Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Beleidsregels waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2018
CiteertitelBeleidsregels waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwijndrecht/CVDR369994/CVDR369994_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201831-12-2018Nieuwe regeling

10-04-2018

gmb-2018-107807

B&W 2018-14884

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2018

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht op 10 april 2018

 

Overwegende dat het verlenen van mantelzorg van groot belang is en dat deze inzet in zijn omvang enorm en daardoor van onschatbare waarde is;

 

Gelet op artikel 2.1.6. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Zwijndrecht 2015;

 

Gezien het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2015 over de waardering en ondersteuning van mantelzorgers;

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht;

Mantelzorg: In de Wmo 2015 (art. 1.1.1.) is mantelzorg omschreven als hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

Mantelzorger: Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een andere familielid, vriend of kennis. Voor de uitvoering van deze beleidsregels gaat het om de mantelzorger die in 2018 minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden langdurige zorg heeft verleend aan een familielid, vriend of iemand anders in de directe omgeving. Het gaat om onbetaalde zorg en om niet gebruikelijke zorg (de normale, dagelijkse zorg die partners die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze al leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden).

Structurelemantelzorg: Zorg geven gedurende minimaal 8 uur per week over een periode van minimaal 3 maanden per jaar.

Artikel 2 Doel van de beleidsregels

 • 1.

  Het doel van deze beleidsregels is nadere regels te geven voor de manier waarop de gemeente Zwijndrecht mantelzorgers van inwoners van Zwijndrecht blijk van waardering wil geven.

 • 2.

  Deze beleidsregels dragen bij aan de uitvoering van waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

Artikel 3 Reikwijdte beleidsregels

Deze beleidsregels zijn van toepassing op mantelzorgwaardering in het kader van artikel 2.1.6. van Wmo 2015. De waardering is voor personen, die aan inwoners van de gemeente Zwijndrecht structurele mantelzorg geven.

Artikel 4 Mantelzorgwaardering 2018

 • 1.

  De blijk van waardering bestaat uit het verstrekken van een mantelzorgpas met een pastegoed van € 150,--.

 • 2.

  Het pastegoed kan besteed worden bij 15 aanbieders van diensten of bij deelnemende lokale winkeliers/ondernemers. De aanbieders van diensten en de diensten/producten waarvoor de pas gebruikt kan worden staan genoemd op de website www.mantelzorgzwijndrecht.nl

Artikel 5 Doelgroep

De mantelzorgwaardering wordt uitsluitend verstrekt aan mantelzorgers, die mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Zwijndrecht.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een mantelzorgpas kan worden gedaan door de zowel mantelzorger voor zichzelf als door de verzorgde voor de mantelzorger.

 • 2.

  De aanvrager kan slechts één aanvraag voor zichzelf doen, ook wanneer hij of zij voor meerdere personen in Zwijndrecht mantelzorgt.

 • 3.

  De aanvraag bevat vragen over de gegevens van mantelzorger en mantelzorgontvanger en vragen rondom de mantelzorgondersteuning die wordt geboden of ontvangen waarmee een beeld ontstaat van de geboden mantelzorg.

Artikel 7 Aanvraagperiode

De mantelzorgpas kan gedurende de gehele looptijd worden aangevraagd.

Artikel 8 Aanvraagformulier

 • 1.

  De aanvraag wordt met een digitaal aanvraagformulier ingediend via www.mantelzorgzwijndrecht.nl.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 3.

  Voor mantelzorgers die moeite hebben met het digitaal invullen van een formulier, geen computer hebben, kunnen een beroep doen op de mantelzorgconsulenten van de Vivera wijkteams.

Artikel 9 Voorwaarden

De waardering wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • 1.

  de mantelzorgontvanger woont in Zwijndrecht;

 • 2.

  de mantelzorger heeft in 2018 minimaal 8 uur per week gedurende minimaal 3 maanden zorg verleend voor de verzorgde;

 • 3.

  de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in de gemeente Zwijndrecht;

 • 4.

  de mantelzorger verklaart naar waarheid dat er niet tegelijkertijd een persoonsgebonden budget beschikbaar is voor de geleverde mantelzorg.

Artikel 10 Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1.

  Burgemeester en Wethouders is bevoegd steekproefsgewijs te controleren of de mantelzorgpas rechtmatig is verstrekt.

 • 2.

  De gemeente zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager indien onjuiste gegevens zijn aangeleverd.

 • 3.

  Bij fraude komt de aanvrager in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een mantelzorgwaardering.

 • 4.

  De gegevens kunnen gebruikt worden om mantelzorgers te informeren over mogelijkheden voor ontmoeting, informatie, advies, deskundigheidsbevordering en verlichting van taken van mantelzorgers voor mantelzorgers.

Artikel 11 Verlenen van de mantelzorgwaardering

 • 1.

  Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt de mantelzorger de mantelzorger per email de inloggegevens voor het gebruik van de mantelzorgpas.

 • 2.

  De mantelzorgpas met een tegoed van € 150,-- kan gebruikt worden voor het kopen van diensten en producten bij deelnemende organisaties en ondernemers vanaf 1 juni 2018 tot 1 januari 2019. Op de website www.mantelzorgzwijndrecht.nl staat vermeld welke organisaties en ondernemers dat zijn.

 • 3.

  De mantelzorgpas kan op vertoon recht geven op een korting bij deelnemende organisaties en/of ondernemers. Op de website www.mantelzorgzwijndrecht.nl staat vermeld welke organisaties en/of ondernemers dat zijn.

 • 4.

  De mantelzorger ontvangt informatie hoe en bij wie het tegoed op de mantelzorgpas besteed kan worden.

 • 5.

  De mantelzorgpas wordt per brief toegezonden.

 • 6.

  De mantelzorger maakt met de gekozen aanbieder afspraken welke exacte werkzaamheden (en op welk moment) hij/zij wil laten uitvoeren met de mantelzorgpas.

Artikel 12 Weigeringsgronden

De mantelzorgwaardering/mantelzorgpas wordt niet verleend indien niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze beleidsregels.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels worden op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en treden in werking op 1 juni 2018.

 • 2.

  De beleidsregels worden aangehaald als: waardering mantelzorgers gemeente Zwijndrecht 2018.

 • 3.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2018.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 april 2018.

De griffier, De voorzitter,