Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening cliëntenplatform leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenplatform leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2003
CiteertitelVerordening cliëntenplatform leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 191

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-200301-01-2003Onbekend

09-01-2003

Stadsnieuws, 2003-01-16

2002-5320

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenplatform leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2003

 

De raad van de gemeente Z w i j n d r e c h t ;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 17 december 2002;

 

Gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepaling

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  leerlingenvervoer: ten behoeve van het schoolbezoek door het college op grond van de verordening leerlingenvervoer bekostigd vervoer van leerlingen;

 • c.

  cliënt: ouder van leerlingen woonachtig in de gemeente Zwijndrecht die gebruik maken van het leerlingenvervoer;

 • d.

  het cliëntenplatform: platform van cliënten.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 

 • 1.

  Het cliëntenplatform behartigt de collectieve belangen van cliënten.

 • 2.

  Het cliëntenplatform adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van het leerlingenvervoer betreffen.

 • 3.

  Tot de onder het tweede lid genoemde onderwerpen horen niet klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten, betrekking hebben. Evenmin adviseert het cliëntenplatform over de uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten.

Artikel 3 Samenstelling

Het cliëntenplatform bestaat bij voorkeur uit 5 leden, doch maximaal uit 10 leden.

Artikel 4 Benoeming

 

 • 1.

  Bij instelling van het cliëntenplatform worden de leden door het college benoemd na uit een openbare oproep aangemelde kandidaten.

 • 2.

  Het cliëntenplatform kiest uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris.

 • 3.

  Nieuwe of vervangende leden van het cliëntenplatform worden benoemd door het college op voordracht van het cliëntenplatform. Het cliëntenplatform is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Artikel 5 Zittingsduur

 

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar.

 • 2.

  De leden zijn herbenoembaar.

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt meer is. Het lid blijft de functie vervullen totdat in de vacature is voorzien.

 • 4.

  De leden kunnen tussentijds aftreden.

 • 5.

  Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld.

Artikel 6 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

 

 • 1.

  Het cliëntenplatform vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als het cliëntenplatform nodig oordeelt.

 • 2.

  De bijeenroeping geschiedt door de secretaris via een schriftelijke uitnodiging aan de leden.

 • 3.

  Besluiten kunnen worden genomen indien ten minste 3 leden aanwezig zijn.

 • 4.

  Het college stelt op verzoek een vergaderruimte beschikbaar voor de vergaderingen van het cliëntenplatform.

Artikel 7 Adviezen cliëntenplatform

De adviezen van het cliëntenplatform aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van het cliëntenplatform. Op verzoek kan het minderheids-standpunt in het advies worden opgenomen.

Artikel 8 Overleg tussen gemeente en het cliëntenplatform

 

 • 1.

  Het college voert ten minste tweemaal per jaar overleg met het cliëntenplatform.

 • 2.

  Het cliëntenplatform en het college kunnen agendapunten aandragen voor dit overleg.

 • 3.

  Het college zal het cliëntenplatform tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede taakvervulling van het cliëntenplatform.

 • 4.

  Het secretariaat van het overleg berust bij een nader door het college aan te wijzen ambtenaar.

 • 5.

  Het overleg wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder dan wel een nader door deze aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 9 Financiën

Het college kan de leden van het cliëntenplatform een vergoeding, tot een maximum dat bepaald wordt door het college, verstrekken van de kosten die zij in redelijkheid hebben moeten maken ten behoeve van de uitvoering van de taken van het cliëntenplatform.

Artikel 10 Huishoudelijk reglement

Het cliëntenplatform maakt een huishoudelijk reglement met inachtneming van de bepalingen uit deze verordening. In het reglement worden in elk geval de taken van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris opgenomen. Een afschrift van het reglement wordt ter kennisneming gezonden aan het college.

Artikel 11  

 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 12  

 

Deze verordening treedt – onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening cliëntenplatform voor het leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2001’ d.d. 21 december 2000 – in werking met ingang van zes weken na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 13  

 

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening cliëntenplatform leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2003’.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in zijn openbare vergadering van 9 januari 2003.

 

 

 

Voorzitter,

 

 

 

Secretaris,