Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Zwijndrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Zwijndrecht
CiteertitelGBA privacyreglement gemeente Zwijndrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBurgerzaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wet GBA is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 96 en 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201006-01-2014Onbekend

02-02-2010

Stadsnieuws, 2010-03-03

2009-8232

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Zwijndrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht

 

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

besluiten vast te stellen het:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 

 • b.

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld door de gemeenteraad d.d 2 februari 2010; 

 • c.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders; 

 • e.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Zwijndrecht als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • f.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • g.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 

 • h.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;        

 • i.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • j.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • k.

  authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is het hoofd Dienst Publiek.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  a.       (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  b.       (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  c.       verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

  a.       de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van het team Publiekscontacten;

  b.       de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente Zwijndrecht;

  c.       voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

 

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke administraties

 

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in Bijlage 3 beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

 

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan;

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het Besluit.

 • 4.

  In bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Beveiliging

 

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 11 Slotbepaling

 

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “GBA privacyreglement gemeente Zwijndrecht”.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht,

 

 

 

de secretaris,       de burgemeester,

Nota-toelichting  

Toelichting op het Privacyreglement GBA van de gemeente Zwijndrecht

 

Met ingang van 1 april 2007 is de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op een aantal punten gewijzigd. Afnemers worden verplicht de in het Besluit GBA aangewezen authentieke persoonsgegevens te gebruiken bij hun beslissingen en bij gerede twijfel omtrent de juistheid van deze gegevens dit aan de gemeente terug te melden.

Voor de binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens dient een verordening aanwezig te zijn. Deze verordening bevat ook een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde vrije derden als bedoeld in artikel 100 van de wet GBA.

Er is op 2 februari 2010 een nieuwe Verordening vastgesteld waarin de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders aanwijst om in een apart reglement deze zaken te regelen. De bepalingen in deze Verordening worden in onderstaand Privacyreglement uitgewerkt.

 

BIJLAGE 1  

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

 

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Zwijndrecht hebben rechtstreekse toegang tot de basisadministratie::

 

 

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

 

 

 

 

 

Dienst Publiek

Publiekscontacten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst Publiek

Vergunningen & Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst Publiek

Sociaal Raadslieden

 

 

 

 

Dienst Wijk

Begraafplaatsadministratie

 

 

 

 

Gemeentelijke regeling Drechtsteden , het Servicecentrum Drechtsteden

Wet GBA, Kieswet,  Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en  regelgeving rijbewijzen.

 

 Winkeltijdenwet, Gemeentelijke legesverordening, Drank- en horecawet, Wet op Kansspelen,  Wet Ruimtelijke Ordening, Wet milieubeheer,  

Monumentenwet, Woningwet , APV en WABO

 

 

Gemeentelijke taak

 

 

 

 

 

Wet op de lijkbezorging en Verordening begraafplaatsen

 

 

 

Het waarborgen van een juiste werking van de computer, het netwerk en de applicaties (art 15 Wet GBA)

 

 

 

 

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoons-, natonaliteit-, huwelijks-, overlijdens-, inschrijving-, adres-, kind-, verblijfstitel- en gezaggegevens

 

 

 

 

 

 

Persoons-, ouder-, huwelijks-, inschrijving-, adres-, kind- en verblijftitelgegevens.

 

 

 Persoons-, ouder-, huwelijks-, overlijdens-, inschrijving-, adres- en kindgegevens

 

 

 Toegang tot de GBA-database

Team Contracten, subsidies & Beheer Objecten

Erfpacht, Leerlingenvervoer

Persoons-, adres- en verblijplaatsgegevens

 

 

 

  

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

 

BIJLAGE 2

 

 

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de GBA

                                  

 

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

 

 

 

Stafafdeling Advies & Ondersteuning

 

Toekennen van onderscheidingen en

Jubilea  van  50, 60, 65, 70 en 75 jarig gehuwden

 

Leeftijd 100 jaar en ouder

 

 

Persoons-, verblijf-  en huwelijkgegevens

 

Polite Zuid-Holland- Zuid

 

Politiewet

 

Persoons-,, verblijf-, nationaliteits- en verblijfstitelgegevens

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3

 

 

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

 

 

 

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

 

 

 

 

 

 

Webservice Compet&t

 

Wettelijke / Gemeentelijke taken

 

Conform de gegevensset van de wettelijke taken (de authentieke gegevens)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4

 

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt. 

 

Wie

Waarvoor

Welke categorie

 

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Basis

 

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Voor de bijhouding van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

 

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP)

www.cbpweb.nl

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlsnds publiek belang!

Advies: toestemming burger vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

 

Art. 76 WBP

 

Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

 

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Culturele organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Fondsverwervende organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

-Maatschappelijke dienstverlening

-Algemene/geestelijke gezondheidszorg

-Kinderopvang

-Jeugdwelzijnswerk

-Ouderenzorg

-Gehandicaptenzorg

-Werkvoorziening

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Juridisch loket (Indien de vraag komt van een advocaat van het Juridisch loket t.b.v. een gerechtelijke procedure = verplichte berde)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

 

Kerken

(niet zijnde de SILA)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

 

Kredietbank

(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

 

Inburgeringsbureaus

(niet gemeentelijk)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Migrantenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Onderwijsinstellingen

(zie onderstaande tekst bij ‘Scholen’)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ouderenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Patiëntenverenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Pensioenfondsen

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja[1]

Art. 100 Wet GBA

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Reclassering/verslaafden-zorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Sportorganisaties en

-verenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Thuiszorgorganisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Vakorganisaties

 

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Vrouwenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Woningbouwverenigin-gen/woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

Vrije derde

 

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

 

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het  innen van rekeningen ivm die zorg

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

 

 

 

BIJLAGE 5

 

 

De binnengemeentelijke afnemers van de gemeente Zwijndrecht die worden  in een nader te bepalen tijd  aangewezen  om mededeling te doen verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

                                                                  

                                                                  

Organisatieonderdeel

Gegevens