Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Coördinatieverordening gemeente Zwijndrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCoördinatieverordening gemeente Zwijndrecht
CiteertitelCoördinatieverordening gemeente Zwijndrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.30

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-199918-04-2013Onbekend

28-09-2010

Stadsnieuws, 2010-11-10

2010-9046

Tekst van de regeling

Intitulé

Coördinatieverordening gemeente Zwijndrecht

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

 • 1.

  Ander bestuursorgaan: een bestuursorgaan, dat niet behoort tot het openbaar lichaam gemeente Zwijndrecht;

 • 2.

  Coördinatie: het tegelijkertijd en in samenhang voorbereiden van besluiten in één procedure zoals aangegeven in Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • 3.

  Wro: Wet ruimtelijke ordening;

 • 4.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht

 • 5.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • 6.

  Aanvrager: de aanvrager van een bouwvergunning;

 • 7.

  Wonw: Woningwet.

Artikel 2 Toepassing verordening

 

 • 1.

  Deze verordening is, met in achtneming van het bepaalde in artikel 3 en 4, van toepassing op de coördinatie van het besluit tot verlening van een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 Wonw in samenhang met het besluit tot vaststelling van een:

  a.  bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wro,

  b.  wijziging van een bestemmingsplan als bedoelding in artikel 3.6 lid 1 sub a Wro of

  c.  uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub b. 

 • 2.

  De volgende besluiten en vergunningen kan het college ook in de coördinatie betrekken:

  a.  aanlegvergunning (artikel 3.3 sub a Wro);

  b.  sloopvergunning ( artikel 3.3 sub b Wro/artikel 37 lid 1 Monumentenwet));

  c.  milieuvergunning ( artikel 8.1 lid 1 Wet milieubeheer);

  d.  monumentenvergunning  (art 11 Wonw);

  e.  kapvergunning (artikel 3 Bomenverordening);

  f.   gebruiksvergunning (artikel 2.11.2 Gebruiksbesluit);

  g.  uitwegvergunning  (artikel 2.12 Algemene Plaatselijke Verordening). 

 • 3.

  Het college kan ook andere besluiten en vergunningen als vermeld in lid 2 in de coördinatie betrekken.

Artikel 3 Verzoek om coördinatie

 

 • 1.

  Bij een samenloop van een bouwvergunning en een bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan of een uitwerkingsplan, kan de aanvrager het college schriftelijk verzoeken om tot coördinatie over te gaan. Daarbij kan de aanvrager tevens verzoeken om besluiten, als bedoeld in artikel 2 lid 2 en 3 en artikel 5, in de coördinatie te betrekken. 

 • 2.

  Het verzoek als bedoeld in lid 1 dient door het college te worden gehonoreerd, tenzij het college binnen drie weken na ontvangst van het verzoek besluit dat op basis van artikel 4, respectievelijk artikel 5, geheel of gedeeltelijk van coördinatie wordt afgezien.

 • 3.

  Het college stelt aanvrager binnen vier weken na ontvangst van zijn verzoek in kennis van het besluit als bedoeld in lid 2.

Artikel 4 Verordening niet van toepassing

 

Het college kan afzien van coördinatie bij besluiten die omvangrijk, complex dan wel omstreden zijn.

Artikel 5 Ander bestuursorgaan

 

 • 1.

  Indien een besluit van een ander bestuursorgaan geschikt is om betrokken te worden in de coördinatie, zal het college het andere bestuursorgaan uitnodigen medewerking te verlenen aan de coördinatie van de betreffende besluit.

 • 2.

  Het andere bestuursorgaan bevestigt zijn deelname aan de coördinatie. Indien binnen twee weken na daartoe door het college te zijn uitgenodigd, geen schriftelijke instemming van het andere bestuursorgaan is ontvangen, wordt het andere bestuursorgaan geacht niet deel te nemen aan de coördinatie.

Artikel 6 Beëindiging coördinatie

 

 • 1.

  Met in achtneming van het bepaalde in artikel 4, kan het college op verzoek van de aanvrager of ambtshalve de gecoördineerde behandeling geheel of gedeeltelijk beëindigen.

 • 2.

   Indien het college toepassing geeft aan lid 1, herleven de wettelijke procedures die oorspronkelijk van toepassing waren op het besluit.

Artikel 7 Naamgeving

 

Deze verordening dient te worden aangehaald als de ‘Coördinatieverordening gemeente Zwijndrecht’.