Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad gemeente Zwijndrecht 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad gemeente Zwijndrecht 2013
CiteertitelVerordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad gemeente Zwijndrecht 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening op de vertrouwenscommissie Gemeente Zwijndrecht is in werking getreden onder gelijktijdige intrekking van deze verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-201329-11-2018Nieuwe regeling

24-09-2013

StadsNieuws, 2013-10-09

13G13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad gemeente Zwijndrecht 2013

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gesprekken: functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester;

 • b.

  commissie: de commissie op grond van artikel 84 Gemeentewet die is samengesteld uit leden van de raad die het functioneringsgesprek voeren;

 • c.

  commissaris: commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland;

 • d.

  adviseurs: een wethouder, de griffier en de gemeentesecretaris, die de commissie van informatie voorzien;

 • e.

  circulaire: circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 juli 2012.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De raad voert gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie samen.

 • 2.

  De commissie voert ten minste jaarlijks een gesprek.

 • 3.

  Na het aantreden van een nieuwe burgemeester vindt het eerste gesprek na ongeveer 100 dagen plaats.

 

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie wordt gevormd door de fractievoorzitters.

 • 2.

  De commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een commissielid kan de raad op voordracht van dat commissielid een vervanger uit de desbetreffende fractie benoemen, voor de duur van de periode van de ziekte of langdurige afwezigheid.

 • 4.

  De gemeenteraad benoemt de adviseurs van de commissie.

 • 5.

  Een adviseur is geen lid en heeft geen stemrecht in de commissie.

 • 6.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden, behalve in het geval van het vijfde lid.

 

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de griffier en de gemeentesecretaris.

 • 2.

  De griffier is secretaris van de commissie.

 • 3.

  De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 4.

  De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 

Artikel 5 Voorbereiding gesprek

 • 1.

  Leden van de commissie, eventuele adviseurs en burgemeester krijgen de gelegenheid om het voorgaand verslag in te zien.

 • 2.

  Leden van de commissie, eventuele adviseurs en burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3.

  Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie, eventuele adviseurs en de burgemeester namens de voorzitter van de commissie een schriftelijke uitnodiging; die bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda en bespreekpunten.

 • 4.

  Bij verhindering van meer dan één lid van de commissie zorgt de griffier voor een nieuwe afspraak op zo kort mogelijke termijn.

 

Artikel 6 Het gesprek

 • 1.

  De griffier agendeert en organiseert de gesprekken.

 • 2.

  Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.

 • 3.

  De voorzitter leidt het gesprek, tenzij de commissie besluit zich te laten bijstaan door een externe gespreksleider.

 • 4.

  Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 5.

  Het gestelde in lid 4 is eveneens van toepassing op eventuele adviseurs, indien zij daartoe door de voorzitter worden uitgenodigd.

 • 6.

  Uitgangspunt bij het gesprek gedurende de ambtstermijn is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd.

 • 7.

  De gemeenteraad kan het onder lid 6 gestelde specificeren.

 

Artikel 7 Verslaglegging

 • 1.

  Door de griffier wordt het verslag in conceptvorm opgesteld en binnen twee weken na het gesprek voorgelegd aan de leden en de burgemeester

 • 2.

  Het verslag wordt door de voorzitter van de commissie en de burgemeester door ondertekening vastgesteld.

 • 3.

  Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de commissaris gestuurd.

 • 4.

  Een lid van de commissie kan laten aantekenen dat hij of zij het niet eens is met het verslag of een specifiek onderdeel ervan.

 • 5.

  De burgemeester kan laten aantekenen dat hij of zij het niet eens is met het verslag of een specifiek onderdeel van het verslag.

 • 6.

  Indien meer dan twee leden van de commissie of de burgemeester het niet eens is met het verslag, wordt het verslag niet vastgesteld. De griffier bericht in dat geval de commissaris dat er geen afschrift van het verslag zal worden verzonden.

 

Artikel 8 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering of in elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek.

 • 2.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen die niet bij het gesprek aanwezig zijn geweest, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 3.

 • 3.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het eerste en het tweede lid wordt voldaan.

 • 4.

  De commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 5.

  De geheimhoudingsplicht blijft ook na eventuele ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris, de eventuele adviseurs en de eventuele externe gespreksleider.

 

Artikel 9 Archivering

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder een afschrift van het vastgestelde verslag.

 • 2.

  Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd.

 

Artikel 10 Contactpersoon

De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten. Bij zijn afwezigheid treedt de plaatsvervangend voorzitter op als contactpersoon naar buiten.

 

Artikel 11 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad gemeente Zwijndrecht 2013

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2013

De griffier, De voorzitter,

M.J.E.M. van Dam D.J. Schrijer