Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-254245

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019

De raad van de gemeente Zwijndrecht;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018 ;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan aan de Jeroen Boschlaan, de algemene begraafplaats Munnikensteeg aan de Munnikensteeg en de algemene begraafplaats Heerjansdam aan de Molenweg;

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  particuliere urnenplaats: een plaats ter berging van een asbus, voorzien in een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen derde aangebracht sluitplaat, ondergronds in een urnenkelder of bovengronds in een speciaal daartoe ontworpen houder, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen zonder urnen;

 • e.

  algemene urnenplaats: een ondergrondse plaats ter berging van een asbus voorzien van een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen derde aangebrachte sluitplaat, bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen zonder urnen;

 • f.

  particuliere urnennis: een nis, al dan niet voorzien van een sluitplaat, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;het doen verstrooien van as;

 • h.

  particuliere (sier)urn: een urnenplaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met (sier)urnen;

 • i.

  particuliere gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen aanbrengen, door een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen derde, van een naamplaatje op een herdenkingszerk;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • l.

  grafbedekking: een gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

 • o.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 • p.

  vergunninghouder: degene aan wie een vergunning is verleend voor het plaatsen van een grafbedekking.

 • q.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnenplaats is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 • r.

  college: college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

 • s.

  klasse A algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan: algemene en particuliere graven, die op de bij deze verordening behorende tekeningen (nrs. 07-07-9 en 07-07-21) zijn aangegeven met de aanduiding KL. A;

 • t.

  klasse B algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan: algemene en particuliere graven, die op de bij deze verordening behorende tekeningen (nrs. 07-07-9 en 07-07-21) zijn aangegeven met de aanduiding KL. B.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor het begraven van stoffelijke overschotten c.q. het bijzetten van de as van kinderen, die beneden de leeftijd van drie maanden zijn overleden voor zover die in één kist of asurn met hun moeder worden begraven;

 • 2.

  Toepassing van verhoging van de rechten, genoemd in onderdeel 2.4.1 van de tarieventabel, vindt niet plaats, indien:

  • a.

   naar het oordeel van het college de accommodatie niet toereikend is om binnen de vastgestelde tijden het dagprogramma uit te voeren en indien het dagprogramma het noodzakelijk maakt de begraving te verschuiven naar een zaterdag, zondag of feestdag;

  • b.

   de begraving en/of bijzetting geschiedt op een door de burgemeester in het belang van de openbare orde gegeven last;

  • c.

   de begraving en/of bijzetting geschiedt op een door het college in het belang van de volksgezondheid gegeven last;

  • d.

   de begraving en/of bijzetting op grond van wettelijke bepalingen op geen ander tijdstip dan het gevraagde kan plaatsvinden;

  • e.

   de begraving en/of bijzetting noodzakelijk moet plaatsvinden na beëindiging van een door de officier van justitie of de rechter-commissaris gelast uitstel van begraving van het stoffelijk overschot.

 • 3.

  Rechten, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel, zijn niet verschuldigd ingeval van herbegraving van een lijk in hetzelfde graf als waarvoor op grond van hoofdstuk 5 van de tarieventabel een recht wordt geheven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel 4.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, zoals bedoeld in onderdeel 4.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  Andere rechten, dan bedoeld in onderdeel 4.2 van de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, zoals bedoeld in onderdeel 4.2 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het eerstvolgende kalenderjaar volgend op de in 4.1 van de tarieventabel verleende vergunningen.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten, dan die bedoeld in onderdeel 4.2 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2018” van 31 oktober 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, in het tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening lijkbezorgingsrechten

Zwijndrecht 2019.

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2018

De griffier, De voorzitter,

Bijlage Tarieventabel 2019

 

behorende bij de

Verordening lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019

De hierna genoemde tarieven zijn van toepassing op de

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HEERJANSDAM

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS JEROEN BOSCHLAAN

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS MUNNIKENSTEEG

 

HOOFDSTUK 1 VERLENEN VAN RECHTEN

 

 

 

 

1.1

Voor het verlenen van een recht op een particulier graf, voor een periode van 30 jaar wordt geheven:

 

1.1.1

Voor een graf gelegen op de algemene begraafplaats

 

 

Jeroen Boschlaan klasse B, Heerjansdam en Munnikensteeg:

€ 2.975,00

1.1.2

Voor een graf gelegen op de algemene begraafplaats

 

 

Jeroen Boschlaan klasse A:

€ 3.857,00

1.1.3

Voor een kindergraf, gelegen op de algemene begraafplaats

 

 

Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg:

€ 2.038,00

 

 

 

1.2

Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.1.1, tot een periode van 10 jaar wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 5 jaar

€ 625,00

1.2.2

voor een periode van 10 jaar

€ 1.125,00

1.2.3

in afwijking van het bepaalde in 1.2.1 en 1.2.2 wordt op verzoek van de belastingplichtige het recht geheven in de vorm van een jaarlijks recht.

 

 

Het tarief bedraagt per jaar:

€ 125,00

 

 

 

1.3

Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.1.2, tot een periode van 10 jaar wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 5 jaar

€ 790,00

1.3.2

voor een periode van 10 jaar

€ 1.422,00

1.3.3

in afwijking van het bepaalde in 1.3.1 en 1.3.2 wordt op verzoek van de belastingplichtige het recht geheven in de vorm van een jaarlijks recht.

 

 

Het tarief bedraagt per jaar:

€ 158,00

 

 

 

1.4

Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.1.3, tot een periode van 10 jaar wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 5 jaar

€ 365,00

1.4.2

voor een periode van 10 jaar

€ 657,00

1.4.3

in afwijking van het bepaalde in 1.4.1 en 1.4.2 wordt op verzoek van de belastingplichtige het recht geheven in de vorm van een jaarlijks recht.

 

 

Het tarief bedraagt per jaar:

€ 73,00

 

 

 

1.5

Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in een particulier urnengraf, gelegen op de algemene begraafplaatsen Heerjansdam, Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg, wordt geheven:

 

1.5.1

voor een periode van 30 jaar

€ 366,00

 

 

 

1.6

Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.5.1 wordt geheven:

 

1.6.1

voor een periode van 5 jaar

€ 67,00

1.6.2

voor een periode van 10 jaar

€ 121,00

 

 

 

1.7

Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in een open nis van de urnennis, gelegen op de algemene begraafplaats Heerjansdam wordt geheven:

 

1.7.1

voor een periode van 30 jaar

€ 1.265,00

1.7.2

Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in een gesloten nis van de urnennis, gelegen op de algemene begraafplaats Munnikensteeg, wordt geheven:

 

1.7.3

voor een periode van 30 jaar (inclusief sluitplaat, conform artikel 19a van de Beheersverordening)

€ 1.265,00

 

 

 

1.8

Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.7.1 en 1.7.3 wordt geheven:

 

1.8.1

voor een periode van 5 jaar

€ 215,00

1.8.2

voor een periode van 10 jaar

€ 420,00

 

 

 

1.9

Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in een particuliere urnenplaats, gelegen op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan, voor een periode van 30 jaar wordt geheven:

 

1.9.1

voor een ondergrondse urnenplaats

€ 366,00

1.9.2

voor een bovengrondse urnenplaats

€ 366,00

 

 

 

1.10

Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.9.1 en 1.9.2 wordt geheven:

 

1.10.1

voor een periode van 5 jaar

€ 67,00

1.10.2

voor een periode van 10 jaar

€ 120,00

 

 

 

1.11

Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in een particuliere (sier)urn, gelegen op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan en de algemene begraafplaats Munnikensteeg, wordt geheven:

 

1.11.1

voor een periode van 30 jaar

€ 366,00

 

 

 

1.12

Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.11.1 wordt geheven:

 

1.12.1

voor een periode van 5 jaar

€ 67,00

1.12.2

voor een periode van 10 jaar

€ 120,00

 

 

 

1.13

Voor het verlenen van een recht op een particuliere gedenkplaats, gelegen op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan en de algemene begraafplaats Munnikensteeg wordt geheven:

 

1.13.1

voor een periode van 30 jaar

€ 220,00

 

 

 

1.14

Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.13.1 wordt geheven:

 

1.14.1

voor een periode van 5 jaar

€ 40,00

1.14.2

voor een periode van 10 jaar

€ 72,00

 

 

 

1.15

Voor het reserveren of in afwijkende volgorde uitgeven wordt het recht, op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan en de algemene begraafplaats Munnikensteeg, zoals bedoeld in 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 verhoogd met:

€ 220,00

 

 

 

HOOFDSTUK 2 BEGRAVEN

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven in een particulier graf, klasse A op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan, van een lijk van een:

 

2.1.1

persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.310,00

2.1.2

kind beneden 1 jaar wordt geheven

€ 327,50

2.1.3

kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven

€ 655,00

 

 

 

2.2

Voor het begraven in een particulier graf, op de algemene begraafplaatsen Heerjansdam en Munnikensteeg en klasse B op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan, van een lijk van een:

 

2.2.1

persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.168,00

2.2.2

kind beneden 1 jaar wordt geheven

€ 292,00

2.2.3

kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven

€ 584,00

 

 

 

2.3

Voor het begraven in een algemeen graf, op de algemene begraafplaatsen Heerjansdam en Munnikensteeg en klasse B op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan, van een lijk van een:

 

2.3.1

persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.072,00

2.3.2

kind beneden 1 jaar wordt geheven

€ 268,00

2.3.3

kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven

€ 536,00

 

 

 

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, zoals bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd:

 

2.4.1

ingeval dit geschiedt op maandag tot en met vrijdag buiten de op grond van artikel 10, lid 1, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011, vastgestelde uren, met

€ 278,00

2.4.2

ingeval dit geschiedt op zaterdag binnen de op grond van artikel 10, lid 1, vastgestelde uren en/of op grond van artikel 10, lid 3, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011, met

€ 278,00

2.4.3

ingeval dit geschiedt op zaterdag buiten de op grond van artikel 10, lid 1, vastgestelde uren en/of op grond van artikel 10, lid 3, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011, met

€ 462,00

 

 

 

2.5

Bij het begraven in een particulier graf, waarvan de lopende uitgiftetermijn kleiner is dan de wettelijk voorgeschreven grafrust, wordt het recht, zoals bedoeld onder 2.1 en 2.2, per ontbrekend jaar verhoogd indien het een graf betreft, zoals bedoeld onder:

 

2.5.1

1.1.2, met

€ 158,00

2.5.2

1.1.1, met

€ 125,00

2.5.3

1.1.3, met

€ 73,00

 

 

 

HOOFDSTUK 3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN EN ASVERSTROOIING

 

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven:

 

3.1.1

in een particulier graf met of zonder urn op de algemene begraafplaatsen Jeroen Boschlaan, Heerjansdam en Munnikensteeg;

€ 225,00

3.1.2

in een particulier urnengraf met of zonder urn op de algemene begraafplaatsen Jeroen Boschlaan,Heerjansdam en Munnikensteeg;

€ 255,00

3.1.3

in een particuliere urnennis met of zonder urn op de begraafplaats Heerjansdam

€ 255,00

3.1.4

in een urnenplaats zonder urn op de begraafplaats Jeroen Boschlaan

€ 255,00

3.1.5

in een particuliere (sier)urn zonder urn op de begraafplaats Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg

€ 255,00

3.1.6

in een particuliere urnennis zonder urn op de begraafplaats Munnikensteeg

€ 255,00

 

 

 

3.2

Voor het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg wordt per asbus geheven:

 

3.2.1

in een particulier graf

€ 255,00

3.2.2

in een particulier urnengraf

€ 255,00

3.2.3

op een verstrooiingsplaats

€ 125,00

 

 

 

HOOFDSTUK 4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

 

 

 

 

4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011, wordt geheven:

€ 154,00

 

 

 

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 19 en 19a van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011 (daaronder niet begrepen de naamplaatjes), wordt geheven per jaar:

€ 68,00

 

 

 

4.3

Het recht zoals bedoeld in 4.2 kan worden afgekocht voor bepaalde tijd door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel:

 

 

-voor algemene graven/urnenplaatsen door betaling van 15 maal het jaarlijks recht;

 

 

- voor particuliere graven/urnenplaatsen/urnengraven/(sier)urnen:

 

 

Aantal jaren waarvoor de rechten worden voldaan

Bedrag (onderstaand getal vermenigvuldigd met het jaarlijks recht):

10

9

11

9

12

10

13

11

14

11

15

12

16

13

17

13

18

14

19

14

20

15

21

15

22

16

23

16

24

17

25

17

26

18

27

18

28

19

29

19

30

20

 

HOOFDSTUK 5 OPGRAVEN EN VERZAMELEN

 

 

 

 

5.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 1.168,00

5.2

Voor het verzamelen van de overblijfselen van lijk(en) vanuit een particulier graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 1.168,00

 

 

 

HOOFDSTUK 6 OVERIGE HEFFINGEN

 

 

 

 

6.1

Voor het gebruik van de aula voor de begrafenisplechtigheid wordt geheven:

 

6.1.1

op de begraafplaats Heerjansdam en Jeroen Boschlaan

€ 134,00

6.1.2

op de begraafplaats Munnikensteeg

€ 178,00

 

 

 

6.2.

Voor huur van het orgel wordt geheven:

€ 42,00

 

 

 

6.3

Voor het maken van een cd-opname van de uitvaartdienst in één van de aula’s wordt geheven

€ 28,00

 

 

 

6.4

Voor het gebruik van de condoleanceruimte in de aula Heerjansdam, het rouwcentrum en de aula Munnikensteeg, voorafgaande aan de begrafenis wordt geheven:

€ 178,00

6.4.1

Voor het gebruik van de condoleanceruimte in de aula Heerjansdam, het rouwcentrum en de aula Munnikensteeg, na afloop van de begrafenis wordt geheven:

€ 178,00

6.5

Voor het gebruik van de rouwkamer in de aula Heerjansdam en het rouwcentrum, wordt geheven een bedrag van:

€ 390,00

 

Behorende bij raadsbesluit 2018 - 15147

De griffier van de gemeente Zwijndrecht,

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2018

 

De griffier, De voorzitter,