrekken of weigeren 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.12

Artikel 5.3.3

Toestemming aan betrokkene vragen tot geven inlichtingen, over betrokkene, inzage in en afschrift van bescheiden over betrokkene aan anderen

 

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

34.13

Artikel 5.3.5

Op verzoek van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, persoonsgegevens die ogv de wet verzameld zijn, binnen drie maanden na het verzoek vernietigen 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

35. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

 

 

 

 

 

 

 

35.1

Artikel 2.6 en 2.7

Indienen aanvraag maatwerkvoorziening bij het college 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

35.2

Artikel 2.8

Beoordeling aanvraag van een maatwerkvoorziening

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

35.3

Artikel 4.1

Afgeven van de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

35.4

Artikel 4.2

Verstrekken maatwerkvoorziening via persoonsgebonden budget

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

35.5

Artikel 2.8 

Nieuwe feiten en omstandigheden, mutaties

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

35.6

Artikel 6.1 

Herziening, intrekking beschikking maatwerkvoorziening, terugvordering

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

35.7

Artikel 9.1

Toepassen hardheidsclausule door het college

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Toepassen hardheidsclausule vindt plaats in overleg met portefeuillehouder Wmo.

36. 

Ruimte algemeen

 

 

 

 

 

 

36.1

 

Het opdragen van werken.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld en de projectleiders die belast zijn met het betreffende project.

Binnen het daartoe vastgestelde beleid en de goedgekeurde budgetten en tot een maximum van € 250.000,- per werk. Medewerkers Ruimte en de projectleiders Ruimte tot € 5.000,-. De medewerker Handhaving tot € 1.000,-. In alle gevallen met toepassing van het 4-ogen-principe door een collega of de manager mee te laten lezen en paraferen.

37.

Woningwet, Wro, Bro, Bouwbesluit, Bouwverordening, Monumentenwet, Erfgoedverordening en Wabo

 

 

 

 

 

 

37.1

Vervallen

 

 

 

 

 

 

37.2

Bouwbesluit, § 1.7

Behandeling van sloopmeldingen. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

37.3

Bouwbesluit, § 1.5

Behandeling van gebruiksmeldingen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

37.4

Artikelen 1.2.1 en 1.2.1A Bro

Het aan een ieder elektronisch beschikbaar stellen van visies, plannen, besluiten en verordeningen en ontwerpen daarvan; het ervoor zorgdragen dat bij de raadpleging van een plan langs elektronische weg de status van dat plan kenbaar is; het eenieder in de gelegenheid stellen een visie, plan, besluit of verordening in te zien en het op verzoek verstrekken van een afschrift daarvan; het waarmerken van ruimtelijke visies, plannen, besluiten en verordeningen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Na instemming van het college met het desbetreffende plan.

37.5

Vervallen

 

 

 

 

 

 

37.6

Artikel 3.1.1 Bro

Het voeren van vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

37.7

Wabo hoofdstuk 2 en 3

Verlenen en weigeren van een reguliere omgevingsvergunning 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

37.8

Artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 1 en 2 Wabo en Bouwbesluit

Verlenen en weigeren van een ontheffing van het Bouwbesluit en verlenen en weigeren van een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in de artikelen 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 1 (binnenplans) en 2 (kruimelgevallen) Wabo.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Na instemming van de desbetreffende portefeuillehouder. Als de situatie past binnen de "Beleidsregels voor afwijken van het bestemmingsplan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1e en 2e", is instemming van de desbetreffende portefeuillehouder niet nodig. Met toepassing van het 4-ogen-principe door een collega of manager mee te laten lezen en paraferen.

37.9

Artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3 Wabo

Verlenen en weigeren van een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in de artikelen 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3 (v.m. projectbesluit). 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

37.10

Artikel 3.3 en 3.5 derde lid Wabo

Verlenen van een reguliere omgevingsvergunning in afwijking van de wettelijke aanhoudingsgrond. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Na paraaf manager

37.11

Hoofdstukken 2 en 3 Wabo

Verlengen van de beslistermijn met ten hoogste zes weken als bedoeld in hoofdstukken 2 en 3 van de Wabo.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen.

37.12

Artikel 2.33 Wabo

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een verleende omgevingsvergunning.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Met toepassing van het 4-ogen-principe door een collega of de manager mee te laten lezen en paraferen.Waar van toepassing: onder de voorwaarden van het besluit van het college van 25 september 2007.

37.13

Vervallen.

 

 

 

 

 

 

37.14

Artikel 2.31 Wabo

Wijzigen van een reguliere omgevingsvergunning

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

37.15

Artikel 3.4 Wabo

Aanhouden beslissing

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen.

37.16

Artikel 3.3, 3.5 en 3.6 Wabo

Mededeling omtrent aanhouding beslissing

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen.

37.17

Artikel 3.19 Wabo jo. hoofdstuk 6 Waterwet (G.2 Waterwet_

Adviseren over samenhang beslissingen op aanvraag van een omgevingsvergunning 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen. Op advies VAW’s

37.18

Artikel 6.2 Wabo

Besluiten dat een reguliere omgevingsvergunning terstond in werking treedt.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

37.19

 

Inwinnen en verstrekken van adviezen van c.q. aan andere bestuursorganen. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen.

37.20

Artikel 3.2 Wabo

Achterwege laten van de toepassing van de afdeling 3.4 en artikel 3.44 van de Awb vanwege een nationale noodsituatie 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

37.21

Wabo, artikel 2.1, lid 1, onderdeel d

Verlenen of weigeren van omgevingsvergunningen brandveilig gebruik bouwwerken 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Met toepassing van het 4-ogen-principe door collega of afdelingshoofd mee te laten lezen en paraferen.

38. Handhaving Ruimte, o.a. Wabo 

38.1

Woningwet, Wro, Bro, Bouwbesluit, Bouwverordening, Erfgoedwet, Erfgoedverorde-ning en Wabo.

Het toezenden of aanplakken van informatieve of waarschuwende brieven of aankondigingen naar aanleiding van overtredingen, en aanschrijvingen tot naleving van regelgeving.

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Tenzij toepassing van sanctiemiddelen. Met toepassing van het 4-ogen-principe door een collega of het afdelingshoofd mee te laten lezen en paraferen

38.1A

Artikel 5.13 jo 5.10 Wabo

Binnentreden van een woning

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

38.2

Artikel 5.17 van de Wabo

Het afdwingen van medewerking door middel van bestuursdwang waaronder het ter plaatse mondeling stilleggen van een werk.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

De portefeuillehouder wordt onverwijld in kennis gesteld van het eventueel stil leggen van een werk.

38.3

Artikel 5.21 e.v. Awb; Artikel 5:31d e.v. Awb 

Besluiten tot oplegging van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit. 

38.4

Artikel 5.18 Wabo

Besluiten dat de sanctiebeschikking ook gericht is tegen rechtsopvolgers van de overtredende partij

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

38.5

Artikel 5.19 Wabo

Besluiten tot geheel of gedeeltelijke intrekking in het kader van de handhavingstaak

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

38.6

 

Intrekken last onder dwangsom of last onder bestuursdwang.

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

 

Onder voorwaarde dat aan de last is voldaan.

38.7

Artikelen 5:29 en 5:30 Awb

Het meevoeren en opslaan van zaken; het zorg dragen voor de bewaring van opgeslagen zaken; het teruggeven van opgeslagen zaken aan de rechthebbende en het opschorten van die teruggave; het verkopen van meegevoerde en opgeslagen zaken; het om niet in eigendom aan een derde overdragen van meegevoerde en opgeslagen zaken; het laten vernietigen van meegevoerde en opgeslagen zaken.

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Na overleg met de manager en onder voorwaarde dat een deugdelijke registratie plaatsvindt en waar nodig proces-verbaal is opgemaakt.

39 Overig

39.1

Artikel 4:6 APV

Het beslissen op een verzoek om ontheffing voor ‘overige geluidhinder’.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

39.2

 

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter (rechts)zitting in verband met ingediende bezwaren, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de (gemeentelijke) commissie bezwaarschriften, de gerechten, de voorzieningenrechters, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep, de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

B&W/Bgm

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

39.3

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2017

Beslissen op een aanvraag om een starterslening

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

39.3A

Verordening Blijversleningen Zoeterwoude 2017

Beslissen op een aanvraag om een blijverslening

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

39.4

Artikel 2, lid 1 Kampeer-verordening

Beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren van een kampeerplaats

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

39.4A

Artikel 4:18 Apv

Het verlenen van ontheffing van het verbod, ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

39.5

 

Het doen van uitgaven en in ontvangst nemen van opbrengsten voor projecten waarvoor het college een projectbegroting heeft vastgesteld.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De projectleiders die belast zijn met het betreffende project.

Onder voorwaarde dat de uitgaven en inkomsten per kosten- en opbrengstencategorie passen in de voor dat jaar met de vastgestelde grondexploitatie of projectbegroting geraamde bedragen. Voorts dat de vastgestelde grondexploitatie of project-begroting niet ouder is dan van het vorige kalenderjaar. Tot € 5.000,- en met toepassing van het 4-ogen-principe door een collega of de manager mee te laten lezen en paraferen. 

39.6

Artikel 2, lid 1 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Zoeterwoude 2009.

Het verlenen van subsidies voor gemeentelijke monumenten.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Passend in het budget en overeenkomstig de geldende voorwaarden van de subsidieregeling. Met toepassing van het 4-ogen-principe door een collega of de manager mee te laten lezen en paraferen.

39.7

Algemene wet bestuursrecht, afdelingen 4.2.3, 4.2.5 en 4.2.6

Het verlenen, vaststellen, wijzigen en intrekken van subsidies, het verbinden van voorschriften en voorwaarden alsmede het aangaan van een overeenkomst. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Passend in het budget en overeenkomstig de geldende voorwaarden van de subsidieregeling

39.8

Artikel 6 Subsidie-verordening Stimuleringsrege-ling Zoeterwoude.

Het al dan niet verlenen, vaststellen, wijzigen en intrekken van subsidies, het verbinden van voorschriften en voorwaarden aan de verlening, het aangaan van een overeenkomst.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Tot € 5.000,- en met toepassing van het 4-ogen-principe door een collega of de manager mee te laten lezen en paraferen.

40. Telecommunicatie-verordening

40.1

Telecommunicatie-verordening gemeente Zoeterwoude 1999

Instemmingsbesluiten en het verbinden van voorschriften en beperkingen daaraan voor kabels en leidingen nutsbedrijven 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

Volgens de overeenkomsten die met de nutsbedrijven zijn overeengekomen en volgens artikel 3 en 4 van de telecommunicatieverordening.

41. Rioleringsverordening 2003

41.1

Artikel 5 Rioolverordening Buitenriolering Zoeterwoude 2015

Besluiten op grond van en overige uitvoering van artikel 5 van de verordening.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

42. Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

42.1

Artikel 5 t/m 11 Uitvoeringsbesluit WKPB

Het beheer van registraties ingevolge de WKPB (registrator WKPB). Volgens artikel 5-11 Uitvoerings- besluit WKPB. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Jaarlijks verslag leggen over de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt. 

42.2

Artikel 5 t/m 11 Uitvoeringsbesluit WKPB

Het verstrekken van afschriften of uittreksels uit de registratie WKPB en het verstrekken van verklaringen dat op een perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

43. Kadasterwet

43.1

Artikel 104 en 105 Kadasterwet

Het verstrekken van gegevens van de openbare registers.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

43.2

 

Verhuur van volkstuinen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

44.

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

 

 

 

 

 

 

44.1

Artikel 7 Verordening afval-stoffenheffing en reinigings-rechten

Vrijstelling van afvalstoffenheffing voor medisch afval

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45. Afvalstoffenverordening

45.1

Artikel 2, 3 en 4 Afval-stoffenverordening

Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

45.2

Artikel 6 Afvalstoffen-verordening

Het intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.3

Artikel 8 lid 2 Afval-stoffenverordening; Wet milieubeheer

Het vaststellen van de omschrijving van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.4

Artikel 9 lid 2 Afval-stoffenverordening; Wet milieubeheer.

Het aanwijzen van inzamelmiddelen of voorzieningen voor de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van gebruiker(s) van een perceel via een inzamelmiddel.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.5

Artikel 10 lid 3 en 21 Afvalstoffenverordening; Wet milieubeheer

Het vaststellen van de dagen en tijden waarop overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.6

Artikel 13 lid 2 Afval-stoffenverordening; Wet milieubeheer.

Het besluiten dat het aan anderen dan gebruikers van een perceel verboden is om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.7

Artikel 14 lid 2 Afvalstoffen-verordening; Wet milieubeheer.

Het aanwijzen van andere inzamelaars aan wie bepaalde categorieën afvalstoffen moeten worden aangeboden.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.8

Artikel 15 lid 6 Afval-stoffenverordening; Wet milieubeheer.

Het stellen van eisen aan het te gebruiken inzamelmiddel indien het inzamelmiddel niet van gemeentewege is verstrekt.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.9

Artikel 20 lid 1 Afval-stoffenverordening; Wet milieubeheer

Het aanwijzen van huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.10

Artikel 21 lid 1 Afval-stoffenverordening; Wet milieubeheer

Het vaststellen van dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.11

Artikel 26 lid 2 Afval-stoffenverordening; Wet milieubeheer

Het verlenen van ontheffing (inclusief het verbinden van voorschriften daaraan) van het verbod om afvalstoffen buiten een daarvoor aangewezen plaats op of in de bodem te plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te houden of te laten vallen of te laten lopen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beinvloeding van het milieu.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

45.12

Artikel 34 lid 2 en 3 Afvalstoffen-verordening

Het verlenen van ontheffing (inclusief het verbinden van voorschriften daaraan) van het verbod om afvalstoffen zodanig op te slaan dat overlast onstaat voor de omgeving

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

46.I Wegen en verkeer

46.0

Wegenverkeers-wet, artikel 15 lid 1 en 2 jo 18 lid 1 onder d

Het nemen van verkeersbesluiten; het (laten) plaatsen en verwijderen van straatmeubilair; het geven van opdracht tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden van gemeentelijke objecten; het beoordelen van benodigde verkeerskundige maatregelen voor werkzaamheden in of aan de openbare ruimte.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

46.1

Wegenverkeers-wet, artikel 16

Het onderhouden van verkeerstekens; het (laten) plaatsen en verwijderen van verkeerstekens; bewegwijzering; het treffen van kleine verkeersmaatregelen (zoals paaltjes, banken, verkeersdrempels).

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

46.2

Artikel 22, 23 en 28 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Het verlenen van ontheffing inzake de route gevaarlijke stoffen.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

46.3

Artikel 149a Wegenverkeerswet; Artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Ontheffing verlenen voor het berijden van wegen door voertuigen die de wettelijke toegestane tonnage of asdruk te boven gaan. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

46.4

Artikel 2:12 APV; BABW

Het verlenen en weigeren van vergunning voor het maken van een uitweg naar de weg, voor het gebruik maken van de weg voor het hebben van een uitweg, of voor het brengen van verandering in een bestaande uitweg naar de weg

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

Met inachtneming van het terzake vastgestelde beleid.

46.5

Artikel 18, lid 1, sub d Wegenverkeerswet 1994; Artikel 1, lid 1, onder a Wegen-verkeerswet 1994

Aanwijzen en opheffen van invalidenparkeerplaatsen. Voor zover het verkeersbesluit betrekking heeft op een weg die, of gedeelte daarvan dat, bij de gemeente in beheer is. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

 

 

46.6

APV; Verkeerswetgeving

Aanschrijvingen overhangend groen i.v.m. verkeersveiligheid. 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

46.II Ligplaatsen

46.7

Verordening Ligplaatsen I

Het beslissen op een aanvraag om ligplaatsvergunnning alsmede op een aanvraag tot wijziging van een ligplaatsvergunning

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

46.8

Verordening Ligplaatsen I

Het intrekken van een ligplaatsvergunning

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

46.9

Verordening Ligplaatsen I

Het stellen van nadere regels omtrent de aangewezen ligplaatsen voor pleziervaartuigen en het innemen van een ligplaats 

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

46.10

Verordening Ligplaatsen I

Het stellen van nadere regels omtrent het beheer van de wachtlijst

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

46.11

Verordening Ligplaatsen I

Het geven van aanwijzingen en het handhaven op grond van de Verordening Ligplaatsen I.

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

46.12

Verordening Ligplaatsen I

Het afhandelen van correspondentie op grond van de Verordening Ligplaatsen I

B&W

Gemeentesecretaris

Managers

De medewerkers die belast zijn met het betreffende taakveld.

 

 

 

Overzicht VII Mandaten aan niet-ondergeschikten

 

 

 

 

 

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

47.1

Artikel 2.1, eerste lid, artikel 2.4 Wabo

Het verlenen van enkelvoudige vergunningen betreft, voor zover het de onder artikel 2.1, eerste lid, onderdelen e en i, van deze wet toebedeelde taken en bevoegdheden betreft. 

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

47.2

Wet milieubeheer

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet milieubeheer toebedeelde taken en bevoegdheden, met uitzondering van titel 10.4

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

47.3

Wet geluidhinder

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet geluidhinder toebedeelde taken en bevoegdheden

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

47.4

Wet Bodem-bescherming

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet bodembescherming toebedeelde gemeentelijke taken en bevoegdheden

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

47.5

Hoofdstuk 5 Wabo

Het nemen van handhavingsbeschikkingen, te weten last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, invorderingsbeschikking en intrekking vergunning op grond van hoofdstuk 5 van de Wabo

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

47.6

Subsidieverordening duurzaam Zoeterwoude 2016

Uitvoering van hoofdstukken 2, artikelen 10 t/m 15, hoofdstuk 3 artikel 16 Subsidieverordening duurzaam Zoeterwoude 2016. 

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

47.7

Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2016

Uitvoering van hoofdstukken 2, artikelen 7 t/m 12, hoofdstuk 3 artikel 13 Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2016

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

47.8

Algemene wet bestuurswet, Gemeentewet, Wet dwangsom bij niet-tijdig beslissen, Wet Bibob

Het in relatie met de onder sub 57.1 tot en met 57.7 genoemde wetgeving en verordeningen uitvoeren van taken en bevoegdheden bij of krachtens de Algemene wet bestuurswet, Gemeentewet, Wet dwangsom bij niet-tijdig beslissen, Wet Bibob, waaronder begrepen het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester.

B&W/Bgm

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

Servicepunt 71 Mandaten verleend aan Servicepunt71 worden uitgeoefend overeenkomstig het besluit Zoeterwoude Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013 

Algemeen

48.1

 

Het aangaan en opzeggen van contracten, voor zover de deelnemer voor de betreffende taken expliciet budget beschikbaar heeft gesteld.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

 

48.2

 

Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE 

 

Financiën

48.3

 

Het verlenen van uitstel van betalingen en het in dat verband treffen van betalingsregelingen. 

B&W

Heffingsambtenaar

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

48.4

 

Het versturen van aanslagen en facturen en het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen van o.a. grafrechten, leges, huren, (erf)pachten, liggelden, marktgelden en vorderingen uit hoofde van privaatrechtelijke verbintenissen. 

B&W

Heffingsambtenaar

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE (in overleg met budgethouder)

 

48.5

 

Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering kleiner dan € 25.000,- 

B&W

Heffingsambtenaar

Directeur Servicepunt71

 

 

48.6

 

Het ondertekenen van de verklaring derdenbeslag, wanneer derdenbeslag onder de deelnemer is gelegd. 

B&W

Heffingsambtenaar

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

48.7

 

Het doen van aangifte BTW voor het toaal van de deelnemer en aangiften van het BTW-compensatie-fonds.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

 

48.8

 

Het doen van verklaring van de vorderingen en zaken die door beslag zijn getroffen.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

48.9

 

Het verrichten van betalingen en spoedbetalingen t.b.v. door of namens de gemeente aangegane verplichtingen. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

 

48.10

 

Het doen van aangifte van Informatie Voor Derden (IV3). EMUsaldo en van andere aangiftes waartoe een deelnemer als werkgever of als rechtspersoon is gehouden.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

 

48.11

 

Het per kwartaal doen van opgaaf aan de toezichthouder (provincie) rond de kasgeldlimiet van de Wet fido. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

 

Treasury

48.12

 

Het opnemen of uitzetten van middelen op de geldmarkt met een looptijd van minder dan een jaar.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. 

48.13

 

Het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. 

48.14

 

Het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. 

48.15

 

Het vervroegd aflossen van leningen op de kapitaalmarkt

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. 

48.16

 

Het beheer van de portefeuille aangaande langlopende leningen.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. 

48.17

 

Het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

48.18

 

Het beheer van de beleggingsportefeuille.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

48.19

 

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid. Zie artikel 160, eerste lid onderdeel e Gemeentewet

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

48.20

 

Machtiging om namens de burgemeester procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de gemeente Zoeterwoude, ter uitvoering van het betalingsverkeer van de gemeente, zoals opgedragen in de gemeenschappelijke regeling. Zie Artikel 171 Gemeentewet. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door de vastgestelde gemeenschappelijke regeling resp. de Dienstverleningsovereenkomst / PDC met de deelnemende gemeenten en het gemeentelijk Treasurystatuut. Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerkers van de Service Eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure. Zie bijlage 

Personeel 

48.21

 

Het uitvoeren van het wervings- en selectiebeleid, waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestiging, uitnodiging etc. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

48.22

 

Het in behandeling nemen, behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, op grond van de desbetreffende rechtspositieregeling (CAR-UWO) en eigen lokale regelingen.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Met uitzondering van disciplinaire maatregelen. Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

48.23

 

Het behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, in het kader van de functiebeschrijving en functiewaardering.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

48.24

 

Het verstrekken van informatie aan UWV/ABP/Loyalis/IZA/Arbo Unie en/of overige uitvoeringsinstanties in het kader van sociale zekerheidswetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletieregelingen. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

48.25

 

Het uitvoeren van (gelegd) loonbeslag.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

48.26

 

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

48.27

 

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op het gebied van de salaris en personeelsadministratie. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

Juridische zaken

48.28

 

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures, met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

48.29

 

Het in behandeling nemen, behandelen en nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden, uitgezonderd planschadeverzoeken.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

Over erkenning van aansprakelijkheid kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming metde betrokken deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van het besluit Zoeterwoude Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

48.30

 

Het aansprakelijk stellen van derden voor door hen bij de gemeente veroorzaakte schade (regreszaken). 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

Gemeentelijke vakafdelingen melden de schade bij Servicepunt71.Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. Over het aansprakelijk stellen van derden kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betreffende deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van het besluit Zoeterwoude Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

48.31

 

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarvoorschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep, de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

De te volgen procedure en de stukken worden besproken met de betreffende deelnemer.

48.32

 

Het inschakelen van juridische bijstand ten behoeve van rechtsgedingen.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Na overleg en in overeenstemming met de deelnemer. 

48.33

 

Het verdagen van de afhandeling van een klacht, het registreren van schriftelijke klachten en het verzorgen van de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Voor zover de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan B&W, betreft de bevoegdheid eveneens de aan de gemeenteraad gerichte klachten. Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerkers van de SE’s na overleg en in overeenstemming met de deelnemer.

48.34

 

Het aanwijzen van secretarissen van de bezwaarvoorschriftencommissies van de deelnemers.

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

 

 

48.35

 

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

Medewerkers SE

 

48.36

 

Het aangaan van raamovereenkomsten. 

B&W

Bestuur Servicepunt71

Directeur Servicepunt71

 

Mits gemeenten schriftelijk hebben aangegeven mee te willen doen in het aanbestedingstraject dat leidt tot de betreffende raamovereenkomst. 

 

 

Overzicht VIII Ontvangen mandaten

 

 

 

 

 

Holland Rijnland

 

49.1

Huisvestingsverordening 2015

het verzoek om aanvullende documenten ten behoeve van een aanvraag om een huisvestingsvergunning

Holland Rijnland

B&W

Gemeentesecretaris

De Medewerker Ontwikkeling III die is belast met het beleid voor volkshuisvesting en de uitvoering daarvan.

 

49.2

Huisvestingsverordening 2015

het verlengen van huisvestingsvergunningen voor particuliere sociale huurwoningen

Holland Rijnland

B&W

Gemeentesecretaris

De Medewerker Ontwikkeling III die is belast met het beleid voor volkshuisvesting en de uitvoering daarvan.

 

49.3

Huisvestingsverordening 2015

het weigeren van huisvestingsvergunningen voor particuliere sociale huurwoningen

Holland Rijnland

B&W

Gemeentesecretaris

De Medewerker Ontwikkeling III die is belast met het beleid voor volkshuisvesting en de uitvoering daarvan.

 

49.4

Huisvestingsverordening 2015

het intrekken van huisvestingsvergunningen voor particuliere sociale huurwoningen

Holland Rijnland

B&W

Gemeentesecretaris

De Medewerker Ontwikkeling III die is belast met het beleid voor volkshuisvesting en de uitvoering daarvan.

 

50 Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

50.1

artikel 30 AVG

het bijhouden van het register van verwerkingsactiviteiten met persoonsgegevens

B&W

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Privacy-beheerder

 

 

50.2

artikel 33 en 34 AVG

 melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalekken)

B&W

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Privacy-beheerder

 

 

50.3

artikel 15 AVG

het in behandeling nemen van een verzoek tot inzage en het verstrekken van persoonsgegevens

B&W

Privacybeheerder

 

 

 

50.4

artikel 16 AVG

het in behandeling nemen van een verzoek tot correctie van persoonsgegevens

B&W

Privacybeheerder

 

 

 

50.5

artikel 17 AVG

het in behandeling nemen van een verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens

B&W

Privacybeheerder

 

 

 

50.6

artikel 20 AVG

het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van persoonsgegevens

B&W

Privacybeheerder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

De opschriften 1ste/2de/3de functionaris in het Mandaatregister suggereren geen volgorde in tekenbevoegdheid