Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wanneer moet er parkeerbelasting worden betaald ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2014

Bekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201601-01-2018nieuwe regeling

19-12-2016

Gemeenteblad 22-12-2016

gb 2016-12.19

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning en/of ontheffing voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning en/of ontheffing aangegeven plaats en wijze.

   

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  houder: degene die naar omstandigheden beoordeeld als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • c.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • d.

  centrale computer: computer van het bedrijf c.q. de bedrijven waarmee de gemeente Zwolle een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon en/of internet;

 • e.

  autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden.

   

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning en/of ontheffing heeft aangevraagd.

   

Artikel 4 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning en/of ontheffing wordt verleend.

 • 3.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven. Deze ontheffing vindt alleen plaats indien deze ten minste € 25,00 bedraagt.

   

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1.

  De belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting genoemd in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving en moet worden betaald op het tijdstip waarop deze wordt gedaan of uitgereikt. Voldoen via een daartoe afgegeven machtiging tot automatische incasso wordt hier met betalen gelijkgesteld.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet worden betaald op het tijdstip dat het verzoek tot betaling is uitgereikt of toegezonden.

   

Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 8 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, bedragen € 61,00.

Artikel 9 Kwijtschelding

Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake de verlening van kwijtschelding vindt geen toepassing op de invordering van deze belasting.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Parkeerbelastingen 2016" van 7-12-2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Op grond van artikel 10 van deze verordening zijn het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2014 en het Bekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2014 van 03-12-2013 tevens van toepassing op deze verordening.

 • 3.

  De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als " Verordening Parkeerbelastingen 2017".

   

Tarieventabel behorende bij de

Verordening Parkeerbelastingen 2017.

 

 

1.1

De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

 

 

Zone 1, binnenstad

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur in de binnenstad, dat is het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

 

1.1.1

van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur en op donderdag tussen 20.00 en 21.00 uur, per uur

€ 2,80

 

met een maximale parkeerduur van 60 minuten tussen 9.00 uur en 18.00 uur

 

 

en een minimale inworp van € 0,20.

 

1.1.2

van maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 23.00 uur en op donderdag tussen 21.00 en 23.00 uur, per uur

€ 1,80

 

met een maximum van

€ 3,60

 

en een minimale inworp van € 0,20

 

1.1.3

parkeeraccommodaties Noordereiland en Dijkstraat:

 

 

van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur en op donderdag tussen 20.00 en 21.00 uur, per uur

€ 2,80

 

van maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 23.00 uur en op donderdag tussen 21.00 en 23.00 uur, per uur

€ 1,80

 

met een maximum van

€ 3,60

 

tussen 9.00 en 20.00 uur, maximaal

€ 14,00

 

per kalenderdag (tot 23.00 uur)

€ 17,40

 

Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Noordereiland en Dijkstraat

€ 30,00

 

In zone 1 is de parkeerbelasting nihil op:

 

 

-Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen tussen 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.

 

 

-De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur tussen 9.00 uur en 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodaties Dijkstraat en Noordereiland door gehandicapten wel moet worden betaald.

 

 

 

 

1.2

De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

 

 

Zone2,

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur gelegen binnen het gebied dat begrensd wordt door de Schuttevaerhaven, Achtergracht, Stadsgracht, Van Wevelinkhovenstraat (exclusief beide zijden) , Middelweg (inclusief beide zijden), A28, de spoorbaan en de Van Karnebeekstraat (inclusief beide zijden) met uitzondering van de Oosterlaan en het Stationsplein en het gebied en de parkeeraccommodatie aangeduid onder 1.2.3 en 1.2.4:

 

1.2.1

van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en op donderdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur, op koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur

 

 

-per uur

€ 1,80

 

-per kalenderdag

€ 9,00

 

en een minimale inworp van € 0,20

 

1.2.2

Op het Stationsplein en Oosterlaan van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur, per uur

€ 2,80

 

met een maximale parkeerduur van 32 minuten en een minimale inworp van € 0,20

 

1.2.3

Sectoren Kamperpoort en Dieze

 

 

In het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven, de Van Wevelinkhovenstraat (exclusief beide zijden), Middelweg (inclusief beide zijden), A28, de spoorbaan, de Nieuwe Veerallee en Willemskade tot aan de Stadsgracht:

 

 

van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en op donderdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur, op koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur

 

 

-per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten op straat

€ 1,80

 

-per dag op de parkeeraccommodaties Schuttevaerkade, Branie/Hedon, Pannekoekendijk, Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Albert Cuypstraat, maximaal

€ 9,00

 

en een minimale inworp van € 0,20

 

 

Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Schuttevaerkade, Branie/Hedon, Pannekoekendijk, Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Albert Cuypstraat

€ 17,50

1.2.4

Parkeeraccommodatie Katwolderpleingarage

 

 

van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur en op donderdag tussen 20.00 en 21.00 uur, per uur

€ 2,80

 

van maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 23.00 uur en op donderdag tussen 21.00 en 23.00 uur, per uur

€ 1,80

 

met een maximum van

€ 3,60

 

tussen 9.00 en 20.00 uur, maximaal

€ 14,00

 

per kalenderdag (tot 23.00 uur)

€ 17,40

 

Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodatie Katwolderpleingarage

€ 30,00

 

In zone 2 is de parkeerbelasting nihil op:

 

 

-Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen tussen 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.

 

 

-De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur tussen 9.00 uur en 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodaties Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Katwolderpleingarage door gehandicapten wel moet worden betaald.

 

 

 

 

 

 

 

1.3

De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

 

 

Zone 3,

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur gelegen buiten het gebied dat begrensd wordt door de Schuttevaerkade, Stadsgracht, Achtergracht, Van Wevelinkhovenstraat (inclusief beide zijden), Middelweg, A28, spoorbaan en de Van Karnebeekstraat met uitzondering van het gebied aangeduid onder 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3:

 

 

van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en op donderdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur en in de Rigastraat van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur, op koopzondagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur

 

 

-per uur

€ 1,00

 

-per kalenderdag

€ 5,00

 

en een minimale inworp van € 0,20

 

 

De parkeerbelasting is nihil op:

 

 

-Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen tussen 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.

 

 

-De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur tussen 9.00 uur en 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur.

 

1.3.1

Sectoren Dieze, Assendorp en de Philosofenallee

 

 

In het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven, de Van Wevelinkhovenstraat, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan, Vechtstraat, Thomas a Kempisstraat, De Brink en Diezerkade en in het gebied dat begrensd wordt door de Van Karnebeekstraat (exclusief de Van Karnebeekstraat), Groot Wezenland tot aan Assendorperstraat, Assendorperstraat tot aan Luttenbergstraat, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan de Van Karnebeekstraat en in de Philosofenallee:

 

 

-van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en op donderdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur, op koopzondagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur

 

 

-per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten op straat

€ 1,00

 

-per dag op de parkeeraccommodaties Diezerpoortgarage, ‘t Streekien en de Vechtstraat (bij de Coop-supermarkt), maximaal

€ 5,00

 

en een minimale inworp van € 0,20

 

 

Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Diezerpoortgarage, ’t Streekien en Vechtstraat ( bij de Coop-supermarkt)

€ 12,00

 

De parkeerbelasting is nihil op:

 

 

-Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen tussen 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.

 

 

-De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur tussen 9.00 uur en 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodatie Diezerpoortgarage door gehandicapten wel moet worden betaald.

 

1.3.2

Op de Oostzeelaan, tussen de Zuiderzeelaan en de Koggelaan en op de Hanzelaan, tussen de Koggelaan en de Van Karnebeektunnel van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur en op donderdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur en op koopzondagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur, per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten en een minimale inworp van € 0,20

€ 1,00

 

-per dag op de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de Deux en parkeerterreinen Hanzeland/Rijksgebouwendienst en Spoorstate, maximaal

€ 5,00

 

en een minimale inworp van € 0,20

 

 

Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de Deux en parkeerterreinen Hanzeland/Rijksgebouwendienst en Spoorstate

€ 12,00

 

De parkeerbelasting is nihil op:

 

 

-Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen tussen 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.

 

 

-De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur tussen 9.00 uur en 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de deux, parkeerterrein Hanzeland/Rijksgebouwendienst door gehandicapten wel moet worden betaald.

 

1.3.3

Sector Bagijneweide

 

 

In het gebied dat begrensd wordt door de Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt tot aan de Rhijnvis Feithlaan:

 

 

van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur en op de parkeeraccommodatie de Turfmarkt van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en op donderdag tussen 20.00 en 21.00 uur en op koopzondag tussen 13.00 en 17.00 uur,

 

 

per uur, met een maximale parkeerduur van 60 minuten op straat

€ 1,00

 

per dag op de parkeerterreinen de Turfmarkt en Blekerswegje, maximaal

€ 5,00

 

en een minimale inworp van € 0,20.

 

 

De parkeerbelasting is nihil op:

 

 

-Christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en zondagen. Een uitzondering hierop is dat op koopzondagen tussen 13.00 uur tot 17.00 uur wel moet worden betaald.

 

 

-De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur tussen 9.00 uur en 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur.

 

2.1

Bewonersvergunning

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de Parkeerverordening 2016 (bewonersvergunning), bestemd voor het gebied dat wordt begrensd door:

 

 

1.de Binnenstad (sectoren 1 en 2): Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

 

 

-per kalendermaand

€ 13,60

 

2.de Stockholmstraat (sector 4)

 

 

-per kalendermaand

€ 5,45

 

3.sectoren 6, 7 en 8 :het gebied buiten de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

 

 

-per kalendermaand

€ 7,05

 

met uitzondering van:

 

 

4.Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide, Assendorp en Philosofenallee (sectoren 5, 9, 10, 12 en 13):

 

 

-Dieze: het gebied dat begrensd wordt door Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, Burgemeester Roelenweg tot aan A28, A28 tot aan Middelweg, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan 1 t/m 97 en 26, Vechtstraat t/m 93 en 68, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade;

 

 

-Assendorp: het gebied dat begrensd wordt door Van Karnebeekstraat, Groot Wezenland tot aan Assendorperstraat, Assendorperstraat tot aan Luttenbergstraat, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan Van Karnebeekstraat;

 

 

-Kamperpoort: Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnummers 25 t/m 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg;

 

 

-Bagijneweide: de Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt tot aan de Rhijnvis Feithlaan:

 

 

4.1.Voor de eerste vergunning:

 

 

-per kalendermaand

€ 4,65

 

4.2. Voor de tweede vergunning:

 

 

-per kalendermaand

€ 9,45

2.2

Bezoekersvergunning

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Parkeerverordening 2016 (bezoekersvergunning) bestemd voor het gebied:

 

2.2.1

Zone 1

 

 

de binnenstad, het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven:

 

 

-per kalenderjaar of een deel ervan

€ 11,55

2.2.2

Zone 2 en 3

 

 

-gelegen buiten het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven:

 

 

per dag

€ 3,30

2.2.3

-Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide, Assendorp en Philosofenallee:

 

 

per kalenderjaar of een deel ervan

€ 11,55

2.3

Bedrijvenvergunning

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.5 van de Parkeerverordening 2016 (bedrijvenvergunning) bestemd voor het gebied dat wordt begrensd door:

 

 

1.de Binnenstad (sectoren 1 en 2): Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

 

 

-per kalendermaand

€ 14,95

 

2.de Stockholmstraat (sector 4)

 

 

-per kalendermaand

€ 6,00

 

3.Sectoren 6, 7 en 8 :het gebied buiten de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

 

 

-per kalendermaand

€ 7,65

 

met uitzondering van:

 

 

4.Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide, Assendorp en Philosofenallee (sectoren 5, 9, 10, 12 en 13)

 

 

-Dieze: het gebied dat begrensd wordt door Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, Burgemeester Roelenweg tot aan A28, A28 tot aan Middelweg, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan 1 t/m 97 en 26, Vechtstraat t/m 93 en 68, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade;

 

 

-Assendorp: het gebied dat begrensd wordt door Van Karnebeekstraat, Groot Wezenland tot aan Assendorperstraat, Assendorperstraat tot aan Luttenbergstraat, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan Van Karnebeekstraat;

 

 

-Kamperpoort: Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnummers 25 t/m 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg;

 

 

-Bagijneweide: de Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt tot aan de Rhijnvis Feithlaan:

 

 

4.1.Voor de eerste vergunning:

 

 

-per kalendermaand

€ 8,35

 

4.2. Voor de tweede vergunning:

 

 

-per kalendermaand

€ 12,65

 

 

 

2.4

Specifieke beroepen

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.6 van de Parkeerverordening 2016, bestemd voor het gebied dat wordt begrensd door:

 

2.4.1

de Binnenstad (sectoren 1, 2 en 3): Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

 

 

-per kalendermaand

€ 14,95

2.4.2

de Stockholmstraat (sector 4)

 

 

-per kalendermaand

€ 6,00

2.4.3

Sectoren 6, 7, 8 en 10:het gebied buiten de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

 

 

-per kalendermaand

€ 7,65

 

met uitzondering van:

 

2.4.4

Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide, Assendorp en Philosofenallee (sectoren 5, 9, 10, 12 en 13):

 

 

-Dieze: het gebied dat begrensd wordt door Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, Burgemeester Roelenweg tot aan A28, A28 tot aan Middelweg, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan 1 t/m 97 en 26, Vechtstraat t/m 93 en 68, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade;

 

 

-Assendorp: het gebied dat begrensd wordt door Van Karnebeekstraat, Groot Wezenland tot aan Assendorperstraat, Assendorperstraat tot aan Luttenbergstraat, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan Van Karnebeekstraat;

 

 

-Kamperpoort: Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnummers 25 t/m 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg;

 

 

-Bagijneweide: de Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt tot aan de Rhijnvis Feithlaan:

 

2.4.4.1

Voor de eerste vergunning:

 

 

-per kalendermaand

€ 8,35

2.4.4.2

Voor de tweede vergunning:

 

 

-per kalendermaand

€ 12,65

2.4.5

het totale aangewezen vergunninghouders- en betaaldparkeren gebied

 

 

-per kalendermaand

€ 65,70

2.5

Vergunningen voor storing, onderhoud en reparatie

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.7 van de Parkeerverordening 2016

 

 

per kalenderdag

€ 10,70

 

per twee aaneengesloten dagen

€ 21,45

 

per drie aaneengesloten dagen

€ 32,30

 

per vier aaneengesloten dagen tot maximaal een week

€ 48,65

 

per kalendermaand

€ 65,70

2.6

Autodate (sector 14)

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.8 van de Parkeerverordening 2016

 

 

per kalenderjaar

€ 136,45

2.7

Abonnementen parkeeraccommodaties

 

 

De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016

 

 

1.zoals bedoeld in het eerste lid (bewoner binnenstad)

 

 

Per kalendermaand

€ 13,60

 

2.zoals bedoeld in het tweede lid (bedrijvenvergunning binnenstad)

 

 

Per kalendermaand

€ 14,95

 

3.zoals bedoeld in het derde lid (woon-werkverkeer) op de volgende parkeeraccommodaties, per kalendermaand:

 

 

·Noordereiland, Diezerpoort en Katwolderpleingarage

 

 

-alle dagen van de week, 24 uur per dag

€ 55,35

 

-van maandag tot en met vrijdag, in Noordereiland en Katwolderpleingarage tussen 09.00 uur en 18.00 uur en in de Diezerpoort tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 49,15

 

·Turfmarkt

 

 

-alle dagen van de week, 24 uur per dag

€ 39,45

 

-van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 32,60

 

·Emmawijk

 

 

-alle dagen van de week, 24 uur per dag

€ 47,35

 

-van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 40,80

 

·Albert Cuypstraat, Schuttevaerkade, Van Karnebeekstraat en Burgemeester van Roijensingel

 

 

-alle dagen van de week, 24 uur per dag

€ 31,50

 

-van maandag tot en met vrijdag op Van Karnebeekstraat en Burgemeester van Roijensingel tussen 09.00 uur en 20.00 uur en op Albert Cuypstraat en Schuttevaerkade tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 24,40

 

·Pannekoekendijk, Assendorperstraat en ´t Streekien

 

 

-alle dagen van de week, 24 uur per dag

€ 22,50

 

-van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 16,15

 

·Lübeckgarage

 

 

voor NS-jaarkaarthouders, alle dagen van de week, 24 uur per dag

€ 65,60

2.8

De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren door marktkooplieden van sector 72 op de Potgietersingel, Pannekoekendijk of Schuttevaerkade op vrijdag en/of zaterdag (artikel 18, lid 1, sub g Regeling Parkeervergunningen), per kalendermaand

€ 2,75

2.9

De parkeerbelasting bedraagt voor een abonnement op grond van artikel 18, lid 1, sub f en artikel 20 van de Regeling Parkeervergunningen, per kalendermaand

€ 68,00