Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening artikel 213a Gemeentewet voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zwijndrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening artikel 213a Gemeentewet voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zwijndrecht
CiteertitelVerordening artikel 213a Gemeentewet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-200801-01-200701-01-2016Onbekend

18-12-2007

Stadsnieuws, 2008-01-09

2007-321

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening artikel 213a Gemeentewet voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zwijndrecht

 

 

Artikel 1 Definities

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 

 • 1.

  Het college onderzoekt de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Het college doet jaarlijks een meerjarig voorstel voor deze onderzoeken.

 • 2.

  Het college toetst de doeltreffendheid van de programma's en paragrafen in het kader van de jaarverantwoording. Daarbij kan het college aan specifieke onderdelen extra aandacht besteden.

Artikel 3 Integraal Onderzoeksplan

 

 • 1.

  Het college maakt ieder jaar een (voortschrijdend) meerjarig Integraal Onderzoeksplan, als onderdeel van de paragraaf Bedrijfsvoering van de Programmabegroting.

 • 2.

  Het onderzoeksplan geeft aan welke onderzoeken het college gaat uitvoeren in het kader van:

  a.      doelmatigheid en doeltreffendheid

  b.      interne controle

  c.      leefbaarheid

  d.      kwaliteitsmanagement (inclusief klanttevredenheid en medewerkertevredenheid).

 • 3.

  In het integraal onderzoeksplan geeft het college aan welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarverantwoording over de voortgang van de onderzoeken uit het integraal onderzoeksplan en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering van de onderzoeken bedoeld onder artikel 3 lid 2 sub a worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening artikel 213a Gemeentewet".

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2007.

 

De griffier,                        De voorzitter,

Nota-toelichting  

 

Toelichting verordening artikel 213a

 

Artikel 213a van de Gemeentewet schrijft het doen van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door ons gevoerde bestuur voor. Daarnaast doen wij regelmatig onderzoeken in het kader van ons kwaliteitstraject op basis van het INK-managementmodel (interne naam voorheen BINGO) en om de effecten van het organisatieveranderingstraject Code Klant te meten. Het gaat dan onder meer om klanttevredenheids-onderzoeken, medewerkertevredenheidsonderzoeken, zelfevaluaties en audits. Verder vinden er met regelmaat leefbaarheidsonderzoeken plaats, meestal in regionaal verband. De rekenkamer­commissie doet periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van ons beleid. En tot slot zijn we, in het kader van de rechtmatigheidscontroles van de accountant, bezig met het opzetten van de Interne Controle (IC). Ook dat vergt het periodiek onderzoeken van bedrijfsprocessen.

 

Hoewel de aanleiding voor de diverse onderzoeken verschilt, hebben ze veel met elkaar gemeen qua onderzoeksobject en doelstelling. Het is dan ook niet denkbeeldig dat er overlap tussen onderzoeken ontstaat of dat in korte tijd eenzelfde onderwerp meerdere keren, al dan niet vanuit verschillende invalshoek, wordt onderzocht.

 

Bij ons roept dit de behoefte op aan een meer planmatige aanpak van alle onderzoeken rond doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit. Wij verwachten daarmee de doelmatigheid en doeltreffendheid van het onderzoeksproces zelf te vergroten.

 

Integraal onderzoeksplan

Het doen van onderzoek is essentieel om vast te kunnen stellen of we als gemeente of als organisatie onze doelen halen en of we dat efficiënt doen. De programmabegroting bevat meetbare doelstellingen waarvan we alleen kunnen vaststellen of we die realiseren door onderzoek te doen. Of onze klanten tevreden zijn komen we te weten door onderzoek. Of de organisatieverandering positief uitpakt: alweer alleen te controleren door onderzoek.

 

Wij denken dat we de diverse onderzoeken het meest efficiënt kunnen plannen als wij jaarlijks een integraal meerjarenonderzoeksplan maken. Het integrale onderzoeksplan dient (mede) tot stand te komen op basis van risicoanalyse. Die organisatieonderdelen of taken waarbij wij de meeste risico’s lopen komen het eerst aan bod komen om te worden doorgelicht. Het integrale plan geeft dan voor het eerste jaar gedetailleerd aan welke onderzoeken gaan plaatsvinden en voor de volgende jaren meer globaal. Het integraal onderzoeksplan geeft tevens inzicht in de met de onderzoeken gemoeide middelen.

 

Een geschikt kader voor het afstemmen van de diverse onderzoeken en daarmee het integraal onderzoeksplan is de Verordening artikel 213a Gemeentewet. Een goede plek voor het eigenlijke onderzoeksplan is de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting. Dit zorgt ervoor dat de raad jaarlijks op een vast moment een actueel onderzoeksplan krijgt voorgelegd, waarbij de financiële kaders meteen worden vastgelegd. De raad heeft in het kader van de voorbereiding en behandeling van de begroting de mogelijkheid het onder­zoeks­programma te amenderen. De verantwoording over het integraal onderzoeksplan krijgt een plek in de spiegel van de begroting, de jaarverantwoording. Waar nodig melden de bestuursrapportages eventueel noodzakelijke afwijkingen van het onderzoeksprogramma gedurende de uitvoeringsperiode.

 

Toelichting op de artikelen

 

Artikel 3. Integraal Onderzoeksplan

De beslissing wat te onderzoeken is aan het college. Vanzelfsprekend wil de raad weten wat de plannen zijn, en ook gelegenheid hebben om deze te bespreken en als hij dat nodig acht invloed uit te oefenen. Hierin voorziet het integraal onderzoeksplan, als onderdeel van de paragraaf Bedrijfsvoering van de programmabegroting. Het integraal onderzoeksplan moet een volledig beeld geven van de voorgenomen onderzoeken, zij het uiteraard nog globaal. Het college werkt de onderzoeken uit het onderzoeksplan per onderzoek uit.

 

Artikel 4. Voortgang onderzoek

De bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarverantwoording geeft inzicht geven in de stand van zaken bij de uitvoering van de gelijknamige paragraaf van de programmabegroting. Omdat het integraal onderzoeksplan een onderdeel vormt van deze paragraaf krijgt de verantwoording daarover een plek in de jaarstukken.

 

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

Met de instelling van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid beoogt de gemeente de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. De bevindingen van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid legt het college dan ook neer in rapporten voor de raad, zoals voorgeschreven in artikel 213a, tweede lid, van de Gemeentewet. De rapporten dienen volgens artikel 197 tweede lid van de Gemeentewet te worden gevoegd bij de jaarrekening en het jaarverslag (de Jaarverantwoording). Dat betreft uiteraard de verslagen die lopende het verslagjaar zijn afgerond. Dat sluit echter geenszins uit dat de raad, als hij dat wenst, de rapporten ontvangt zodra ze zijn vastgesteld.

 

Systematische aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid impliceert ook het doel om te leren, om te denken over en te streven naar verbetering. Daarom is in deze verordening opgenomen dat evaluatie en aanbevelingen voor verbetering onderdeel zijn van de rapportage, en dat zo nodig door middel van een plan van verbetering het vervolgtraject moet worden ingezet. De bedrijfsvoering is een zaak van het college. Het is dan ook het college dat maatregelen moet nemen tot verbetering. Het college moet een plan van verbetering opstellen en uitvoeren en stuurt dat ter kennisgeving aan de raad.