Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Nadere regels voor de graven en asbezorging van de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven en asbezorging van de gemeentelijke begraafplaatsen
CiteertitelRegels voor de graven en asbezorging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011, artikel 11, tweede lid en artikel 12, eerste en tweede lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201101-08-2011Onbekend

09-08-2011

Stadsnieuws, 2011-09-07

2011-10253
14-03-200501-08-2011Onbekend

01-03-2005

Stadsnieuws, 2005-03-10

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de graven en asbezorging van de gemeentelijke begraafplaatsen

Burgemeester en wethouders van Z w i j n d r e c h t ;

 

gelet op artikel 11, tweede lid en artikel 12, eerste en tweede lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

 

Nadere regels voor de graven en asbezorging van de gemeentelijke begraafplaatsen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

1.   Deze nadere regels verstaan onder:      

 • a.

  particulier graf:  een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  10      het doen begraven en begraven houden van lijken;

  20      het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen  met of zonder urnen;

  30      het doen verstrooien van as; 

 • b.

  algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; 

 • c.

  particuliere urnenplaats: een plaats ter berging van een asbus, voorzien van een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen derde aangebrachte sluitplaat, ondergronds in een urnenkelder of bovengronds in een speciaal daartoe ontworpen houder, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen zonder urnen; 

 • d.

  algemene urnenplaats: een ondergrondse plaats ter berging van een asbus voorzien van een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen derde aangebrachte sluitplaat, bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen zonder urnen;

 • e.

  particuliere urnennis: een nis, al dan niet voorzien van een sluitplaat, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met ofzonder urnen; 

 • f.

  particulier urnengraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 

  10 het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  20 het doen verstrooien van as; 

 • g.

  particuliere (sier)urn: een urnenplaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met (sier)urnen; 

 • h.

  particuliere gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen aanbrengen van een naamplaatje op een herdenkingszerk;

 • i.

  urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen; 

 • j.

  asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

   

Artikel 2 Aantal lijken en/of asbussen in een graf

 • 1.

  In een algemeen graf mogen de stoffelijke resten van twee personen in lijkkisten dan wel andere omhulsels worden begraven. 

 • 2.

  In een particulier graf mogen worden begraven:

  • a.

   de stoffelijke resten van twee personen in lijkkisten dan wel andere omhulsels of:

  • b.

   de stoffelijke resten van één persoon in een lijkkist dan wel ander omhulsel èn het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van as van twee overledenen of

  • c.

   de stoffelijke resten van vier personen in asbussen met of zonder urnen of;

  • d.

   het verstrooien van as van vier overledenen. 

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in afzonderlijk besluit in bijzondere gevallen toe te staan dat een groter aantal stoffelijke resten of asbussen of verstrooiingen in één graf worden begraven dan genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 3 Aantal asbussen in urnenplaats, urnennis, urnengraf of (sier)urn

 • 1.

  Een algemene urnenplaats mag zes asbussen bevatten. 

 • 2.

  Een particuliere urnenplaats mag het volgende aantal asbussen bevatten:

  • a.

   een ondergrondse urnenplaats; zes asbussen;

  • b.

   een bovengrondse urnenplaats; drie asbussen.

 • 3.

  Een particuliere urnennis mag twee asbussen bevatten. 

 • 4.

  Een particulier urnengraf mag vier asbussen bevatten dan wel het doen verstrooien van as daarin van twee overledenen. 

 • 5.

  Een particuliere (sier)urn mag drie asbussen bevatten. 

 • 6.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij afzonderlijke besluit in bijzondere gevallen toe te staan dat een groter aantal asbussen in een urnengraf of een (sier)urn wordt bijgezet.

Artikel 4 Uitgifteduur

 • 1.

  Particuliere graven, particuliere urnenplaatsen, particuliere urnennissen, particuliere urnengraven, particuliere (sier)urnen en particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven voor de tijd van 30 jaren.

 • 2.

  Indien op grond van artikel 15 van de Beheersverordening (Termijnen), de termijn van het aldaar bedoelde recht is verlengd, dan wordt de periode genoemd in lid 1 van dit artikel geacht te zijn verlengd met een zelfde aantal jaren dan dat het recht is verlengd.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 augustus 2011, waardoor met ingang van 1 augustus 2011 de “Regels voor de graven en asbezorging”, vastgesteld bij besluit van 1 maart 2005 vervalle 

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als:

  Regels voor de graven en asbezorging

 

Zwijndrecht, 9 augustus 2011

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,                        De burgemeester,