Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweer
CiteertitelOrganisatieverordening brandweer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, art. 1, tweede lid
 2. Brandweerwet 1985, art. 12
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-200301-01-200301-10-2010Onbekend

09-01-2003

Stadsnieuws, 2003-02-20

2002-4879

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweer

 

De raad van de gemeente Z w i j n d r e c h t ;

 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.17 december 2002;

 

gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de Brandweerwet 1985,

 

               b e s l u i t :

 

Vast te stellende volgende verordening:

Artikel 1 Gemeentelijke brandweer en haar taken

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer met de taken, zoals benoemd in de Verordening brandveiligheid en hulpverlening van 1-1-2003.

Artikel 2 Organisatie

 

 • 1.

  De Gemeentelijke Brandweer vormt een zelfstandige sector op de voet van artikel 150 van de Gemeentewet.

 • 2.

  De Gemeentelijke Brandweer bestaat uit de volgende afdelingen:

  *         Pro-actie/Preventie;

  *         Preparatie/Rampenbestrijding;

  *         Bedrijfsbureau;

  *         Repressie, waar onder is gebracht de vrijwillige repressieve dienst van de Gemeentelijke Brandweer, die de volgende vijf ploegen telt:

  - Ploeg A;

  - Ploeg B;

  - Ploeg C;

  - Ploeg D;

  - Ploeg Heerjansdam.

 • 3.

  Iedere afdeling staat onder leiding van een afdelingshoofd.

Artikel 3 Taakverdeling

 

 • 1.

  De commandant (sectordirecteur Brandweer) heeft de algemene leiding en het bevel over de Gemeentelijke Brandweer overeenkomstig de voor hem door burgemeester en wethouders vastgestelde instructie.

 • 2.

  De commandant (sectordirecteur Brandweer) draagt zorg voor de verdeling van taken over de afdelingen.

Artikel 4 Citeertitel en in werking treden

 

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Organisatieverordening brandweer;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in zijn openbare vergadering van 9 januari 2003.

 

 

 

Voorzitter,

 

 

Secretaris,