Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011
CiteertitelVerordening rioolheffing Zwijndrecht 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2012Onbekend

09-11-2010

Stadsnieuws, 2010-12-22

2010-9306

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

Artikel 2 Aard van de belasting

 

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 belastbaar feit en belastingplicht

 

 • 1.

  De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot de belasting als bedoeld in het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

 

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

 

Artikel 5 Maatstaf van de heffing

 

 • 1.

  De belasting voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen wordt geheven naar een vast bedrag per perceel en huishoudensituatie;

 • 2.

  De belasting voor percelen die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters water als bedoel in het tweede lid wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • 1.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • 2.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

 • 5.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of gepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd.

 • 6.

  Indien een perceel als bedoeld in het tweede lid niet is voorzien van een watermeter wordt de hoeveelheid water gesteld op 250 m³.

Artikel 6 Belastingtarieven

 

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 5, eerste lid, bedraagt                                  € 196,32;

 • 2.

  Indien het perceel in hoofdzaak tot woning dient en op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon, bedraagt de belasting als bedoeld in artikel 5, eerste lid, € 98,16

 • 3.

  De belasting als bedoeld in artikel 5, tweede lid, bedraagt bij een aantal kubieke meters water van: 

 

 

a

10.000 m³ water of minder

€ 196,32 voor elke hoeveelheid van 250 m³ of gedeelte daarvan;

b

Meer dan 10.000 m³ water, doch minder dan 25.000 m³

€ 7.852,80 (40 x het basistarief) vermeerderd met € 49,08 voor elke hoeveelheid van 250 m³ of gedeelte daarvan boven 10.000 m³;

c

25.000 m³ water of meer, doch minder dan 50.000 m³

€ 10.797,60 (55 x het basistarief) vermeerderd met € 24,54 voor elke 250 m³ of gedeelte daarvan boven 25.000 m³;

d

50.000 m³ of meer

€ 13.251,60 (67,5 x het basistarief) vermeerderd met € 4,91 voor elke hoeveelheid van 250 m³ of gedeelte daarvan boven 50.000 m³.

 

 • 4.

  Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde bedragen rioolheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 7 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 3.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in gelijke termijnen van minimaal € 5,00, waarbij de laatste termijn vervalt op de laatste dag van de tiende maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de eerdere termijnen telkens een maand eerder.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De ‘Verordening rioolrecht Zwijndrecht 2010’ van 3 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening rioolheffing Zwijndrecht 2011’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 november 2010                                           .

 

De griffier,                                                      De voorzitter,

Bijlage 1 Raming kosten en opbrengsten Riolering 2011

 

Kosten

- Bruto kosten riolering                                                           € 3.732.234

- Kwijtschelding                                                                      €    207.893

- Kosten grondwater                                                               €    131.000

- Oninbaar                                                                             €      16.513

                                                                                           ---------------

Totaal bruto kosten                                                             € 4.087.640

- Bijdragen derden                                                      -/-        €    152.800

                                                                                          ----------------

Totaal netto kosten                                                            € 3.934.840

                                                                                        =========

 

 

 

Opbrengsten rioolheffing

                                                               Tarief 2011    Aantal x tarief

- Aantal eenpersoonshuishoudens     5.851      €   98,16          €    574.334

- Aantal meerpersoonshuishoudens  13.907     € 196,32          € 2.730.222

- Niet-woningen                                                                   €    359.694

                                                                                          ---------------

Totale opbrengsten                                                          € 3.664.250

                                                                                       =========

 

Voor het exploitatietekort van € 270.590 wordt beschikt over de reserve riolering.

Nota-toelichting  

 

Inleiding

De rioolheffing wordt geheven als dekking van de kosten voor collectieve maatregelen die nodig zijn voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater.

 

Begin dit jaar heeft u het geactualiseerde Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode 2009-2012 vastgesteld. De uitvoering van dit plan brengt, voornamelijk door de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de komende jaren en uitbreiding van de taken voor onze gemeente, zoals op het gebied van hemel- en grondwater, forse financiële consequenties met zich mee. Om de rioolheffing geheel kostendekkend te houden is het voor 2011 nodig, conform het GRP,  de tarieven met 10% te verhogen. Omdat het GRP gebaseerd is op het prijspeil van 2009, is het noodzakelijk om naast de 10% de tarieven met 2% te verhogen wegens te verwachten inflatie, ofwel in totaal 12%.

 

We kennen drie tarieven. Voor woningen zijn dit het basistarief, ook wel het tarief voor meerpersoonshuishoudens genoemd en het tarief voor eenpersoonshuishoudens. Voor het tarief voor eenpersoonshuishoudens komt men uitsluitend in aanmerking als de woning door één persoon wordt bewoond en dit door middel van inschrijving in het GBA kenbaar is. Het tarief voor eenpersoonshuishoudens is de helft van het tarief van de meerpersoonshuishoudens. Voor niet-woningen geldt, afhankelijk van het waterverbruik, een gedifferentieerd tarief. Voor de diverse tarieven verwijzen wij u naar artikel 6 in de verordening.

 

Dit leidt tot de volgende tarieven:

 

 

2011

2010

Basis

€ 196,32

€ 175,20

Eenpersoonshuishoudens

€   98,16

€   87,60

 

Naast de benodigde tariefsaanpassingen stellen wij u voor om een aantal wijzigingen in de betaaltermijnen van de jaarlijkse gecombineerde aanslag, waarvan de rioolheffing deel uitmaakt, aan te brengen. Dit naar aanleiding van het verzoek van Gemeentebelastingen Drechtsteden in het kader van het synchroniseren van werkprocessen binnen de Regio om doelmatigheidsvoordelen en besparingen te kunnen realiseren.

Het gaat om de volgende bepalingen in artikel 10:

 • -

  De reguliere betaaltermijn te stellen op één termijn van twee maanden na dagtekening  (thans de eerste na één maand en de tweede weer twee maanden daarna);

 • -

  Het aantal termijnen bij gebruik van automatische incasso te stellen op tien maanden (nu acht maanden);

 • -

  Het maximum aanslagbedrag om voor automatische incasso in aanmerking te kunnen komen te stellen op € 3.500,00 (nu € 4.000,00) en

 • -

  Het minimum automatisch te incasseren bedrag per maand te stellen op € 5,00  (nu € 150,00 per jaar).   

 

Beoogd resultaat

Tarieven voor 2011 vast te stellen om zodoende de begrote opbrengst en kostendekkendheid te kunnen realiseren. Daarnaast het doorvoeren van een aantal wijzigingen in het kader van het synchroniseren van werkprocessen binnen de Regio om doelmatigheidsvoordelen en besparingen te realiseren.

 

Argumenten

Zie inleiding en beoogd resultaat.

 

(Extern) draagvlak

De verordening is getoetst door Gemeentebelastingen Drechtsteden en is in overeenstemming met de modelverordening van de VNG.

 

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

 

Aanpak/uitvoering

Niet van toepassing.

 

 

Communicatie

Deze verordening zal na vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.

 

Evaluatie en verantwoording

Niet van toepassing.

 

Financiën

Met het vaststellen van de tarieven 2011 zal de in de begroting geraamde opbrengst  gerealiseerd kunnen worden.

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

 

 

De secretaris,                                                 De burgemeester,